The Jerusalem Bible (CZ)Exodus - 34. chapter - Exodus - chapter 34

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Jahve řekl Mojžíšovi: „Vytesej dvě kamenné desky, podobné těm prvním, vystup ke mně na horu a já na ty desky napíši slova, která byla na prvních deskách, jež jsi rozbil.2Buď připraven ráno, hned ráno vystup na horu Sinaj a tam na vrcholku hory na mne čekej.3Nikdo nesmí jít s tebou; ba nikdo se nesmí na celé hoře ani objevit. Ba ani dobytek, skot a brav, se před tou horou nesmí pást.“4On tedy vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním; Mojžíš časně zrána vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu Jahve přikázal, a do ruky si vzal obě ty kamenné desky.5Jahve sestoupil v oblaku a on tam s ním zůstal. Vzýval Jahvovo jméno.6Jahve kolem něho prošel a on zavolal: „Jahve, Jahve, laskavý a slitovný Bůh, pomalý ke hněvu, bohatý milostí a věrností;7který svou milost uchovává tisícům, strpí vinu, přestupek i hřích, nenechává však nic bez trestu a viny otců trestá na dětech a vnucích až do třetího a čtvrtého pokolení.“8Mojžíš neprodleně padl na kolena na zem a klaněl se,9potom řekl: „Jestliže jsem, Pane, skutečně nalezl milost v tvých očích, nechť, prosím, můj Pán kráčí uprostřed nás, i když je ten lid tvrdošíjný, odpusť nám naše viny a naše hříchy a učiň z nás své dědictví.“10On řekl: „Hle, uzavřu s tebou smlouvu: před vším lidem učiním divy, jaké se nestaly v žádné zemi ani v žádném národě. Lid, v jehož středu žiješ, uvidí Jahvovo dílo, neboť to, co s tebou udělám, bude cosi strašlivého.11Zachovávej tedy, co ti dnes přikazuji. Zaženu před tebou Amority, Kanaánce, Chetity, Perizity, Chivity a Jebusany.12Střez se uzavřít smlouvu s obyvateli země, do níž vejdeš, aby se ti nestali ve tvém středu léčkou.13Zboříte jejich oltáře, na kusy roztříštíte jejich stély a rozsekáte jejich posvátné kůly.14Nebudeš se klanět jinému bohu, neboť Jahvovo jméno je Žárlivý; je to žárlivý Bůh.15Neuzavírej smlouvu s obyvateli země, neboť by tě pozvali, když smilní se svými bohy a přinášejí jim oběti, a ty bys jedl z jejich obětí,16bral by sis jejich dcery pro své syny, jejich dcery by smilnily se svými bohy a uvedly by do smilstva se svými bohy i tvé syny.17Neuděláš boha z litého kovu.18Budeš zachovávat Svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budeš v určený čas měsíce abibu jíst nekvašené chleby, jak jsem ti to přikázal, protože v měsíci abibu jsi vyšel z Egypta.19Každý tvor, který vyjde jako první z mateřského lůna, je můj: každý samec, všechno prvorozené z tvého bravu nebo skotu.20Prvorozená oslátka vykoupíš kusem bravu, a nevykoupíš-li je, zlomíš jim vaz. Vykoupíš všechny prvorozence ze svých synů a nikdo se přede mnou neobjeví s prázdnýma rukama.21Po šest dní budeš pracovat, sedmý den však budeš odpočívat, i při orbě nebo při žních budeš odpočívat.22Budeš slavit Svátek týdnů, prvotiny obilních žní a svátek sklizně na sklonku roku.23Třikrát za rok se veškeré tvé mužské obyvatelstvo ukáže před Pánem Jahvem, Bohem Izraele.24Vyženu před tebou národy a rozšířím tvé hranice a nikdo nebude dychtit po tvém území, když třikrát do roka odejdeš, aby ses ukázal před Jahvem, svým Bohem.25Nebudeš obětovat krev mé oběti spolu s kvašeným chlebem a oběť paschy nebude uschována do následujícího dne.26Přineseš do domu Jahva, svého Boha, tu nejlepší z prvotin své půdy a nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.“27Jahve řekl Mojžíšovi: „Zaznamenej písemně tato slova, neboť za těchto podmínek jsem uzavřel svou smlouvu s tebou a s Izraelem.“ 28Mojžíš tam zůstal s Jahvem po čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Nejedl ani nepil. A psal na desky slova smlouvy - Deset slov. 29Když Mojžíš opět sestupoval z hory Sinaje, měl Mojžíš při sestupu z hory v ruce obě desky Svědectví a Mojžíš nevěděl, že pleť jeho tváře září, protože on s ním rozmlouval.30Áron a všichni Izraelité viděli Mojžíše a hle, pleť jeho tváře zářila a oni měli strach k němu přistoupit.31Mojžíš je zavolal; Áron a všichni náčelníci obce k němu tedy přišli a Mojžíš k nim promluvil.32Pak přistoupili všichni Izraelité a on jim nařídil všechno, o čem Jahve mluvil na hoře Sinaji.33Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář roušku.34Když vcházel před Jahva, aby s ním rozmlouval, odkládal Mojžíš roušku, dokud zase nevyšel. Když vyšel, říkal Izraelitům, co mu bylo nařízeno,35a Izraelité viděli, že Mojžíšova tvář září. Pak si Mojžíš opět dal na tvář roušku, dokud nevešel, aby mluvil s Ním.

Display settings Display settings