Bible of Kralice (CZ - 1613)Luke - 11. chapter - Luke - chapter 11

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1I stalo se, když se na jednom místě modlil, když přestal, řekl jemu jeden z učedlníků jeho: Pane, nauč nás modliti se, jako i Jan učil učedlníky své.2I řekl jim: Když se modlíte, říkejte: Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přiď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi.3Chléb náš vezdejší dávej nám každého dne.4I odpusť nám hříchy naše, nebo i my odpouštíme všelikému vinníku svému. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.5I řekl jim: Kdo z vás bude míti přítele, a půjde k němu o půlnoci, a dí jemu: Příteli, půjč mi tří chlebů.6Nebo přítel můj přišel s cesty ke mně, a nemám, co bych předložil před něj.7A on vnitř jsa, odpověděl by: Nečiň mi nevole; dvéře již zavříny, a dítky mé se mnou jsou v pokoji. Nemohuť vstáti a dáti tobě.8Pravím vám: Ačť nedá jemu, vstana, proto že jest přítel jeho, ale však pro nezbednost jeho vstana, dá jemu, kolikžkoli potřebuje.9I jáť pravím vám: Proste, a budeť vám dáno; hledejte, a naleznete; tlucte, a budeť vám otevříno.10Nebo každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, kdož tluče, bude otevříno.11Kterého pak z vás otce prosil by syn za chléb, zdali kamene podá jemu? Aneb za rybu, zdali místo ryby dá jemu hada?12Aneb prosil-li by za vejce, zdali podá jemu štíra?13Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati dětem svým, čím více Otec váš nebeský dá Ducha svatého těm, kteříž ho prosí?14I vymítal ďábelství, a to bylo němé. Stalo se pak, když vyšlo ďábelství, mluvil ten němý. I divili se zástupové.15Ale někteří z nich pravili: Skrze Belzebuba, kníže ďábelské, vymítá ďábly.16A jiní pokoušejíce, znamení od něho hledali s nebe.17Ale on znaje myšlení jejich, řekl jim: Každé království samo v sobě rozdělené pustne, i dům rozdvojený padá.18Jestližeť jest pak i satan proti sobě rozdělen, kterakž stane království jeho? Nebo pravíte, že já skrze Belzebuba vymítám ďábly.19Jestliže já skrze Belzebuba vymítám ďábly, synové vaši skrze koho vymítají? Protož oni soudcové vaši budou.20Pakliť prstem Božím vymítám ďábly, jistěť přišlo k vám království Boží.21Když silný oděnec ostříhá síně své, v pokoji jsou všecky věci, kteréž má.22Pakli by silnější než on přijda, přemohl jej, všecka odění jeho odejme, v něž úfal, a loupeže jeho rozdělí.23Kdož není se mnou, proti mně jest; a kdož neshromažďuje se mnou, rozptylujeť.24Když nečistý duch vyjde od člověka, chodí po místech suchých, hledaje odpočinutí. A nenalezna, dí: Vrátím se do domu svého, odkudž jsem vyšel.25A přijda, nalezne vymetený a ozdobený.26Tehdy jde, a přijme k sobě jiných sedm duchů horších, než jest sám, a vejdouce, přebývají tam. I jsou poslední věci člověka toho horší nežli první.27I stalo se, když on to mluvil, že pozdvihši hlasu jedna žena z zástupu, řekla jemu: Blahoslavený život, kterýž tebe nosil, a prsy, kterýchž jsi požíval.28On pak řekl: Anobrž blahoslavení, kteříž slyší slovo Boží, a ostříhají jeho.29A když se zástupové scházeli k němu, počal praviti: Pokolení toto nešlechetné jest. Znamení vyhledává, ale znamení jemu nebude dáno, než znamení to Jonáše proroka.30Nebo jakož Jonáš učiněn byl znamením Ninivitským, takť bude i Syn člověka pokolení tomuto.31Královna od poledne stane na soudu s muži pokolení tohoto, a odsoudí je. Nebo přijela od končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu, a aj, více než Šalomoun tuto.32Muži Ninivitští povstanou na soudu s pokolením tímto, a odsoudí je. Nebo činili pokání k kázaní Jonášovu, a aj, více nežli Jonáš tuto.33Žádný rozsvítě svíci, nepostaví do skrýše, ani pod kbelec, ale na svícen, aby ti, kteříž vcházejí, světlo viděli.34Svíce těla jest oko. Když by tedy oko tvé sprostné bylo, i tělo tvé všecko bude světlé; a pakliť bude nešlechetné, i tělo tvé tmavé bude.35Viziž tedy, aby světlo, kteréž jest v tobě, nebylo tmou.36Pakli celé tělo tvé světlé bude, nemaje žádné částky tmavé, budeť všecko tak světlé, že tě jako svíce bleskem osvítí.37A když on mluvil, prosil ho jeden farizeus, aby obědval u něho. A všed, posadil se za stůl.38Farizeus pak viděv to, podivil se, že se neumyl před obědem.39I řekl Pán jemu: Nyní vy farizeové povrchu konvice a misy čistíte, ale to, což vnitř jest u vás, plno jest loupeže a nešlechetnosti.40Blázni, zdaliž ten, kterýž učinil, což zevnitř jest, neučinil také i toho, což jest vnitř?41Ale však i z toho, což máte, dávejte almužnu, a aj, všecky věci vaše čisté budou.42Ale běda vám farizeům, že desátky dáváte z máty a z routy a ze všeliké byliny, ale opouštíte soud a lásku Boží. Tyto věci měli jste činiti, a oněch neopouštěti.43Běda vám farizeům, nebo milujete první místa v školách a pozdravování na trzích.44Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, nebo jste jako hrobové nepatrní, a lidé chodíce po nich, nevědí.45I odpověděv jeden z zákonníků, řekl jemu: Mistře, tyto věci mluvě, i nám také lehkost činíš. 46A on řekl: I vám zákonníkům běda, nebo obtěžujete lidi břemeny nesnesitelnými, a sami se těch břemen jedním prstem nedotýkáte. 47Běda vám, proto že vzděláváte hroby prorocké, kteréž otcové vaši zmordovali.48A tak osvědčujete a potvrzujete skutků otců svých. Nebo oni zajisté zmordovali je, vy pak vzděláváte hroby jejich.49Protož i Moudrost Boží řekla: Pošliť k nim proroky a apoštoly, a z těch některé mordovati budou, a jiné vyháněti,50Aby požádáno bylo od tohoto pokolení krve všech proroků, kteráž vylita jest od ustanovení světa,51Od krve Abelovy až do krve Zachariášovy, kterýž zahynul mezi oltářem a chrámem. Jistě, pravím vám, požádáno bude od pokolení tohoto.52Běda vám zákonníkům, nebo jste vzali klíč umění; sami jste nevešli, a těm, kteříž vcházeli, zbránili jste.53A když jim to mluvil, počali zákonníci a farizeové přísně na něj dotírati, a k mnohým řečem příčiny jemu dávati.54Úklady činíce jemu, a hledajíce popadnouti něco z úst jeho, aby jej obžalovali.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Luke 11:1 Christ teaches us to pray, and that instantly;
Luke 11:11 assuring us that God will give all good things to them that ask him.
Luke 11:14 He, casting out a dumb devil, rebukes the blasphemous Pharisees;
Luke 11:27 and shows who are blessed;
Luke 11:29 preaches to the people;
Luke 11:37 and reprehends the outward shew of holiness in the Pharisees, scribes, and lawyers.
that.
Luke 6:12 Luke 9:18 Luke 9:28 Luke 22:39 - Luke 22:45 Heb 5:7
teach.
Ps 10:17 Ps 19:14 Rom 8:26 Rom 8:27 Jas 4:2 Jas 4:3 Jude 1:20

