Czech Study Bible Translation (CZ)Luke - 13. chapter - Luke - chapter 13

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Právě v tu dobu byli přítomni někteří, kteří mu vyprávěli o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi. 2On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci, když toto vytrpěli? 3Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. 4Nebo oněch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je; myslíte, že oni byli větší viníci než všichni ostatní lidé, kteří bydlí v Jeruzalémě? 5Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete.“ 6Říkal toto podobenství: „Kdosi měl na své vinici zasazený fíkovník. I přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl. 7Řekl vinaři: Hle, po tři léta přicházím a hledám ovoce v tomto fíkovníku, a nenalézám. Vytni jej tedy! Proč kazí i tu zem? 8On mu odpověděl: ‚Pane, ponech ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím, 9neponese-li snad ovoce příště; jestliže ne, vytneš jej. ‘“ 10V sobotu učil v jedné synagoze. 11A hle, byla tam žena, která měla ducha nemoci osmnáct let; byla sehnutá a vůbec se nemohla napřímit. 12Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi zproštěna své nemoci “ 13a vložil na ni ruce. Ona se ihned narovnala a oslavovala Boha. 14Avšak představený synagogy, rozhněván, že Ježíš uzdravuje v sobotu, říkal zástupu: „Je šest dní, v nichž se má pracovat; v nich tedy přicházejte a buďte uzdravováni, a ne v den sobotní.“ 15Na to mu Pán řekl: „Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet? 16Tato však, dcera Abrahamova, kterou spoutal Satan, hle, na osmnáct let, neměla být rozvázána z toho pouta v den sobotní?“ 17A když to říkal, všichni jeho protivníci byli zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad všemi těmi slavnými činy, které se od něho dály. 18Říkal tedy: „Čemu se podobá Boží království a k čemu je připodobním? 19Je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a hodil do své zahrady; vyrostlo, stalo se velikým stromem a v jeho větvích se uhnízdili nebeští ptáci.“ 20A opět řekl: „K čemu připodobním Boží království? 21Je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do tří měřic mouky, dokud to všecko nezkvasilo.“ 22A procházel městy a vesnicemi, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. 23Kdosi mu řekl: „Pane, je jen málo těch, kteří jsou zachraňováni? “ On jim řekl: 24„Usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. 25V tu chvíli, když by hospodář vstal a zavřel dveře, a vy byste zůstali stát venku, začali tlouci na dveře a říkat: ‚Pane, otevři nám‘, on vám odpoví: ‚Neznám vás a nevím, odkud jste.‘ 26Tehdy začnete říkat: ‚Jedli jsme před tebou i pili a na našich ulicích jsi učil.‘ 27A on vám řekne: ‚ Neznám vás a nevím, odkud jste. Odstupte ode mne všichni činitelé nepravosti! ‘ 28Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království, ale vás vyženou ven. 29A přijdou mnozí od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím království. 30A hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední.“ 31Právě v tu hodinu přišli někteří farizeové a řekli mu: „Vyjdi a jdi odtud, protože Herodes tě chce zabít.“ 32On jim řekl: „Jděte a řekněte té lišce: Hle, vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dokonám. 33Avšak dnes, zítra i pozítří musím pokračovat v cestě, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. 34Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti jako slepice svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. 35Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Pravím vám, že mne zajisté nespatříte, dokud nepřijde ten den, kdy řeknete: ‚ Požehnaný, který přichází ve jménu Pána.‘ “


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Luke 13:1 Christ preaches repentance upon the punishment of the Galilaeans and others.
Luke 13:6 The fruitless fig-tree may not stand.
Luke 13:10 He heals the crooked woman;
Luke 13:18 shows the powerful working of the word in the hearts of his chosen, by the parable of the grain of mustard seed, and of leaven;
Luke 13:22 exhorts to enter in at the strait gate;
Luke 13:31 and reproves Herod and Jerusalem.
the Galilaeans. The Galilaeans are frequently mentioned by Josephus as the most turbulent and seditious people, being upon all occasions ready to disturb the Roman authority. It is uncertain to what event our Lord refers; but is probable that they were the followers of Judas Gaulonitis, who opposed paying tribute to Caesar and submitting to the Roman government. A party of them coming to Jerusalem during one of the great festivals, and presenting their oblations in the court of the temple, Pilate treacherously sent a company of soldiers, who slew them, and "mingled their blood with their sacrifices."
Acts 5:37
mingled.
Lam 2:20 Ezek 9:5 - Ezek 9:7 1Pet 4:17 1Pet 4:18

