Bible of Kralice (CZ - 1613)Hebrews - 12. chapter - Hebrews - chapter 12

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1Protož i my, takový oblak svědků vůkol sebe majíce, odvrhouce všeliké břímě, i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh uloženého sobě boje,2Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýž místo předložené sobě radosti strpěl kříž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trůnu Božího.3A považte, jaký jest ten, kterýž snášel od hříšníků taková proti sobě odmlouvání, abyste neustávali, v myslech svých hynouce.4Ještě jste se až do krve nezprotivili, proti hříchu bojujíce.5A což jste zapomenuli na napomenutí, kteréž k vám jako k synům mluví: Synu můj, nepohrdej kázní Páně, aniž sobě stýskej, když od něho trestán býváš?6Nebo kohož miluje Pán, tohoť tresce, a švihá každého, kteréhož za syna přijímá.7Jestliže kázeň snášíte, Bůh se vám podává jako synům. Nebo který jest syn, jehož by netrestal otec?8Pakli jste bez kázně, kteréž všickni účastni jsou, tedy jste cizoložňata, a ne synové.9Ano tělesné otce své měli jsme, kteříž nás trestali, a měli jsme je u vážnosti, i zdaliž nemáme mnohem více poddáni býti Otci duchů, abychom živi byli?10A onino zajisté po nemnohé dny, jakž se jim vidělo, trestali, ale tento v věcech přeužitečných, totiž k tomu, abychom došli účastnosti svatosti jeho.11Každé pak trestání, když přítomné jest, nezdá se býti potěšené, ale smutné, než potomť rozkošné ovoce spravedlnosti přináší těm, kteříž by v něm pocvičeni byli.12Protož opuštěných rukou a zemdlených kolen posilňte,13A přímé kroky čiňte nohama svýma, aby, což zkulhavělo, do konce se nevyvinulo, ale raději uzdraveno bylo.14Pokoje následujte se všechněmi a svatosti, bez níž žádný neuzří Pána, 15Prohlédajíce, aby někdo neodpadl od milosti Boží, a aby nějaký kořen hořkosti nepodrostl, a neučinil překážky, skrze nějž by poškvrněni byli mnozí; 16Aby někdo nebyl smilník, aneb ohyzdný, jako Ezau, kterýž za jednu krmi prodal prvorozenství své.17Víte zajisté, že potom, chtěje dědičně dosáhnouti požehnání, pohrdnut jest. Nebo nenalezl místa ku pokání, ačkoli ho s pláčem hledal.18Nebo nepřistoupili jste k hmotné hoře a k hořícímu ohni, a k vichru, a k mrákotě, a k bouři,19A k zvuku trouby a k hlasu slov, kterýž kdož slyšeli, prosili, aby k nim nebylo více mluveno.20(Nebo nemohli snésti toho, což bylo praveno: Kdyby se i hovado dotklo hory, budeť ukamenováno, aneb šípem postřeleno.21A tak hrozné bylo to, což viděli, že Mojžíš řekl: Lekl jsem se, až se třesu.)22Ale přistoupili jste k hoře Sionu, a k městu Boha živého, Jeruzalému nebeskému, a k nesčíslnému zástupu andělů,23K veřejnému shromáždění a k církvi prvorozených, kteříž zapsáni jsou v nebesích, a k Bohu soudci všech, a k duchům spravedlivých dokonalých,24A k prostředníku Nového Zákona Ježíšovi, a ku pokropení krví, lépe mluvící než Abelova.25Viztež, abyste neodpírali mluvícímu. Nebo poněvadž onino neušli, kteříž odpírali tomu, jenž na zemi na místě Božím mluvil, čím více my, jestliže tím, kterýž s nebe jest, pohrdneme?26Jehož hlas tehdáž byl zemí pohnul, nyní pak zaslíbil, řka: Ještěť já jednou pohnu netoliko zemí, ale i nebem.27To pak, že dí: Ještě jednou, světle ukazuje pohnutelných věcí přenesení, jakožto učiněných, aby zůstávaly ty, kteréž jsou nepohnutelné.28Protož království přijímajíce nepohnutelné, mějmež milost, skrze kteroužto služme libě Bohu, s vážností a uctivostí.29Neboť Bůh náš jest oheň spalující.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Heb 12:1 An exhortation to constant faith, patience, and godliness.
Heb 12:22 A commendation of the new testament above the old.
seeing.
Heb 11:2 - Heb 11:38
a cloud.
Isa 60:8 Ezek 38:9 Ezek 38:16
witnesses.
Luke 16:28 John 3:32 John 4:39 John 4:44 1Pet 5:12 Rev 22:16
let us lay.
Matt 10:37 Matt 10:38 Luke 8:14 Luke 9:59 - Luke 9:62 Luke 12:15 Luke 14:26 - Luke 14:33 Luke 18:22 - Luke 18:25 Luke 21:34 Rom 13:11 - Rom 13:14 2Cor 7:1 Eph 4:22 - Eph 4:24 Col 3:5 - Col 3:8 1Tim 6:9 1Tim 6:10 2Tim 2:4 1Pet 2:1 1Pet 4:2 1John 2:15 1John 2:16
and the sin.
Heb 10:35 - Heb 10:39 Ps 18:23
and let us.
1Cor 9:24 - 1Cor 9:27 Gal 5:7 Phil 2:16 Phil 3:10 - Phil 3:14 2Tim 4:7
with patience.
Heb 6:15 Heb 10:36 Matt 10:22 Matt 24:13 Luke 8:15 Rom 2:7 Rom 5:3 - Rom 5:5 Rom 8:24 Rom 8:25 Rom 12:12 Jas 1:3 Jas 5:7 - Jas 5:11 2Pet 1:6 Rev 1:9 Rev 3:10 Rev 13:10

 2   Looking.
Heb 12:3 Heb 9:28 Isa 8:17 Isa 31:1 Isa 45:22 Mic 7:7 Zech 12:10 John 1:29 John 6:40 John 8:56 Phil 3:20 2Tim 4:8 Titus 2:13 1John 1:1 - 1John 1:3 Jude 1:21
the author. or, the beginner.
Heb 2:10 Mark 9:24 Luke 17:5 Acts 5:31
*Gr:
Heb 12:2 Rev 1:8 Rev 1:11 Rev 1:17 Rev 2:8
finisher.
Heb 7:19 Heb 10:14
*Gr:
Heb 12:2 Ps 138:8 1Cor 1:7 1Cor 1:8 Phil 1:6
for.
Heb 2:7 - Heb 2:9 Heb 5:9 Ps 16:9 - Ps 16:11 Isa 49:6 Isa 53:10 - Isa 53:12 Luke 24:26 John 12:24 John 12:32 John 13:3 John 13:31 John 13:32 John 17:1 - John 17:4 Acts 2:25 Acts 2:26 Acts 2:36 Phil 2:8 - Phil 2:11 1Pet 1:11
endured.
Heb 10:5 - Heb 10:12 Matt 16:21 Matt 20:18 Matt 20:19 Matt 20:20 Matt 20:28 Matt 27:31 - Matt 27:50 Mark 14:36 John 12:27 John 12:28 Eph 2:16 Eph 5:2 Titus 2:14 1Pet 2:24 1Pet 3:18
despising.
Heb 10:33 Heb 11:36 Ps 22:6 - Ps 22:8 Ps 69:19 Ps 69:20 Isa 49:7 Isa 50:6 Isa 50:7 Isa 53:3 Matt 26:67 Matt 26:68 Matt 27:27 - Matt 27:31 Matt 27:38 - Matt 27:44 Mark 9:12 Luke 23:11 Luke 23:35 - Luke 23:39 Acts 5:41 1Pet 2:23 1Pet 4:14 - 1Pet 4:16
and is.
Heb 1:3 Heb 1:13 Heb 8:1 Ps 110:1 1Pet 3:22

 3   consider.
Heb 12:2 Heb 3:1 1Sam 12:24 2Tim 2:7 2Tim 2:8
contradiction.
Matt 10:24 Matt 10:25 Matt 11:19 Matt 12:24 Matt 15:2 Matt 21:15 Matt 21:16 Matt 21:23 Matt 21:46 Matt 22:15 Luke 2:34
*Gr:
Heb 12:3 Luke 4:28 Luke 4:29 Luke 5:21 Luke 11:15 Luke 11:16 Luke 11:53 Luke 11:54 Luke 13:13 Luke 13:14 Luke 14:1 Luke 15:2 Luke 16:14 Luke 19:39 Luke 19:40 John 5:16 John 7:12 John 8:13 John 8:48 John 8:49 John 8:52 John 8:59 John 9:40 John 10:20 John 10:31 - John 10:39 John 12:9 John 12:10 John 15:18 - John 15:24 John 18:22
lest.
Heb 12:5 Deut 20:3 Pro 24:10 Isa 40:30 Isa 40:31 Isa 50:4 1Cor 15:58 2Cor 4:1 2Cor 4:16 Gal 6:9 2Thess 3:13

 4   Heb 12:2 Heb 10:32 - Heb 10:34 Matt 24:9 1Cor 10:13 2Tim 4:6 2Tim 4:7 Rev 2:13 Rev 6:9 - Rev 6:11 Rev 12:11 Rev 17:6 Rev 18:24

 5   ye have forgotten.
Deut 4:9 Deut 4:10 Ps 119:16 Ps 119:83 Ps 119:109 Pro 3:1 Pro 4:5 Matt 16:9 Matt 16:10 Luke 24:6 Luke 24:8
the exhortation.
Heb 12:7 Pro 3:11 Pro 3:12
despise.
Job 5:17 Job 5:18 Job 34:31 Ps 94:12 Ps 118:18 Ps 119:75 Jer 31:18 1Cor 11:32 Jas 1:12 Rev 3:19
nor faint.
Heb 12:3 Heb 12:4 Josh 7:7 - Josh 7:11 2Sam 6:7 - 2Sam 6:10 1Chr 13:9 - 1Chr 13:13 1Chr 15:12 1Chr 15:13 Ps 6:1 Ps 6:2 2Cor 4:8 2Cor 4:9 2Cor 12:9 2Cor 12:10

 6   whom.
Deut 8:5 Ps 32:1 - Ps 32:5 Ps 73:14 Ps 73:15 Ps 89:30 - Ps 89:34 Ps 119:71 Ps 119:75 Pro 3:12 Pro 13:24 Isa 27:9 Jer 10:24 Jas 1:12 Jas 5:11 Rev 3:19
and scourgeth.
Heb 12:7 Heb 12:8 2Sam 7:14

 7   endure.
Job 34:31 Job 34:32 Pro 19:18 Pro 22:15 Pro 23:13 Pro 23:14 Pro 29:15 Pro 29:17 Acts 14:22
for what.
1Sam 2:29 1Sam 2:34 1Sam 3:13 1Kgs 1:6 1Kgs 2:24 1Kgs 2:25 Pro 13:24 Pro 29:15

 8   Heb 12:6 Ps 73:1 Ps 73:14 Ps 73:15 1Pet 5:9 1Pet 5:10

 9   fathers.
John 3:6 Acts 2:30 Rom 1:3 Rom 9:3 Rom 9:5
corrected.
Heb 12:7
we gave.
Exod 20:12 Lev 19:3 Deut 21:18 - Deut 21:21 Deut 27:16 Pro 30:17 Ezek 22:7 Eph 6:1 - Eph 6:4
shall we not.
Mal 1:6 Jas 4:7 Jas 4:10 1Pet 5:6
the Father.
Num 16:22 Num 27:16 Job 12:10 Eccl 12:7 Isa 42:5 Isa 57:16 Zech 12:1

 10   after their own pleasure. or, as seemed good, or meet, tothem. but he.
Heb 12:5 Heb 12:6
partakers.
Lev 11:44 Lev 11:45 Lev 19:2 Ps 17:15 Ezek 36:25 - Ezek 36:27 Eph 4:24 Eph 5:26 Eph 5:27 Col 1:22 Titus 2:14 1Pet 1:15 1Pet 1:16 1Pet 2:5 1Pet 2:9 2Pet 1:4

 11   no chastening.
Ps 89:32 Ps 118:18 Pro 15:10 Pro 19:18
nevertheless.
Heb 12:5 Heb 12:6 Heb 12:10
peaceable.
Ps 119:165 Isa 32:17 Rom 5:3 - Rom 5:5 Rom 14:17 2Cor 4:17 Gal 5:22 Gal 5:23 Jas 3:17 Jas 3:18
exercised.
Heb 5:14 1Tim 4:7 1Tim 4:8 2Pet 2:14
*Gr:
Heb 12:11

 12   Heb 12:3 Heb 12:5 Job 4:3 Job 4:4 Isa 35:3 Ezek 7:17 Ezek 21:7 Dan 5:6 Nah 2:10 1Thess 5:14

 13   make.
Pro 4:26 Pro 4:27 Isa 35:3 Isa 35:8 - Isa 35:10 Isa 40:3 Isa 40:4 Isa 42:16 Isa 58:12 Jer 18:15 Luke 3:5
straight. or, even. lame.
Isa 35:6 Jer 31:8 Jer 31:9
but let.
Gal 6:1 Jude 1:22 Jude 1:23

 14   Follow.
Gen 13:7 - Gen 13:9 Ps 34:14 Ps 38:20 Ps 120:6 Ps 133:1 Pro 15:1 Pro 16:7 Pro 17:14 Isa 11:6 - Isa 11:9 Matt 5:9 Mark 9:50 Rom 12:18 Rom 14:19 1Cor 1:10 Gal 5:22 Gal 5:23 Eph 4:1 - Eph 4:8 1Thess 5:15 1Tim 6:11 2Tim 2:22 Jas 3:17 Jas 3:18 1Pet 3:11
and holiness.
Heb 12:10 Ps 94:15 Isa 51:1 Luke 1:75 Rom 6:22 2Cor 6:17 2Cor 7:1 Phil 3:12 1Thess 3:13 1Thess 4:7 1Pet 1:15 1Pet 1:16 1Pet 3:13 2Pet 3:11 2Pet 3:18 3John 1:11
no man.
Gen 32:30 Job 19:26 Job 33:26 Matt 5:8 1Cor 13:12 2Cor 7:1 Eph 5:5 Gal 3:21 1John 3:2 1John 3:3 Rev 21:24 - Rev 21:27 Rev 22:3 Rev 22:4 Rev 22:11 - Rev 22:15

 15   Looking.
Heb 2:1 Heb 2:2 Heb 3:12 Heb 4:1 Heb 4:11 Heb 6:11 Heb 10:23 - Heb 10:35 Deut 4:9 Pro 4:23 1Cor 9:24 - 1Cor 9:27 1Cor 10:12 2Cor 6:1 2Cor 13:5 2Pet 1:10 2Pet 3:11 2Pet 3:14 2John 1:8 Jude 1:20 Jude 1:21
any man.
Luke 22:32 1Cor 13:8 Gal 5:4
fail of. or, fall from.
Gal 5:4
any root.
Heb 3:12 Deut 29:18 Deut 32:32 Isa 5:4 Isa 5:7 Jer 2:21 Matt 7:16 - Matt 7:18
trouble.
Josh 6:18 Josh 7:25 Josh 7:26 Josh 22:17 - Josh 22:20 Eph 5:3 Col 3:5
and thereby.
Exod 32:21 1Kgs 14:16 Acts 20:30 Acts 20:31 1Cor 5:6 1Cor 15:33 Gal 2:13 2Tim 2:16 2Tim 2:17 2Pet 2:1 2Pet 2:2 2Pet 2:18

 16   any fornicator.
Heb 13:4 Mark 7:21 Acts 15:20 Acts 15:29 1Cor 5:1 - 1Cor 5:6 1Cor 5:9 - 1Cor 5:11 1Cor 6:15 - 1Cor 6:20 1Cor 10:8 2Cor 12:21 Gal 5:19 - Gal 5:21 Eph 5:3 Eph 5:5 Col 3:5 1Thess 4:3 - 1Thess 4:7 Rev 2:20 - Rev 2:23 Rev 21:8 Rev 22:15
as Esau.
Gen 25:31 - Gen 25:34 Gen 27:36

 17   when he.
Gen 27:31 - Gen 27:41
he was.
Heb 6:8 Pro 1:24 - Pro 1:31 Jer 6:30 Matt 7:23 Matt 25:11 Matt 25:12 Luke 13:24 - Luke 13:27
for he.
Heb 6:4 - Heb 6:6 Heb 10:26 - Heb 10:29
place for repentance. or, way to change his mind.


 18   Exod 19:12 - Exod 19:19 Exod 20:18 Exod 24:17 Deut 4:11 Deut 5:22 - Deut 5:26 Rom 6:14 Rom 8:15 2Tim 1:7

 19   the sound.
Exod 19:16 - Exod 19:19 1Cor 15:52 1Thess 4:16
and the voice.
Exod 20:1 - Exod 20:17 Exod 20:22 Deut 4:12 Deut 4:33 Deut 5:3 - Deut 5:22
they that.
Exod 20:18 Exod 20:19 Deut 5:24 - Deut 5:27 Deut 18:16

 20   For they.
Deut 33:2 Rom 3:19 Rom 3:20 Gal 2:19 Gal 3:10
if so much.
Exod 19:13 Exod 19:16

 21   Moses.
Exod 19:16 Exod 19:19 Ps 119:120 Isa 6:3 - Isa 6:5 Dan 10:8 Dan 10:17 Rev 1:17

 22   ye are come.
Ps 2:6 Ps 48:2 Ps 132:13 Ps 132:14 Isa 12:6 Isa 14:32 Isa 28:16 Isa 51:11 Isa 51:16 Isa 59:20 Isa 60:14 Joel 2:32 Rom 11:26 Gal 4:26 Rev 14:1
the city.
Heb 13:14 Ps 48:2 Ps 87:3 Matt 5:35 Phil 3:20
*marg:
Heb 12:22 Rev 3:12 Rev 21:2 Rev 21:10 Rev 22:19
of the.
Heb 3:12 Heb 9:14 Heb 10:31 Deut 5:26 Josh 3:10 2Kgs 19:4 Ps 42:2 Ps 84:2 Jer 10:10 Dan 6:26 Hos 1:10 Matt 16:16 Rom 9:26 1Thess 1:9 Rev 7:2
an innumerable.
Deut 33:2 Ps 68:17 Dan 7:10 Jude 1:14 Rev 5:11 Rev 5:12

 23   the general.
Ps 89:7 Ps 111:1 Acts 20:28 Eph 1:22 Eph 5:24 - Eph 5:27 Col 1:24 1Tim 3:5
the firstborn.
Exod 4:22 Exod 13:2 Deut 21:17 Ps 89:27 Jer 31:9 Jas 1:18 Rev 14:4
which.
Exod 32:32 Ps 69:28 Luke 10:20 Phil 4:3 Rev 13:8 Rev 20:15
written. or, enrolled. God.
Heb 6:10 - Heb 6:12 Heb 9:27 Gen 18:25 Ps 50:5 Ps 50:6 Ps 94:2 Ps 96:13 Ps 98:9 Matt 25:31 - Matt 25:34 John 5:27 2Thess 1:5 - 2Thess 1:7 1Pet 2:23
the spirits.
Heb 11:4 Heb 11:40 Eccl 12:7 1Cor 13:12 1Cor 15:49 1Cor 15:54 2Cor 5:8 Phil 1:21 - Phil 1:23 Phil 3:12 - Phil 3:21 Col 1:12 Rev 7:14 - Rev 7:17

 24   Jesus.
Heb 7:22 Heb 8:6 Heb 8:8 1Tim 2:5
new.
Heb 13:20 Isa 55:3 Jer 31:31 - Jer 31:33
covenant. or, testament.
Heb 9:15 Matt 26:28 Mark 14:24 Luke 22:20
to the blood.
Heb 9:21 Heb 10:22 Heb 11:28 Exod 24:8 1Pet 1:2
speaketh.
Heb 11:4 Gen 4:10 Matt 23:35 Luke 11:51

 25   See.
Heb 8:5 Exod 16:29 1Kgs 12:16 Isa 48:6 Isa 64:9 Matt 8:4 1Thess 5:15 1Pet 1:22 Rev 19:10 Rev 22:9
refuse.
Pro 1:24 Pro 8:33 Pro 13:18 Pro 15:32 Jer 11:10 Ezek 5:6 Zech 7:11 Matt 17:5 Acts 7:35
if they.
Heb 2:1 - Heb 2:3 Heb 3:17 Heb 10:28 Heb 10:29
turn away.
Num 32:15 Deut 30:17 Josh 22:16 2Chr 7:19 Pro 1:32 2Tim 4:4

 26   voice.
Exod 19:18 Ps 114:6 Ps 114:7 Hab 3:10
Yet once.
Heb 12:27 Isa 2:19 Isa 13:13 Joel 3:16 Hag 2:6 Hag 2:7 Hag 2:22

 27   signifieth.
Ps 102:26 Ps 102:27 Ezek 21:27 Matt 24:35 2Pet 3:10 2Pet 3:11 Rev 11:15 Rev 21:1
are shaken. or, may be shaken.


 28   a kingdom.
Isa 9:7 Dan 2:44 Dan 7:14 Dan 7:27 Matt 25:34 Luke 1:33 Luke 17:20 Luke 17:21 1Pet 1:4 1Pet 1:5 Rev 1:6 Rev 5:10
have. or, hold fast.
Heb 3:6 Heb 10:23
we may.
Ps 19:14 Isa 56:7 Rom 12:1 Rom 12:2 Eph 1:6 Eph 5:10 Phil 4:18 1Pet 2:5 1Pet 2:20
with reverence.
Heb 4:16 Heb 5:7 Heb 10:19 Heb 10:22 Lev 10:3 Ps 2:11 Ps 89:7 Pro 28:24 Rom 11:20 1Pet 1:17 Rev 15:4

 29   Heb 10:27 Exod 24:17 Num 11:1 Num 16:35 Deut 4:24 Deut 9:3 Ps 50:3 Ps 97:3 Isa 66:15 Dan 7:9 2Thess 1:8


Display settings Display settings JehošuaJehošua