 2   When.
Eccl 5:2 Hos 14:2 Matt 6:6 - Matt 6:8
Our.
Isa 63:16 Matt 6:9 - Matt 6:15 Rom 1:7 Rom 8:15 1Cor 1:3 2Cor 1:2 Gal 1:4 Eph 1:2 Phil 1:2 Phil 4:20 Col 1:2 1Thess 1:1 1Thess 1:3 1Thess 3:11 - 1Thess 3:13 2Thess 1:1 2Thess 1:2 2Thess 2:16
which.
2Chr 20:6 Ps 11:4 Eccl 5:2 Dan 2:28 Matt 5:16 Matt 10:32
Hallowed.
Lev 10:3 Lev 22:23 1Kgs 8:43 2Kgs 19:19 Ps 57:11 Ps 72:18 Ps 72:19 Ps 108:5 Ezek 36:23 Hab 2:14 Rev 15:4
Thy kingdom.
Luke 10:9 - Luke 10:11 Isa 2:2 - Isa 2:5 Dan 2:44 Dan 7:18 Dan 7:27 Rev 11:15 Rev 19:6 Rev 20:4
Thy will.
Ps 103:20 Isa 6:2 Isa 6:3 Matt 6:10

 3   Give.
Exod 16:15 - Exod 16:22 Pro 30:8 Isa 33:16 Matt 6:11 Matt 6:34 John 6:27 - John 6:33
day by day. or, for the day.


