The Jerusalem Bible (CZ)Jeremiah - 7. chapter - Jeremiah - chapter 7

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Slovo, které se Jeremiášovi takto ozvalo od Jahva:2Stůj u brány Jahvova Chrámu, hlásej tam toto slovo a říkej: Vy všichni Judovci, kteří vstupujete těmito branami, abyste se klaněli před Jahvem, slyšte Jahvovo slovo.3Takto mluví Jahve Sabaot, Bůh Izraele: Napravte své cesty a své skutky, a já vám dám přebývat na tomto místě.4Nespoléhejte na klamná slova: „To je Jahvova svatyně, Jahvova svatyně, Jahvova svatyně!“5Napravíte-li však opravdu své cesty a své skutky, budete-li každý vzhledem ke svému bližnímu dbát o právo,6nebudete-li utiskovat cizince, sirotka a vdovu, nebudete-li na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete-li chodit ke své škodě za jinými bohy,7pak způsobím, že budete přebývat na tomto místě, v zemi, kterou jsem odevždy a navždy dal vašim otcům.8Ale hle, spoléháte na klamná slova, na to, co je marné.9Jakže! Krást, zabíjet, páchat cizoložství, křivě přísahat, pálit kadidlo Baalovi, chodit za cizími bohy, které neznáte,10pak předstoupit přede mne v tomto Chrámě, jenž nese mé jméno, a říci: „Tady jsme v bezpečí!“ a pokračovat ve všech těch ohavnostech!11Je snad podle vás tento Chrám, který nese mé jméno, doupě lupičů? Ať je, jak je, já vidím jasně, Jahvův výrok!12Jděte tedy na místo, jež bývalo mým, do Sila: kdysi jsem tam dal přebývat svému Jménu; podívejte se, co jsem z něho udělal pro zvrácenost svého lidu Izraele.13A nyní, protože jste se dopustili všech těch činů - Jahvův výrok - protože jste neposlouchali, když jsem k vám naléhavě a neúnavně mluvil a protože jste neodpovídali na mé volání,14naložím s tímto Chrámem, který nese mé Jméno a ve který jste složili svou důvěru, s tímto místem, které jsem dal vám a vašim otcům, tak jako jsem naložil se Silem.15Odvrhnu vás od sebe, jako jsem odvrhl všechny vaše bratry, celý Efraimův rod.16A ty se za ten lid nepřimlouvej, nezastávej se jich a nemodli se za ně, nenaléhej na mne, neboť tě nechci slyšet.17Což nevidíš, co dělají v Judových městech a na jeruzalémských ulicích?18Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň, ženy hnětou těsto na koláče pro Královnu nebe; a pak vylévají úlitby cizím bohům, aby mě zranili.19A zraní opravdu mne - Jahvův výrok -, ne spíš k vlastní hanbě samy sebe?20Takto proto mluví Pán Jahve: Hle, můj hněv, mé rozlícení se vyleje na toto místo, na lidi i dobytek, na stromy v polích a na plody země; bude hořet a neuhasne.21Takto mluví Jahve Sabaot, Bůh Izraele: Přidejte své celopaly ke svým obětem a snězte maso z nich!22Neboť já jsem vašim otcům, když jsem je vyvedl z egyptské země, o celopalu a o oběti nic neřekl ani nepředepsal.23Ale přikázal jsem jim toto: Slyšte můj hlas, pak budu váš Bůh a vy budete můj lid. Ve všem choďte po cestě, kterou vám předepisuji, abyste byli šťastni.24Ale oni neposlouchali a nepopřávali sluchu; chodili podle svých záměrů, v zatvrzelosti svého zlého srdce, byli obráceni dozadu, a ne dopředu.25Ode dne, kdy vaši otcové vyšli z egyptské země, až dodnes jsem vám posílal všechny své služebníky, proroky; neúnavně jsem je posílal každý den.26Ale oni mě neposlouchali, nepopřávali sluchu, byli tvrdošíjní, horší než jejich otcové.27Řekneš jim všechna tato slova, nebudou tě poslouchat. Zavoláš na ně, neodpovědí ti.28Řekneš jim: Hle, národ, jenž neposlouchá hlas Jahva, svého Boha, a nedá se poučit. Věrnost už není, zmizela z jejich úst.29Ostříhej své dlouhé vlasy, zahoď je, na holých vrších zanotuj žalozpěv. Neboť Jahve zavrhl a zapudil pokolení, jež budí jeho hněv!30Ano, Judovi synové udělali, co se mi nelíbí - Jahvův výrok. Do Chrámu, jenž nese mé jméno, umístili své ohyzdy, aby ho poskvrnili;31postavili výšiny Tofetu v údolí Ben-Hinom, aby pálili své syny a své dcery, což jsem vůbec nepřikázal, na což jsem nikdy nepomyslel.32Proto nadcházejí dny - Jahvův výrok - kdy se už nebude říkat Tofet, ani údolí Ben-Hinom, ale údolí Krveprolévání. Tehdy se pro nedostatek místa bude pohřbívat v Tofetu; 33mrtvoly tohoto lidu poslouží za pastvu nebeským ptákům a pozemským zvířatům, které nikdo nebude odhánět.  34V judských městech a na jeruzalémských ulicích umlčím výkřiky radosti i výkřiky veselí, volání ženicha a nevěsty, neboť země už bude pouhou troskou. 

Display settings Display settings