The Jerusalem Bible (CZ)Exodus - 32. chapter - Exodus - chapter 32

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se lid kolem Árona a řekl mu: „Vzhůru, udělej nám nějakého boha, který by kráčel před námi, neboť nevíme, co se stalo s oním Mojžíšem, mužem, jenž nás vyvedl z egyptské země.“2Áron jim odpověděl: „Sejměte svým ženám, svým synům a svým dcerám zlaté kruhy, které mají v uších, a přineste mi je.“3Všechen lid si z uší sňal zlaté kruhy a přinesli je Áronovi.4On přijal zlato z jejich rukou: rozpustil je v kadlubu a udělal z něho sochu telete; tu řekli: „Zde je, Izraeli, tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země.“5Když to Áron uviděl, postavil před sochou oltář a učinil toto prohlášení: „Zítra je Jahvova slavnost.“6Nazítří časně ráno vstali, obětovali celopaly a přinášeli pokojné oběti. Lid se usadil k jídlu a pití, pak vstali a veselili se. 7Tu řekl Jahve Mojžíšovi: „Vzhůru! Sestup, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, jedná zvráceně.  8Velmi brzy se odvrátili od cesty, kterou jsem jim předepsal. Z kovu si odlili tele a klaněli se mu. Přinášeli mu oběti a říkali: Zde je, Izraeli, tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země.“  9Jahve řekl Mojžíšovi: „Viděl jsem ten lid, je to tvrdošíjný lid.  10Teď mě nech, můj hněv vzplane proti nim a já je vyhladím; z tebe však udělám velký národ.“  11Mojžíš se snažil upokojit Jahva, svého Boha, a řekl: „Proč by, Jahve, měl vzplanout tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi velikou silou a svou mocnou rukou vyvedl z Egypta?  12Proč by měli Egypťané říkat: ‘Ze zloby je vyvedl, aby je nechal zahynout v horách a vyhladil je z tváře země’? Ustup od svého prudkého hněvu a upusť od zla, jež jsi chtěl dělat svému lidu.  13Vzpomeň si na své služebníky Abraháma, Izáka a Izraele, kterým jsi sám při sobě přísahal a kterým jsi řekl: Rozmnožím vaše potomstvo jako hvězdy na nebi a vašim potomkům dám celou tu zem, o níž jsem s vámi mluvil, a ona bude navěky jejich dědictvím.“  14A Jahve upustil od zla, jímž hrozil svému lidu. 15Mojžíš se obrátil a sestoupil z hory s oběma deskami Svědectví v ruce, s deskami popsanými po obou stranách, popsanými po jedné i po druhé straně.16Desky byly Božím dílem a písmo bylo Božím písmem vyrytým na desky.17Jozue uslyšel, jak lid hlučí a vykřikuje, a řekl Mojžíšovi: „V táboře je válečný ryk!“18On však řekl: „To nezní zpěvy o vítězství, to nezní zpěvy o porážce, to slyším znít střídající se zpěvy.“19A tu když se přiblížil k táboru, uviděl tele a sborový tanec. Mojžíš vzplanul hněvem; odhodil desky z ruky a rozbil je na úpatí hory.20Vzal tele, které zhotovili, spálil je na ohni, rozemlel je na jemný prášek, a tím posypal vodu, kterou dal Izraelitům vypít.21Mojžíš řekl Áronovi: „Co ti udělal ten lid, že jsi jej zatížil tak velikým hříchem?“22Áron odpověděl: „Ať můj pán neplane hněvem, sám víš, že tento lid je zlý.23Řekli mi: ‘Udělej nám nějakého boha, který by kráčel před námi, neboť nevíme, co se stalo s oním Mojžíšem, mužem, jenž nás vyvedl z egyptské země.’24Řekl jsem jim: ‘Kdokoli má zlato, ať je odevzdá.’ Oni mi je dali. Hodil jsem je do ohně a z něho vyšlo tohle tele.“25Mojžíš viděl, že si lid počíná bezuzdně, neboť Áron je uprostřed jejich protivníků vydal na pospas hanbě,26a Mojžíš se postavil k bráně tábora a řekl: „Kdo je pro Jahva, ke mně!“ Seskupili se kolem něho všichni Leviho synové.27Řekl jim: „Takto mluví Jahve, Bůh Izraele: každý si opásejte bedra mečem, procházejte od brány k bráně táborem a zabíjejte, tu svého bratra, tu svého přítele, tu svého příbuzného.“28Leviho synové udělali, co Mojžíš řekl, a z lidu toho dne padlo asi tři tisíce mužů.29Mojžíš řekl: „Dnes jste se uvedli do Jahvovy služby, tu za cenu svého syna, tu za cenu svého bratra, tak aby vám on dnes dal požehnání.“30Nazítří řekl Mojžíš lidu: „Vy jste se dopustili velikého hříchu. Vystoupím nyní k Jahvovi. Snad budu moci váš hřích odčinit!“31Mojžíš se tedy vrátil k Jahvovi a řekl: „Běda! Ten lid se dopustil velikého hříchu. Zhotovili si boha ze zlata.32Kdybys jim laskavě přece ten hřích odpustil... Jinak mě, prosím tě, vymaž z knihy, kterou jsi napsal!“33Jahve řekl Mojžíšovi: „Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil.34Nyní jdi, zaveď lid tam, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou, ale v den, kdy je navštívím, potrestám je za jejich hřích.“35A Jahve bil lid, protože zhotovil tele, to, které zhotovil Áron.

Display settings Display settings
/ / 0.013 s.