Czech Study Bible Translation (CZ)Matthew - 26. chapter - Matthew - chapter 26

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1I stalo se, že když dokončil všechna tato slova, řekl Ježíš svým učedníkům: 2„Víte, že za dva dny bude Hod beránka a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. “ 3Tehdy se shromáždili velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kaifáš, 4a společně se poradili, jak by se lstí Ježíše zmocnili a zabili ho. 5Říkali však: „Ne ve svátek, aby nenastalo pobouření mezi lidem.“ 6Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného, 7přistoupila k němu žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a když byl u stolu, vylila mu ji na hlavu. 8Když to jeho učedníci uviděli, rozhořčili se a řekli: „K čemu tato ztráta? 9Vždyť se to mohlo draze prodat a peníze dát chudým.“ 10Ježíš to poznal a řekl jim: „Proč působíte té ženě těžkosti? Vykonala na mně dobrý skutek. 11Vždyť chudé máte stále s sebou, mne však nemáte stále. 12Když ona vylila tento olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. 13Amen, pravím vám, kdekoli po celém světě bude hlásáno toto evangelium, bude se na její památku mluvit také o tom, co ona učinila.“ 14Potom jeden ze Dvanácti, který se jmenoval Juda Iškariotský, šel k velekněžím 15a řekl: „Co jste ochotni mi dát, když vám ho vydám?“ A oni mu odvážili třicet stříbrných. 16Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal. 17Prvního dne svátku nekvašených chlebů přistoupili učedníci k Ježíšovi a řekli: „Kde chceš, abychom ti připravili k jídlu velikonočního beránka? “ 18On pak řekl: „Jděte do města k jistému člověku a řekněte mu: ‚Učitel říká: Můj čas je blízko. Budu u tebe se svými učedníky slavit velikonočního beránka.‘“ 19A učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. 20Když nastal večer, stoloval s Dvanácti učedníky. 21A když jedli, řekl: „Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí. “ 22Velmi se rmoutili a jeden každý z nich mu začal říkat: „Jsem to snad já, Pane?“ 23On odpověděl: „Kdo se mnou namočil ruku v míse, ten mě zradí. 24Syn člověka sice odchází, jak je o něm napsáno, ale běda tomu člověku, skrze něhož bude Syn člověka zrazen. Pro toho by bylo lépe, kdyby se nenarodil!“ 25Juda, který ho zrazoval, na to řekl: „Jsem to snad já, Rabbi?“ Ježíš mu odpověděl: „Tys to řekl.“ 26Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil ho, dal učedníkům a řekl: „Vezměte, jezte. Toto je mé tělo.“ 27Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy: „Napijte se z něho všichni. 28Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. 29Pravím vám, že od této chvíle již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy jej budu pít s vámi nový v království svého Otce.“ 30A zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. 31Tehdy jim Ježíš řekl: „Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je napsáno: ‚Budu bít pastýře a ovce stáda se rozptýlí.‘ 32Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje.“ 33Na to mu Petr řekl: „Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy neodpadnu!“ 34Ježíš mu řekl: „Amen, pravím tobě, že mě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát zapřeš.“ 35Petr mu řekl: „I kdybych měl s tebou zemřít, určitě tě nezapřu.“ Podobně mluvili i ostatní učedníci. 36Tehdy s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: „Posaďte se zde, zatímco se tamhle odejdu pomodlit.“ 37Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny; tu se začal rmoutit a znepokojovat. 38Pak jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou.“ 39A trochu poodešel, padl na tvář, modlil se a říkal: „Můj Otče, je-li to možné, ať mne mine tento kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak chceš ty.“ 40Potom přišel k učedníkům a nalezl je spící, i řekl Petrovi: „To jste se mnou nemohli bdít jedinou hodinu? 41Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé.“ 42Opět podruhé odešel a pomodlil se, říkaje: „Můj Otče, není-li možné, aby mne tento kalich minul, musím-li ho vypít, staň se tvá vůle.“ 43Pak šel a nalezl je opět spící, protože měli velmi těžká víčka. 44I nechal je, znovu odešel a pomodlil se potřetí, říkaje opět stejnou prosbu. 45Tehdy přišel ke svým učedníkům a řekl jim: „ Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se ta hodina a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. 46Vstávejte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mne zrazuje. “ 47Když ještě mluvil, hle, přišel Juda, jeden z Dvanácti, a s ním veliký zástup od velekněží a starších lidu s meči a holemi. 48Ten, který ho zrazoval, s nimi domluvil znamení: „Je to ten, kterého políbím; toho se zmocněte.“ 49A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: „Buď zdráv, Rabbi,“ a vroucně ho políbil. 50Ježíš mu řekl: „Příteli, proč jsi přišel?“ Tu přistoupili, vztáhli na Ježíše ruce a zmocnili se ho. 51A hle, jeden z těch, kteří byli s Ježíšem, natáhl ruku, vytasil meč, udeřil veleknězova otroka a uťal mu ucho. 52Tehdy mu Ježíš řekl: „Vrať svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou. 53Či myslíš, že nemohu poprosit svého Otce, a on mi hned pošle víc než dvanáct legií andělů? 54Jak by se však naplnila Písma, že se tak musí stát?“ 55V onu hodinu řekl Ježíš zástupům: „Jako na lupiče jste vyšli s meči a holemi, abyste mě zatkli. Den co den jsem sedával v chrámě a učil, a nezmocnili jste se mne. 56Toto všechno se však stalo, aby se naplnila Písma proroků.“ A v té chvíli ho všichni učedníci opustili a utekli.  57Ti, kdo se Ježíše zmocnili, ho odvedli k veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili učitelé Zákona a starší.  58Petr šel zpovzdálí za ním až k veleknězovu dvoru; vešel dovnitř a seděl se služebníky, aby uviděl konec. 59Velekněží, starší a celá velerada hledali proti Ježíšovi křivé svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, 60ale nenašli, ačkoli předstoupilo mnoho křivých svědků. Nakonec předstoupili dva křiví svědkové 61a řekli: „Tento člověk říkal: Mohu zbořit Boží svatyni a ve třech dnech ji vybudovat.“ 62Tu velekněz povstal a řekl mu: „Nic neodpovídáš? Co tito lidé svědčí proti tobě?“ 63Ježíš však mlčel. Velekněz mu řekl: „Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Syn Boží!“ 64Ježíš mu říká: „Tys to řekl. Avšak pravím vám, od nynějška spatříte Syna člověka sedícího po pravici Moci a přicházejícího na nebeských oblacích. “ 65Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl: „Rouhal se! Nač ještě potřebujeme svědky? Hle, teď jste slyšeli rouhání. 66Co si o tom myslíte?“ Oni odpověděli: „Je hoden smrti.“ 67Pak mu naplivali do tváře a ztloukli ho pěstmi; někteří ho uhodili 68a říkali: „Prorokuj nám, Mesiáši, kdo je ten, který tě udeřil?“ 69Petr seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna služka a řekla: „Také ty jsi byl s Ježíšem Galilejským!“ 70Ale on to přede všemi zapřel, říkaje: „Nevím, o čem mluvíš.“ 71A když on vyšel k bráně, spatřila ho jiná a řekla těm, kdo tam byli: „ I tenhle byl s Ježíšem Nazaretským.“ 72A on opět zapřel s přísahou: „Neznám toho člověka.“ 73Za chvilku přistoupili ti, kteří tam stáli, a řekli Petrovi: „Skutečně i ty jsi z nich, vždyť i tvá řeč tě prozrazuje!“ 74Tehdy se začal zaklínat a zapřísahat: „Neznám toho člověka!“ A hned nato zakokrhal kohout. 75Tu si Petr vzpomněl na Ježíšovo slovo, jak řekl: ‚Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mne zapřeš.‘ I vyšel ven a hořce se rozplakal.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Matt 26:1 Christ foretells his own death.
Matt 26:3 The rulers conspire against him.
Matt 26:6 The woman anoints his feet.
Matt 26:14 Judas bargains to betray him.
Matt 26:17 Christ eats the passover;
Matt 26:26 institutes his holy supper;
Matt 26:30 foretells the desertion of his disciples, and Peter's denial;
Matt 26:36 prays in the garden;
Matt 26:47 and being betrayed by a kiss,
Matt 26:57 is carried to Caiaphas,
Matt 26:69 and denied of Peter.
when.
Matt 19:1

