Bible of Kralice (CZ - 1613)Luke - 12. chapter - Luke - chapter 12

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1A v tom, když se na tisíce lidu sešlo, tak že jedni druhé velmi tlačili, počal mluviti k učedlníkům svým: Nejpředněji se varujte od kvasu farizeů, kterýž jest pokrytství.2Neboť nic není skrytého, což by nemělo býti zjeveno; aniž jest co tajného, ješto by nemělo býti zvědíno.3Protož to, co jste pravili ve tmách, bude na světle slyšáno, a co jste v uši šeptali v pokojích, hlásánoť bude na střechách.4Pravím pak vám přátelům svým: Nestrachujte se těch, kteříž tělo zabíjejí, a potom nemají, co by více učinili.5Ale ukážiť vám, koho se máte báti: Bojte se toho, kterýž, když zabije, má moc uvrci do pekelného ohně. Jistě pravím vám, toho se bojte.6Zdaliž nebývá pět vrabečků prodáváno za dva penížky? A jeden z nich není v zapomenutí před Bohem.7Nýbrž i vlasové hlavy vaší všickni v počtu jsou. Protož nebojtež se, mnohoť vy vrabečků převyšujete.8Pravímť pak vám: Každý kdož by koli vyznal mne před lidmi, i Syn člověka vyzná jej před anděly Božími.9Kdož by mne pak zapřel před lidmi, zapřínť bude před anděly Božími.10A každý kdož dí slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale tomu, kdož by se Duchu svatému rouhal, nebudeť odpuštěno.11Když pak vás voditi budou do škol a k vládařům a k mocným, nepečujte, kterak aneb co byste odpovídali, aneb co byste mluvili.12Duch svatý zajisté naučí vás v tu hodinu, co byste měli mluviti.13I řekl jemu jeden z zástupu: Mistře, rci bratru mému, ať rozdělí se mnou dědictví.14A on řekl jemu: Člověče, kdo mne ustavil soudcím aneb děličem nad vámi?15I řekl jim: Viztež a vystříhejte se od lakomství; neboť ne v rozhojnění statku něčího život jeho záleží.16Pověděl pak jim podobenství, řka: Člověka jednoho bohatého hojné úrody pole přineslo.17I přemyšloval sám v sobě, řka: Co učiním? Nebo nemám, kde bych shromáždil úrody své.18I řekl: Toto učiním: Zbořím stodoly své, a větších nastavím, a tu shromáždím všecky své úrody i zboží svá.19A dím duši své: Duše, máš mnoho statku složeného za mnohá léta, odpočívej, jez, pí, měj dobrou vůli.20I řekl jemu Bůh: Ó blázne, této noci požádají duše tvé od tebe, a to, cožs připravil, čí bude?21Takť jest, kdož sobě poklady shromažďuje, a není v Bohu bohatý.22Řekl pak učedlníkům svým: Protož pravím vám: Nebuďte pečliví o život svůj, co byste jedli, ani o tělo, čím byste se odívali.23Život více jest nežli pokrm, i tělo nežli oděv.24Patřte na havrany, žeť nesejí, ani nežnou, a nemají špižírny {pivnice}, ani stodoly a však Bůh živí je. I čím v větší vážnosti jste vy než ptactvo? 25A kdož pak z vás pečlivě mysle, můž přidati ku postavě své loket jeden? 26Poněvadž tedy nemůžete s to býti, což nejmenšího jest, proč se o jiné věci staráte?27Patřte na kvítí, kterak rostou, nedělají, ani předou, pravímť pak vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své nebyl tak odín, jako jedno z těchto.28A poněvadž trávu, kteráž dnes na poli jest, a zítra do peci uvržena bývá, Bůh tak odívá, čím více vás, ó malé víry?29I vy nehledejtež toho, co byste jedli, aneb co byste pili, aniž o to roztržité mysli buďte.30Nebo těch všech věcí národové světa tohoto hledají, Otec pak váš ví, že těch věcí potřebujete.31Ale raději hledejte království Božího, a tyto všecky věci budou vám přidány.32Neboj se, ó maličké stádce, neboť se zalíbilo Otci vašemu dáti vám království.33Prodávejte statky své, a dávejte almužnu. Dělejte sobě pytlíky, kteříž nevetšejí, poklad, kterýž nehyne v nebesích, kdež zloděj dojíti nemůž, aniž mol kazí.34Nebo kdež jest poklad váš, tuť bude i srdce vaše.35Buďtež bedra vaše přepásaná, a svíce hořící.36A vy podobni lidem očekávajícím Pána svého, až by se vrátil z svadby, aby hned, jakž by přišel a potloukl, otevřeli jemu.37Blaze služebníkům těm, kteréž přijda Pán, nalezl by, a oni bdí. Amen pravím vám, že přepáše se, a vsadí je za stůl, a chodě, bude jim sloužiti.38A přišel-liť by v druhé bdění, a pakliť by v třetím bdění přišel, a tak je nalezl, blahoslavení jsou ti služebníci,39Toto pak vězte, že byť věděl hospodář, v kterou by hodinu měl zloděj přijíti, bděl by zajisté, a nedal by podkopati domu svého.40Protož i vy buďte hotovi, nebo v kterou hodinu nenadějete se, Syn člověka přijde.41I řekl jemu Petr: Pane, nám-li pravíš toto podobenství, čili všechněm?42I dí Pán: Kdo jest věrný šafář a opatrný, jehož by ustanovil pán nad čeledí svou, aby jim v čas dával vyměřený pokrm?43Blahoslavený služebník ten, kteréhož, když by přišel pán jeho, nalezne, an tak činí.44V pravdě pravím vám, že nade vším statkem svým ustanoví jej.45Pakli by řekl služebník ten v srdci svém: Prodlévá přijíti pán můj, i počal by bíti služebníky a děvky, a jísti a píti i opíjeti se:46Přijdeť pán služebníka toho v den, v kterýž se nenaděje, a v hodinu, kteréž neví. I oddělíť jej, a díl jeho položí s nevěrnými.47Služebník pak ten, kterýž by znal vůli pána svého, a nebyl hotov, a nečinil podlé vůle jeho, bit bude velmi.48Ale kterýž neznal, a činil hodné věci trestání, bit bude méně. Každému pak, komuž jest mnoho dáno, mnoho bude od něho požádáno; a komuť mnoho poručili, víceť požádají od něho.49Oheň přišel jsem pustiti na zemi, a co chci, jestliže již hoří?50Ale křtem mám křtěn býti, a kterak jsem ssoužen, dokudž se nevykoná!51Což se domníváte, že bych přišel pokoj uvésti na zemi? Nikoli, pravím vám, ale rozdělení.52Nebo již od této chvíle bude jich pět v jednom domě rozděleno, tři proti dvěma, a dva proti třem.53Bude rozdělen otec proti synu, a syn proti otci, mátě proti dceři, a dcera proti mateři, svegruše proti nevěstě své, a nevěsta proti svegruši své.54Pravil také i zástupům: Když vídáte oblak, an vzchází od západu, hned pravíte: Příval jde, a tak bývá.55A když od poledne vítr věje, říkáte: Bude horko, a býváť.56Pokrytci, způsob země i nebe umíte souditi, a kterakž pak tohoto času nesoudíte?57Ano proč i sami od sebe nesoudíte, což spravedlivého?58Když pak jdeš s protivníkem svým k vrchnosti, na cestě přičiň se o to, abys byl zproštěn od něho, aby snad netáhl tebe k soudci, a soudce dal by tebe biřici, a biřic vsadil by tě do žaláře.59Pravím tobě: Nevyjdeš odtud, dokudž bys i toho posledního haléře nenavrátil.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Luke 12:1 Christ preaches to his apostles to avoid hypocrisy, and fearfulness in publishing his doctrine;
Luke 12:13 warns the people to beware of covetousness, by the parable of the rich man who set up greater barns.
Luke 12:22 We must not be over careful of earthly things,
Luke 12:31 but seek the kingdom of God;
Luke 12:33 give alms;
Luke 12:35 be ready at a knock to open to our Lord whensoever he comes.
Luke 12:41 Christ's ministers are to see to their charges,
Luke 12:49 and look for persecution.
Luke 12:54 The people must take this time of grace;
Luke 12:57 because it is a fearful thing to die without reconciliation.
an.
Luke 5:1 Luke 5:15 Luke 6:17 Acts 21:20
*Gr:
Luke 12:1
trode.
2Kgs 7:17
first.
1Cor 15:3 Jas 3:17
Beware.
Matt 16:6 - Matt 16:12 Mark 8:15 - Mark 8:21 1Cor 5:7 1Cor 5:8
which.
Luke 12:56 Luke 11:44 Job 20:5 Job 27:8 Job 36:13 Isa 33:14 Jas 3:17 1Pet 2:1

