Czech Study Bible Translation (CZ)Acts - 1. chapter - Acts - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

 1První zprávu, ó Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit,  2až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. 3Jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. 4A když s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení — „které jste slyšeli ode mne, 5neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu Svatém. “ 6Když se tedy sešli, tázali se ho: „Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael?“ 7Řekl jim: „Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci, 8ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.“ 9Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. 10A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech 11a řekli: „Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe.“ 12Potom se vrátili do Jeruzaléma z hory nazývané Olivová, která je blízko Jeruzaléma, ve vzdálenosti sobotní cesty. 13Když vešli do města, vystoupili do horní místnosti, kde pobývali Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. 14Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry. 15V těch dnech se postavil Petr uprostřed bratří — byl tam pohromadě zástup asi sto dvaceti osob — a řekl: 16„ Muži bratři, muselo se naplnit slovo Písma, které předpověděl Duch Svatý ústy Davidovými o Judovi, jenž se stal vůdcem těch, kteří se zmocnili Ježíše; 17byl počítán mezi nás a obdržel podíl na této službě. 18Z odměny za nepravost získal pole, a když spadl střemhlav, roztrhl se v půli a všechny jeho vnitřnosti vyhřezly. 19A to se stalo známým všem obyvatelům Jeruzaléma, takže to pole bylo v jejich vlastním jazyce nazváno Hakeldama, to znamená Krvavé pole. 20Neboť je napsáno v knize Žalmů: ‚Jeho příbytek ať zpustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil‘ a ‚Jeho pověření ať obdrží jiný‘. 21Proto se musí jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý ten čas, kdy Pán Ježíš pobýval mezi námi, 22od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ 23I postavili dva: Josefa zvaného Barsabáš, jenž měl příjmení Justus, a Matěje. 24Pak se pomodlili a řekli: „Ty, Pane, který znáš srdce všech, ukaž, kterého z těchto dvou sis vyvolil, 25aby dostal místo v této službě a v apoštolství, od něhož se Juda odvrátil a odešel na své místo.“ 26Dali jim losy a los padl na Matěje; i byl volbou připojen k jedenácti apoštolům.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Acts 1:1 Christ, preparing his apostles to the beholding of his ascension, gathers them together unto the mount Olivet, commands them to expect in Jerusalem the sending down of the Holy Ghost, promises after a few days to send it, and ascends into heaven in their sight.
Acts 1:10 After his ascension they are warned by two angels to depart, and to set their minds upon his second coming.
Acts 1:12 They accordingly return, and, giving themselves to prayer, choose Matthias apostle in the place of Judas.
former.
Luke 1:24
O Theophilus.
Luke 1:3
of.
Acts 2:22 Matt 4:23 Matt 4:24 Matt 11:5 Luke 7:21 - Luke 7:23 Luke 24:19 John 10:32 - John 10:38 John 18:19 - John 18:21 1Pet 2:21 - 1Pet 2:23

 2   the day.
Acts 1:9 Mark 16:19 Luke 9:51 Luke 24:51 John 6:62 John 13:1 John 13:3 John 16:28 John 17:13 John 20:17 Eph 4:8 - Eph 4:10 1Tim 3:16 Heb 6:19 Heb 6:20 Heb 9:24 1Pet 3:22
through.
Acts 10:38 Isa 11:2 Isa 11:3 Isa 42:1 Isa 48:16 Isa 59:20 Isa 59:21 Isa 61:1 Matt 3:16 Matt 12:28 John 1:16 John 3:34 Rev 1:1 Rev 2:7 Rev 2:11 Rev 2:17 Rev 2:29 Rev 3:16 Rev 3:13 Rev 3:22
given.
Matt 28:19 Mark 16:15 - Mark 16:19 Luke 24:45 - Luke 24:49
the apostles.
Acts 1:13 Acts 10:40 - Acts 10:42 Matt 10:1 - Matt 10:4 Mark 3:14 - Mark 3:19 Luke 6:13 - Luke 6:16 John 6:70 John 13:18 John 20:21 Gal 1:1 Eph 2:20 2Pet 3:2 Rev 21:14

 3   he shewed.
Acts 13:31 Matt 28:9 Matt 28:16 Mark 16:10 - Mark 16:14 Luke 24:1 - Luke 24:53 John 20:1 - John 21:25 1Cor 15:5 - 1Cor 15:7 1John 1:1
forty.
Deut 9:9 Deut 9:18 1Kgs 19:8 Matt 4:2
speaking.
Acts 28:31 Dan 2:44 Dan 2:45 Matt 3:2 Matt 21:43 Luke 17:20 Luke 17:21 Luke 24:44 - Luke 24:49 Rom 14:17 Col 1:13 1Thess 2:12

 4   being assembled together. or, eating together.
Acts 10:41 Luke 24:41 - Luke 24:43
commanded.
Luke 24:49
the promise.
Acts 2:33 Matt 10:20 Luke 11:13 Luke 12:12 John 7:39 John 14:16 John 14:26 - John 14:28 John 15:26 John 16:7 - John 16:15 John 20:22

