Catholic liturgical translationLuke - 14. chapter - Luke - chapter 14

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor.2A hle - nějaký vodnatelný člověk se octl před ním.3Ježíš se ujal slova a položil znalcům Zákona a farizeům otázku: »Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?«4Oni však mlčeli. Dotkl se ho tedy, uzdravil ho a propustil.5Pak jim řekl: »Když spadne někomu z vás dítě nebo býk do jámy, nevytáhne ho hned v den sobotní?«6Na to mu nedovedli odpovědět.7Přitom si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení:8»Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od něho pozván někdo vzácnější než ty,9a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti: 'Uvolni mu místo!' Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo.10Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: 'Příteli, pojď si sednout dopředu!' To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu.11Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.«12Svému hostiteli pak řekl: »Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo odměny.13Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé.14A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých.«15Když to uslyšel jeden z hostů, řekl mu: »Blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v Božím království.«16On mu řekl: »Jeden člověk chystal velkou hostinu a pozval mnoho hostů.17Když byl čas k hostině, poslal svého služebníka, aby vyřídil pozvaným: 'Pojďte, už je připraveno!'18A najednou se začali všichni vymlouvat. První mu vzkázal: 'Koupil jsem pole, a musím se na ně jít podívat, prosím tě, omluv mě.'19Druhý řekl: 'Koupil jsem pět párů býků, a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, omluv mě.'20A jiný vzkázal: 'Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.'21Služebník se vrátil a oznámil to svému pánovi. Pána domu to rozhněvalo. Řekl služebníkovi: 'Jdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem žebráky a mrzáky, slepé a chromé!'22Služebník pak hlásil: 'Pane, stalo se, cos nařídil, a ještě je místo.'23A pán řekl služebníkovi: 'Jdi ven na cesty a k plotům a přinuť lidi, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.24Ale to vám říkám: Žádný z těch pozvaných neokusí z mé hostiny!'«25Cestou ho doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl:26»Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry - ano i sám sebe - až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem.27Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. 28Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby?  29Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli,  30a říkali by: 'Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.' 31Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?32Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru.33Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.34Sůl je jistě dobrá věc. Jestliže však sůl ztratí slanou chuť, čím zas nabude slanosti?35Nehodí se ani do země, ani do hnoje; vyhodí se ven. - Kdo má uši k slyšení, slyš!«


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Luke 14:1 Christ heals the dropsy on the sabbath;
Luke 14:7 teaches humility;
Luke 14:12 to feast the poor;
Luke 14:15 under the parable of the great supper, shows how worldly minded men, who contemn the word of God, shall be shut out of heaven.
Luke 14:25 Those who will be his disciples, to bear their cross must make their accounts beforehand, lest with shame they revolt from him afterward;
Luke 14:34 and become altogether unprofitable, like salt that has lost its savour.
as.
Luke 7:34 - Luke 7:36 Luke 11:37 1Cor 9:19 - 1Cor 9:22
chief.
John 3:1 Acts 5:34
they.
Luke 6:7 Luke 11:53 Luke 11:54 Luke 20:20 Ps 37:32 Ps 41:6 Ps 62:4 Ps 64:5 Ps 64:6 Pro 23:7 Isa 29:20 Isa 29:21 Jer 20:10 Jer 20:11 Mark 3:2

 2   Luke 14:2

 3   the lawyers.
Luke 11:44 Luke 11:45
Is.
Luke 6:9 Luke 13:14 - Luke 13:16 Matt 12:10 Mark 3:4 John 7:23

 4   Matt 21:25 - Matt 21:27 Matt 22:46

 5   Which.
Luke 13:15 Exod 23:4 Exod 23:5 Dan 4:24 Matt 12:11 Matt 12:12

 6   Luke 13:17 Luke 20:26 Luke 20:40 Luke 21:15 Acts 6:10

 7   put.
Judg 14:12 Pro 8:1 Ezek 17:2 Matt 13:34
they.
Luke 11:43 Luke 20:46 Matt 23:6 Mark 12:38 Mark 12:39 Acts 8:18 Acts 8:19 Phil 2:3 3John 1:9

 8   When. That there were among the Jews of these times many disputes about seats at banquets, we learn both from Josephus and the Rabbis; nor were these matters unattended to by the Greeks and Romans. Similar admonitions to this of our Lord, also occur in the Rabbinical writers. Rabbi Akiba said, Go two or three seats lower than the place that belongs to thee, and sit there till they say unto to thee, Go up higher; but do not take the uppermost seat, lest they say unto thee, Come down: for it is better they should say unto thee, Go up, go up than they should say, Go down, go down.
Pro 25:6 Pro 25:7

 9   and thou.
Esth 6:6 - Esth 6:12 Pro 3:35 Pro 11:2 Pro 16:18 Ezek 28:2 - Ezek 28:10 Dan 4:30 - Dan 4:34