 2   know.
Mark 14:1 Mark 14:2 Luke 22:1 Luke 22:2 Luke 22:15 John 13:1
the feast.
Exod 12:11 - Exod 12:14 Exod 34:25 John 2:13 John 11:55 John 12:1
betrayed.
Matt 26:24 Matt 26:25 Matt 17:22 Matt 20:18 Matt 20:19 Matt 27:4 Luke 24:6 Luke 24:7 John 13:2 John 18:2

 3   assembled.
Matt 21:45 Matt 21:46 Ps 2:1 Ps 2:2 Ps 56:6 Ps 64:4 - Ps 64:6 Ps 94:20 Ps 94:21 Jer 11:19 Jer 18:18 - Jer 18:20 John 11:47 - John 11:53 John 11:57 Acts 4:25 - Acts 4:28
the palace.
Matt 26:58 Jer 17:27 Mark 14:54
Caiaphas. This was Joseph, surnamed Caiaphas, who succeeded Simon son of Camith, in the high-priesthood, about A.D. 25. About two years after our Lord's death, he was deposed by Vitellius governor of Syria; and unable to bear his disgrace, and perhaps the stings of conscience for the murder of Christ, he killed himself about A.D. 35.
John 11:49 John 18:13 John 18:14 John 18:24 Acts 4:5 Acts 4:6

 4   consulted.
Ps 2:2
by.
Matt 23:33 Gen 3:1 Acts 7:19 Acts 13:10 2Cor 11:3

 5   Not.
Ps 76:10 Pro 19:21 Pro 21:30 Isa 46:10 Lam 3:37 Mark 14:2 Mark 14:12 Mark 14:27 Luke 22:7 John 18:28 Acts 4:28
lest.
Matt 14:5 Matt 21:26 Luke 20:6

 6   in Bethany.
Matt 21:17 Mark 11:12 John 11:1 John 11:2 John 12:1
Simon.
Mark 14:3

 7   came.
John 12:2 John 12:3
very.
Exod 30:23 - Exod 30:33 Ps 133:2 Eccl 9:8 Eccl 10:1 Song 1:3 Isa 57:9 Luke 7:37 Luke 7:38 Luke 7:46

 8   they.
1Sam 17:28 1Sam 17:29 Eccl 4:4 Mark 14:4 John 12:4 - John 12:6
To.
Exod 5:17 Amos 8:5 Hag 1:2 - Hag 1:4 Mal 1:7 - Mal 1:10 Mal 1:13

 9   Josh 7:20 Josh 7:21 1Sam 15:9 1Sam 15:21 2Kgs 5:20 Mark 14:5 John 12:5 John 12:6 2Pet 2:15

 10   Why.
Job 13:7 Mark 14:6 Luke 7:44 - Luke 7:50 Gal 1:7 Gal 5:12 Gal 6:17
a good.
Neh 2:18 2Cor 9:8 Eph 2:10 Col 1:10 2Thess 2:17 1Tim 3:1 1Tim 5:10 2Tim 2:21 Titus 1:16 Titus 2:14 Titus 3:1 Titus 3:8 Titus 3:14 Heb 13:21 1Pet 2:12

 11   ye have.
Matt 25:34 - Matt 25:40 Matt 25:42 - Matt 25:45 Deut 15:11 Mark 14:7 John 12:8 Gal 2:10 1John 3:17
but.
Matt 18:20 Matt 28:20 John 13:33 John 14:19 John 16:5 John 16:28 John 17:11 Acts 3:21

 12   2Chr 16:14 Mark 14:8 Mark 16:1 Luke 23:56 Luke 24:1 John 12:7 John 19:39 John 19:40

 13   Wheresoever.
Matt 24:14 Matt 28:19 Ps 98:2 Ps 98:3 Isa 52:9 Mark 13:10 Mark 16:15 Luke 24:47 Rom 10:18 Rom 15:19 Col 1:6 Col 1:23 1Tim 2:6 Rev 14:6
there.
1Sam 2:30 Ps 112:6 Mark 14:9 2Cor 10:18 Heb 6:10

 14   one.
Mark 14:10 Luke 22:3 - Luke 22:6 John 13:2 John 13:30
Judas.
Matt 10:4 John 6:70 John 6:71 John 18:2

