The Jerusalem Bible (CZ)Ezra - 8. chapter - Ezra - chapter 8

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Toto jsou se svými rodokmeny hlavy rodin, které se mnou za vlády krále Artaxerxa odešly z Babylonu:2Z Pinchasových synů: Geršom; z Itamarových synů: Danijel; z Davidových synů:3Šekanjův syn Chatuš; z Pareošových synů: Zekarja, s nímž bylo zapsáno sto padesát mužských příslušníků;4z Pachat-Moabových synů: Zerachjův syn Eljoenaj a s ním dvě stě mužských příslušníků;5ze Zatuových synů: Jachazielův syn Šekanja a s ním tři sta mužských příslušníků;6z Adinových synů: Jonatanův syn Ebed a s ním padesát mužských příslušníků;7z Elamových synů: Ataljův syn Ješaja a s ním sedmdesát mužských příslušníků;8ze Šefatjových synů: Mikaelův syn Zabedja a s ním osmdesát mužských příslušníků;9z Joabových synů: Jechielův syn Obadja a s ním dvě stě osmnáct mužských příslušníků;10z Baniho synů: Josifjův syn Šelomit a s ním sto šedesát mužských příslušníků;11z Bebajových synů: Bebajův syn Zekarja a s ním dvacet osm mužských příslušníků;12z Azgadových synů: Hakatanův syn Jochanan a s ním sto deset mužských příslušníků;13z Adonikamových synů: mladší, jejichž jména jsou zde: Elifelet, Jeiel a Šemaja, a s nimi šedesát mužských příslušníků;14a z Bigvajových synů: Zabudův syn Utaj a s ním sedmdesát mužských příslušníků.15Shromáždil jsem je u řeky, jež teče do Ahavy. Tam jsme tábořili tři dny. Povšiml jsem si, že je tam i lid, i kněží, ale nenašel jsem tam žádného levitu.16Spěšně jsem tedy vypravil Eliezera, Ariela, Šemaju, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zekarju a Mešulama, rozvážné muže,17a poslal je k předákovi obce Kasifje Idovi; do úst jsem jim vložil slova, jimiž se měli obrátit na Ida a jeho bratry sídlící v obci Kasifja: měli nám poskytnout sloužící pro Chrám našeho Boha.18A díky dobrotivé ruce našeho Boha, která byla nad námi, nám poskytl jednoho obezřelého muže ze synů Machliho, syna Izraelova syna Leviho, Šerebju a jeho syny a jeho bratry; osmnáct mužů;19dále Chašabju a s ním jeho bratra Ješaju ze synů Merariho a také jejich syny: dvacet mužů.20A z „darovaných“, jež David a přední mužové obstarali levitům, aby jim sloužili: dvě stě dvacet „darovaných“. Všichni byli jmenovitě zapsáni.21Vyhlásil jsem tam u řeky Ahavy půst: měli jsme se před svým Bohem pokořit a žádat ho o šťastnou cestu pro nás, pro osoby, jež jsme měli na starosti, a všechen náš majetek.22Byl bych se totiž styděl požadovat od krále oddíl a jezdce, kteří by nás cestou chránili před nepřítelem; králi jsme naopak prohlásili: „Ruka našeho Boha se příznivě rozprostírá nade všemi, kdo ho hledají; ale jeho moc a jeho hněv je nade všemi, kdo ho opouštějí.“23Postili jsme se tedy a vzývali s tímto úmyslem svého Boha a on nás vyslyšel.24Vyvolil jsem si dvanáct z předních kněží, dále Šerebju a Chašabju a s nimi deset jejich bratří;25odvážil jsem jim stříbro, zlato a náčiní, obětní dary, které pro Chrám našeho Boha věnovali král, jeho rádci, jeho velmoži a všichni Izraelité, kteří tam byli přítomni.26Odvážil jsem tedy a předal jim do rukou šest set padesát talentů stříbra, sto kusů stříbrného náčiní po dvou talentech, sto talentů zlata,27dvacet zlatých číší po tisíci dareicích a dvě nádoby z krásně se třpytící mědi vzácné jako zlato.28Prohlásil jsem jim: „Jste zasvěceni Jahvovi; toto náčiní je posvátné; toto stříbro a toto zlato je zaslíbeno Jahvovi, Bohu vašich otců.29Bděte nad ním a střezte je, dokud je neodvážíte v sálech Jahvova Chrámu v Jeruzalémě před předními kněžími a levity a hlavami rodin Izraele.“30Kněží a levité si tedy vzali na starost takto odvážené stříbro, zlato a náčiní, aby je přenesli do Jeruzaléma, do Chrámu našeho Boha.31Dvanáctého prvního měsíce jsme odešli od řeky Ahavy a šli jsme do Jeruzaléma: ruka našeho Boha byla nad námi a chránil nás po cestě před útoky nepřátel a plenitelů.32Došli jsme do Jeruzaléma a tři dny jsme tam odpočívali.33Čtvrtého dne bylo v Chrámě našeho Boha odváženo stříbro, zlato a náčiní a předáno do rukou Urijova syna kněze Meremota, s nímž byl Pinchasův syn Eleazar; vedle nich stáli levité, Jozuův syn Jozabad a Binujův syn Noadja.34Všechno bylo podle počtu a váhy. Zapsala se celková váha. Tenkrát35přinesli vyhnanci, ti, kdo se vraceli ze zajetí, Bohu Izraele celopaly: dvanáct býků za celého Izraele, devadesát šest beranů, sedmdesát dvě jehňata, dvanáct kozlů za hřích: vše jako celopal Jahvovi.36A králova nařízení předali královským satrapům a zaeufratským místodržícím a oni přišli lidu a Božímu Chrámu pomáhat.

Display settings Display settings
/ / 0.015 s.