Czech Study Bible Translation (CZ)1 Timothy - 1. chapter - 1 Timothy - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Pavel, apoštol Krista Ježíše podle příkazu Boha, našeho Zachránce, a Krista Ježíše, naší naděje, 2Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce našeho a Krista Ježíše, Pána našeho. 3Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efesu a nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám 4a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání než k Boží správě, která spočívá na víře. 5Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 6Od toho se někteří odchýlili a obrátili se k prázdnému mluvení. 7Chtějí být učiteli Zákona, a nechápou ani to, co říkají, ani to, o čem se tak jistě vyslovují. 8Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě 9a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, 10smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí zdravému učení 11podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno. 12Děkuji tomu, který mne posilnil, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě uznal za spolehlivého a ustanovil ke službě, 13ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. Došel jsem však milosrdenství, protože jsem to činil z nevědomosti v nevěře. 14A tím hojněji se projevila milost našeho Pána s vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. 15Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já první, 16avšak proto jsem došel milosrdenství, aby Kristus Ježíš na mně prvním ukázal veškerou svou trpělivost jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit k životu věčnému. 17Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu čest a sláva na věky věků. Amen. 18Toto nařízení svěřuji tobě, můj synu Timoteji, na základě předešlých proroctví o tobě, abys s jejich posilou bojoval dobrý boj, 19maje víru a dobré svědomí, jímž někteří pohrdli, a proto ztroskotali ve víře.  20Patří k nim Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal Satanu, aby se naučili nerouhat.  


Treasury of Scripture Knowledge
 1   1Tim 1:1 Timothy is put in mind of the charge which was given unto him by Paul at his going to Macedonia.
1Tim 1:5 Of the right use and end of the law.
1Tim 1:11 Of Saint Paul's calling to be an apostle;
1Tim 1:20 and Hymenaeus and Alexander.
an apostle.
Rom 1:1 1Cor 1:1
by.
1Tim 2:7 Acts 9:15 Acts 26:16 - Acts 26:18 1Cor 9:17 Gal 1:1 Gal 1:11 2Tim 1:11 Titus 1:3
God.
1Tim 2:3 1Tim 4:10 Ps 106:21 Isa 12:2 Isa 43:3 Isa 43:11 Isa 45:15 Isa 45:21 Isa 49:26 Isa 60:16 Isa 63:8 Hos 13:4 Luke 1:47 Luke 2:11 2Tim 1:10 Titus 1:3 Titus 2:10 Titus 2:13 Titus 3:4 Titus 3:6 2Pet 1:1 1John 4:14 Jude 1:25
is.
Rom 15:12 Rom 15:13 Col 1:27 2Thess 2:16 1Pet 1:3 1Pet 1:21

 2   Timothy.
Acts 16:1 - Acts 16:3 1Thess 3:2
my.
1Tim 1:18 1Cor 4:14 - 1Cor 4:17 Phil 2:19 - Phil 2:22 2Tim 1:2 2Tim 2:1 Titus 1:4
Grace.
Rom 1:7 Gal 1:3 2Tim 1:2 Titus 1:4 1Pet 1:2

 3   at.
Acts 19:1 - Acts 19:10
when.
Acts 20:1 - Acts 20:3 Phil 2:24
charge.
1Tim 4:6 1Tim 4:11 1Tim 5:7 1Tim 6:3 1Tim 6:10 1Tim 6:17 Gal 1:6 Gal 1:7 Eph 4:14 Col 2:6 - Col 2:11 Titus 1:9 - Titus 1:11 2John 1:7 2John 1:9 2John 1:10 Rev 2:1 Rev 2:2 Rev 2:14 Rev 2:20

 4   to.
1Tim 4:7 1Tim 6:4 1Tim 6:20 2Tim 2:14 2Tim 2:16 - 2Tim 2:18 2Tim 4:4 Titus 1:14 2Pet 1:16
endless.
Titus 3:9
questions.
1Tim 6:4 1Tim 6:5 2Tim 2:22
godly.
1Tim 3:16 1Tim 6:3 1Tim 6:11 2Cor 1:12 2Cor 7:9 2Cor 7:10 Eph 4:12 - Eph 4:16 Titus 1:1 Heb 13:9

 5   the end.
Rom 10:4 Rom 13:8 - Rom 13:10 Gal 5:13 Gal 5:14 Gal 5:22 1John 4:7 - 1John 4:14
charity.
Mark 12:28 - Mark 12:34 Rom 14:15 1Cor 8:1 - 1Cor 8:3 1Cor 13:1 - 1Cor 13:13 1Cor 14:1 1Pet 4:8 2Pet 1:7
a pure.
Ps 24:4 Ps 51:10 Jer 4:14 Matt 5:8 Matt 12:35 Acts 15:9 2Tim 2:22 Jas 4:8 1Pet 1:22 1John 3:3
a good.
1Tim 1:19 1Tim 3:9 Acts 23:1 Acts 24:16 Rom 9:1 2Cor 1:12 2Tim 1:3 Titus 1:15 Heb 9:14 Heb 10:22 Heb 13:18 1Pet 3:16 1Pet 3:21
faith.
Gal 5:6 2Tim 1:5 Heb 11:5 Heb 11:6 1John 3:23

