SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Church-Slavonic translation

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Church-Slavonic translation

Czech transliteration
Russian transliteration

1Âî âòîðAå ëròî, ïðè ähðiè öàð©, âú øåñòaé ìö$ú, âú ïNðâûé (äNíü) ìö$à, áañòü ñëAâî ãä$íå ðóêAþ ²ããNà ïð/ðAêà ãëUÿ: ðöº êú çîðîâhâåëþ ñàëàfiBëåâó t êîëríà Vbäîâà ¢ êî Vèñbñó ñaíó VwñåäNêîâó, VåðNþ âåëBêîìó, ãëàãAëÿ:

Vo vtoroe leto, pri darii cari, v šestyj mesjac, v pervyj (deň) mesjaca, bysť slovo Gospodne rukoju Aggea proroka glagolja: rcy k Zorovavelju Salafiilevu ot kolena Judova i ko Iisusu synu Iosedekovu, iereju velikomu, glagolja:


2ñBöå ãëUåòú ãä$ü âñåäåðæBòåëü ãëUÿ: ëdäiå ñRè ãëàãAëþòú: íå ïðiBäå âðNìÿ ñîçähòè õðhìú ãä$åíü.

sice glagolet Gospoď Vsederžiteľ glagolja: ljudie sii glagoljut: ne priide vremja sozdati chram Gospodeň.


3W áañòü ñëAâî ãä$íå ðóêAþ ²ããNà ïð/ðAêà ãëUÿ:

I bysť slovo Gospodne rukoju Aggea proroka glagolja:


4£ùå âðNìÿ Œáw âhìú µñòü æBòè âú äîìrõú âhøèõú ¢ñòNñàíûõú, õðhìú æå ìAé ñNé çàïóñò»;

ašče vremja ubo vam esť žiti v domech vašich istesanych, chram že moj sej zapuste?


5W ííUý ñBöå ãëUåòú ãä$ü âñåäåðæBòåëü: ÞñòðAéòå ñåðäö¹ âˆøà âú ïóò‰ âhøÿ.

I nyne sice glagolet Gospoď Vsederžiteľ: ustrojte serdca vaša v puti vašja.


6Ñrÿñòå ìíAãw, ¢ âçMñòå ìhëw: ‡äAñòå, ¢ íå âú ñaòîñòü: ïBñòå, ¢ íå âú ïiMíñòâî: ®áëåêAñòåñÿ, ¢ íå ñîãðrñòåñÿ âú íBõú: ¢ ñîáèðhÿé ìçä« ñîáð¹ âî âëàãhëèùå äèðhâî.

Sejaste mnogo, i vzjaste malo: jadoste, i ne v sytosť: piste, i ne v pijanstvo: oblekostesja, i ne sogrestesja v nich: i sobirajaj mzdy sobra vo vlagališče diravo.


7ÑBöå ãëUåòú ãä$ü âñåäåðæBòåëü: ïîëîæBòå ñåðäö¹ âˆøà âú ïóò‰ âhøÿ,

Sice glagolet Gospoď Vsederžiteľ: položite serdca vaša v puti vašja,


8âçaäèòå íà ãAðó ¢ Þñýöaòå äðåâ¹, ¢ ïðèíåñBòå ¢ ñîçBæäèòå õðhìú, ¢ áëUãîâîë¼ âú íNìú ¢ ïðîñëhâëþñÿ, ðå÷¿ ãä$ü.

vzydite na goru i usecyte dreva, i prinesite i soziždite chram, i blagovolju v nem i proslavljusja, reče Gospoď.


9Ïðèçðrñòå íà ìí¡ãà, ¢ áaøà ìˆëà, ¢ âíåñAñòå ƒ âú õðhìú, ¢ täbíóõú ƒ: ñå㧠ðhäè ñBöå ãëUåòú ãä$ü âñåäåðæBòåëü: çàí¿ õðhìú ìAé µñòü ïbñòú, âa æå òå÷Nòå êRéæäî âú äAìú ñâAé,

Prizreste na mnoga, i byša mala, i vnesoste ja v chram, i otdunuch ja: sego radi sice glagolet Gospoď Vsederžiteľ: zane chram Moj esť pust, vy že tečete kijždo v dom svoj,


10ñå㧠ðhäè ÞäåðæBòñÿ íNáî t ðîñº, ¢ çåìë½ ®ñêóäBòú ¢çíîøßíiÿ ñâî°,

sego radi uderžitsja nebo ot rosy, i zemlja oskudit iznošenija svoja,


11¢ íàâåä¾ ìN÷ü íà çNìëþ ¢ íà ãAðû, ¢ íà ïøåíBöó ¢ íà âií¨ ¢ íà ±ëNé, ¢ íà âñ°, ±ë‰êà ¢çíAñèòú çåìë½, ¢ íà ÷åëîârêè ¢ íà ñêîòº ¢ íà âñ° òðóäº ðbêú ˜õú.

i navedu meč na zemlju i na gory, i na pšenicu i na vino i na elej, i na vsja, elika iznosit zemlja, i na čeloveki i na skoty i na vsja trudy ruk ich.


12W ñëaøà çîðîâhâåëü ñàëàfiBëåâú t êîëríà Vbäîâà, ¢ Vèñbñú VwñåäNêîâú, VåðNé âåëBêié, ¢ âñ© ïðA÷iè ëdäiå ãëhñú ãä$à áãUà ñâîå㧠¢ ñëîâåñ¹ ²ããNà ïð/ðAêà, Ýêîæå ïîñë¹ ±ã¨ ãä$ü áãUú ˜õú êú í‰ìú, ¢ ÞáîMøàñÿ ëdäiå t ëèö¹ ãä$íÿ.

I slyša Zorovaveľ Salafiilev ot kolena Judova, i Iisus Iosedekov, ierej velikij, i vsi pročii ljudie glas Gospoda Boga svoego i slovesa Aggea proroka, jakože posla jego Gospoď Bog ich k nim, i ubojašasja ljudie ot lica Gospodnja.


13W ðå÷¿ ²ããNé ârñòíèêú ãä$åíü âú ârñòíèöýõú ãä$íèõú ëdäåìú, ãëàãAëÿ: £çú µñìü ñú âhìè, ãëUåòú ãä$ü.

I reče Aggej vestnik Gospodeň v vestnicech Gospodnich ljudem, glagolja: Az esm s vami, glagolet Gospoď.


14W âîçäâBæå ãä$ü äbõú çîðîâhâåëÿ ñàëàfiBëåâà t êîëríà Vbäîâà ¢ äbõú Vèñbñà VwñåäNêîâà, VåðNà âåëBêàãw, ¢ äbõú ïðA÷ièõú âñrõú ëþäRé: ¢ âíèäAøà ¢ òâîðMõó äýë¹ âî õðhìý ãä$à âñåäåðæBòåëÿ áãUà ñâîåã§.

I vozdviže Gospoď duch Zorovavelja Salafiileva ot kolena Judova i duch Iisusa Iosedekova, ierea velikago, i duch pročiich vsech ljudij: i vnidoša i tvorjachu dela vo chrame Gospoda Vsederžitelja Boga svoego.Display settings Display settings
/ / 0.022 s.