 2   Suppose.
Luke 13:4 Job 22:5 - Job 22:16 John 9:2 Acts 28:4

 3   except.
Luke 13:5 Luke 24:47 Matt 3:2 Matt 3:10 - Matt 3:12 Acts 2:38 - Acts 2:40 Acts 3:19 Rev 2:21 Rev 2:22
ye shall.
Luke 19:42 - Luke 19:44 Luke 21:22 - Luke 21:24 Luke 23:28 - Luke 23:30 Matt 12:45 Matt 22:7 Matt 23:35 - Matt 23:38 Matt 24:21 - Matt 24:29

 4   in Siloam.
Neh 3:15 John 9:7 John 9:11
fell.
1Kgs 20:30 Job 1:19
sinners. or, debtors.
Luke 7:41 Luke 7:42 Luke 11:4 Matt 6:12 Matt 18:24

 5   except.
Luke 13:3 Isa 28:10 - Isa 28:13 Ezek 18:30

 6   fig-tree.
Ps 80:8 - Ps 80:13 Isa 5:1 - Isa 5:4 Jer 2:21 Matt 21:19 Matt 21:20 Mark 11:12 - Mark 11:14
and he came.
Luke 20:10 - Luke 20:14 Matt 21:34 - Matt 21:40 John 15:16 Gal 5:22 Phil 4:17

 7   three.
Lev 19:23 Lev 25:21 Rom 2:4 Rom 2:5
cut.
Luke 3:9 Exod 32:10 Dan 4:14 Matt 3:10 Matt 7:19 John 15:2 John 15:6
why.
Exod 32:10 Matt 3:9

 8   Lord, let.
Exod 32:11 - Exod 32:13 Exod 32:30 - Exod 32:32 Exod 34:9 Num 14:11 - Num 14:20 Josh 7:7 - Josh 7:9 Ps 106:23 Jer 14:7 - Jer 14:9 Jer 14:13 - Jer 14:18 Jer 15:1 Jer 18:20 Joel 2:17 Rom 10:1 Rom 11:14 2Pet 3:9

 9   if not.
Ezra 9:14 Ezra 9:15 Ps 69:22 - Ps 69:28 Dan 9:5 - Dan 9:8 John 15:2 1Thess 2:15 Heb 6:8 Rev 15:3 Rev 15:4 Rev 16:5 - Rev 16:7

 10   Luke 4:15 Luke 4:16 Luke 4:44

 11   a spirit.
Luke 13:16 Luke 8:2 Job 2:7 Ps 6:2 Matt 9:32 Matt 9:33
eighteen.
Luke 8:27 Luke 8:43 Mark 9:21 John 5:5 John 5:6 John 9:19 - John 9:21 Acts 3:2 Acts 4:22 Acts 14:8 - Acts 14:10
bowed.
Ps 38:6 Ps 42:5
*marg:
Luke 13:11 Ps 145:14 Ps 146:8

 12   Woman.
Luke 6:8 - Luke 6:10 Ps 107:20 Isa 65:1 Matt 8:16
loosed.
Luke 13:16 Joel 3:10

 13   he laid.
Luke 4:40 Mark 6:5 Mark 8:25 Mark 16:18 Acts 9:17
and immediately.
Luke 17:14 - Luke 17:17 Luke 18:43 Ps 103:1 - Ps 103:5 Ps 107:20 - Ps 107:22 Ps 116:16 Ps 116:17

 14   the ruler.
Luke 8:41 Acts 13:15 Acts 18:8 Acts 18:17
with.
Luke 6:11 John 5:15 John 5:16 Rom 10:2
There.
Exod 20:9 Exod 23:12 Lev 23:3 Ezek 20:12
and not.
Luke 6:7 Luke 14:3 - Luke 14:6 Matt 12:10 - Matt 12:12 Mark 3:2 - Mark 3:6 John 9:14 - John 9:16

 15   Thou hypocrite.
Luke 6:42 Luke 12:1 Job 34:30 Pro 11:9 Isa 29:20 Matt 7:5 Matt 15:7 Matt 15:14 Matt 23:13 Matt 23:28 Acts 8:20 - Acts 8:23 Acts 13:9 Acts 13:10
doth not.
Luke 14:5 John 7:21 - John 7:24

