Czech Study Bible Translation (CZ)1 Chronicles - 5. chapter - 1 Chronicles - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Synové Rúbena, Izraelova prvorozeného; byl prvorozený, když však znesvětil lože svého otce, jeho prvorozenství bylo dáno synům Josefa, synům Izraelovým, a nebyl zapsán do rodokmene jako prvorozený. 2Ačkoliv se Juda rozmohl nad své bratry a vzešel z něho vévoda, prvorozenství dostal Josef. 3Synové Rúbena, Izraelova prvorozeného: Chanók, Palú, Chesrón a Karmí. 4Synové Jóelovi: Jeho syn Šemajáš, jeho syn Góg, jeho syn Šimeí, 5jeho syn Míka, jeho syn Reajáš, jeho syn Baal, 6jeho syn Beera, kterého odvedl asyrský král Tilgat-pilneser; on byl předákem Rúbenovců. 7Jeho bratři podle čeledí, jak byli zapsáni do rodokmenů podle svých rodů: Předák Jeíel, Zekarjáš, 8Bela, syn Azaza, syna Šemy, syna Jóelova; sídlil v Aróeru a až k Nebó a Baal-meónu; 9na východě sídlil až k okraji pustiny táhnoucí se k řece Eufratu, protože jejich stáda se v gileádské zemi rozmnožila. 10Ve dnech Saulových vedli válku s Hagrejci, kteří padli do jejich ruky; potom sídlili v jejich stanech po celém povrchu země na východ od Gileádu. 11Synové Gádovi sídlili naproti nim v bášanské zemi až po Salku. 12Předákem byl Jóel, druhý Šafam, potom Jaenaj a Šafat v Bášanu. 13Jejich bratři podle domu svých otců: Michael, Mešulám, Šeba, Jóraj, Jaekán, Zía a Eber, těchto sedm. 14Toto jsou synové Abíchajila, syna Chúrího, syna Jaróacha, syna Gileáda, syna Michaela, syna Ješíšaje, syna Jachdóa, syna Búzova. 15Achí, syn Abdíela, syna Gúního, byl předákem v domě jejich otců. 16Sídlili v Gileádu, v Bášanu a v jeho vesnicích a na všech pastvinách Šáronu až kam sahaly. 17Všichni byli zapsáni do rodokmene ve dnech judského krále Jótama a ve dnech izraelského krále Jarobeáma. 18Synové Rúbenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova byli bojovníci, muži, kteří nosili štít a meč, napínali luk a byli vycvičeni v boji; čtyřicet čtyři tisíc sedm set šedesát těch, kteří táhli s armádou. 19Vedli válku s Hagrejci, s Jetúrem, Náfišem a Nódabem.  20Dostalo se jim pomoci proti nim a Hagrejci i všichni, kdo byli s nimi, byli vydáni do jejich rukou, neboť volali k Bohu o pomoc v boji a on se dal pohnout jejich prosbami, protože na něj spoléhali.  21Odvedli jejich stáda: Padesát tisíc jejich velbloudů, dvě stě padesát tisíc ovcí, dva tisíce oslů a sto tisíc lidí. 22Pobitých padlo mnoho, neboť ten boj byl od Boha. Pak tam sídlili místo nich až do vyhnanství. 23Potomci poloviny kmene Manasesova sídlili v zemi od Bášanu až po Baal-chermón a Senír, horu Chermón; bylo jich mnoho. 24Toto jsou předáci domu jejich otců: Éfer, Jiší, Elíel, Azríel, Jeremjáš, Hódavjáš a Jachdíel, udatní hrdinové, věhlasní muži, předáci domu svých otců. 25Zpronevěřili se však Bohu svých otců, smilnili s bohy národů země, které před nimi Bůh vyhladil. 26Bůh Izraele vzbudil ducha asyrského krále Púla a ducha asyrského krále Tilgat-pilnesera a odvedl je — Rúbenovce, Gádovce a polovinu kmene Manasesova — a přivedl je do Chalachu, Chabóru, Hary a k řece Gózanu, kde jsou až dodnes. 27Synové Léviho: Geršón, Kehat a Merarí. 28Synové Kehatovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel. 29Synové Amrámovi: Áron a Mojžíš, a Mirjam. Synové Áronovi: Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar. 30Eleazar zplodil Pinchasa, Pinchas zplodil Abíšúu, 31Abíšúa zplodil Bukího, Bukí zplodil Uzího, 32Uzí zplodil Zerachjáše, Zerachjáš zplodil Merajóta, 33Merajót zplodil Amarjáše, Amarjáš zplodil Achítúba, 34Achítúb zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achímaase, 35Achímaas zplodil Azarjáše, Azarjáš zplodil Jóchanana, 36Jóchanan zplodil Azarjáše (toho, který sloužil jako kněz v domě, jenž postavil Šalomoun v Jeruzalémě), 37Azarjáš zplodil Amarjáše, Amarjáš zplodil Achítúba, 38Achítúb zplodil Sádoka, Sádok zplodil Šalúma, 39Šalúm zplodil Chilkijáše, Chilkijáš zplodil Azarjáše, 40Azarjáš zplodil Serajáše, Serajáš zplodil Jósadaka; 41a Jósadak odešel, když Hospodin odvedl Judu a Jeruzalém do zajetí prostřednictvím Nebúkadnesara.

Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova