Bible of Kralice (CZ - 1613)Matthew - 16. chapter - Matthew - chapter 16

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1I přistoupivše farizeové a saduceové, pokoušejíce, prosili ho, aby jim znamení s nebe ukázal.2On pak odpovídaje, řekl jim: Když bývá večer, říkáte: Jasno bude, nebo se červená nebe.3A ráno: Dnes bude nečas, nebo se červená zasmušilé nebe. Pokrytci, způsob zajisté nebe rozsouditi umíte, znamení pak časů těchto nemůžete?4Národ zlý a cizoložný znamení hledá, ale znamení jemu nebude dáno, než toliko znamení ono Jonáše proroka. A opustiv je, odšel.5A plavivše se učedlníci jeho přes moře, zapomenuli vzíti chleba.6Ježíš pak řekl jim: Hleďte a varujte se kvasu farizejského a saducejského.7Oni pak rozjímali mezi sebou, řkouce: Nevzali jsme chleba.8A znaje to Ježíš, řekl jim: Co to rozjímáte mezi sebou, ó malé víry, že jste chlebů nevzali?9Ještě-liž nerozumíte, ani nepamatujete na těch pět chlebů a na pět tisíců, a kolik jste košů nazbírali?10Ani na těch sedm chlebů, a na čtyři tisíce, a kolik jste košů nazbírali?11I kterakž nerozumíte, že ne o chlebu mluvil jsem vám, pravě, abyste se varovali kvasu farizejského a saducejského?12Tedy srozuměli, že neřekl, aby se varovali od kvasu chleba, ale od učení farizeů a saduceů.13Přišed pak Ježíš do krajin Cesaree Filipovy, otázal se učedlníků svých, řka: Kým praví lidé býti mne, Syna člověka?14A oni řekli: Někteří Janem Křtitelem, jiní pak Eliášem, jiní pak Jeremiášem, aneb jedním z proroků.15I dí jim: Vy pak kým mne býti pravíte?16I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty jsi Kristus, ten Syn Boha živého. 17A odpovídaje Ježíš, řekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích. 18I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí.19A tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.20Tedy přikázal učedlníkům svým, aby žádnému nepravili, že by on byl ten Ježíš Kristus.21A od té chvíle počal Ježíš oznamovati učedlníkům svým, že musí jíti do Jeruzaléma, a mnoho trpěti od starších a předních kněží {biskupů} a od zákonníků, a zabit býti, a třetího dne z mrtvých vstáti.22I odved ho Petr, počal mu přimlouvati, řka: Odstup to od tebe, Pane, nikoli nestane se tobě toho.23Kterýžto obrátiv se, řekl Petrovi: Jdi za mnou, satane, ku pohoršení jsi mi; nebo nechápáš těch věcí, kteréž jsou Boží, ale kteréž jsou lidské.24Tedy řekl Ježíš učedlníkům svým: Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiž sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následujž mne.25Nebo kdož by chtěl duši svou zachovati, ztratíť ji; kdož by pak ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.26Nebo co jest platno člověku, by všecken svět získal, své pak duši uškodil? Aneb kterou dá člověk odměnu za duši svou?27Syn zajisté člověka přijde v slávě Otce svého s anděly svými, a tehdáž odplatí jednomu každému podlé skutků jeho.28Amen pravím vám: Jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří Syna člověka, přicházejícího v království svém.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Matt 16:1 The Pharisees require a sign.
Matt 16:5 Jesus warns his disciples of the leaven of the Pharisees and Sadducees.
Matt 16:13 The people's opinion of Christ,
Matt 16:16 and Peter's confession of him.
Matt 16:21 Jesus foretells his death;
Matt 16:23 reproves Peter for dissuading him from it;
Matt 16:24 and admonishes those that will follow him, to bear the cross.
Pharisees.
Matt 5:20 Matt 9:11 Matt 12:14 Matt 15:1 Matt 22:15 Matt 22:34 Matt 23:2 Matt 27:62
Sadducees.
Matt 16:6 Matt 16:11 Matt 3:7 Matt 3:8 Matt 22:23 Mark 12:18 Luke 20:27 Acts 4:1 Acts 5:17 Acts 23:6 - Acts 23:8
tempting.
Matt 19:3 Matt 22:18 Matt 22:35 Mark 10:2 Mark 12:15 Luke 10:25 Luke 11:16 Luke 11:53 Luke 11:54 Luke 20:23 John 8:6
a sign.
Matt 12:38 Matt 12:39 Mark 8:11 - Mark 8:13 Luke 11:16 Luke 11:29 Luke 11:30 Luke 12:54 - Luke 12:56 John 6:30 John 6:31 1Cor 1:22

 2   When.
Luke 12:54 - Luke 12:56

 3   O ye.
Matt 7:5 Matt 15:7 Matt 22:18 Matt 23:13 Luke 11:44 Luke 13:15
the signs.
Matt 4:23 Matt 11:5 1Chr 12:32

 4   wicked.
Matt 12:39 Matt 12:40 Mark 8:12 Mark 8:38 Acts 2:40
but.
Jonah 1:17 Luke 11:29 Luke 11:30
And he.
Matt 15:14 Gen 6:3 Hos 4:17 Hos 9:12 Mark 5:17 Mark 5:18 Acts 18:6

