Czech Study Bible Translation (CZ)1 Chronicles - 2. chapter - 1 Chronicles - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Toto jsou synové Izraelovi: Rúben, Šimeón, Lévi, Juda, Isachar, Zabulón, 2Dan, Josef, Benjamín, Neftalí, Gád a Ašer. 3Synové Judovi: Ér, Ónan, Šéla, tři, kteří se mu narodili z dcery Šúovy, Kenaanky. Ér, Judův prvorozený, byl v Hospodinových očích zlý a Hospodin ho usmrtil. 4Jeho snacha Támar mu porodila Peresa a Zeracha. Všech Judových synů bylo pět. 5Synové Peresovi: Chesrón a Chámul. 6Synové Zerachovi: Zimrí, Étan, Héman, Kalkol, Dára, celkem pět. 7Synové Karmího: Akár, který přivedl zkázu na Izrael, protože se zpronevěřil věrolomností při klatbě. 8Syn Étanův: Azarjáš. 9Synové Chesrónovi, kteří se mu narodili: Jerachmeel, Rám a Kelúbaj. 10Rám zplodil Amínadaba, Amínadab zplodil Nachšóna, knížete synů Judových. 11Nachšón zplodil Salmu, Salma zplodil Bóaza, 12Bóaz zplodil Obéda, Obéd zplodil Jišaje, 13Jišaj zplodil svého prvorozeného Elíaba, druhého Abínádaba, třetího Šimeu, 14čtvrtého Netanela, pátého Radaje, 15šestého Osema a sedmého Davida. 16Jejich sestry byly Serúja a Abígajil. Synové Serújini: Abíšaj, Jóab, Asáel. 17Abígajil porodila Amasu; Amasův otec byl Izmaelita Jeter. 18Káleb, syn Chesrónův, zplodil děti se svojí ženou Azúbou a s Jeriótou. Toto jsou její synové: Ješer, Šóbab a Ardón. 19Když Azúba zemřela, Káleb si vzal Efratu. Ta mu porodila Chúra. 20Chúr zplodil Urího, Urí zplodil Besaleela. 21Potom vešel Chesrón k dceři Makíra, otce Gileádova. Vzal si ji, když mu bylo šedesát let. Porodila mu Segúba. 22Segúb zplodil Jaíra. Tomu patřilo dvacet tři měst v gileádské zemi. 23Gešúr a Aram jim však vzali Jaírovy vesnice, Kenat a jeho vesnice, šedesát měst. Všichni tito jsou synové Makíra, otce Gileádova. 24Potom Chesrón v Káleb-Efratě zemřel, Chesrónova žena Abija mu porodila Ašchúra, otce Tekóova. 25Synové Jerachmeela, Chesrónova prvorozeného, byli: prvorozený Rám, Búna, Oren, Osem a Achijáš. 26Jerachmeel měl ještě další ženu jménem Atára. Ta byla matkou Ónama. 27Synové Ráma, Jerachmeelova prvorozeného, byli: Maas, Jamín a Eker. 28Synové Ónamovi byli: Šamaj a Jáda. Synové Šamajovi: Nádab a Abíšúr. 29Abíšúrova žena se jmenovala Abíchajil. Porodila mu Achbána a Molída. 30Synové Nádabovi: Seled a Apajim. Seled zemřel bezdětný. 31Synové Apajimovi: Jiší. Synové Jišího: Šešan. Synové Šešanovi: Achláj. 32Synové Jády, Šamajova bratra: Jeter a Jónatan. Jeter zemřel bezdětný. 33Synové Jónatanovi: Pelet a Záza. Toto byli synové Jerachmeelovi. 34Šešan neměl syny, jenom dcery. Šešan měl egyptského otroka jménem Jarcha. 35Šešan tedy dal svou dceru svému otroku Jarchovi za ženu; porodila mu Ataje. 36Ataj zplodil Nátana, Nátan zplodil Zábada, 37Zábad zplodil Eflála, Eflál zplodil Obéda, 38Obéd zplodil Jehúa, Jehú zplodil Azarjáše, 39Azarjáš zplodil Chelese, Cheles zplodil Eleásu, 40Eleása zplodil Sismaje, Sismaj zplodil Šalúma, 41Šalúm zplodil Jekamjáše a Jekamjáš zplodil Elíšamu. 42Synové Káleba, bratra Jerachmeelova: Méša, jeho prvorozený, byl otcem Zífa; synové Maréši, otce Chebrónova. 43Synové Chebrónovi: Kórach, Tapúach, Rekem a Šema. 44Šema zplodil Rachama, otce Jorkoámova, Rekem zplodil Šamaje. 45Syn Šamajův: Maón; Maón byl otcem Bét-súrovým. 46Kálebova konkubína Éfa porodila Chárana, Mósu a Gázeza. Cháran zplodil Gázeza. 47Synové Johdajovi: Regem, Jótam, Géšan, Pelet, Éfa a Šaaf. 48Kálebova konkubína Maaka porodila Šebera a Tirchanu. 49Porodila také Šaafa, otce Madmanova, Ševu, otce Makbenova a otce Gibeova. Kálebova dcera byla Aksa. 50Toto byli synové Kálebovi. Synové Chúra, prvorozeného Efraty: Šóbal, otec Kirjat-jearímův, 51Salma, otec Bét-lechemův, Cháref, otec Bét-gáderův. 52Synové Šóbala, otce Kirjat-jearímova, byli: Haróe, polovina Menúchoťanů. 53Čeledi Kirjat-jearíma: Jitrejci, Pútejci, Šumatejci, Mišraejci, z nichž vzešli Soreatejci a Eštaólci. 54Synové Salmovi: Bét-lechem, Netófajci, Atrót-bét-jóab, polovina Manachaťanů a Sorejci. 55Čeledi písařů, kteří bydleli v Jaebesu: Tireaťané, Šimeaťané, Súkaťané; to jsou Kénijci, pocházející z Chamáta, otce domu Rekábova.

Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.011 s.