 15   What.
Gen 38:16 Judg 16:5 Judg 17:10 Judg 18:19 Judg 18:20 Isa 56:11 1Tim 3:3 1Tim 6:9 1Tim 6:10 2Pet 2:3 2Pet 2:14 2Pet 2:15
thirty. Probably shekels or staters, as some read, which, reckoning the shekels at 3s., with Prideaux, would amount to about 4Ł 10s., the price for the meanest slave! (See Exod 21:32)
Matt 27:3 - Matt 27:5 Gen 37:26 - Gen 37:28 Zech 11:12 Zech 11:13 Acts 1:18

 16   he.
Mark 14:11 Luke 22:6

 17   the first.
Exod 12:6 Exod 12:18 - Exod 12:20 Exod 13:6 - Exod 13:8 Lev 23:5 Lev 23:6 Num 28:16 Num 28:17 Deut 16:1 - Deut 16:4 Mark 14:12 Luke 22:7
Where.
Matt 3:15 Matt 17:24 Matt 17:25 Luke 22:8 Luke 22:9

 18   Go.
Mark 14:13 - Mark 14:16 Luke 22:10 - Luke 22:13
The Master.
Matt 26:49 Matt 21:3 Matt 23:8 Matt 23:10 Mark 5:35 John 11:28 John 20:16
My time.
Matt 26:2 Luke 22:53 John 7:6 John 7:30 John 12:23 John 13:1 John 17:1

 19   the disciples.
Matt 21:6 John 2:5 John 15:14
and they.
Exod 12:4 - Exod 12:8 2Chr 35:10 2Chr 35:11

 20   when.
Mark 14:17 - Mark 14:21 Luke 22:14 - Luke 22:16 John 13:21
he.
Exod 12:11 Song 1:12

 21   Verily.
Matt 26:2 Matt 26:14 - Matt 26:16 Ps 55:12 - Ps 55:14 John 6:70 John 6:71 John 13:21 Heb 4:13 Rev 2:23

 22   Mark 14:19 Mark 14:20 Luke 22:23 John 13:22 - John 13:25 John 21:17

 23   He that.
Ps 41:9 Luke 22:21 John 13:18 John 13:26 - John 13:28

 24   Son of man goeth.
Matt 26:54 Matt 26:56 Gen 3:15 Ps 22:1 - Ps 22:31 Ps 69:1 - Ps 69:21 Isa 50:5 Isa 50:6 Isa 53:1 - Isa 53:12 Dan 9:26 Zech 12:10 Zech 13:7 Mark 9:12 Luke 24:25 Luke 24:26 Luke 24:46 John 19:24 John 19:28 John 19:36 John 19:37 Acts 13:27 - Acts 13:29 Acts 17:2 - Acts 17:3 Acts 26:22 Acts 26:23 Acts 28:23 1Cor 15:3 1Pet 1:11
written.
Luke 22:22 Acts 2:23 Acts 4:28
but.
Matt 18:7 Matt 27:3 - Matt 27:5 Ps 55:15 Ps 55:23 Ps 109:6 - Ps 109:19 Mark 14:21 John 17:12 Acts 1:16 - Acts 1:20

 25   Judas.
2Kgs 5:25 Pro 30:20
Thou.
Matt 26:64 Matt 27:11 John 18:37

 26   as.
Mark 14:22 Luke 22:19
Jesus.
Luke 24:30 1Cor 11:23 - 1Cor 11:25
blessed it. "Many Greek copies have gave thanks."
Mark 6:41
and brake.
Acts 2:46 Acts 20:7 1Cor 10:16 1Cor 10:17
Take.
John 6:33 - John 6:35 John 6:47 - John 6:58 1Cor 11:26 - 1Cor 11:29
this.
Ezek 5:4 Ezek 5:5 Luke 22:20 1Cor 10:4 1Cor 10:16 Gal 4:24 Gal 4:25

 27   he took.
Mark 14:23 Mark 14:24 Luke 22:20
Drink.
Ps 116:13 Song 5:1 Song 7:9 Isa 25:6 Isa 55:1 1Cor 10:16 1Cor 11:28

 28   my.
Exod 24:7 Exod 24:8 Lev 17:11 Jer 31:31 Zech 9:11 Mark 14:24 Luke 22:19 1Cor 11:25 Heb 9:14 - Heb 9:22 Heb 10:4 - Heb 10:14 Heb 13:20
shed.
Matt 20:28 Rom 5:15 Rom 5:19 Eph 1:7 Col 1:14 Col 1:20 Heb 9:22 Heb 9:28 1John 2:2 Rev 7:9 Rev 7:14

 29   I will.
Ps 4:7 Ps 104:15 Isa 24:9 - Isa 24:11 Mark 14:25 Luke 22:15 - Luke 22:18
until.
Matt 18:20 Matt 28:20 Ps 40:3 Song 5:1 Isa 53:11 Zeph 3:17 Zech 9:17 Luke 15:5 Luke 15:6 Luke 15:23 - Luke 15:25 Luke 15:32 John 15:11 John 16:22 John 17:13 Acts 10:41 Heb 12:2 Rev 5:8 - Rev 5:10 Rev 14:3
with.
Matt 13:43 Matt 16:28 Matt 25:34 Isa 25:6 Luke 12:32 Luke 22:18 Luke 22:29 Luke 22:30 Rev 7:17

 30   when.
Ps 81:1 - Ps 81:4 Mark 14:26 Eph 5:19 Eph 5:20 Col 3:16 Col 3:17
hymn. or, psalm. they went.
Luke 21:37 Luke 22:39 John 14:31 John 18:1 - John 18:4

 31   All.
Matt 26:56 Matt 11:6 Matt 24:9 Matt 24:10 Mark 14:27 Mark 14:28 Luke 22:31 Luke 22:32 John 16:32
I will.
Isa 53:10 Zech 13:7
and the.
Job 6:15 - Job 6:22 Job 19:13 - Job 19:16 Ps 38:11 Ps 69:20 Ps 88:18 Lam 1:19 Ezek 34:5 Ezek 34:6

 32   I am.
Matt 16:21 Matt 20:19 Matt 27:63 Matt 27:64 Mark 9:9 Mark 9:10 Luke 18:33 Luke 18:34
I will.
Matt 28:6 Matt 28:7 Matt 28:10 Matt 28:16 Mark 14:28 Mark 16:7 John 21:1 - John 21:14 1Cor 15:6

 33   Though.
Mark 14:29 Luke 22:33 John 13:36 - John 13:38 John 21:15
yet.
Ps 17:5 Ps 119:116 Ps 119:117 Pro 16:18 Pro 16:19 Pro 20:6 Pro 28:25 Pro 28:26 Jer 17:9 Rom 12:10 Phil 2:3 1Pet 5:5 1Pet 5:6

 34   That.
Mark 14:30 Mark 14:31 Luke 22:34 John 13:38

 35   Though.
Matt 20:22 Matt 20:23 Pro 28:14 Pro 29:23 Rom 11:20 1Cor 10:12 Phil 2:12 1Pet 1:17
Likewise.
Matt 20:24 Exod 19:8

 36   a place.
Mark 14:32 - Mark 14:35 Luke 22:39 - Luke 22:46 John 18:1 - John 18:11
Gethsemane. Gethsemane was a garden at the foot of the Mount of Olives, beyond the brook Cedron; an even plat of ground, says Maundrell, not above fifty-seven yards square, where are shown some old olive trees, supposed to identify the spot to which our Lord was wont to resort.
while.
Matt 26:39 Matt 26:42 Ps 22:1 Ps 22:2 Ps 69:1 - Ps 69:3 Ps 69:13 - Ps 69:15 Heb 5:7

 37   Peter.
Matt 4:18 Matt 4:21 Matt 17:1 Matt 20:20 Mark 5:37
sorrowful.
Mark 14:33 Mark 14:34 Luke 22:44 John 12:27

 38   My.
Job 6:2 - Job 6:4 Ps 88:1 - Ps 88:7 Ps 88:14 - Ps 88:16 Ps 116:3 Isa 53:3 Isa 53:10 Rom 8:32 2Cor 5:21 Gal 3:13 1Pet 2:24 1Pet 3:18
tarry.
Matt 26:40 Matt 25:13 1Pet 4:7