 6   From which some having swerved. or, Which some not aiming at.
1Tim 6:21 2Tim 2:18
*Gr:
1Tim 1:6 1Tim 4:10
turned.
1Tim 5:15 1Tim 6:4 1Tim 6:5 1Tim 6:20 2Tim 2:23 2Tim 2:24 Titus 1:10 Titus 3:9

 7   to.
Acts 15:1 Rom 2:19 - Rom 2:21 Gal 3:2 Gal 3:5 Gal 4:21 Gal 5:3 Gal 5:4 Titus 1:10 Titus 1:11
understanding.
1Tim 6:4 Isa 29:13 Isa 29:14 Jer 8:8 Jer 8:9 Matt 15:14 Matt 21:27 Matt 23:16 - Matt 23:24 John 3:9 John 3:10 John 9:40 John 9:41 Rom 1:22 2Tim 3:7 2Pet 2:12

 8   the law.
Deut 4:6 - Deut 4:8 Neh 9:13 Ps 19:7 - Ps 19:10 Ps 119:96 - Ps 119:105 Ps 119:127 Ps 119:128 Rom 7:12 Rom 7:13 Rom 7:16 Rom 7:18 Rom 7:22 Rom 12:2 Gal 3:21
lawfully.
2Tim 2:5

 9   the law.
Rom 4:13 Rom 5:20 Rom 6:14 Gal 3:10 - Gal 3:14 Gal 3:19 Gal 5:23
the lawless.
2Thess 2:8
*Gr:
1Tim 1:9
disobedient.
Rom 1:30 Titus 1:16 Titus 3:3 Heb 11:31 1Pet 2:7 1Pet 3:20
the ungodly.
1Pet 4:18
profane.
Jer 23:11 Ezek 21:25 Heb 12:16
murderers.
Lev 20:9 Deut 27:16 2Sam 16:11 2Sam 17:1 - 2Sam 17:4 2Kgs 19:37 2Chr 32:21 Pro 20:20 Pro 28:24 Pro 30:11 Pro 30:17 Matt 10:21
manslayers.
Gen 9:5 Gen 9:6 Exod 20:13 Exod 21:14 Num 35:30 - Num 35:33 Deut 21:6 - Deut 21:9 Pro 28:17 Gal 5:21 Rev 21:8 Rev 22:15

 10   whoremongers.
Mark 7:21 Mark 7:22 1Cor 6:9 1Cor 6:10 Gal 5:19 - Gal 5:21 Eph 5:3 - Eph 5:6 Heb 13:4
defile.
Gen 19:5 Lev 18:22 Lev 20:13 Rom 1:26 Jude 1:7
men-stealers.
Gen 37:27 Gen 40:15 Exod 21:16 Deut 24:7 Rev 18:13
for liars.
John 8:44 Rev 21:8 Rev 21:27 Rev 22:15
perjured.
Exod 20:7 Ezek 17:16 - Ezek 17:19 Hos 4:1 Hos 4:2 Hos 10:4 Zech 5:4 Zech 8:17 Mal 3:5 Matt 5:33 - Matt 5:37
contrary.
1Tim 6:3 2Tim 1:13 2Tim 4:3 Titus 1:9 Titus 2:1

 11   According.
Rom 2:16
glorious.
Ps 138:2 Luke 2:10 Luke 2:11 Luke 2:14 2Cor 3:8 - 2Cor 3:11 2Cor 4:4 2Cor 4:6 Eph 1:6 Eph 1:12 Eph 2:7 Eph 3:10 1Pet 1:11 1Pet 1:12
the blessed.
1Tim 6:15
which.
1Tim 2:7 1Tim 6:20 1Cor 4:1 1Cor 4:2 1Cor 9:17 2Cor 5:18 - 2Cor 5:20 Gal 2:7 Col 1:25 1Thess 2:4 2Tim 1:11 2Tim 1:14 2Tim 2:2 Titus 1:3

 12   I thank.
John 5:23 Phil 2:11 Rev 5:9 - Rev 5:14 Rev 7:10 - Rev 7:12
who.
1Cor 15:10 2Cor 3:5 2Cor 3:6 2Cor 4:1 2Cor 12:9 2Cor 12:10 Phil 4:13 2Tim 4:17
counted.
Acts 16:15 1Cor 7:25
putting.
1Tim 1:11 Acts 9:15 Col 1:25

 13   was.
Acts 8:3 Acts 9:1 Acts 9:5 Acts 9:13 Acts 22:4 Acts 26:9 - Acts 26:11 1Cor 15:9 Gal 1:13 Phil 3:6
but.
1Tim 1:16 Hos 2:23 Rom 5:20 Rom 5:21 Rom 11:30 Rom 11:31 Heb 4:16 1Pet 2:10
because.
Num 15:30 Luke 12:47 Luke 23:34 John 9:39 - John 9:41 Acts 3:17 Acts 26:9 Heb 6:4 - Heb 6:8 Heb 10:26 - Heb 10:29 2Pet 2:21 2Pet 2:22