 2   Luke 8:17 Eccl 12:14 Matt 10:26 Mark 4:22 Rom 2:16 1Cor 4:5 2Cor 5:10 Rev 20:11 Rev 20:12

 3   whatsoever.
Job 24:14 Job 24:15 Eccl 10:12 Eccl 10:13 Eccl 10:20 Matt 12:36 Jude 1:14 Jude 1:15
proclaimed. The houses in Judea being flat-roofed, with a balustrade round about, were used for the purpose of taking the air, sleeping, and prayer, and, it seems, for announcing things in the most public manner. So among the Turks, a crier announces the hours of public worship from the minaret or tower of the mosque.
housetops.
Matt 10:27

 4   my.
Song 5:1 Song 5:16 Isa 41:8 John 15:14 Jas 2:23
Be.
Isa 51:7 - Isa 51:13 Jer 1:8 Jer 1:17 Jer 26:14 Jer 26:15 Ezek 2:6 Dan 3:16 Dan 3:17 Matt 10:28 Acts 4:13 Acts 20:24 Phil 1:28 1Pet 3:14 Rev 2:10

 5   forewarn.
Mark 13:23 1Thess 4:6
Fear.
Pro 14:26 Jer 5:22 Jer 10:7 Rev 14:7 Rev 15:4
power.
Ps 9:17 Matt 10:28 Matt 25:41 Matt 25:46 2Pet 2:4 Rev 20:14

 6   five. See
Matt 10:29
and.
Luke 12:24 Luke 12:27 Ps 50:10 Ps 50:11 Ps 113:5 Ps 113:6 Ps 145:15 Ps 145:16 Ps 147:9

 7   even.
Luke 21:18 1Sam 14:45 2Sam 14:11 Matt 10:30 Acts 27:34
ye are.
Job 35:11 Ps 8:6 Isa 43:3 Isa 43:4 Matt 6:26 Matt 10:31

 8   Whosoever.
1Sam 2:30 Ps 119:46 Matt 10:32 Matt 10:33 Rom 10:9 Rom 10:10 2Tim 2:12 1John 2:23 Rev 2:10 Rev 2:13 Rev 3:4 Rev 3:5
confess.
Matt 25:31 - Matt 25:34 Jude 1:24 Jude 1:25

 9   he.
Luke 9:26 Matt 10:33 Mark 8:38 Acts 3:13 Acts 3:14 2Tim 2:12 Rev 3:8
shall.
Luke 13:26 Luke 13:27 Matt 7:23 Matt 25:12 Matt 25:31 Matt 25:41 1John 2:23 1John 2:28

 10   Luke 23:34 Matt 12:31 Matt 12:32 Mark 3:28 Mark 3:29 1Tim 1:13 Heb 6:4 - Heb 6:8 Heb 10:26 - Heb 10:31 1John 5:16

 11   Luke 21:12 - Luke 21:14 Matt 10:17 - Matt 10:20 Matt 23:34 Mark 13:9 - Mark 13:11 Acts 4:5 - Acts 4:7 Acts 5:27 - Acts 5:32 Acts 6:9 - Acts 6:15

 12   Luke 21:15 Exod 4:11 Acts 4:8 Acts 6:10 Acts 7:2 - Acts 7:53 Acts 7:55 Acts 26:1 - Acts 26:32

 13   Master.
Luke 6:45 Ps 17:14 Ezek 33:31 Acts 8:18 Acts 8:19 1Tim 6:5

 14   Man.
Luke 5:20 Luke 22:58 Rom 2:1 Rom 2:3 Rom 9:20
who.
Exod 2:14 John 6:15 John 8:11 John 18:35 John 18:36

 15   Take.
Luke 8:14 Luke 16:14 Luke 21:34 Josh 7:21 Job 31:24 Job 31:25 Ps 10:3 Ps 62:10 Ps 119:36 Ps 119:37 Pro 23:4 Pro 23:5 Pro 28:16 Jer 6:13 Jer 22:17 Jer 22:18 Mic 2:2 Hab 2:9 Mark 7:22 1Cor 5:10 1Cor 5:11 1Cor 6:10 Eph 5:3 - Eph 5:5 Col 3:5 1Tim 6:7 - 1Tim 6:10 2Tim 3:2 Heb 13:5 2Pet 2:3 2Pet 2:14
for.
Job 2:4 Ps 37:16 Pro 15:16 Pro 16:16 Eccl 4:6 - Eccl 4:8 Eccl 5:10 - Eccl 5:16 Matt 6:25 Matt 6:26 1Tim 6:6 - 1Tim 6:8

 16   The ground.
Gen 26:12 - Gen 26:14 Gen 41:47 - Gen 41:49 Job 12:6 Ps 73:3 Ps 73:12 Hos 2:8 Matt 5:45 Acts 14:17

 17   What.
Luke 12:22 Luke 12:29 Luke 10:25 Luke 16:3 Acts 2:37 Acts 16:30
shall.
Luke 12:33 Luke 3:11 Luke 11:41 Luke 14:13 Luke 14:14 Luke 16:9 Luke 18:22 Luke 19:17 Eccl 11:2 Isa 58:7 Matt 5:42 Rom 12:13 2Cor 9:6 - 2Cor 9:15 1Tim 6:17 1John 3:16

 18   Luke 12:21 Luke 18:4 Luke 18:6 Ps 17:14 Jas 3:15 Jas 4:15

 19   Soul.
Deut 6:11 Deut 6:12 Deut 8:12 - Deut 8:14 Job 31:24 Job 31:25 Ps 49:5 - Ps 49:13 Ps 49:18 Ps 52:5 - Ps 52:7 Ps 62:10 Pro 18:11 Pro 23:5 Isa 5:8 Hos 12:8 Hab 1:16 Matt 6:19 - Matt 6:21 1Tim 6:17 Jas 5:1 - Jas 5:3
for.
Job 14:1 Pro 27:1 Jas 4:13 - Jas 4:15
take.
Luke 16:19 Luke 21:34 Job 21:11 - Job 21:13 Eccl 11:9 Isa 5:11 Isa 22:13 Amos 6:3 - Amos 6:6 1Cor 15:32 Phil 3:19 1Tim 5:6 2Tim 3:4 Jas 5:5 1Pet 4:3 Rev 18:7

 20   God.
Luke 16:22 Luke 16:23 Exod 16:9 Exod 16:10 1Sam 25:36 - 1Sam 25:38 2Sam 13:28 2Sam 13:29 1Kgs 16:9 1Kgs 16:10 Job 20:20 - Job 20:23 Job 27:8 Ps 73:19 Ps 78:30 Dan 5:1 - Dan 5:6 Dan 5:25 - Dan 5:30 Nah 1:10 Matt 24:48 - Matt 24:51 1Thess 5:3
Thou fool.
Luke 11:40 Jer 17:11 Jas 4:14
thy soul shall be required of thee. or, do they require thysoul. then.
Esth 5:11 Esth 8:1 Esth 8:2 Job 27:16 Job 27:17 Ps 39:6 Ps 49:17 - Ps 49:19 Ps 52:5 - Ps 52:7 Pro 11:4 Pro 28:8 Eccl 2:18 - Eccl 2:22 Eccl 5:14 - Eccl 5:16 Jer 17:11 Dan 5:28 1Tim 6:7