 5   Matt 15:39 Mark 8:13 Mark 8:14

 6   Take.
Luke 12:15
the leaven.
Matt 16:12 Exod 12:15 - Exod 12:19 Lev 2:11 Mark 8:15 Luke 12:1 1Cor 5:6 - 1Cor 5:8 Gal 5:9 2Tim 2:16 2Tim 2:17
the Pharisees.
Matt 16:1

 7   they.
Mark 8:16 - Mark 8:18 Mark 9:10 Luke 9:46
It is.
Matt 15:16 - Matt 15:18 Acts 10:14

 8   when.
John 2:24 John 2:25 John 16:30 Heb 4:13 Rev 2:23
O ye.
Matt 6:30 Matt 8:26 Matt 14:31 Mark 16:14

 9   ye not.
Matt 15:16 Matt 15:17 Mark 7:18 Luke 24:25 - Luke 24:27 Rev 3:19
the five loaves.
Matt 14:17 - Matt 14:21 Mark 6:38 - Mark 6:44 Luke 9:13 - Luke 9:17 John 6:9 - John 6:13

 10   Matt 15:34 Matt 15:38 Mark 8:5 - Mark 8:9 Mark 8:17 - Mark 8:21

 11   Mark 4:40 Mark 8:21 Luke 12:56 John 8:43

 12   but.
Matt 15:4 - Matt 15:9 Matt 23:13 - Matt 23:28 Acts 23:8

 13   came.
Matt 15:21 Acts 10:38
Caesarea Philippi. Cesarea Philippi was anciently called Paneas, from the mountain of Panium, or Hermon, at the foot of which it was situated, near the springs of Jordan; but Philip the tetrarch, the son of Herod the Great, having rebuilt it, gave it the name of Cesarea in honour of Tiberius, the reigning emperor, and he added his own name to it, to distinguish it from another Cesarea on the coast of the Mediterranean. It was afterwards named Neronias by the young Agrippa, in honour of Nero; and in the time of William of Tyre, it was called Belinas. It was, according to Josephus, a day's journey from Sidon, and 120 stadia from the lake of Phiala; and, according to Abulfeda, a journey of a day and a half from Damascus. Many have confounded it with Dan, or Leshem; but Eusebius and Jerome expressly affirm that Dan was four miles from Paneas, on the road to Tyre. It is now called Banias, and is described, by Seetzen, as a hamlet of about twenty miserable huts, inhabited by Mohammedans; but Burckhardt says it contains about 150 houses, inhabited by Turks, Greeks, etc.
Mark 8:27
Whom.
Luke 9:18 - Luke 9:20
I the.
Matt 8:20 Matt 9:6 Matt 12:8 Matt 12:32 Matt 12:40 Matt 13:37 Matt 13:41 Matt 25:31 Dan 7:13 Mark 8:38 Mark 10:45 John 1:51 John 3:14 John 5:27 John 12:34 Acts 7:56 Heb 2:14 - Heb 2:18

 14   John.
Matt 14:2 Mark 8:28
Elias.
Mal 4:5 Mark 6:15 Luke 9:18 Luke 9:19 John 7:12 John 7:40 John 7:41 John 9:17

 15   But.
Matt 13:11 Mark 8:29 Luke 9:20

 16   Thou.
Matt 14:33 Matt 26:63 Matt 27:54 Ps 2:7 Mark 14:61 John 1:49 John 6:69 John 11:27 John 20:31 Acts 8:37 Acts 9:20 Rom 1:4 Heb 1:2 - Heb 1:5 1John 4:15 1John 5:5 1John 5:20
the living.
Deut 5:26 Ps 42:2 Dan 6:26 Acts 14:15 1Thess 1:9

 17   Blessed.
Matt 5:3 - Matt 5:11 Matt 13:16 Matt 13:17 Luke 10:23 Luke 10:24 Luke 22:32 1Pet 1:3 - 1Pet 1:5 1Pet 5:1
Simon.
John 1:42 John 21:15 - John 21:17
for.
Gal 1:11 Gal 1:12 Gal 1:16
but.
Matt 11:25 - Matt 11:27 Isa 54:13 Luke 10:21 Luke 10:22 John 6:45 John 17:6 - John 17:8 1Cor 2:9 - 1Cor 2:12 Gal 1:16 Eph 1:17 Eph 1:18 Eph 2:8 Eph 3:5 Eph 3:18 Eph 3:19 Col 1:26 Col 1:27 1John 4:15 1John 5:20