 5   John.
Acts 11:15 Acts 19:4 Matt 3:11 Luke 3:16 John 1:31 1Cor 12:13 Titus 3:5
but.
Acts 2:1 - Acts 2:4 Acts 2:16 - Acts 2:21 Acts 10:45 Acts 11:15 Joel 2:28 - Joel 2:32 Joel 3:18

 6   Lord.
Matt 24:3 John 21:21
restore.
Gen 49:10 Isa 1:26 Isa 9:6 Isa 9:7 Jer 23:5 Jer 23:6 Jer 33:15 - Jer 33:17 Jer 33:26 Ezek 37:24 - Ezek 37:27 Dan 7:27 Hos 3:4 Joel 3:16 - Joel 3:21 Amos 9:11 Obad 1:17 - Obad 1:21 Mic 5:2 Zeph 3:15 - Zeph 3:17 Zech 9:9 Matt 20:21 Luke 22:29

 7   It.
Acts 17:26 Deut 29:29 Dan 2:21 Matt 24:36 Mark 13:32 Luke 21:24 Eph 1:10 1Thess 5:1 1Thess 5:2 1Tim 6:15 2Tim 3:1
which.
Matt 20:23 Mark 10:40

 8   ye shall.
Acts 2:1 - Acts 2:4 Acts 6:8 Acts 8:19 Mic 3:8 Zech 4:6 Luke 10:19 Rev 11:3 - Rev 11:6
power, etc. or, the power of the Holy Ghost coming upon you.
Luke 1:35 Luke 24:29 Rom 15:19
and ye.
Acts 1:22 Acts 2:32 Acts 3:15 Acts 4:33 Acts 5:32 Acts 10:39 - Acts 10:41 Acts 13:31 Acts 22:15 Matt 28:19 Mark 16:15 Luke 24:46 - Luke 24:49 John 15:27
in Samaria.
Acts 8:5 - Acts 8:25
unto.
Ps 22:27 Ps 98:3 Isa 42:10 Isa 49:6 Isa 52:10 Isa 66:19 Jer 16:19 Matt 24:14 Rom 10:18 Rom 15:19

 9   when.
Acts 1:2 Ps 68:18 Mark 16:19 Luke 24:50 Luke 24:51 John 6:62 Eph 4:8 - Eph 4:12
a cloud.
Exod 19:9 Exod 34:5 Isa 19:1 Dan 7:13 Luke 21:27 Rev 1:7 Rev 11:12 Rev 14:4

 10   while.
2Kgs 2:11 2Kgs 2:12
two.
Acts 10:3 Acts 10:30 Dan 7:9 Matt 17:2 Matt 28:3 Mark 16:5 Luke 24:4 John 20:12 Rev 3:4 Rev 7:14

 11   Ye men.
Acts 2:7 Acts 13:31 Mark 14:70
why.
Acts 3:12 Luke 24:5
shall.
Dan 7:13 Dan 7:14 Matt 24:30 Matt 25:31 Mark 13:26 Luke 21:27 John 14:3 1Thess 1:10 1Thess 4:16 2Thess 1:7 - 2Thess 1:10 Rev 1:7

 12   from.
Zech 14:4 Matt 21:1 Matt 24:3 Matt 26:30 Luke 21:37 Luke 24:52
a sabbath.
Luke 24:50 John 11:18

 13   an.
Acts 9:37 - Acts 9:39 Acts 20:8 Mark 14:15 Luke 22:12
Peter.
Acts 2:14 Acts 2:38 Acts 3:1 - Acts 3:10 Acts 4:13 Acts 4:19 Acts 8:14 - Acts 8:25 Acts 9:32 - Acts 9:43 Acts 10:9 - Acts 10:33 Acts 12:2 Acts 12:3 Acts 15:7 - Acts 15:11 Matt 4:18 - Matt 4:22 Matt 10:2 - Matt 10:4 Mark 3:16 - Mark 3:18 Mark 5:37 Mark 9:2 Mark 14:33 Luke 6:13 - Luke 6:16 John 1:40 - John 1:42 John 13:23 - John 13:25 John 18:17 John 18:25 - John 18:27 John 21:15 - John 21:24 1John 1:1 - 1John 5:21 2John 1:1 - 2John 1:13 3John 1:1 - 3John 1:14 Rev 1:1 - Rev 1:3
Philip.
John 1:43 - John 1:46 John 6:5 - John 6:7 John 12:21 John 12:22 John 14:8 John 14:9
Thomas.
John 11:16 John 20:26 - John 20:29 John 21:2
Matthew.
Matt 9:9 Mark 2:14 Luke 5:27 - Luke 5:29
Levi.
James.
Acts 12:17 Acts 15:13 1Cor 15:7 Gal 1:19 Gal 2:9 Jas 1:1
Alphaeus.
Mark 2:14 Mark 3:18
Simon.
Matt 10:4 Mark 3:18
Canaanite.
Luke 6:15
Judas.
Matt 10:3
Lebbaeus whose surname was Thaddaeus.
Mark 3:18
Thaddaeus.
Jude 1:1