 21   he.
Luke 12:33 Luke 6:24 Hos 10:1 Hab 2:9 Matt 6:19 Matt 6:20 Rom 2:5 1Tim 6:19 Jas 5:1 - Jas 5:3
rich.
Luke 16:11 2Cor 6:10 1Tim 6:18 1Tim 6:19 Jas 2:5 Rev 2:9

 22   Take.
Luke 12:29 Matt 6:25 - Matt 6:34 1Cor 7:32 Phil 4:6 Heb 13:5

 23   Gen 19:17 Job 1:12 Job 2:4 Job 2:6 Pro 13:8 Acts 27:18 Acts 27:19 Acts 27:38

 24   the ravens. The raven is a species of the corvus, or crow tribe, of the order Picae, known by its large size, its plumage being of a bluish black, and tail roundish at the end. It was probably selected by our Lord as being unclean.
1Kgs 17:1 - 1Kgs 17:6 Job 38:41 Ps 145:15 Ps 145:16 Ps 147:9 Mark 6:26
how.
Luke 12:7 Luke 12:30 - Luke 12:32 Job 35:11 Matt 10:31

 25   Luke 19:3 Matt 5:36 Matt 6:27

 26   why.
Luke 12:29 Ps 39:6 Eccl 7:13 1Pet 5:7

 27   the lilies.
Luke 12:24 Matt 6:28 - Matt 6:30 Jas 1:10 Jas 1:11
that.
1Kgs 10:1 - 1Kgs 10:13 2Chr 9:1 - 2Chr 9:12

 28   which.
Isa 40:6 1Pet 1:24
O ye.
Luke 8:25 Matt 8:26 Matt 14:31 Matt 16:8 Matt 17:17 Matt 17:20

 29   seek.
Luke 12:22 Luke 10:7 Luke 10:8 Luke 22:35 Matt 6:31
neither, etc. or, live not in careful suspense.


 30   all.
Matt 5:47 Matt 6:32 Eph 4:17 1Thess 4:5 1Pet 4:2 - 1Pet 4:4
your.
Luke 12:32 Matt 6:1 Matt 6:8 Matt 6:32 Matt 10:20 Matt 18:14 John 20:17

 31   Luke 10:42 1Kgs 3:11 - 1Kgs 3:13 Ps 34:9 Ps 37:3 Ps 37:19 Ps 37:25 Ps 84:11 Isa 33:16 Matt 6:33 John 6:27 Rom 8:31 1Tim 4:8 Heb 13:5

 32   little.
Song 1:7 Song 1:8 Isa 40:11 Isa 41:14
*marg:
Luke 12:32 Isa 53:6 Matt 7:15 Matt 18:12 - Matt 18:14 Matt 20:16 John 10:26 - John 10:30
it is.
Luke 10:21 Matt 11:25 - Matt 11:27 Eph 1:5 - Eph 1:9 Phil 2:13 2Thess 1:11
the kingdom.
Jer 3:19 Matt 25:34 John 18:36 Rom 6:23 Rom 8:28 - Rom 8:32 2Thess 1:5 Heb 12:28 Jas 2:5 1Pet 1:3 - 1Pet 1:5 2Pet 1:11 Rev 1:6 Rev 22:5

 33   Sell.
Luke 18:22 Matt 19:21 Acts 2:45 Acts 4:34 Acts 4:35 2Cor 8:2
provide.
Luke 16:9 Hag 1:6 Matt 6:19 - Matt 6:21 John 12:6 1Tim 6:17 - 1Tim 6:19 Jas 5:1 - Jas 5:3

