Catholic liturgical translationMark - 1. chapter - Mark - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno2u proroka Izaiáše: 'Hle, posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu.3Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!'4Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy.5Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy.6Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel.7Kázal: »Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků.8Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.«9V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít.10Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice.11A z nebe se ozval hlas: »Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!«12A hned Duch vyvedl Ježíše na poušť.13Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili.14Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium:15»Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!«16Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři.17Ježíš jim řekl: »Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!«18Ihned nechali sítě a následovali ho.19Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal.20Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním. 21Tak přišli do Kafarnaa. Ježíš hned v sobotu vstoupil do synagógy a učil.  22Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona.  23V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým duchem.  24Začal křičet: »Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!«  25Ale Ježíš mu přísně rozkázal: »Mlč a vyjdi z něho!«  26Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel.  27Všichni užasli a ptali se jeden druhého: »Co je to? Nové učení - a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!«  28A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji.  29Hned jak Ježíš vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu.  30Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli.  31Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala.  32Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé.  33Celé město se shromáždilo u dveří.  34I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je.  35Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil.  36Šimon se svými druhy se pustili za ním.  37Našli ho a řekli mu: »Všichni tě hledají!«  38Odpověděl jim: »Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.«  39A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagógách a vyháněl zlé duchy. 40K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: »Chceš-li, můžeš mě očistit.«41Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: »Chci, buď čistý!«42A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn.43Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil:44»Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš - jim na svědectví.«45On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Mark 1:1 The office of John the Baptist.
Mark 1:9 Jesus is baptized;
Mark 1:12 tempted;
Mark 1:14 he preaches;
Mark 1:16 calls Peter, Andrew, James, and John;
Mark 1:23 heals one that had a devil;
Mark 1:29 Peter's mother in law;
Mark 1:32 many diseased persons;
Mark 1:40 and cleanses the leper.
beginning.
Luke 1:2 Luke 1:3 Luke 2:10 Luke 2:11 Acts 1:1 Acts 1:2
Christ.
John 20:31 Rom 1:1 - Rom 1:4 1John 1:1 - 1John 1:3 1John 5:11 1John 5:12
son.
Ps 2:7 Matt 3:17 Matt 14:33 Matt 17:5 Luke 1:35 John 1:14 John 1:34 John 1:49 John 3:16 John 6:69 Rom 8:3 Rom 8:32 Heb 1:1 Heb 1:2

 2   written.
Ps 40:7 Matt 2:5 Matt 26:24 Matt 26:31 Luke 1:70 Luke 18:31
in. Several MSS. have, "by Isaiah the prophet." See the parallel texts.
Behold.
Mal 3:1 Matt 11:10 Luke 1:15 - Luke 1:17 Luke 1:76 Luke 7:27 Luke 7:28

 3   Isa 40:3 - Isa 40:5 Matt 3:3 Luke 3:4 - Luke 3:6 John 1:15 John 1:19 - John 1:34 John 3:28 - John 3:36

 4   did.
Matt 3:1 Matt 3:2 Matt 3:6 Matt 3:11 Luke 3:2 Luke 3:3 John 3:23 Acts 10:37 Acts 13:24 Acts 13:25 Acts 19:3 Acts 19:4
for. or, unto. remission.
Acts 22:16

 5   there.
Matt 3:5 Matt 3:6 Matt 4:25
baptized.
John 1:28 John 3:23
confessing.
Lev 26:40 - Lev 26:42 Josh 7:19 Ps 32:5 Pro 28:13 Acts 2:38 Acts 19:18 1John 1:8 - 1John 1:10

 6   clothed.
2Kgs 1:8 Zech 13:4 Matt 3:4
eat.
Lev 11:22

 7   Matt 3:11 Matt 3:14 Luke 3:16 Luke 7:6 Luke 7:7 John 1:27 John 3:28 - John 3:31 Acts 13:25

 8   have.
Matt 3:11
he shall.
Pro 1:23 Isa 32:15 Isa 44:3 Ezek 36:25 - Ezek 36:27 Joel 2:28 Acts 1:5 Acts 2:4 Acts 2:17 Acts 10:45 Acts 11:15 Acts 11:16 Acts 19:4 - Acts 19:6 1Cor 12:13 Titus 3:5 Titus 3:6

 9   that.
Matt 3:13 - Matt 3:15 Luke 3:21

 10   coming.
Matt 3:16 John 1:31 - John 1:34
opened. or, cloven. or rent.
Isa 64:1
the Spirit.
Isa 42:1 Luke 3:22 John 1:32

 11   there.
Matt 3:17 John 5:37 John 12:28 - John 12:30 2Pet 1:17 2Pet 1:18
Thou.
Mark 9:7 Ps 2:7 Isa 42:1 Matt 17:5 Luke 9:35 John 1:34 John 3:16 John 3:35 John 3:36 John 5:20 - John 5:23 John 6:69 Rom 1:4 Col 1:13

 12   the Spirit.
Matt 4:1 - Matt 4:11 Luke 4:1 - Luke 4:4
driveth. Or, "sendeth him forth," [ekballo *G1544* auton. ] The expression does not necessarily imply any violence; but seems to intimate the energy of that impulse on our Lord, by which he was inwardly constrained to retire from society.