 39   and fell.
Gen 17:3 Num 14:5 Num 16:22 1Chr 21:16 Ezek 1:28 Luke 17:16 Acts 10:25 Rev 19:10
and prayed.
Mark 14:35 Mark 14:36 Luke 22:41 Luke 22:42 Heb 5:7
O my Father.
Matt 26:42 John 11:41 John 12:27
if.
Matt 24:24 Mark 13:22
let.
Matt 20:22 John 18:11
not.
2Sam 15:26 John 5:30 John 6:38 John 12:28 John 14:31 Rom 15:1 - Rom 15:3 Phil 2:8

 40   and findeth.
Matt 26:43 Matt 25:5 Song 5:2 Mark 14:37 Luke 9:32 Luke 22:45
What.
Matt 26:35 Judg 9:33 1Sam 26:15 1Sam 26:16 1Kgs 20:11

 41   Watch.
Matt 24:42 Matt 25:13 Mark 13:33 - Mark 13:37 Mark 14:38 Luke 21:36 Luke 22:40 Luke 22:46 1Cor 16:13 Eph 6:18 1Pet 4:7 1Pet 5:8 Rev 16:15
enter.
Matt 6:13 Pro 4:14 Pro 4:15 Luke 8:13 Luke 11:4 1Cor 10:13 2Pet 2:9 Rev 3:10
the spirit.
Ps 119:4 Ps 119:5 Ps 119:24 Ps 119:25 Ps 119:32 Ps 119:35 - Ps 119:37 Ps 119:115 Ps 119:117 Ps 119:1 Isa 26:8 Isa 26:9 Rom 7:18 - Rom 7:25 Rom 8:3 1Cor 9:27 Gal 5:16 Gal 5:17 Gal 5:24 Phil 3:12 - Phil 3:14

 42   the second.
Matt 26:39 Ps 22:1 Ps 22:2 Ps 69:1 - Ps 69:3 Ps 69:17 Ps 69:18 Ps 88:1 Ps 88:2 Mark 14:39 Mark 14:40 Heb 4:15 Heb 5:7 Heb 5:8

 43   for.
Pro 23:34 Jonah 1:6 Luke 9:32 Acts 20:9 Rom 13:1 1Thess 5:6 - 1Thess 5:8

 44   prayed.
Matt 6:7 Dan 9:17 - Dan 9:19 Luke 18:1 2Cor 12:8

 45   Sleep on. That is, as it is well paraphrased by Euthymius, "Since you have thus far failed to watch, sleep on the rest of the time, and take your rest, if you can."
1Kgs 18:27 Eccl 11:9
the hour.
Matt 26:2 Matt 26:14 Matt 26:15 Mark 14:41 Mark 14:42 Luke 22:53 John 13:1 John 17:1

 46   1Sam 17:48 Luke 9:51 Luke 12:50 Luke 22:15 John 14:31 Acts 21:13

 47   lo.
Matt 26:55 Mark 14:43 Luke 22:47 Luke 22:48 John 18:1 - John 18:8 Acts 1:16

 48   Whomsoever.
2Sam 3:27 2Sam 20:9 2Sam 20:10 Ps 28:3 Ps 55:20 Ps 55:21
hold.
Mark 14:44

 49   Hail.
Matt 27:29 Matt 27:30 Mark 15:18 John 19:3
kissed him. [Kataphileo *G2705*,] he kissed him affectionately, eagerly, or repeatedly, from [kata *G2596*,] intensive, and [phileo *G5368*,] to kiss, still pretending the most affectionate attachment to our Lord.
Gen 27:26 1Sam 10:1 2Sam 20:9 Pro 27:6 Mark 14:45 Mark 14:46 Luke 7:45 1Thess 5:26

 50   Friend. Rather, "Companion, [hetairos *G2083*,] against whom ([eph ho] the reading of all the best MSS.) art thou come?"
Matt 20:13 2Sam 16:17 Ps 41:9 Ps 55:13 Ps 55:14 Luke 22:48

 51   Matt 26:35 Mark 14:47 Luke 9:55 Luke 22:36 - Luke 22:38 Luke 22:49 - Luke 22:51 John 18:10 John 18:11 John 18:36 2Cor 10:4