 18   thou.
Matt 10:2 John 1:42 Gal 2:9
upon.
Isa 28:16 1Cor 3:10 1Cor 3:11 Eph 2:19 - Eph 2:22 Rev 21:14
I will.
Zech 6:12 Zech 6:13 1Cor 3:9 Heb 3:3 Heb 3:4
my.
Matt 18:17 Acts 2:47 Acts 8:1 Eph 3:10 Eph 5:25 - Eph 5:27 Eph 5:32 Col 1:18 1Tim 3:5 1Tim 3:15
and the.
Gen 22:17 2Sam 18:4 Job 38:17 Ps 9:13 Ps 69:12 Ps 107:18 Ps 127:5 Pro 24:7 Isa 28:6 Isa 38:10 1Cor 15:55
*marg:
Matt 16:18
shall not.
Ps 125:1 Ps 125:2 Isa 54:17 John 10:27 - John 10:30 Rom 8:33 - Rom 8:39 Heb 12:28 Rev 11:15 Rev 21:1 - Rev 21:4

 19   give.
Acts 2:14 - Acts 2:42 Acts 10:34 - Acts 10:43 Acts 15:7
the keys.
Isa 22:22 Rev 1:18 Rev 3:7 Rev 9:1 Rev 20:1 - Rev 20:3
and whatsoever.
Matt 18:18 John 20:23 1Cor 5:4 1Cor 5:5 2Cor 2:10 1Thess 4:8 Rev 11:6

 20   charged.
Matt 8:4 Matt 17:9 Mark 8:30 Mark 9:9 Luke 9:21 Luke 9:36
Jesus.
John 1:41 John 1:45 John 20:31 Acts 2:36 1John 2:22 1John 5:1

 21   began.
Matt 17:22 Matt 17:23 Matt 20:17 - Matt 20:19 Matt 20:28 Matt 26:2 Mark 8:31 Mark 9:31 Mark 9:32 Mark 10:32 - Mark 10:34 Luke 9:22 Luke 9:31 Luke 9:44 Luke 9:45 Luke 18:31 - Luke 18:34 Luke 24:6 Luke 24:7 Luke 24:26 Luke 24:27 Luke 24:46 1Cor 15:3 1Cor 15:4
chief priests.
Matt 26:47 Matt 27:12 1Chr 24:1 - 1Chr 24:19 Neh 12:7
and be.
Matt 27:63 John 2:19 - John 2:21 Acts 2:23 - Acts 2:32

 22   began.
Matt 16:16 Matt 16:17 Matt 26:51 - Matt 26:53 Mark 8:32 John 13:6 - John 13:8
Be it far from thee. Gr. Pity thyself.
1Kgs 22:13 Acts 21:11 - Acts 21:13

 23   Get.
Matt 4:10 Gen 3:1 - Gen 3:6 Gen 3:17 Mark 8:33 Luke 4:8 2Cor 11:14 2Cor 11:15
Satan.
2Sam 19:22 1Chr 21:1 Zech 3:1 Zech 3:2 John 6:70
thou art.
Matt 18:7 Isa 8:14 Rom 14:13 Rom 14:21
thou savourest.
Mark 8:33 Rom 8:5 - Rom 8:8 1Cor 2:14 1Cor 2:15 Phil 3:19 Col 3:2

 24   If.
Matt 10:38 Mark 8:34 Mark 10:21 Luke 9:23 - Luke 9:27 Luke 14:27 Acts 14:22 Col 1:24 1Thess 3:3 2Tim 3:12 Heb 11:24 - Heb 11:26
and take.
Matt 27:32 Mark 15:21 Luke 23:26 John 19:17 1Pet 4:1 1Pet 4:2

 25   Matt 10:39 Esth 4:14 Esth 4:16 Mark 8:35 Luke 17:33 John 12:25 Acts 20:23 Acts 20:24 Rev 12:11

 26   what is.
Matt 5:29 Job 2:4 Mark 8:36 Luke 9:25
gain.
Matt 4:8 Matt 4:9 Job 27:8 Luke 12:20 Luke 16:25
or.
Ps 49:7 Ps 49:8 Mark 8:37

 27   the Son.
Matt 24:30 Matt 25:31 Matt 26:64 Mark 8:38 Mark 14:62 Luke 9:26 Luke 21:27 Luke 22:69
with.
Matt 13:41 Matt 13:49 Dan 7:10 Zech 14:5 2Thess 1:7 - 2Thess 1:10 Jude 1:14
and then.
Matt 10:41 Matt 10:42 Job 34:11 Ps 62:12 Pro 24:12 Isa 3:10 Isa 3:11 Jer 17:10 Jer 32:19 Ezek 7:27 Rom 2:6 1Cor 8:8 2Cor 5:10 Eph 6:8 1Pet 1:17 Rev 2:23 Rev 22:12 - Rev 22:15

 28   There.
Mark 9:1 Luke 9:27
taste.
Luke 2:26 John 8:52 Heb 2:9
see. This appears to refer to the mediatorial kingdom which our Lord was about to set up, by the destruction of the Jewish nation and polity, and the diffusion of the gospel throughout the world.
Matt 10:23 Matt 24:3 Matt 24:27 - Matt 24:31 Matt 24:42 Matt 26:64 Mark 13:26 Luke 18:8 Luke 21:27 Luke 21:28


Display settings Display settings JehošuaJehošua