 4   forgive us.
1Kgs 8:34 1Kgs 8:36 Ps 25:11 Ps 25:18 Ps 32:1 - Ps 32:5 Ps 51:1 - Ps 51:3 Ps 130:3 Ps 130:4 Isa 43:25 Isa 43:26 Dan 9:19 Hos 14:2 Matt 6:12 1John 1:8 - 1John 1:10
for.
Matt 6:14 Matt 6:15 Matt 11:25 Matt 11:26 Matt 18:35 Eph 4:31 Eph 4:32 Col 3:13 Jas 2:13
lead.
Luke 8:13 Luke 22:46 Matt 6:13 Matt 26:41 1Cor 10:13 2Cor 12:7 2Cor 12:8 Rev 2:10 Rev 3:10
but.
Gen 48:16 Ps 121:7 John 17:15 2Thess 3:3 2Tim 4:18

 5   Luke 18:1 - Luke 18:8

 6   in his journey. or, out of his way.
Luke 11:6

 7   Trouble.
Luke 7:6 Gal 6:17
the door.
Luke 13:25 Matt 25:10

 8   because of.
Luke 18:1 - Luke 18:8 Gen 32:26 Matt 15:22 - Matt 15:28 Rom 15:30 2Cor 12:8 Col 2:1 Col 4:12

 9   I say.
Luke 13:24 Matt 6:29 Matt 21:31 Mark 13:37 Rev 2:24
Ask.
Ps 50:15 Ps 118:5 Jer 33:3 Matt 7:7 Matt 7:8 Matt 21:22 Mark 11:24 John 4:10 John 14:13 John 15:7 John 15:16 John 16:23 John 16:24 2Cor 12:8 2Cor 12:9 Heb 4:16 Jas 1:5 Jas 5:15 1John 3:22 1John 5:14 1John 5:15
seek.
Luke 13:24 Ps 27:4 Ps 27:8 Ps 34:4 Ps 34:10 Ps 105:3 Ps 105:4 Song 3:1 - Song 3:4 Song 5:6 Isa 45:19 Isa 55:6 Isa 55:7 Jer 29:12 Dan 9:3 Amos 5:4 - Amos 5:6 John 1:45 - John 1:49 Acts 10:4 - Acts 10:6 Rom 2:7 Heb 11:6
knock.
Luke 13:25 2Cor 6:2

 10   Luke 18:1 Ps 31:22 Lam 3:8 Lam 3:18 Lam 3:54 - Lam 3:58 Jonah 2:2 - Jonah 2:8 Jas 4:3 Jas 5:11

 11   a son.
Isa 49:15 Matt 7:9

 12   offer. Gr. give. a scorpion.
Luke 10:19 Ezek 2:6 Rev 9:10

 13   being.
Gen 6:5 Gen 6:6 Gen 8:21 Job 15:14 - Job 15:16 Ps 51:5 John 3:5 John 3:6 Rom 7:18 Titus 3:3
know.
Isa 49:15 Matt 7:11 Heb 12:9 Heb 12:10
how.
Matt 6:30 Rom 5:9 Rom 5:10 Rom 5:17 Rom 8:32 2Cor 3:9 - 2Cor 3:11
heavenly.
Luke 11:2 Luke 15:30 - Luke 15:32 Matt 5:16 Matt 5:45 Matt 6:14 Matt 6:32
give the.
Pro 1:23 Isa 44:3 Isa 44:4 Ezek 36:27 Joel 2:28 Matt 7:11 John 4:10 John 7:37 - John 7:39

 14   Matt 9:32 Matt 9:33 Matt 12:22 Matt 12:23 Mark 7:32 - Mark 7:37

 15   He.
Matt 9:34 Matt 12:24 - Matt 12:30 Mark 3:22 - Mark 3:30 John 7:20 John 8:48 John 8:52 John 10:20
Beelzebub. Gr. Beelzebul. and so.
Luke 11:18 Luke 11:19

 16   Matt 12:38 Matt 12:39 Matt 16:1 - Matt 16:4 Mark 8:11 Mark 8:12 John 6:30 1Cor 1:22

 17   knowing.
Matt 9:4 Matt 12:25 Mark 3:23 - Mark 3:26 John 2:25 Rev 2:23
Every.
2Chr 10:16 - 2Chr 10:19 2Chr 13:16 2Chr 13:17 Isa 9:20 Isa 9:21 Isa 19:2 Isa 19:3

 18   Satan.
Matt 12:26
ye say.
Luke 11:15 Matt 12:31 - Matt 12:34 Jas 3:5 - Jas 3:8

 19   by.
Luke 9:49 Matt 12:27 Matt 12:28
shall.
Luke 11:31 Luke 11:32 Luke 19:22 Job 15:6 Matt 12:41 Matt 12:42 Rom 3:19

 20   the finger.
Exod 8:19 Matt 12:28
the kingdom. For the destruction of the kingdom of Satan plainly implies the setting up of the kingdom of God. The reasoning of the Pharisees (ver. 17, and Matt 12:24, Matt 12:25,) was not expressed, and Jesus knowing their thoughts, gave ample proof of his omniscience. This, with our Lord's masterly confutation of their reasonings, by a conclusion drawn from their own premises, one would have supposed might have humbled and convinced those men; but the most conclusive reasoning, and the most astonishing miracles, were lost upon a people who were obstinately determined to disbelieve every thing that was good relative to Jesus of Nazareth.
Luke 10:9 Luke 10:11 Dan 2:44 Acts 20:25 Acts 28:23 - Acts 28:28 2Thess 1:5

 21   Matt 12:29 Mark 3:27

 22   Gen 3:15 Isa 27:1 Isa 49:24 Isa 49:25 Isa 53:12 Isa 63:1 - Isa 63:4 Col 2:15 1John 3:8 1John 4:4 Rev 20:1 - Rev 20:3

 23   Luke 9:50 Matt 12:30 Rev 3:15 Rev 3:16

 24   the unclean.
Matt 12:43 - Matt 12:45
he walketh.
Job 1:7 Job 2:2 1Pet 5:8
dry.
Judg 6:37 - Judg 6:40 Ps 63:1 Isa 35:1 Isa 35:2 Isa 35:7 Isa 41:17 - Isa 41:19 Isa 44:3 Ezek 47:8 - Ezek 47:11 Eph 2:2
seeking.
Pro 4:16 Isa 48:22 Isa 57:20 Isa 57:21
I will.
Mark 5:10 Mark 9:25

 25   he findeth.
2Chr 24:17 - 2Chr 24:22 Ps 36:3 Ps 81:11 Ps 81:12 Ps 125:5 Matt 12:44 Matt 12:45 2Thess 2:9 - 2Thess 2:12 2Pet 2:10 - 2Pet 2:19 Jude 1:8 - Jude 1:13

 26   more.
Matt 23:15
and the.
Zeph 1:6 Matt 12:45 John 5:14 Heb 6:4 - Heb 6:8 Heb 10:26 - Heb 10:31 2Pet 2:20 - 2Pet 2:22 1John 5:16 Jude 1:12 Jude 1:13

 27   Blessed.
Luke 1:28 Luke 1:42 Luke 1:48

 28   Luke 6:47 Luke 6:48 Luke 8:21 Ps 1:1 - Ps 1:3 Ps 112:1 Ps 119:1 - Ps 119:6 Ps 128:1 Isa 48:17 Isa 48:18 Matt 7:21 - Matt 7:25 Matt 12:48 - Matt 12:50 John 13:17 Jas 1:21 - Jas 1:25 1John 3:21 - 1John 3:24 Rev 22:14

 29   when.
Luke 12:1 Luke 14:25 Luke 14:26
This is.
Luke 11:50 Luke 9:41 Isa 57:3 Isa 57:4 Matt 3:7 Matt 23:34 - Matt 23:36 Mark 8:38 John 8:44 Acts 7:51 Acts 7:52
they.
Matt 12:38 Matt 12:39 Matt 16:1 - Matt 16:4 Mark 8:11 Mark 8:12 John 2:18 John 6:30 1Cor 1:22