 16   being.
Luke 3:8 Luke 16:24 Luke 19:9 Acts 13:26 Rom 4:12 - Rom 4:16
whom.
Luke 13:11 John 8:44 2Tim 2:26
be loosed.
Luke 13:12 Mark 2:27

 17   all his.
Luke 14:6 Luke 20:40 Ps 40:14 Ps 109:29 Ps 132:18 Isa 45:24 2Tim 3:9 1Pet 3:16
and all.
Luke 19:37 - Luke 19:40 Luke 19:48 Exod 15:11 Ps 111:3 Isa 4:2 John 12:17 John 12:18 Acts 3:9 - Acts 3:11 Acts 4:21

 18   Unto.
Luke 13:20 Luke 7:31 Lam 2:13 Matt 13:31
the kingdom.
Luke 17:21 Mark 4:26 Mark 4:30 - Mark 4:34

 19   like.
Matt 13:31 Matt 13:32 Matt 17:20 Mark 4:31 Mark 4:32
cast.
Song 4:12 Song 4:16 Song 5:1 Song 6:2 Song 8:13 Isa 58:11 Isa 61:11 Jer 31:12
and it.
Ps 72:16 Ps 72:17 Isa 2:2 Isa 2:3 Isa 9:7 Isa 49:20 - Isa 49:25 Isa 51:2 Isa 51:3 Isa 53:1 Isa 53:10 - Isa 53:12 Isa 54:1 - Isa 54:3 Isa 60:15 - Isa 60:22 Ezek 17:22 - Ezek 17:24 Ezek 47:1 - Ezek 47:12 Dan 2:34 Dan 2:35 Dan 2:44 Dan 2:45 Mic 4:1 Mic 4:2 Zech 2:11 Zech 8:20 - Zech 8:23 Zech 14:7 - Zech 14:9 Acts 2:41 Acts 4:4 Acts 15:14 - Acts 15:18 Acts 21:20
*Gr:
Luke 13:19 Rom 15:19 Rev 11:15
and the.
Ezek 31:6 Dan 4:12 Dan 4:21

 20   Luke 13:20

 21   like.
Matt 13:33
*marg:
Luke 13:21
till.
Job 17:9 Ps 92:13 Ps 92:14 Pro 4:18 Hos 6:3 John 4:14 John 15:2 1Cor 5:6 Phil 1:6 Phil 1:9 - Phil 1:11 1Thess 5:23 1Thess 5:24 Jas 1:21

 22   through.
Luke 4:43 Luke 4:44 Matt 9:35 Mark 6:6 Acts 10:38
journeying.
Luke 9:51 Mark 10:32 - Mark 10:34

 23   are.
Matt 7:14 Matt 19:25 Matt 20:16 Matt 22:14
And.
Luke 12:13 - Luke 12:15 Luke 21:7 Luke 21:8 Matt 24:3 - Matt 24:5 Mark 13:4 Mark 13:5 John 21:21 John 21:22 Acts 1:7 Acts 1:8

 24   Strive.
Luke 21:36 Gen 32:25 Gen 32:26 Matt 11:12 John 6:27 1Cor 9:24 - 1Cor 9:27 Phil 2:12 Phil 2:13 Col 1:29 Heb 4:11 2Pet 1:10
the strait.
Matt 7:13 Matt 7:14
for.
Pro 1:24 - Pro 1:28 Pro 14:6 Pro 21:25 Eccl 10:15 Isa 1:15 Isa 58:2 - Isa 58:4 Ezek 33:31 Mark 6:18 - Mark 6:20 John 7:34 John 8:21 John 13:33 Rom 9:31 - Rom 9:33 Rom 10:3

 25   once.
Ps 32:6 Isa 55:6 2Cor 6:2 Heb 3:7 Heb 3:8 Heb 12:17
shut.
Gen 7:16 Matt 25:10
Lord.
Luke 6:46 Matt 7:21 Matt 7:22 Matt 25:11 Matt 25:12
I know.
Luke 13:27 Matt 7:23 Matt 25:41

 26   We.
Isa 58:2 2Tim 3:5 Titus 1:16

 27   I tell.
Luke 13:25 Ps 1:6 Matt 7:22 Matt 7:23 Matt 25:12 Matt 25:41 1Cor 8:3 Gal 4:9 2Tim 2:19
depart.
Ps 5:6 Ps 6:8 Ps 28:3 Ps 101:8 Ps 119:115 Ps 125:5 Hos 9:12 Matt 25:41