 14   all.
Acts 2:1 Acts 2:42 Acts 2:46 Acts 4:24 - Acts 4:31 Acts 6:4 Matt 18:19 Matt 18:20 Matt 21:22 Luke 11:13 Luke 18:1 Luke 24:53 Eph 6:18
with the.
Matt 27:55 Mark 15:40 Mark 16:1 Luke 8:2 Luke 8:3 Luke 23:49 Luke 23:55 Luke 24:10 John 19:25
Mary.
John 19:25 John 19:26
with his.
Matt 13:55 Matt 13:56 Mark 3:31 - Mark 3:35

 15   Peter.
Ps 32:5 Ps 32:6 Ps 51:9 - Ps 51:13 Luke 22:32 John 21:15 - John 21:17
the names.
Rev 3:4 Rev 11:13
*Gr:
Acts 1:15
an.
Acts 21:20
*Gr:
Acts 1:15 Matt 13:31 John 14:12 1Cor 15:6

 16   Men.
Acts 2:29 Acts 2:37 Acts 7:2 Acts 13:15 Acts 13:26 Acts 13:38 Acts 15:7 Acts 15:13 Acts 22:1 Acts 23:1 Acts 23:6 Acts 28:17
this.
Acts 2:23 Acts 13:27 - Acts 13:29 Matt 26:54 Matt 26:56 John 10:35 John 12:38 - John 12:40 John 19:28 - John 19:30 John 19:36
which the.
Acts 2:30 Acts 2:31 Acts 4:25 - Acts 4:28 Acts 28:25 2Sam 23:2 Mark 12:36 Heb 3:7 Heb 3:8 1Pet 1:11 2Pet 2:21
spake.
Ps 41:9 Ps 55:12 - Ps 55:15 Matt 26:47 John 13:18 John 18:2 - John 18:8

 17   he.
Matt 10:4 Mark 3:19 Luke 6:16 Luke 22:47 John 6:70 John 6:71 John 17:12
this.
Acts 1:25 Acts 12:25 Acts 20:24 Acts 21:19 2Cor 4:1 2Cor 5:18 Eph 4:11 Eph 4:12

 18   this.
Matt 27:3 - Matt 27:10
with.
Num 22:7 Num 22:17 Josh 7:21 - Josh 7:26 2Kgs 5:20 - 2Kgs 5:27 Job 20:12 - Job 20:15 Matt 25:15 2Pet 2:15 2Pet 2:16
and falling.
Ps 55:15 Ps 55:23 Matt 27:5

 19   it.
Acts 2:22 Matt 28:15
Aceldama.
2Sam 2:16
*marg:
Acts 1:19

 20   in.
Acts 13:33 Luke 20:42 Luke 24:44
Let his.
Ps 69:25 Ps 109:9 - Ps 109:15 Zech 5:3 Zech 5:4
his.
Acts 1:25 Ps 109:8
bishoprick. or, office, or charge.


 21   these.
Luke 10:1 Luke 10:2 John 15:27
went.
Num 27:17 Deut 31:2 2Sam 5:2 1Kgs 3:7 John 10:1 - John 10:9

 22   Beginning.
Acts 13:24 Acts 13:25 Matt 3:1 - Matt 3:17 Mark 1:1 Mark 1:3 - Mark 1:8 Luke 3:1 - Luke 3:18 John 1:28 - John 1:51
unto.
Acts 1:2 Acts 1:9
witness.
Acts 1:8 Acts 4:33 John 15:27 Heb 2:3

 23   Barsabas.
Acts 15:22

 24   they.
Acts 13:2 Acts 13:3 Pro 3:5 Pro 3:6 Luke 6:12 Luke 6:13
Thou, Lord.
Acts 15:8 Num 27:16 1Sam 16:7 1Kgs 8:39 1Chr 28:9 1Chr 29:17 Ps 7:9 Ps 44:21 Pro 15:11 Jer 11:20 Jer 17:10 Jer 20:12 John 2:24 John 2:25 John 21:17 Heb 4:13 Rev 2:23

 25   he may.
Acts 1:17 Acts 1:20
from.
Acts 1:16 - Acts 1:21 Ps 109:7 Matt 27:3 - Matt 27:5
by.
1Chr 10:13 1Chr 10:14 2Pet 2:3 - 2Pet 2:6 Jude 1:6 Jude 1:7
go.
Matt 25:41 Matt 25:46 Matt 26:24 John 6:70 John 6:71 John 13:27 John 17:12

 26   they.
Acts 13:19 Lev 16:8 Josh 18:10 1Sam 14:41 1Sam 14:42 1Chr 24:5 Pro 16:22 Jonah 1:7
Matthias.
Acts 1:23


Display settings Display settings JehošuaJehošua