Czech Study Bible Translation (CZ)Numbers - 1. chapter - Numbers - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi v Sínajské pustině ve stanu setkávání prvního dne druhého měsíce ve druhém roce po jejich vyjití z egyptské země:


2 Učiňte soupis celé pospolitosti synů Izraele podle jejich čeledí, podle domu jejich otců, podle počtu jmen všech mužského pohlaví, hlavu za hlavou,


3 od věku dvaceti let výše, všech schopných v Izraeli táhnout s armádou. Spočítejte je podle jejich oddílů, ty a Áron.


4 S vámi bude vždy jeden muž za pokolení, ten, který je předákem v domě svých otců.


5 Toto jsou jména mužů, kteří povstanou s vámi: za Rúbena Elísúr, syn Šedeúrův;


6 za Šimeóna Šelumíel, syn Suríšadajův;


7 za Judu Nachšón, syn Amínadabův;


8 za Isachara Netanel, syn Súarův;


9 za Zabulóna Elíab, syn Chelónův;


10 za syny Josefovy, za Efrajima Elíšama, syn Amíhudův, za Manasesa Gamlíel, syn Pedásurův;


11 za Benjamína Abídan, syn Gideoního;


12 za Dana Achíezer, syn Amíšadajův;


13 za Ašera Pagíel, syn Okranův;


14 za Gáda Eljásaf, syn Deúelův;


15 za Neftalího Achíra, syn Énanův.


16 Toto byli povolaní z pospolitosti, předáci otcovských pokolení, vůdci izraelských rodů.


17 Mojžíš a Áron vzali tyto muže, kteří byli jmenovitě určeni,


18 a prvního dne druhého měsíce svolali celou pospolitost a lidé se dávali zapsat podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, hlava za hlavou,


19 jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Spočítal je v Sínajské pustině.


20 Výsledek byl tento: synové Rúbena, Izraelova prvorozeného, byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen, hlava za hlavou, všichni mužského pohlaví od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;


21 spočítaných z pokolení Rúbenova bylo čtyřicet šest tisíc pět set.


22 Synové Šimeónovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, spočítaní podle počtu jmen, hlava za hlavou, všichni mužského pohlaví od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;


23 spočítaných z pokolení Šimeónova bylo padesát devět tisíc tři sta.


24 Synové Gádovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;


25 spočítaných z pokolení Gádova bylo čtyřicet pět tisíc šest set padesát.


26 Synové Judovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;


27 spočítaných z pokolení Judova bylo sedmdesát čtyři tisíc šest set.


28 Synové Isacharovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;


29 spočítaných z pokolení Isacharova bylo padesát čtyři tisíc čtyři sta.


30 Synové Zabulónovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;


31 spočítaných z pokolení Zabulónova bylo padesát sedm tisíc čtyři sta.


32 Synové Josefovi: Synové Efrajimovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;


33 spočítaných z pokolení Efrajimova bylo čtyřicet tisíc pět set.


34 Synové Manasesovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;


35 spočítaných z pokolení Manasesova bylo třicet dva tisíc dvě stě.


36 Synové Benjamínovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;


37 spočítaných z pokolení Benjamínova bylo třicet pět tisíc čtyři sta.


38 Synové Danovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;


39 spočítaných z pokolení Danova bylo šedesát dva tisíc sedm set.


40 Synové Ašerovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;


41 spočítaných z pokolení Ašerova bylo čtyřicet jeden tisíc pět set.


42 Synové Neftalího byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;


43 spočítaných z pokolení Neftalího bylo padesát tři tisíc čtyři sta.


44 Toto jsou ti, kdo byli spočítáni, které spočítali Mojžíš a Áron a izraelští předáci, dvanáct mužů; jeden muž byl vždy za dům svého otce.


45 To byli všichni spočítaní synové Izraele podle domu svých otců od věku dvaceti let výše, všichni schopní v Izraeli táhnout s armádou.


46 Všech spočítaných bylo šest set tři tisíc pět set padesát.


47 Avšak Lévijci podle pokolení svých otců nebyli mezi ně počítáni.


48 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:


49 Pouze pokolení Léviho nepočítej a nečiň jejich soupis mezi syny Izraele.


50 Nýbrž ustanov Lévijce nad příbytkem svědectví, nad všemi jeho předměty a nade vším, co k němu patří. Oni budou nosit příbytek a všechny jeho předměty, budou v něm konat bohoslužbu a budou tábořit kolem příbytku.


51 Když bude mít příbytek vyrazit na cestu, Lévijci ho složí, a když bude mít příbytek tábořit, Lévijci ho postaví. Když by se přiblížil někdo jiný, bude usmrcen.


52 Synové Izraele budou tábořit každý ve svém táboře, každý pod svou zástavou podle svých oddílů.


53 Avšak Lévijci ať táboří kolem příbytku svědectví, aby na pospolitost synů Izraele nedopadlo rozhořčení. Lévijci budou konat službu příbytku svědectví.


54 Synové Izraele učinili všechno tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Tak to učinili.Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova