Bible of Kralice (CZ - 1613)Psalms - 40. chapter - Psalms - chapter 40

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1Přednímu zpěváku, Davidův žalm.2Žádostivě očekával jsem na Hospodina, i naklonil se ke mně, a vyslyšel mé volání.3A vytáhl mne z čisterny hlučící, i z bláta bahnivého, a postavil na skále nohy mé, a kroky mé utvrdil.4A tak vložil v ústa má píseň novou, chválu Bohu našemu, což když uhlédají mnozí, i báti se, i doufání skládati budou v Hospodinu.5Blahoslavený ten člověk, kterýž skládá v Hospodinu svou naději, a neohlédá se na pyšné, ani na ty, kteříž se ke lži uchylují.6Mnohé věci činíš ty, Hospodine Bože můj, a divní jsou skutkové tvoji i myšlení tvá o nás; není, kdo by je pořád vyčísti mohl před tebou. chtěl-li bych je vymluviti a vypraviti, mnohem více jich jest, nežli vypraveno býti může.7Oběti a daru neoblíbils, ale uši jsi mi otevřel; zápalu a oběti za hřích nežádal jsi.8Tehdy řekl jsem: Aj, jduť, jakož v knihách psáno jest o mně.9Abych činil vůli tvou, Bože můj, líbost mám; nebo zákon tvůj jest u prostřed vnitřností mých.10Ohlašoval jsem spravedlnost v shromáždění velikém; aj, rtů svých že jsem nezdržoval, ty znáš, Hospodine.11Spravedlnosti tvé neukryl jsem u prostřed srdce svého, pravdu tvou a spasení tvé vypravoval jsem, nezatajil jsem milosrdenství tvého a pravdy tvé v shromáždění velikém.12Ty pak, Hospodine, nevzdaluj slitování svých ode mne; milosrdenství tvé a pravda tvá vždycky ať mne ostříhají.13Neboť jsou mne obklíčily zlé věci, jimž počtu není; dostihly mne mé nepravosti, tak že prohlédnouti nemohu; rozmnožily se nad počet vlasů hlavy mé, a srdce mé opustilo mne.14Račiž ty mne, Hospodine, vysvoboditi; Hospodine, pospěšiž ku pomoci mé.15Zahanbeni buďte, a zapyřte se všickni, kteříž hledají duše mé, aby ji zahladili; zpět obráceni a v potupu dáni buďte, kteříž líbost mají v neštěstí mém.16Přijdiž na ně spuštění za to, že mne k hanbě přivésti usilují, říkajíce: Hahá, hahá.17Ale ať radují a veselí se v tobě všickni hledající tebe, a milující spasení tvé ať říkají vždycky: Veleslaven budiž Hospodin.18Já pak ačkoli chudý a nuzný jsem, Pán však pečuje o mne. Pomoc má a vysvoboditel můj ty jsi. Bože můj, neprodlévejž.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Ps 40:1 The benefit of confidence in God.
Ps 40:6 Obedience is the best sacrifice.
Ps 40:11 The sense of David's evils inflames his prayer.
A.M. 2970. B.C. 1034. (Title.)This psalm is supposed to have been composed by David about the same time, and on the same occasion, as the two preceding; with this difference, that here he magnifies God for have obtained the mercy which he sought there. It also contains a remarkable prophecy of the incarnation and sacrifice of Jesus Christ.
I waited. Heb. In waiting I waited.
Ps 27:13 Ps 27:14 Ps 37:7 Jas 5:7 - Jas 5:11
inclined.
Ps 116:2 Ps 130:2 Dan 9:18

 2   brought.
Ps 18:16 Ps 18:17 Ps 71:20 Ps 86:13 Ps 116:3 Ps 142:6 Ps 142:7 Ps 143:3 Isa 24:22 Jonah 2:5 Jonah 2:6 Zech 9:11 Acts 2:24 Acts 2:27 - Acts 2:31
horrible pit. Heb. pit of noise.
Matt 13:50
the miry.
Ps 69:2 Ps 69:14 Ps 69:15 Jer 38:6 - Jer 38:12 Lam 3:53 - Lam 3:55
set.
Ps 27:5 Ps 61:2 Matt 7:24 Matt 7:25
established.
Ps 17:5 Ps 18:36 Ps 37:23 Ps 119:133

 3   And he.
Ps 33:3 Ps 144:9 Rev 5:9 Rev 5:10 Rev 14:3
praise.
Ps 103:1 - Ps 103:5 Isa 12:1 - Isa 12:4
many.
Ps 34:1 - Ps 34:6 Ps 35:27 Ps 52:6 Ps 64:9 Ps 64:10 Ps 142:7 Hos 3:5 Acts 2:31 - Acts 2:41 Acts 4:4

 4   Blessed.
Ps 2:12 Ps 34:8 Ps 84:11 Ps 84:12 Ps 118:8 Ps 118:9 Jer 17:7 Jer 17:8 Rom 15:12 Rom 15:13
respecteth.
Ps 15:4 Ps 101:3 - Ps 101:7 Ps 119:21
as turn.
Ps 125:5 Isa 44:18 - Isa 44:20 Jer 10:14 Jer 10:15 Jonah 2:8 2Thess 2:9 - 2Thess 2:11