 14   the grace.
Acts 15:11 Rom 16:20 2Cor 8:9 2Cor 13:14 Rev 22:21
exceeding.
Exod 34:6 Isa 55:6 Isa 55:7 Rom 5:15 - Rom 5:20 1Cor 15:10 Eph 1:7 Eph 1:8 1Pet 1:3
with.
Luke 7:47 - Luke 7:50 1Thess 5:8 2Tim 1:13 1John 4:10

 15   a faithful.
1Tim 1:19 1Tim 3:1 1Tim 4:9 2Tim 2:11 Titus 3:8 Rev 21:5 Rev 22:6
worthy.
John 1:12 John 3:16 John 3:17 John 3:36 Acts 11:1 Acts 11:18 1John 5:11
that.
Matt 1:21 Matt 9:13 Matt 18:11 Matt 20:28 Mark 2:17 Luke 5:32 Luke 19:10 John 1:29 John 12:47 Acts 3:26 Rom 3:24 - Rom 3:26 Rom 5:6 Rom 5:8 - Rom 5:10 Heb 7:25 1John 3:5 1John 3:8 1John 4:9 1John 4:10 Rev 5:9
of whom.
1Tim 1:13 Job 42:6 Ezek 16:63 Ezek 36:31 Ezek 36:32 1Cor 15:9 Eph 3:8

 16   for this.
Num 23:3 Ps 25:11 Isa 1:18 Isa 43:25 Eph 1:6 Eph 1:12 Eph 2:7 2Thess 1:10
I obtained.
1Tim 1:13 2Cor 4:1
all.
Exod 34:8 Rom 2:4 Rom 2:5 1Pet 3:20 2Pet 3:9 2Pet 3:15
for a.
2Chr 33:9 - 2Chr 33:13 2Chr 33:19 Isa 55:7 Luke 7:47 Luke 15:10 Luke 18:13 Luke 18:14 Luke 19:7 - Luke 19:9 Luke 23:43 John 6:37 Acts 13:39 Rom 5:20 Rom 15:4 Heb 7:25
believe.
John 3:15 John 3:16 John 3:36 John 5:24 John 6:40 John 6:54 John 20:31 Rom 5:21 Rom 6:23 1John 5:11 1John 5:12

 17   the King.
1Tim 6:15 1Tim 6:16 Ps 10:16 Ps 45:1 Ps 45:6 Ps 47:6 - Ps 47:8 Ps 90:2 Ps 145:13 Jer 10:10 Dan 2:44 Dan 7:14 Mic 5:2 Mal 1:14 Matt 6:13 Matt 25:34 Rom 1:23 Heb 1:8 - Heb 1:13 Rev 17:14 Rev 19:16
invisible.
John 1:18 Rom 1:20 Col 1:15 Heb 11:27 1John 4:12
the only.
Rom 16:27 Jude 1:25
be.
1Chr 29:11 Neh 9:5 Ps 41:13 Ps 57:11 Ps 72:18 Ps 72:19 Ps 106:48 Dan 4:34 Dan 4:37 Eph 3:20 Eph 3:21 1Pet 5:11 2Pet 3:18 Rev 4:8 - Rev 4:11 Rev 5:9 - Rev 5:14 Rev 7:12 Rev 19:1 Rev 19:6
Amen.
Matt 6:13 Matt 28:20

 18   charge.
1Tim 1:11 1Tim 1:12 1Tim 4:14 1Tim 6:13 1Tim 6:14 1Tim 6:20 2Tim 2:2 2Tim 4:1 - 2Tim 4:3
son.
1Tim 1:2 Phil 2:22 2Tim 1:2 2Tim 2:1 Titus 1:4 Phlm 1:10
according.
1Tim 4:4
mightest.
1Tim 6:12 2Cor 10:3 2Cor 10:4 Eph 6:12 - Eph 6:18 2Tim 2:3 - 2Tim 2:5 2Tim 4:7

 19   Holding.
1Tim 1:5 1Tim 3:9 Titus 1:9 Heb 3:14 1Pet 3:15 1Pet 3:16 Rev 3:3 Rev 3:8 Rev 3:10
which.
Phil 3:18 Phil 3:19 2Tim 3:1 - 2Tim 3:6 2Pet 2:1 - 2Pet 2:3 2Pet 2:12 - 2Pet 2:22 Jude 1:10 - Jude 1:13
concerning.
1Tim 4:1 1Tim 4:2 1Cor 11:19 Gal 1:6 - Gal 1:8 Gal 5:4 2Tim 4:4 Heb 6:4 - Heb 6:6 1John 2:19
made.
1Tim 6:9 Matt 6:27

 20   Hymenaeus.
2Tim 2:17
Alexander.
Acts 19:33 2Tim 2:14 2Tim 4:14 2Tim 4:15
I have.
Matt 18:17 1Cor 5:4 1Cor 5:5 2Cor 10:6 2Cor 13:10
that.
1Cor 11:32 2Thess 3:15 Rev 3:19
blaspheme.
Acts 13:45 2Tim 3:2 Rev 13:1 Rev 13:5 Rev 13:6


Display settings Display settings JehošuaJehošua