The Jerusalem Bible (CZ)Genesis - 19. chapter - Genesis - chapter 19

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Když oba andělé přišli navečer do Sodomy, seděl Lot v městské bráně. Jakmile je Lot uviděl, šel jim naproti a sklonil tvář k zemi.2Řekl: „Prosím vás, Pánové, zastavte se laskavě u svého služebníka, zůstaňte na noc, umyjte si nohy a ráno půjdete zase svou cestou,“ oni však odpověděli: „Nikoli, strávíme noc na tomto prostranství.“3On však na ně tolik naléhal, že šli k němu a vstoupili do jeho domu. Připravil jim pokrm, dal napéci nekvašené chleby a oni pojedli.4Ještě než se uložili ke spánku, obklopili dům muži z města, sodomští obyvatelé, od mladíků až po starce, všechen lid bez výjimky.5Zavolali si Lota a řekli mu: „Kde jsou ti muži, kteří k tobě dnes v noci přišli? Přiveď nám je, abychom si jich užili.“6Lot k nim vyšel ke vchodu, zavřel za sebou dveře7a řekl: „Prosím vás, bratři, nedopouštějte se zla!8Poslyšte: mám dvě dcery, obě jsou ještě panny, ty vám přivedu a udělejte si s nimi, co se vám zlíbí, ale pokud jde o ty muže, nic jim nedělejte, protože vešli do stínu mého přístřeší.“9Oni však odpověděli: „Táhni odtud! Vida ho, přišel sem jako cizinec a dělá tu soudce! Tak dobře, uděláme ti něco ještě horšího než jim!“ Silně na Lota dotírali a postupovali dopředu, aby rozbili dveře.10Mužové však vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a opět dveře zavřeli.11A ty muže, kteří byli před vchodem, ranili od nejmenšího až po největšího slepotou, takže nebyli s to najít vchod.12Mužové řekli Lotovi: „Máš zde ještě někoho? Své syny, dcery, všechny, kdo v tomto městě k tobě patří, odtud odveď.13My totiž toto místo zničíme, neboť křik, jenž se proti nim zvedl před Jahvovu tvář, je veliký a Jahve nás poslal, abychom je vyhladili.“14Lot zašel promluvit se svými nastávajícími zeti, kteří si měli brát za manželky jeho dcery, a řekl jim: „Vzhůru, opusťte toto místo, neboť Jahve město zničí.“ Ale jeho nastávající zeťové se domnívali, že žertuje.15Když se začalo rozednívat, naléhali andělé na Lota a říkali: „Vzhůru! Vezmi svou ženu a obě své dcery, jež zde máš, aby trest určený městu nepostihl i tebe.“16A protože váhal, vzali ho mužové pro slitování, jež s ním měl Jahve, za ruku, stejně učinili i s jeho ženou a oběma dcerami. Vyvedli je a zanechali venku za městem.17Když ho vedli ven, řekl jeden: „Uteč, je-li ti život milý! Neohlížej se, nikde na planině se nezastavuj, uteč do hor, abys nebyl zasažen!“18Lot jim odpověděl: „Nikoli, prosím tě, Pane!19Tvůj služebník nalezl milost v tvých očích a tys mi projevil tím, že jsi mě zachoval naživu, velké slitování. Ale já do hor utéci nemohu, aniž mě to neštěstí zastihne a já zemřu.20Pohleď, zde je dost blízko město, kam by se dalo utéci, a je bezvýznamné. Dovol, abych tam utekl - není snad bezvýznamné? - a abych zůstal naživu!“21On mu odpověděl: „Prokáži ti ještě i tuto milost a nezbořím město, o němž mluvíš.22Rychle, uteč se tam, neboť nemohu nic dělat, dokud tam nedojdeš.“ Proto se tomu městu dostalo jména Soar.23Ve chvíli, kdy nad zemi vycházelo slunce a Lot vcházel do Soaru,24seslal Jahve na Sodomu a Gomoru sirný a ohnivý déšť od Jahva25a zničil ona města a celou planinu i se všemi obyvateli měst a pozemským rostlinstvem.26A Lotova žena se ohlédla a proměnila se v solný sloup.27Abrahám vstal za časného jitra a přišel na místo, kde předtím stál před Jahvem,28pohlédl směrem k Sodomě, Gomoře a celé planině a hle, viděl, jak z krajiny stoupá dým jako kouř z nějaké výhně.29Když takto Bůh ničil města na planině, při zkáze měst, v nichž přebýval Lot, vzpomněl si na Abraháma a vyvedl Lota z místa pohromy.30Lot vyšel ze Soaru a usídlil se s oběma dcerami v horách, neboť se neodvažoval v Soaru setrvat. Usadil se i s oběma dcerami v jedné jeskyni.31Starší dcera řekla mladší: „Náš otec zestárl a v zemi není muže, který by se s námi spojil, jak se to děje všude ve světě.32Pojď, dejme otci napít vína a budeme s ním spát, tak si od otce vzbudíme potomstvo.“33Daly té noci otci napít vína a starší dcera se položila vedle svého otce, který nevěděl, ani že si přilehla, ani že vstala.34Nazítří řekla starší dcera mladší: „Včera jsem s otcem spala já, dáme mu napít vína ještě i této noci a spát s ním budeš ty; tak si z našeho otce vzbudíme potomstvo.“35Daly otci napít vína ještě i té noci a mladší dcera se položila vedle něho a on nevěděl, ani že si přilehla, ani že vstala. 36Obě Lotovy dcery ze svého otce otěhotněly.  37Starší porodila syna a dala mu jméno Moab; stal se praotcem dnešních Moabitů.  38Mladší rovněž porodila syna a dala mu jméno Ben Ammí; stal se praotcem dnešních synů Amonových. 

Display settings Display settings