 52   Put.
Matt 5:39 Rom 12:19 1Cor 4:11 1Cor 4:12 1Thess 5:15 1Pet 2:21 - 1Pet 2:23 1Pet 3:9
they.
Matt 23:34 - Matt 23:36 Gen 9:6 Ps 55:23 Ezek 35:5 Ezek 35:6 Rev 13:10 Rev 16:6

 53   and he.
Matt 4:11 Matt 25:31 2Kgs 6:17 Dan 7:10 2Thess 1:7 Jude 1:14
twelve.
Matt 10:1 Matt 10:2
legions. (A legion, [legeon *G3003*,] for the Latin legio, from lego, to collect or choose was a particular division or battalion of the Roman army, which at different times contained different numbers. In the time of our Saviour it probably consisted of 6,200 foot and 300 horse, twelve of which would amount to 78,000 men.)
Luke 8:30

 54   Matt 26:24 Ps 22:1 - Ps 22:31 Ps 69:1 - Ps 69:36 Isa 53:1 - Isa 53:12 Dan 9:24 - Dan 9:26 Zech 13:7 Luke 24:25 Luke 24:26 Luke 24:44 - Luke 24:46 John 10:35 Acts 1:16

 55   Are.
Mark 14:48 - Mark 14:50 Luke 22:52 Luke 22:53
I sat.
Mark 12:35 Luke 21:37 Luke 21:38 John 8:2 John 18:20 John 18:21

 56   that.
Matt 26:54 Gen 3:15 Isa 44:26 Lam 4:20 Dan 9:24 Dan 9:26 Zech 13:7 Acts 1:16 Acts 2:23
Then.
Matt 26:31 Mark 14:50 - Mark 14:52 John 16:32 John 18:8 John 18:9 John 18:15 John 18:16 2Tim 4:16

 57   Ps 56:5 Ps 56:6 Mark 14:53 Mark 14:54 Luke 22:54 Luke 22:55 John 11:49 John 18:12 - John 18:14 John 18:24

 58   and went.
John 18:15 John 18:16 John 18:25

 59   sought.
Deut 19:16 - Deut 19:21 1Kgs 21:8 - 1Kgs 21:13 Ps 27:12 Ps 35:11 Ps 35:12 Ps 94:20 Ps 94:21 Pro 25:18 Mark 14:55 Mark 14:56 Acts 6:11 - Acts 6:13 Acts 24:1 - Acts 24:13

 60   found none.
Dan 6:4 Dan 6:5 Titus 2:8 1Pet 3:16
At.
Deut 19:15 Mark 14:57 - Mark 14:59

 61   This.
Matt 26:71 Matt 12:24 Gen 19:9 1Kgs 22:27 2Kgs 9:11 Ps 22:6 Ps 22:7 Isa 49:7 Isa 53:3 Luke 23:2 John 9:29 Acts 17:18 Acts 18:13 Acts 22:22
I am. The words of our Lord were widely different from this statement of them; so that the testimony of these witnesses was false, though it had the semblance of truth.
Matt 27:40 Jer 26:8 - Jer 26:11 Jer 26:16 - Jer 26:19 Mark 15:29 John 2:19 - John 2:21 Acts 6:13

 62   Answerest.
Matt 27:12 - Matt 27:14 Mark 14:60 Luke 23:9 John 18:19 - John 18:24 John 19:9 - John 19:11

 63   Jesus.
Ps 38:12 - Ps 38:14 Isa 53:7 Dan 3:16 Acts 8:32 - Acts 8:35 1Pet 2:23
I adjure.
Lev 5:1 Num 5:19 - Num 5:21 1Sam 14:24 1Sam 14:26 1Sam 14:28 1Kgs 22:16 2Chr 18:15 Pro 29:24
that.
Mark 14:61 Luke 22:66 - Luke 22:71 John 8:25 John 10:24 John 18:37
the Christ.
Matt 16:16 Matt 27:40 Matt 27:43 Matt 27:54 Ps 2:6 Ps 2:7 Isa 9:6 Isa 9:7 John 1:34 John 1:49 John 3:16 - John 3:18 John 5:18 - John 5:25 John 6:69 John 10:30 John 10:36 John 19:7 John 20:31 1John 5:11 - 1John 5:13