 10   go.
1Sam 15:17 Pro 15:33 Pro 25:6 Pro 25:7
then.
Isa 60:14 Rev 3:9

 11   whosoever.
Luke 1:51 Luke 18:14 1Sam 15:17 Job 22:29 Job 40:10 - Job 40:12 Ps 18:27 Ps 138:6 Pro 15:33 Pro 18:12 Pro 29:23 Isa 2:11 Isa 2:17 Isa 57:15 Matt 23:12 Jas 4:6 1Pet 5:5

 12   when.
Luke 1:53 Pro 14:20 Pro 22:16 Jas 2:1 - Jas 2:6
and a.
Luke 6:32 - Luke 6:36 Zech 7:5 - Zech 7:7 Matt 5:46 Matt 6:1 - Matt 6:4 Matt 6:16 - Matt 6:18

 13   call.
Luke 14:21 Luke 11:41 Deut 14:29 Deut 16:11 Deut 16:14 Deut 26:12 Deut 26:13 2Sam 6:19 2Chr 30:24 Neh 8:10 Neh 8:12 Job 29:13 Job 29:15 Job 29:16 Job 31:16 - Job 31:20 Pro 3:9 Pro 3:10 Pro 14:31 Pro 31:6 Pro 31:7 Isa 58:7 Isa 58:10 Matt 14:14 - Matt 14:21 Matt 15:32 - Matt 15:39 Matt 22:10 Acts 2:44 Acts 2:45 Acts 4:34 Acts 4:35 Acts 9:39 Rom 12:13 - Rom 12:16 1Tim 3:2 1Tim 5:10 Titus 1:8 Phlm 1:7 Heb 13:2

 14   for thou.
Pro 19:17 Matt 6:4 Matt 10:41 Matt 10:42 Matt 25:34 - Matt 25:40 Phil 4:18 Phil 4:19
the resurrection.
Luke 20:35 Luke 20:36 Dan 12:2 Dan 12:3 John 5:29 Acts 24:15

 15   Blessed.
Luke 12:37 Luke 13:29 Luke 22:30 Matt 8:11 Matt 25:10 John 6:27 - John 6:59 Rev 19:9

 16   A certain.
Pro 9:1 Pro 9:2 Isa 25:6 Isa 25:7 Jer 31:12 - Jer 31:14 Zech 10:7 Matt 22:2 - Matt 22:14
bade.
Song 5:1 Isa 55:1 - Isa 55:7 Mark 16:15 Mark 16:16 Rev 3:20 Rev 22:17

 17   his.
Luke 3:4 - Luke 3:6 Luke 9:1 - Luke 9:5 Luke 10:1 - Luke 10:12 Pro 9:1 - Pro 9:5 Matt 3:1 - Matt 3:12 Matt 10:1 - Matt 10:4 Acts 2:38 Acts 2:39 Acts 3:24 - Acts 3:26 Acts 13:26 Acts 13:38 Acts 13:39
Come.
Matt 11:27 - Matt 11:29 Matt 22:3 Matt 22:4 John 7:37 2Cor 5:18 - 2Cor 5:21 2Cor 6:1

 18   all.
Luke 20:4 Luke 20:5 Isa 28:12 Isa 28:13 Isa 29:11 Isa 29:12 Jer 5:4 Jer 5:5 Jer 6:10 Jer 6:16 Jer 6:17 Matt 22:5 Matt 22:6 John 1:11 John 5:40 Acts 13:45 Acts 13:46 Acts 18:5 Acts 18:6 Acts 28:25 - Acts 28:27
I have.
Luke 8:14 Luke 17:26 - Luke 17:31 Luke 18:24 Matt 24:38 Matt 24:39 1Tim 6:9 1Tim 6:10 2Tim 4:4 2Tim 4:10 Heb 12:16 1John 2:15 1John 2:16

 19   Luke 14:19

 20   Luke 14:26 - Luke 14:28 Luke 18:29 Luke 18:30 1Cor 7:29 - 1Cor 7:31 1Cor 7:33

 21   and shewed.
Luke 9:10 1Sam 25:12 Matt 15:12 Matt 18:31 Heb 13:17
being.
Luke 14:24 Ps 2:12 Matt 22:7 Matt 22:8 Heb 2:3 Heb 12:25 Heb 12:26 Rev 15:1 - Rev 15:8 Rev 19:15
Go.
Luke 24:47 Pro 1:20 - Pro 1:25 Pro 8:2 - Pro 8:4 Pro 9:3 - Pro 9:4 Jer 5:1 Zech 11:7 Zech 11:11 Matt 21:28 - Matt 21:31 John 4:39 - John 4:42 John 7:47 - John 7:49 John 9:39 Acts 8:4 - Acts 8:7 Jas 2:5 Rev 22:17
the poor.
Luke 14:13 Luke 7:22 Luke 7:23 1Sam 2:8 Ps 113:7 Ps 113:8 Matt 11:5 Matt 11:28
the halt.
Ps 38:7 Isa 33:23 Isa 35:6

