Bible of Kralice (CZ - 1613)Luke - 10. chapter - Luke - chapter 10

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


 1Potom pak vyvolil Pán i jiných sedmdesát, a poslal je po dvou před tváří svou do každého města i místa, kamž měl sám přijíti.  2A pravil jim: Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. Protož proste Pána žně, ať vypudí dělníky na žeň svou.  3Jdětež. Aj, já posílám vás jako berany mezi vlky.  4Nenostež pytlíka, ani mošny, ani obuvi, a žádného na cestě nepozdravujte.  5A do kteréhožkoli domu vejdete, nejprvé rcete: Pokoj tomuto domu.  6A bude-liť tu syn pokoje, odpočineť na něm pokoj váš; pakli nic, k vámť se navrátí.  7A v témž domu ostaňte, jedouce a pijíce, což u nich jest, nebo hoden jest dělník mzdy své. Nechoďtež z domu do domu.  8Ale do kteréhožkoli města vešli byste, a přijali by vás, jezte, což před vás předloží.  9A uzdravujte nemocné, kteříž by v něm byli, a rcete jim: Přiblížiloť se k vám království Boží.  10A do kteréhožkoli města vešli byste, a nepřijali by vás, vyjdouce na ulice jeho, rcetež:  11Také i ten prach, kterýž se přichytil nás z města vašeho, vyrážíme na vás. Ale však to vězte, žeť se jest přiblížilo k vám království Boží.  12Pravím zajisté vám, že Sodomským v onen den lehčeji bude než tomu městu.  13Běda tobě Korozaim, běda tobě Betsaido. Nebo kdyby v Týru a v Sidonu činěni byli divové ti, kteříž v vás činěni jsou, dávno by v žíni a v popele sedíce, pokání činili.  14A protož Týru a Sidonu lehčeji bude na soudu nežli vám.  15A ty Kafarnaum, kteréž jsi až do nebe zvýšeno, až do pekla sníženo budeš.  16Kdož vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá; kdož pak mnou pohrdá, pohrdáť tím, kdož mne poslal.  17Potom navrátilo se s radostí těch sedmdesáte, řkouce: Pane, také i ďáblové se nám poddávají ve jménu tvém.  18I řekl jim: Viděl jsem satana jako blesk padajícího s nebe.  19Aj, dávámť vám moc šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepřítele, a nic vám neuškodí.  20A však z toho se neradujte, že se vám poddávají duchové, ale raději se radujte, že jména vaše napsána jsou v nebesích. 21V tu hodinu rozveselil se v duchu Ježíš, a řekl: Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a opatrnými, a zjevils je nemluvňátkům. Ovšem, Otče, nebo se tak líbilo před tebou.22Všecky věci dány jsou mi od Otce mého, a žádný neví, kdo by byl Syn, jediné Otec, a kdo by byl Otec, jediné Syn, a komuž by chtěl Syn zjeviti.23A obrátiv se k učedlníkům obzvláštně, řekl: Blahoslavené oči, kteréž vidí, co vy vidíte.24Nebo pravím vám, že mnozí proroci i králové chtěli viděti, což vy vidíte, ale neviděli, a slyšeti, což vy slyšíte, ale neslyšeli.25A aj, jeden zákonník vstal, pokoušeje ho, a řka: Mistře, co čině, život věčný dědičně obdržím?26A on řekl jemu: V zákoně co jest psáno? Kterak čteš?27A on odpověděv, řekl: Milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a bližního svého jako sebe samého.28I řekl mu: Právě jsi odpověděl. To čiň, a živ budeš.29On pak chtěje se sám ospravedlniti, dí Ježíšovi: A kdo jest můj bližní?30I odpověděv Ježíš, řekl: Člověk jeden šel z Jeruzaléma do Jericho, i upadl mezi lotry. Kteříž obloupivše jej a zranivše, odešli, odpolu živého nechavše.31I přihodilo se, že kněz jeden šel touž cestou, a uzřev jej, pominul.32Též i Levíta přišed až k tomu místu, a uzřev jej, pominul.33Samaritán pak jeden, cestou se ubíraje, přišel až k němu, a uzřev jej, milosrdenstvím hnut jest.34A přistoupiv, uvázal rány jeho, naliv oleje a vína, a vloživ jej na hovado své, vedl do hospody, a péči o něj měl.35Druhého pak dne odjíti maje, vyňav dva peníze, dal hospodáři, a řekl jemu: Měj o něj péči, a cožkoli nad to vynaložíš, já když se vrátím, zaplatím tobě.36Kdo tedy z těch tří zdá se tobě bližním býti tomu, kterýž upadl mezi lotry?37A on řekl: Ten, kterýž prokázal milosrdenství nad ním. I řekl jemu Ježíš: Jdi, i ty učiň též.38I stalo se, když šli, že on všel do jednoho městečka. Žena pak jedna, jménem Marta, přijala jej do domu svého.39A ta měla sestru, jménem Marii, kteráž seděci u noh Ježíšových, poslouchala slova jeho.40Ale Marta pečlivá byla při mnohé službě. Kteráž přistoupivši, řekla: Pane, nemáš-liž o to péče, že sestra má nechala mne samé sloužiti? Protož rci jí, ať mi pomůž.41A odpověděv, řekl jí Ježíš: Marta, Marta, pečlivá jsi, a rmoutíš se při mnohých věcech.42Ale jednohoť jest potřebí. Mariať dobrou stránku vyvolila, kteráž nebude odjata od ní.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Luke 10:1 Christ sends out at once seventy disciples to work miracles, and to preach;
Luke 10:13 pronounces a woe against certain cities.
Luke 10:17 The seventy return with joy; he shows them wherein to rejoice, and thanks his Father for his grace;
Luke 10:23 magnifies the happy estate of his church;
Luke 10:25 teaches the lawyer how to attain eternal life, and to take every one for his neighbour that needs his mercy;
Luke 10:38 reprehends Martha, and commends Mary her sister.
these.
Matt 10:1 - Matt 10:4 Mark 6:7 - Mark 6:13
other seventy. Rather, seventy others, as Dr. Campbell renders; for the expression other seventy implies that there were seventy sent before, which was not the case: it seems to refer to the twelve apostles whom our Lord had previously chosen.
Num 11:16 Num 11:24 - Num 11:26
two and.
Acts 13:2 - Acts 13:4 Rev 11:3 - Rev 11:10
whither.
Luke 1:17 Luke 1:76 Luke 3:4 - Luke 3:6 Luke 9:52