 13   forty.
Exod 24:18 Exod 34:28 Deut 9:11 Deut 9:18 Deut 9:25 1Kgs 19:8
tempted.
Heb 2:17 Heb 2:18 Heb 4:15
and the.
1Kgs 19:5 - 1Kgs 19:7 Matt 4:11 Matt 26:53 1Tim 3:16

 14   A.M. 4031. A.D. 27. after.
Matt 4:12 Matt 11:2 Matt 14:2 Luke 3:20 John 3:22 - John 3:24
preaching.
Isa 61:1 - Isa 61:3 Matt 4:23 Matt 9:35 Luke 4:17 - Luke 4:19 Luke 4:43 Luke 4:44 Luke 8:1 Acts 20:25 Acts 28:23 Eph 2:17

 15   The time.
Dan 2:44 Dan 9:25 Gal 4:4 Eph 1:10
the kingdom.
Matt 3:2 Matt 4:17 Matt 10:7 Luke 10:9 Luke 10:11
repent.
Matt 21:31 Matt 21:32 Luke 24:47 Acts 2:36 - Acts 2:38 Acts 20:21 2Tim 2:25 2Tim 2:26
believe.
Rom 16:26

 16   as he.
Matt 4:18 - Matt 4:22 Luke 5:1 Luke 5:4 - Luke 5:11
Simon.
Mark 3:16 Mark 3:18 Matt 10:2 Luke 6:14 John 1:40 - John 1:42 John 6:8 John 12:22 Acts 1:13

 17   fishers.
Ezek 47:10 Matt 4:19 Matt 4:20 Luke 5:10 Acts 2:38 - Acts 2:41

 18   forsook.
Mark 10:28 - Mark 10:31 Matt 19:27 - Matt 19:30 Luke 5:11 Luke 14:33 Luke 18:28 - Luke 18:30 Phil 3:8

 19   James.
Mark 3:17 Mark 5:37 Mark 9:2 Mark 10:35 Mark 14:33 Matt 4:21 Acts 1:13 Acts 12:2

 20   they left.
Mark 10:29 Deut 33:9 1Kgs 19:20 Matt 4:21 Matt 4:22 Matt 8:21 Matt 8:22 Matt 10:37 Luke 14:26 2Cor 5:16

 21   they went.
Mark 2:1 Matt 4:13 Luke 4:31 Luke 10:15
Capernaum. Capernaum was a city of Galilee, (Luke 4:31,) situated on the confines of Zebulun, and Naphtali, (Matt 4:13,) on the western border of the lake of Tiberias, (John 6:59,) and in the land of Gennesaret, (ch. 6:53 Mark 6:53; Matt 14:34,) where Josephus places a spring of excellent water called Capernaum. Dr. Lightfoot places it between Tiberias and Tarichea, about two miles from the former; and Dr. Richardson, in passing through the plain of Gennesaret, was told by the natives that the ruins of Capernaum were quite near. The Arab station and ruins mentioned by Mk. Buckingham, said to have been formerly called Capharnaoom, situated on the edge of the lake from nine to twelve miles N. N. E. of Tiberias, bearing the name of Talhewn, or as Burckhardt writes it, Tel Houm, appear too far north for its site.
he entered.
Mark 1:39 Mark 6:2 Matt 4:23 Luke 4:16 Luke 13:10 Acts 13:14 - Acts 13:52 Acts 17:2 Acts 18:4

 22   they were.
Jer 23:29 Matt 7:28 Matt 7:29 Matt 13:54 Luke 4:32 Luke 21:15 John 7:46 Acts 6:10 Acts 9:21 Acts 9:22 2Cor 4:2 Heb 4:12 Heb 4:13
as the.
Mark 7:3 - Mark 7:13 Matt 23:16 - Matt 23:24

 23   a man.
Mark 1:34 Mark 5:2 Mark 7:25 Mark 9:25 Matt 12:43 Luke 4:33 - Luke 4:37

 24   Let.
Mark 5:7 Exod 14:12 Matt 8:29 Luke 8:28 Luke 8:37 Jas 2:19
the Holy One.
Ps 16:10 Ps 89:18 Ps 89:19 Dan 9:24 Luke 4:34 Acts 2:27 Acts 3:14 Acts 4:27 Rev 3:7