 5   Many.
Ps 136:4 Exod 11:8 Exod 15:11 Job 5:9 Job 9:10 Job 26:14
thoughts.
Ps 71:15 Ps 92:5 Ps 139:6 Ps 139:17 Ps 139:18 Isa 55:8 Isa 55:9 Jer 29:11
they cannot, etc. or, none can order them unto thee.
Job 37:19 Job 37:20

 6   Sacrifice.
Ps 50:8 Ps 51:16 1Sam 15:22 Isa 1:11 Isa 66:3 Jer 7:21 - Jer 7:23 Hos 6:6 Matt 9:13 Matt 12:7 Heb 10:5 - Heb 10:12
mine ears.
Exod 21:6 Job 33:16 Isa 50:4 Isa 50:5
opened. Heb. digged.


 7   Lo.
Heb 10:7 - Heb 10:9
in the.
Gen 3:15 Luke 24:27 Luke 24:44 John 5:39 Acts 10:43 1Cor 15:3 1Cor 15:4 1Pet 1:10 1Pet 1:11 Rev 19:10

 8   I delight.
Ps 112:1 Ps 119:16 Ps 119:24 Ps 119:47 Ps 119:92 Job 23:12 Jer 15:16 John 4:34 Rom 7:22 Rom 8:29
yea.
Ps 37:30 Ps 37:31 Pro 3:1 Jer 31:33 2Cor 3:3
within my heart. Heb. in the midst of my bowels.


 9   preached.
Ps 22:22 Ps 22:25 Ps 35:18 Ps 71:15 - Ps 71:18 Mark 16:15 Mark 16:16 Luke 4:16 - Luke 4:22 Heb 2:12
not.
Ps 119:13 Ps 119:171 Ps 119:172
thou knowest.
Ps 139:2 John 21:17

 10   not hid.
Ezek 2:7 Ezek 3:17 Ezek 3:18 Acts 20:20 Acts 20:21 Acts 20:26 Acts 20:27 Rom 10:9 Rom 10:10 1Thess 1:8 Rev 22:17
righteousness.
Rom 1:16 Rom 1:17 Rom 3:22 - Rom 3:26 Rom 10:3 Phil 3:9
faithfulness.
Acts 13:32 Acts 13:33 Rom 15:8 Rom 15:9
salvation.
Isa 49:6 Luke 2:30 - Luke 2:32 Luke 3:6 1Tim 1:15
lovingkindness.
Ps 25:10 Ps 34:6 Mic 7:20 John 1:17 John 3:16 John 3:17

 11   Withhold. From this verse to the end, we have quite a new subject; for the former contains a thanksgiving, and this contains a supplication. It is nearly the same as the seventieth, and probably formed a distinct Psalm.
Ps 69:13 Ps 69:16
let thy.
Ps 23:6 Ps 43:3 Ps 57:3 Ps 61:7 Ps 85:10 Heb 5:7

 12   innumerable.
Ps 22:11 - Ps 22:19 Heb 4:15
mine.
Ps 38:4 Isa 53:6 Luke 18:13 Luke 18:14 1Pet 3:18
they are.
Ps 19:12 Ps 69:4
heart.
Ps 73:26 Gen 42:28 Luke 21:26
faileth. Heb. forsaketh.


 13   Be.
Ps 25:17 Ps 25:18 Matt 26:36 - Matt 26:44
make.
Ps 38:22 Ps 70:1 - Ps 70:5

 14   Let them be ashamed. The verbs in the preceding verse, in which the psalmist simply prays for deliverance, are in the imperative; but here, and in the following verses, they are in the future tense, and naturally express the language of lively faith and hope, rather than that of wishing the destruction foreseen and predicted.
Ps 31:17 Ps 31:18 Ps 35:4 Ps 35:26 Ps 70:2 Ps 70:3 Ps 71:13 Isa 41:11 Isa 45:24
that.
Matt 21:38 - Matt 21:41
driven.
Ps 9:3 John 18:6 Acts 9:4 - Acts 9:6 Acts 12:23 Acts 12:24

 15   desolate.
Ps 69:24 Ps 69:25 Ps 70:3 Ps 73:19 Ps 109:6 - Ps 109:20 Luke 19:43 Luke 19:44 Luke 21:23 Luke 21:24
say.
Ps 35:21 Ps 35:25 Ps 70:3 Ps 70:4

 16   all.
Ps 22:26 Ps 35:27 Ps 68:3 Ps 105:3 Isa 65:13 Isa 65:14
love.
Ps 119:81 Ps 119:111 Ps 119:123 Ps 119:166 Ps 119:167 Matt 13:45 Matt 13:46 Phil 3:7 - Phil 3:9
say.
Ps 35:27 Luke 1:46 Luke 1:47 Acts 19:17

 17   I am poor.
Ps 40:5 Ps 34:6 Ps 69:33 Ps 70:5 Isa 41:17 Matt 8:20 2Cor 8:9 Jas 2:5
the Lord.
1Pet 2:23 1Pet 5:7
help.
Ps 54:4 Isa 50:7 - Isa 50:9 Heb 13:6
make.
Ps 143:7 Ps 143:8 Rev 22:20


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.029 s.