 64   Thou.
Matt 26:25 Matt 27:11 Mark 14:62 Luke 22:70 John 18:37
Hereafter.
Matt 16:27 Matt 24:30 Matt 25:31 Dan 7:13 Luke 21:27 John 1:50 John 1:51 Acts 1:11 Rom 14:10 1Thess 4:16 Rev 1:7 Rev 20:11
the right.
Ps 110:1 Acts 7:55 Acts 7:56 Heb 1:3 Heb 12:2

 65   the high priest.
Lev 21:20 2Kgs 18:37 2Kgs 19:1 - 2Kgs 19:3 Jer 36:24 Mark 14:63 Mark 14:64
He.
Matt 9:3 1Kgs 21:10 - 1Kgs 21:13 Luke 5:21 John 10:33 John 10:36

 66   He.
Lev 24:11 - Lev 24:16 John 19:7 Acts 7:52 Acts 13:27 Acts 13:28 Jas 5:6

 67   did.
Matt 27:30 Num 12:14 Deut 25:9 Job 30:9 - Job 30:11 Isa 50:6 Isa 52:14 Isa 53:3 Mark 14:65 Mark 15:19 1Cor 4:13 Heb 12:2
buffeted him. [Kolaphizo *G2852*,] "smote him with their fists," as Theophylact interprets.
and others.
Matt 5:39 1Kgs 22:24 Jer 20:2 Lam 3:30 Lam 3:45 Luke 22:63 John 18:22 John 19:3 Acts 23:2 Acts 23:3 2Cor 11:20 2Cor 11:21
smote him. [Rhapizo *G4474*,] "smote him on the cheek with the open hand," as Suidas renders. They offered him every indignity, in all its various and vexatious forms.
the palms of their hands. or, rods.
Mic 5:1

 68   Prophesy.
Matt 27:39 - Matt 27:44 Gen 37:19 Gen 37:20 Judg 16:25 Mark 14:65 Luke 22:63 - Luke 22:65
thou.
Matt 27:28 Matt 27:29 Mark 15:18 Mark 15:19 John 19:2 John 19:3 John 19:14 John 19:15 1Pet 2:4 - 1Pet 2:8

 69   Peter.
Matt 26:58 1Kgs 19:9 1Kgs 19:13 Ps 1:1 Mark 14:66 - Mark 14:68 Luke 22:55 - Luke 22:57 John 18:16 John 18:17 John 18:25 2Pet 2:7 - 2Pet 2:9
Jesus.
Matt 26:71 Matt 2:22 Matt 2:23 Matt 21:11 John 1:46 John 7:41 John 7:52 Acts 5:37

 70   Matt 26:34 Matt 26:35 Matt 26:40 - Matt 26:43 Matt 26:51 Matt 26:56 Matt 26:58 Ps 119:115 - Ps 119:117 Pro 28:26 Pro 29:23 Pro 29:25 Isa 57:11 Jer 17:9 Rom 11:20 1Cor 10:12 Rev 21:8

 71   when.
Mark 14:68 Mark 14:69 Luke 22:58 John 18:25 - John 18:27
This.
Matt 26:61

 72   with.
Matt 5:34 - Matt 5:36 Exod 20:7 Isa 48:1 Zech 5:3 Zech 5:4 Zech 8:17 Mal 3:5 Acts 5:3 Acts 5:4
I do not.
Matt 26:74 Luke 22:34

 73   Surely.
Luke 22:59 Luke 22:60 John 18:26 John 18:27
for.
Judg 12:6 Neh 13:24

 74   began.
Matt 27:25 Judg 17:2 Judg 21:18 1Sam 14:24 - 1Sam 14:28 Mark 14:71 Acts 23:12 - Acts 23:14 Rom 9:3 1Cor 16:22
saying.
Matt 10:28 Matt 10:32 Matt 10:33 John 21:15 - John 21:17 Rev 3:19
And.
Mark 14:30 Mark 14:68 Mark 14:72 Luke 22:60 John 18:27

 75   remembered.
Matt 26:34 Luke 22:61 Luke 22:62 John 13:38
And he.
Matt 27:3 - Matt 27:5 Luke 22:31 - Luke 22:34 Rom 7:18 - Rom 7:20 1Cor 4:7 Gal 6:1 1Pet 1:5


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.098 s.