 25   rebuked.
Mark 1:34 Mark 3:11 Mark 3:12 Mark 9:25 Ps 50:16 Luke 4:35 Luke 4:41 Acts 16:17

 26   torn.
Mark 9:20 Mark 9:26 Luke 9:39 Luke 9:42 Luke 11:22

 27   they were.
Mark 7:37 Matt 9:33 Matt 12:22 Matt 12:23 Matt 15:31
for.
Luke 4:36 Luke 9:1 Luke 10:17 - Luke 10:20

 28   Mark 1:45 Mic 5:4 Matt 4:24 Matt 9:31 Luke 4:17 Luke 4:37

 29   entered.
Matt 8:14 Matt 8:15 Luke 4:38 Luke 4:39 Luke 9:58

 30   wife's.
1Cor 9:5
they tell.
Mark 5:23 John 11:3 Jas 5:14 Jas 5:15

 31   and took.
Mark 5:41 Acts 9:41
ministered.
Mark 15:41 Ps 103:1 - Ps 103:3 Ps 116:12 Matt 27:55 Luke 8:2 Luke 8:3

 32   at even.
Mark 1:21 Mark 3:2 Matt 8:16 Luke 4:40

 33   Mark 1:5 Acts 13:44

 34   and suffered.
Mark 1:25 Mark 3:12 Luke 4:41 Acts 16:16 - Acts 16:18
speak, because they. or, say that they.


 35   Mark 6:46 - Mark 6:48 Ps 5:3 Ps 109:4 Luke 4:42 Luke 6:12 Luke 22:39 - Luke 22:46 John 4:34 John 6:15 Eph 6:18 Phil 2:5 Heb 5:7

 36   Mark 1:36

 37   All.
Mark 1:5 Zech 11:11 John 3:26 John 11:48 John 12:19

 38   Let.
Luke 4:43
for.
Isa 61:1 - Isa 61:3 Luke 2:49 Luke 4:18 - Luke 4:21 John 9:4 John 16:28 John 17:4 John 17:8

 39   preached.
Mark 1:21 Matt 4:23 Luke 4:43 Luke 4:44
Galilee. Galilee was a province of Palestine, being bounded, says Josephus, on the west by Ptolemais and mount Carmel; on the south by the country of Samaria and Scythopolis, on the river Jordan; on the east by the cantons of Hyppos, Gadara, and Gaulon; and on the north by the confines of the Tyrians. It was divided into Lower and Upper Galilee;--Upper Galilee, so called from its being mountainous, was termed Galilee of the Gentiles (Matt 4:15,) because inhabited, says Strabo, by Egyptians, Arabians, and Phoenicians, and comprehended the tribes of Asher and Naphtali; the Lower Galilee contained the tribes of Zebulun and Issachar, and was sometimes termed the Great Field. It was, says Josephus, very populous and rich, containing 204 cities and towns.
and cast.
Mark 7:30 Luke 4:41

 40   there.
Matt 8:2 - Matt 8:4 Luke 5:12 - Luke 5:14
a leper.
Lev 13:1 - Lev 14:57 Num 12:10 - Num 12:15 Deut 24:8 Deut 24:9 2Sam 3:29 2Kgs 5:5 - 2Kgs 5:27 2Kgs 5:27 2Kgs 7:3 2Kgs 15:5 Matt 11:5 Luke 17:12 - Luke 17:19
kneeling.
Mark 10:17 2Chr 6:13 Matt 17:14 Luke 22:41 Acts 7:60 Eph 3:14
if thou.
Mark 9:22 Mark 9:23 Gen 18:14 2Kgs 5:7

 41   moved.
Mark 6:34 Matt 9:36 Luke 7:12 Luke 7:13 Heb 2:17 Heb 4:15
I.
Mark 4:39 Mark 5:41 Gen 1:3 Ps 33:9 Heb 1:3

 42   immediately.
Mark 1:31 Mark 5:29 Ps 33:9 Matt 15:28 John 4:50 - John 4:53 John 15:3

 43   Mark 3:12 Mark 5:43 Mark 7:36 Matt 9:30 Luke 8:56

 44   shew.
Lev 14:2 - Lev 14:32 Matt 23:2 Matt 23:3 Luke 5:14 Luke 17:14
for a testimony.
Rom 15:4 1Cor 10:11

 45   and began.
Ps 77:11 Matt 9:31 Luke 5:15 Titus 1:10
could.
Mark 2:1 Mark 2:2 Mark 2:13


Display settings Display settings