 30   Luke 24:46 Luke 24:47 Jonah 1:17 Jonah 2:10 Jonah 3:2 - Jonah 3:10 Matt 12:40 - Matt 12:42

 31   queen.
1Kgs 10:1 1Kgs 10:2 - 1Kgs 10:13 2Chr 9:1 Matt 12:42
rise.
Isa 54:17 Jer 3:11 Rom 2:27 Heb 11:7
a greater.
Luke 3:22 Luke 9:35 Isa 9:6 Isa 9:7 Col 1:15 - Col 1:19

 32   men.
Jonah 3:5 - Jonah 3:10
a greater.
Jonah 1:2 Jonah 1:3 Jonah 4:1 - Jonah 4:4 Jonah 4:9 Heb 7:26

 33   when.
Luke 8:16 Luke 8:17 Matt 5:15 Mark 4:21 Mark 4:22
a bushel.
Matt 5:15
may see.
Matt 5:16 Matt 10:27 John 11:9 John 12:46 Phil 2:15 Phil 2:16

 34   light of.
Ps 119:18 Matt 6:22 Matt 6:23 Mark 8:18 Acts 26:18 Eph 1:17
single.
Acts 2:46 2Cor 1:12 2Cor 11:3 Eph 6:5 Col 3:22
but.
Gen 19:11 2Kgs 6:15 - 2Kgs 6:20 Ps 81:12 Pro 28:22 Isa 6:10 Isa 29:10 Isa 42:19 Isa 44:18 Jer 5:21 Mark 4:12 Mark 7:22 Acts 13:11 Rom 11:8 - Rom 11:10 2Cor 4:4 2Thess 2:9 - 2Thess 2:12

 35   Pro 16:25 Pro 26:12 Isa 5:20 Isa 5:21 Jer 8:8 Jer 8:9 John 7:48 John 7:49 John 9:39 - John 9:41 Rom 1:22 Rom 2:19 - Rom 2:23 1Cor 1:19 - 1Cor 1:21 1Cor 3:18 - 1Cor 3:20 Jas 3:13 - Jas 3:17 2Pet 1:9 2Pet 2:18 Rev 3:17

 36   the whole.
Ps 119:97 - Ps 119:105 Pro 1:5 Pro 2:1 - Pro 2:11 Pro 4:18 Pro 4:19 Pro 6:23 Pro 20:27 Isa 8:20 Isa 42:16 Hos 6:3 Matt 13:11 Matt 13:12 Matt 13:52 Mark 4:24 Mark 4:25 2Cor 4:6 Eph 4:14 Col 3:16 2Tim 3:15 - 2Tim 3:17 Heb 5:14 Jas 1:25 2Pet 3:18
the bright shining of a candle. Gr. a candle by its brightshining.


 37   Luke 7:36 Luke 14:1 1Cor 9:19 - 1Cor 9:23

 38   he marvelled.
Matt 15:2 Matt 15:3 Mark 7:2 - Mark 7:5 John 3:25

 39   Now.
Matt 23:25 Gal 1:14 2Tim 3:5 Titus 1:15
but.
Luke 16:15 Gen 6:5 2Chr 25:2 2Chr 31:20 2Chr 31:21 Pro 26:25 Pro 30:12 Jer 4:14 Matt 12:33 - Matt 12:35 Matt 15:19 John 12:6 John 13:2 Acts 5:3 Acts 8:21 - Acts 8:23 Jas 4:8
ravening.
Ps 22:13 Ezek 22:25 Ezek 22:27 Zeph 3:3 Matt 7:15

 40   fools.
Luke 12:20 Luke 24:25 Ps 14:1 Ps 75:4 Ps 75:5 Ps 94:8 Pro 1:22 Pro 8:5 Jer 5:21 Matt 23:17 Matt 23:26 1Cor 15:36
did.
Gen 1:26 Gen 2:7 Num 16:22 Ps 33:15 Ps 94:9 Zech 12:1 Heb 12:9

