SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Church-Slavonic translation

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Church-Slavonic translation

Czech transliteration
Russian transliteration

1Âú ëròî ïNðâîå ê‚ðà öàð½ ïNðññêàãw, äà ¢ñïAëíèòñÿ ñëAâî ãä$íå t Œñòú VåðåìRèíûõú, âîçäâBæå ãä$ü äbõú ê‚ðà öàð½ ïNðññêàãw, ¢ ïîâåë» ïðîïîâräàòè âî âñNìú öhðñòâiè ñâîNìú, ¢ ïèñhíüìè, ãëàãAëÿ:

V leto pervoe Kira carja Persskago, da ispolnitsja slovo Gospodne ot ust Ieremiinych, vozdviže Gospoď duch Kira carja Persskago, i povele propovedati vo vsem carstvii svoem, i pisaňmi, glagolja:


2ñi° ãëàãAëåòú ê‚ðú öhðü ïNðññêié: âñ° öˆðñòâà çeìíhÿ äàä¿ ìí» ãä$ü áãUú íá$íûé, ¢ òAé ïîâåë» ìè, äà ñîçBæäó ±ì¾ äAìú âî Våð$ëBìý, ˜æå âî VóäNè:

sija glagolet Kir car Persskij: vsja carstva zemnaja dade mne Gospoď Bog nebesnyj, i Toj povele mi, da soziždu Jemu dom vo Ierusalime, iže vo Judei:


3êò¨ âú âhñú t âñrõú ëþäRé ±ã§; ¢ ábäåòú áãUú ±ã§ ñú íBìú, ¢ äà âçaäåòú âî Våð$ëBìú, ˜æå âî VóäNè, ¢ äà ñîçBæäåòú äAìú áãUó VèUëåâó, òAé µñòü áãUú, ˜æå âî Våð$ëBìý:

kto v vas ot vsech ljudij Jego? I budet Bog jego s nim, i da vzydet vo Ierusalim, iže vo Judei, i da soziždet dom Bogu Izrailevu, Toj esť Bog, Iže vo Ierusalime:


4¢ âñMêú ®ñòhâøiéñÿ t âñrõú ìrñòú, ¢äræå òAé ®áèòhåòú, ¢ äà ïîìAãóòú ±ì¾ ìbæiå t ìrñòà ±ã§ ñðåáðAìú ¢ çëhòîìú, ¢ ñîñ¤äû ¢ ñêwòº, ñú äîáðîâAëüíûìè ®áýùˆíiè (ïðèíåñbòú) âú öNðêîâü áæUiþ, Ýæå âî Våð$ëBìý.

i vsjak ostavšijsja ot vsech mest, ideže toj obitaet, i da pomogut emu mužie ot mesta jego srebrom i zlatom, i sosudy i skoty, s dobrovoľnymi obeščanii (prinesut) v cerkov Božiju, jaže vo Ierusalime.


5W âîñòhøà êí°çè =òN÷åñòâú Vbäèíûõú ¢ âåíiàìRíèõú ¢ ñâÿùNííèöû ¢ ëåvRòè, ¢ âñ©, }ìæå âîçäâBæå áãUú äbõú ˜õú, äà âçaäóòú ñîçèähíiþ öNðêâå ãä$íè, Ýæå âî Våð$ëBìý:

I vostaša knjazi otečestv Judinych i Veniaminich i svjaščennicy i leviti, i vsi, imže vozdviže Bog duch ich, da vzydut sozidaniju cerkve Gospodni, jaže vo Ierusalime:


6¢ âñ©, }æå áMõó Zêðåñòú, ïîìîãAøà ðóêhìú ˜õú ñîñ¤äû ñðNáðáÿíûìè, çëhòîìú, ïîòðNáíûìè, ¢ ñêîòhìè, ¢ äðàãBìè âåùì©, êðîì» äîáðîâAëüíûõ.

i vsi, iže bjachu okrest, pomogoša rukam ich sosudy srebrbjanymi, zlatom, potrebnymi, i skotami, i dragimi veščmi, krome dobrovoľnych.


7W öhðü ê‚ðú ¢çíåñ¿ ñîñbäû öNðêâå ãä$íè, }õæå âç½ íàâóõîäîíAñîðú ¢³ Våð$ëBìà ¢ ïîëîæ© ò«ÿ âú öNðêâè áAãà ñâîåã§:

I car Kir iznese sosudy cerkve Gospodni, ichže vzja Navuchodonosor iz Ierusalima i položi tyja v cerkvi boga svoego:


8¢çíåñN æå ò«ÿ ê‚ðú öhðü ïNðññêié ðóêAþ ìifðiähòà ãàñâàðBíîâà, ¢ ñî÷ò¿ ò«ÿ ñàñàâàññhðó êíMçþ VóäNéñêó.

iznese že tyja Kir car Persskij rukoju Mifridata Gasvarinova, i sočte tyja Sasavassaru knjazju Judejsku.


9W ñi¿ ÷èñë¨ ˜õú: Þìûâhëíèöú çëàòaõú òðBäåñÿòü, Þìûâhëíèöú æå ñðNáðÿíûõú òañÿùà, íîæNé äâhäåñÿòü äNâÿòü,

I sie čislo ich: umyvalnic zlatych tridesjať, umyvalnic že srebrjanych tysjašča, nožej dvadesjať devjať,


10¢ ÷høú çëàòaõú òðBäåñÿòü, ¢ ñðNáðÿíûõú äâîéíaõú ÷åòaðåñòà äNñÿòü, ¢ ñîñbäwâú ¢íaõú òañÿùà:

i čaš zlatych tridesjať, i srebrjanych dvojnych četyresta desjať, i sosudov inych tysjašča:


11âñrõú ñîñbäwâú çëàòaõú ¢ ñðNáðÿíûõú ïMòü òañÿùú ¢ ÷åòaðåñòà, âñ° âç½ ñú ñîáAþ ñàñàâàññhðú t ïðåñåëNíiÿ âàâyë¡íñêàãw âî Våð$ëBìú.

vsech sosudov zlatych i srebrjanych pjať tysjašč i četyresta, vsja vzja s soboju Sasavassar ot preselenija Vavilonskago vo Ierusalim.Display settings Display settings