 28   weeping.
Ps 112:10 Matt 8:12 Matt 13:42 Matt 13:50 Matt 22:13 Matt 24:51 Matt 25:30
when.
Luke 16:23 Matt 8:11
the kingdom.
Luke 14:15 Luke 23:42 Luke 23:43 2Thess 1:5 2Pet 1:11
you.
Luke 10:15 Rev 21:8 Rev 22:15

 29   Gen 28:14 Isa 43:6 Isa 49:6 Isa 54:2 Isa 54:3 Isa 66:18 - Isa 66:20 Mal 1:11 Mark 13:27 Acts 28:28 Eph 3:6 - Eph 3:8 Col 1:6 Col 1:23 Rev 7:9 Rev 7:10

 30   Matt 3:9 Matt 3:10 Matt 8:11 Matt 8:12 Matt 19:30 Matt 20:16 Matt 21:28 - Matt 21:31 Mark 10:31

 31   Get.
Neh 6:9 - Neh 6:11 Ps 11:1 Ps 11:2 Amos 7:12 Amos 7:13

 32   that fox. This was probably Herod Antipas, tetrarch of Galilee, who is described by Josephus as a crafty and incestuous prince, with which the character given him by our Lord, and the narratives of the evangelists, exactly coincide.
Luke 3:19 Luke 3:20 Luke 9:7 - Luke 9:9 Luke 23:8 - Luke 23:11 Ezek 13:4 Mic 3:1 - Mic 3:3 Zeph 3:3 Mark 6:26 - Mark 6:28
I cast.
Luke 9:7 Mark 6:14 John 10:32 John 11:8 - John 11:10
I shall.
John 17:4 John 17:5 John 19:30
*Gr:
Luke 13:32 Heb 2:10 Heb 5:9

 33   I must.
John 4:34 John 9:4 John 11:54 John 12:35 Acts 10:38
for.
Luke 9:53 Matt 20:18 Acts 13:27

 34   Jerusalem.
Luke 19:41 Luke 19:42 Matt 23:37 - Matt 23:39
killest.
2Chr 24:21 2Chr 24:22 2Chr 36:15 2Chr 36:16 Neh 9:26 Jer 2:30 Jer 26:23 Lam 4:13 Matt 21:35 Matt 21:36 Matt 22:6 Acts 7:52 Acts 7:59 Acts 8:1 Rev 11:8
how.
Deut 5:29 Deut 32:29 Ps 81:10 Ps 81:13 Isa 48:17 - Isa 48:19 Isa 50:2
thy.
Luke 19:44 Luke 23:28 Ps 149:2 Lam 1:16 Joel 2:23 Gal 4:25 Gal 4:26
as.
Deut 32:11 Deut 32:12 Ruth 2:12 Ps 17:8 Ps 36:7 Ps 57:1 Ps 91:4
and ye.
Luke 15:28 Neh 9:30 Ps 81:11 Pro 1:24 - Pro 1:30 Isa 30:15 Jer 6:16 Jer 7:23 Jer 7:24 Jer 35:14 Jer 44:4 - Jer 44:6 Hos 11:2 Hos 11:7 Zech 1:4 Matt 22:3 Acts 3:14 Acts 3:15

 35   your.
Luke 21:5 Luke 21:6 Luke 21:24 Lev 26:31 Lev 26:32 Ps 69:25 Isa 1:7 Isa 1:8 Isa 5:5 Isa 5:6 Isa 64:10 Isa 64:11 Dan 9:26 Dan 9:27 Mic 3:12 Zech 11:1 Zech 11:2 Zech 14:2 Acts 6:13 Acts 6:14
Ye shall not.
Hos 3:4 Hos 3:5 John 7:34 - John 7:36 John 8:22 - John 8:24 John 12:35 John 12:36 John 14:19 - John 14:23
Blessed.
Luke 19:38 - Luke 19:40 Ps 118:26 Isa 40:9 - Isa 40:11 Isa 52:7 Zech 12:10 Matt 21:9 Mark 11:9 Mark 11:10 John 12:13 Rom 10:9 - Rom 10:15 2Cor 3:15 - 2Cor 3:18


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.046 s.