 41   rather.
Luke 12:33 Luke 14:12 - Luke 14:14 Luke 16:9 Luke 18:22 Luke 19:8 Deut 15:8 - Deut 15:10 Job 13:16 - Job 13:20 Ps 41:1 Ps 112:9 Pro 14:31 Pro 19:17 Eccl 11:1 Eccl 11:2 Isa 58:7 - Isa 58:11 Dan 4:27 Matt 5:42 Matt 6:1 - Matt 6:4 Matt 25:34 - Matt 25:40 Matt 26:11 Acts 9:36 - Acts 9:39 Acts 10:31 Acts 10:32 Acts 11:29 Acts 24:17 2Cor 8:7 - 2Cor 8:9 2Cor 8:12 2Cor 9:6 - 2Cor 9:15 Eph 4:28 Heb 6:10 Heb 13:16 Jas 1:27 Jas 2:14 - Jas 2:16 1John 3:16 1John 3:17
of such things as ye have. or, as you are able. all.
Acts 10:15 Rom 14:14 - Rom 14:18 1Tim 4:4 1Tim 4:5 Titus 1:15

 42   woe.
Matt 23:13 Matt 23:23 Matt 23:27
for.
Luke 18:12
and pass.
Deut 10:12 Deut 10:13 1Sam 15:22 Pro 21:3 Isa 1:10 - Isa 1:17 Isa 58:2 - Isa 58:6 Jer 7:2 - Jer 7:10 Jer 7:21 Jer 7:22 Mic 6:8 Mal 1:6 Mal 2:17 John 5:42 Titus 2:11 Titus 2:12 1John 4:20
and not.
Lev 27:30 - Lev 27:33 2Chr 31:5 - 2Chr 31:10 Neh 10:37 Eccl 7:18 Mal 3:8

 43   for.
Luke 14:7 - Luke 14:11 Luke 20:46 Pro 16:18 Matt 23:6 Mark 12:38 Mark 12:39 Rom 12:10 Phil 2:3 Jas 2:2 - Jas 2:4 3John 1:9

 44   for.
Num 19:16 Ps 5:9 Hos 9:8 Matt 23:27 Matt 23:28 Acts 23:3

 45   thou.
1Kgs 22:8 Jer 6:10 Jer 20:8 Amos 7:10 - Amos 7:13 John 7:7 John 7:48 John 9:40

 46   Woe.
Isa 10:1 Matt 23:2 - Matt 23:4 Gal 6:13
ye yourselves.
Isa 58:6

 47   for.
Matt 23:29 - Matt 23:33 Acts 7:51 1Thess 2:15

 48   ye bear.
Josh 24:22 Job 15:6 Ps 64:8 Ezek 18:19
for.
2Chr 36:16 Matt 21:35 - Matt 21:38 Heb 11:35 - Heb 11:38 Jas 5:10

 49   the wisdom. Probably by the Wisdom of God we are to understand the [logos *G3056*,] or Word of God, that is, our Lord himself; this being a dignified and oriental mode of expression for I say, as it is in the parallel passage.
Pro 1:2 - Pro 1:6 Pro 8:1 - Pro 8:12 Pro 9:1 - Pro 9:3 1Cor 1:30 Col 2:3
I will.
Luke 24:47 Matt 23:34 Acts 1:8 Eph 4:11
and some.
Luke 21:16 Luke 21:17 Matt 22:6 John 16:2 Acts 7:57 - Acts 7:60 Acts 8:1 Acts 8:3 Acts 9:1 Acts 9:2 Acts 12:1 Acts 12:2 Acts 22:4 Acts 22:5 Acts 22:20 Acts 26:10 Acts 26:11 2Cor 11:24 2Cor 11:25

 50   the blood.
Gen 9:5 Gen 9:6 Num 35:33 2Kgs 24:4 Ps 9:12 Isa 26:21 Rev 18:20 - Rev 18:24
may.
Exod 20:5 Jer 7:29 Jer 51:56

 51   the blood of Abel.
Gen 4:8 - Gen 4:11 Heb 11:4 Heb 12:24 1John 3:12
Zacharias.
2Chr 24:20 - 2Chr 24:22 Zech 1:1 Matt 23:35
It shall.
Jer 7:28

 52   for.
Luke 19:39 Luke 19:40 Mal 2:7 Matt 23:13 John 7:47 - John 7:52 John 9:24 - John 9:34 Acts 4:17 Acts 4:18 Acts 5:40
hindered. or, forbad.


 53   to urge.
Ps 22:12 Ps 22:13 Isa 9:12
to speak.
Luke 20:20 Luke 20:27 Jer 18:18 Jer 20:10 1Cor 13:5

 54   seeking.
Ps 37:32 Ps 37:33 Ps 56:5 Ps 56:6 Matt 22:15 Matt 22:18 Matt 22:35 Mark 12:13


Display settings Display settings JehošuaJehošua