Catholic liturgical translationDeuteronomy - 2. chapter - Deuteronomy - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Obrátili jsme se a vydali se na cestu pouští k Rákosovému moři, jak mi přikázal Hospodin. Po mnoho dní jsme obcházeli pohoří Seír.2Hospodin mi řekl:3‚Dosti dlouho obcházíte toto pohoří. Obraťte se na sever.4Přikaž lidu: Procházíte územím svých bratrů, Ezauových potomků, kteří sídlí v Seíru. Budou se vás bát, ale mějte se na pozoru.5Nedávejte se s nimi do boje, neboť z jejich země vám nedám ani píď. Pohoří Seír jsem totiž dal do vlastnictví Ezauovi.6Za peníze si od nich koupíte jídlo, abyste se najedli. Za peníze od nich získáte vodu, abyste se napili.7Hospodin, tvůj Bůh, ti požehnal v každém tvém díle. Věděl, jak jsi po čtyřicet let procházel touto velkou pouští. Hospodin, tvůj Bůh, byl s tebou, nic jsi nepostrádal.’8Prošli jsme tedy okolo svých bratrů, Ezauových potomků, sídlících v Seíru, mimo cestu pustinou od Elatu a Esjon-Geberu. Obrátili jsme se a vydali se cestou k moabské poušti.9Hospodin mi řekl: ‚Nechovej se nepřátelsky k Moabovi a nedávej se s ním do boje, neboť z jeho země ti nedám do vlastnictví nic. Ar jsem totiž dal do vlastnictví Lotovým potomkům.’10Dříve v něm sídlili Emité, lidé velcí a početní, vysocí jako Anakité.11Podobně jako Anakité byli pokládáni za Refajity, Moabité je však nazývali Emité.12Seíru dříve sídlili Chorité, ale Ezauovi potomci je přemohli, vyhladili je před sebou a usadili se na jejich místě – jak to udělal Izrael se zemí, která byla jeho vlastnictvím a kterou jim daroval Hospodin.13Nyní tedy vstaňte a přejděte potok Zered.’ Přešli jsme tedy potok Zered.14Doba, po kterou jsme putovali z Kadeš-Barneje, až jsme přešli potok Zered, trvala třicet osm let, než z tábora zcela vyhynulo pokolení válečníků, jak jim přísahal Hospodin.15Právě Hospodinova ruka byla proti nim a ničila je, až z tábora úplně vyhynuli.16Když pak z lidu vymřeli všichni válečníci, 17řekl mi Hospodin:  18‚Dnes překročíš hraniční území Moabu u Aru  19a přiblížíš se k Ammonitům. Nechovej se k nim nepřátelsky a nevyvolávej spor. Ze země Ammonitů ti nedám do vlastnictví nic, neboť jsem ji dal do vlastnictví Lotovým potomkům.’ 20Je pokládána za zemi Refajitů; dříve v ní sídlili Refajité. Ammonité je nazývali Zamzumité.21Byli to lidé velcí a početní, vysocí jako Anakité. Hospodin je však před nimi vyhladil, takže šije podmanili a usadili se na jejich místě.22Podobně to učinil s Ezauovými potomky, sídlícími v Seíru. Vyhladil před nimi Chority, takže si je podmanili a usadili se na jejich místě, jak je tomu dodnes.23Avity sídlící ve vesnicích až ke Gaze vyhladili Kaftorité, kteří vytáhli z Kaftoru a usadili se na jejich místě.24Povstaňte, vytáhněte a přejděte potok Arnon. Hleď, vydal jsem ti do rukou chešbonského krále, Amoritu Sichona, i jeho zemi. Začni ji obsazovat a dej se s nim do boje.25Od tohoto dne začnu vyvolávat strach a bázeň před tebou v národech pod celým nebem. Až o tobě uslyší zprávu, vyděsí se a zachvějí před tebou.’26Z pouště Kedemot jsem poslal vyslance k chešbonskěmu králi Sichonovi s přáním pokoje:27‚Chci projít tvou zemí. Půjdu pouze po této cestě a neodbočím napravo ani nalevo.28Jídlo mi prodáš za peníze, abych se najedl, a vodu mi dáš za peníze, abych se napil. Chci jen pěšky projít.29Tak to pro mne učinili Ezauovi potomci, sídlící v Seíru, i Moabité, sídlící v Aru. Chci překročit Jordán do země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh.’30Chešbonský král Sichon však nesouhlasil, abychom jí prošli, neboť Hospodin, tvůj Bůh, mu otupil ducha a zatvrdil srdce, aby ti ho vydal do rukou toho dne.31Hospodin mi tedy řekl: ‚Hleď, začal jsem ti vydávat Sichona a jeho zemi. Začni jeho zemi obsazovat.’32Sichon a všechen jeho lid vytáhl, aby se s námi utkal v bitvě u Jahsy.33Ale Hospodin, náš Bůh, nám ho vydal. Porazili jsme ho, jeho syny i všechen jeho lid.34Tehdy jsme se zmocnili všech jeho měst, vyhladili jsme ve všech městech muže, ženy i děti, nikoho jsme nenechali naživu.35Nechali jsme si jen dobytek a kořist z měst, kterých jsme se zmocnili.36Od Aroeru, který je na břehu potoka Arnon, a od města, které je v údolí, až po Gilead nebylo města, které by nám bylo nedostupné. Všechno nám vydal Hospodin, náš Bůh.37Nepřiblížil ses jen k zemi Ammonových potomků, k celému údolí Jaboku a k městům na horách, tedy ke všemu, co ti zakázal Hospodin, náš Bůh.

Display settings Display settings יהוהיהוה