 22   it is.
Acts 1:1 - Acts 9:43
and yet.
Ps 103:6 Ps 130:7 John 14:2 Eph 3:8 Col 2:9 1Tim 2:5 1Tim 2:6 1John 2:2 Rev 7:4 - Rev 7:9

 23   Go.
Ps 98:3 Isa 11:10 Isa 19:24 Isa 19:25 Isa 27:13 Isa 49:5 Isa 49:6 Isa 66:19 Isa 66:20 Zech 14:8 Zech 14:9 Mal 1:11 Matt 21:43 Matt 22:9 Matt 22:10 Matt 28:19 Matt 28:20 Acts 9:15 Acts 10:44 - Acts 10:48 Acts 11:18 - Acts 11:21 Acts 13:47 Acts 13:48 Acts 18:6 Acts 22:21 Acts 22:22 Acts 26:18 - Acts 26:20 Acts 28:28 Rom 10:18 Rom 15:9 - Rom 15:12 Eph 2:11 - Eph 2:22 Col 1:23
compel.
Luke 24:29 Gen 19:2 Gen 19:3 Ps 110:3 Acts 16:15 Rom 11:13 Rom 11:14 1Cor 9:19 - 1Cor 9:23 2Cor 5:11 2Cor 5:20 2Cor 6:1 Col 1:28 2Tim 4:2

 24   Pro 1:24 - Pro 1:32 Matt 21:43 Matt 22:8 Matt 23:38 Matt 23:39 John 3:19 John 3:36 John 8:21 John 8:24 Acts 13:46 Heb 12:25 Heb 12:26

 25   Luke 12:1 John 6:24 - John 6:27

 26   any.
Deut 13:6 - Deut 13:8 Deut 33:9 Ps 73:25 Ps 73:26 Matt 10:37 Phil 3:8
hate.
Gen 29:30 Gen 29:31 Deut 21:15 Job 7:15 Job 7:16 Eccl 2:17 - Eccl 2:19 Mal 1:2 Mal 1:3 John 12:25 Rom 9:13
yea.
Acts 20:24 Rev 12:11

 27   doth.
Luke 9:23 - Luke 9:25 Matt 10:38 Matt 16:24 - Matt 16:26 Mark 8:34 - Mark 8:37 Mark 10:21 Mark 15:21 John 19:17 2Tim 3:12
cannot.
Matt 13:21 Acts 14:22 2Tim 1:12

 28   intending.
Gen 11:4 - Gen 11:9 Pro 24:27
counteth.
Luke 14:33 Josh 24:19 - Josh 24:24 Matt 8:20 Matt 10:22 Matt 20:22 Matt 20:23 Acts 21:13 1Thess 3:4 1Thess 3:5 2Pet 1:13 2Pet 1:14

 29   Luke 14:29

 30   Matt 7:27 Matt 27:3 - Matt 27:8 Acts 1:18 Acts 1:19 1Cor 3:11 - 1Cor 3:14 Heb 6:4 - Heb 6:8 Heb 6:11 Heb 10:38 2Pet 2:19 - 2Pet 2:22 2John 1:8

 31   1Kgs 20:11 2Kgs 18:20 - 2Kgs 18:22 Pro 20:18 Pro 25:8

 32   and desireth.
Luke 12:58 1Kgs 20:31 - 1Kgs 20:34 2Kgs 10:4 2Kgs 10:5 Job 40:9 Matt 5:25 Acts 12:20 Jas 4:6 - Jas 4:10

 33   Luke 14:26 Luke 5:11 Luke 5:28 Luke 18:22 Luke 18:23 Luke 18:28 - Luke 18:30 Acts 5:1 - Acts 5:5 Acts 8:19 - Acts 8:22 Phil 3:7 Phil 3:8 2Tim 4:10 1John 2:15 1John 2:16

 34   Salt. Common salt, or muriate of soda, consists of soda in combination with muriatic acid, and is for the most part an artificial preparation from sea water, though found in some countries in a solid and massive state. See particularly Lev 2:13.
but.
Matt 5:13 Mark 9:49 Mark 9:50 Col 4:6 Heb 2:4 - Heb 2:8

 35   but.
John 15:6
He.
Luke 8:8 Luke 9:44 Matt 11:15 Matt 13:9 Rev 2:7 Rev 2:11 Rev 2:17 Rev 2:29


Display settings Display settings
/ / 0.075 s.