 34   where.
Matt 6:21 Phil 3:20 Col 3:1 - Col 3:3

 35   your loins.
1Kgs 18:46 Pro 31:17 Isa 5:27 Isa 11:5 Eph 6:14 1Pet 1:13
your lights.
Matt 5:16 Matt 25:1 Matt 25:4 - Matt 25:10 Phil 2:15

 36   men.
Luke 2:25 - Luke 2:30 Gen 49:18 Isa 64:4 Lam 3:25 Lam 3:26 Matt 24:42 - Matt 24:44 Mark 13:34 - Mark 13:37 Jas 5:7 Jas 5:8 2Pet 1:13 - 2Pet 1:15 Jude 1:20 Jude 1:21
return.
Matt 22:1 - Matt 22:14 Matt 25:1 - Matt 25:13
when.
Song 5:5 Song 5:6 Rev 3:20

 37   Blessed.
Luke 12:43 Luke 21:36 Matt 24:45 - Matt 24:47 Matt 25:20 - Matt 25:23 Phil 1:21 Phil 1:23 2Tim 4:7 2Tim 4:8 1Pet 5:1 - 1Pet 5:4 2Pet 1:11 2Pet 3:14 Rev 14:13
that.
Isa 62:5 Jer 32:41 Zeph 3:17 John 12:26 John 13:4 John 13:5 1Cor 2:9 Rev 3:21 Rev 7:17 Rev 14:3 Rev 14:4

 38   Matt 25:6 1Thess 5:4 1Thess 5:5

 39   Matt 24:43 Matt 24:44 1Thess 5:2 1Thess 5:3 2Pet 3:10 Rev 3:3 Rev 16:15

 40   Luke 21:34 - Luke 21:36 Matt 24:42 Matt 24:44 Matt 25:13 Mark 13:33 - Mark 13:36 Rom 13:11 Rom 13:14 1Thess 5:6 2Pet 3:12 - 2Pet 3:14 Rev 19:7

 41   Lord.
Mark 13:37 Mark 14:37 1Pet 4:7 1Pet 5:8

 42   Who.
Luke 19:15 - Luke 19:19 Matt 24:45 Matt 24:46 Matt 25:20 - Matt 25:23 1Cor 4:1 1Cor 4:2 Titus 1:7
steward.
Luke 16:1 - Luke 16:12 Matt 20:8 1Pet 4:10
ruler.
1Tim 3:15 1Tim 5:17 Heb 3:5 Heb 13:7 Heb 13:17
to give.
Jer 23:4 Ezek 34:3 Matt 13:52 John 21:15 - John 21:17 Acts 20:28 1Pet 5:1 - 1Pet 5:4
in due.
Pro 15:23 Isa 50:4 2Tim 4:2

 43   whom.
Luke 12:37

 44   that he will.
Luke 19:17 - Luke 19:19 Luke 22:29 Luke 22:30 Dan 12:2 Dan 12:3 Matt 24:47 Rev 3:18

 45   and if.
Ezek 12:22 Ezek 12:27 Ezek 12:28 Matt 24:48 - Matt 24:50 2Pet 2:3 2Pet 2:4
to beat.
Isa 65:6 Jer 20:2 Ezek 34:3 Ezek 34:4 Matt 22:6 2Cor 11:20 3John 1:9 3John 1:10 Rev 13:7 - Rev 13:10 Rev 13:15 - Rev 13:17 Rev 16:6 Rev 17:5 Rev 17:6 Rev 18:24
to eat.
Isa 56:10 - Isa 56:12 Ezek 34:8 Rom 16:18 Phil 3:18 Phil 3:19 2Pet 2:13 2Pet 2:19 Jude 1:12 Jude 1:13 Rev 18:7 Rev 18:8

 46   lord.
Luke 12:19 Luke 12:20 Luke 12:40 Rev 16:15
cut him in sunder. or, cut him off.
Ps 37:9 Ps 94:14
and will appoint.
Job 20:29 Ps 11:5 Matt 7:22 Matt 7:23 Matt 13:41 Matt 13:42 Matt 13:49 Matt 13:50
the unbelievers.
Matt 24:51

 47   knew.
Luke 10:12 - Luke 10:15 Num 15:30 Num 15:31 Matt 11:22 - Matt 11:24 John 9:41 John 12:48 John 15:22 - John 15:24 John 19:11 Acts 17:30 2Cor 2:15 2Cor 2:16 Jas 4:17
shall.
Deut 25:2 Deut 25:3

 48   knew.
Lev 5:17 Acts 17:30 Rom 2:12 - Rom 2:16 1Tim 1:13
For.
Luke 16:2 Luke 16:10 - Luke 16:12 Gen 39:8 - Gen 39:23 Matt 25:14 - Matt 25:29 John 15:22 1Cor 9:17 1Cor 9:18 1Tim 1:11 1Tim 1:13 1Tim 6:20 Titus 1:3 Jas 3:1
*Gr:
Luke 12:48

 49   come.
Luke 12:51 Luke 12:52 Isa 11:4 Joel 2:30 Joel 2:31 Mal 3:2 Mal 3:3 Mal 4:1 Matt 3:10 - Matt 3:12
and.
Luke 11:53 Luke 11:54 Luke 13:31 - Luke 13:33 Luke 19:39 Luke 19:40 John 9:4 John 11:8 - John 11:10 John 12:17 - John 12:19

 50   I have.
Matt 20:17 - Matt 20:22 Mark 10:32 - Mark 10:38
and.
Ps 40:8 John 4:34 John 7:6 - John 7:8 John 7:10 John 10:39 - John 10:41 John 12:27 John 12:28 John 18:11 John 19:30 Acts 20:22
straitened. or, pained.


 51   Luke 12:49 Zech 11:7 Zech 11:8 Zech 11:10 Zech 11:11 Zech 11:14 Matt 10:34 - Matt 10:36 Matt 24:7 - Matt 24:10

 52   Ps 41:9 Mic 7:5 Mic 7:6 John 7:41 - John 7:43 John 9:16 John 10:19 - John 10:21 John 15:18 - John 15:21 John 16:2 Acts 13:43 - Acts 13:46 Acts 14:1 - Acts 14:4 Acts 28:24

 53   Mic 7:6 Zech 13:2 - Zech 13:6 Matt 10:21 Matt 10:22 Matt 24:10

 54   When.
1Kgs 18:44 1Kgs 18:45 Matt 16:2 - Matt 16:4

 55   Job 37:17

 56   ye can.
1Chr 12:32 Matt 11:25 Matt 16:3 Matt 24:32 Matt 24:33
that.
Luke 19:42 - Luke 19:44 Dan 9:24 - Dan 9:26 Hag 2:7 Mal 3:1 Mal 4:2 Acts 3:24 - Acts 3:26 Gal 4:4

 57   Deut 32:29 Matt 15:10 - Matt 15:14 Matt 21:21 Matt 21:32 Acts 2:40 Acts 13:26 - Acts 13:38 1Cor 11:14

 58   thou goest.
Pro 25:8 Pro 25:9 Matt 5:23 - Matt 5:26
give.
Luke 14:31 Luke 14:32 Gen 32:3 - Gen 32:28 1Sam 25:18 - 1Sam 25:35 Job 22:21 Job 23:7 Ps 32:6 Pro 6:1 - Pro 6:5 Isa 55:6 2Cor 6:2 Heb 3:7 - Heb 3:13
the judge.
Luke 13:24 - Luke 13:28 Job 36:17 Job 36:18 Ps 50:22
into.
Matt 18:30 1Pet 3:19 Rev 20:7

 59   thou shalt.
Luke 16:26 Matt 18:34 Matt 25:41 Matt 25:46 2Thess 1:3
mite.
Mark 12:42
*marg:
Luke 12:59


Display settings Display settings JehošuaJehošua
0.062 s.