 2   The harvest.
Matt 9:37 Matt 9:38 John 4:35 - John 4:38 1Cor 3:6 - 1Cor 3:9
the labourers.
Matt 20:1 Mark 13:34 1Cor 15:10 2Cor 6:1 Phil 2:25 Phil 2:30 Col 1:29 Col 4:12 1Thess 2:9 1Thess 5:12 1Tim 4:10 1Tim 4:15 1Tim 4:16 1Tim 5:17 1Tim 5:18 2Tim 2:3 - 2Tim 2:6 2Tim 4:5 Phlm 1:1
are.
1Kgs 18:22 1Kgs 22:6 - 1Kgs 22:8 Isa 56:9 - Isa 56:12 Ezek 34:2 - Ezek 34:6 Zech 11:5 Zech 11:17 Matt 9:36 Acts 16:9 Acts 16:10 Phil 2:21 Rev 11:2 Rev 11:3
pray.
2Thess 3:1
the Lord.
Luke 9:1 Num 11:17 Num 11:29 Ps 68:11 Jer 3:15 Mark 16:15 Mark 16:20 Acts 8:4 Acts 11:19 Acts 13:2 Acts 13:4 Acts 20:28 Acts 22:21 Acts 26:15 - Acts 26:18 1Cor 12:28 Eph 4:7 - Eph 4:12 1Tim 1:12 - 1Tim 1:14 Heb 3:6 Rev 2:1

 3   I send.
Ps 22:12 - Ps 22:16 Ps 22:21 Ezek 2:3 - Ezek 2:6 Matt 10:16 Matt 10:22 John 15:20 John 16:2 Acts 9:2 Acts 9:16
wolves.
Zeph 3:3 Matt 7:15 John 10:12 Acts 20:29

 4   neither.
Luke 9:3 - Luke 9:6 Luke 22:35 Matt 10:9 Matt 10:10 Mark 6:8 Mark 6:9
and.
Luke 9:59 Luke 9:60 Gen 24:33 Gen 24:56 1Sam 21:8 2Kgs 4:24 2Kgs 4:29 Pro 4:25

 5   Luke 19:9 1Sam 25:6 Isa 57:19 Matt 10:12 Matt 10:13 Acts 10:36 2Cor 5:18 - 2Cor 5:20 Eph 2:17

 6   the Son.
1Sam 25:17 Isa 9:6 Eph 2:2 Eph 2:3 Eph 5:6 2Thess 3:16 1Pet 1:14
*Gr:
Luke 10:6 Jas 3:18
it shall.
Ps 35:13 2Cor 2:15 2Cor 2:16

 7   in.
Luke 9:4 Matt 10:11 Mark 6:10 Acts 16:15 Acts 16:34 Acts 16:40
for.
Deut 12:12 Deut 12:18 Deut 12:19 Matt 10:10 1Cor 9:4 - 1Cor 9:15 Gal 6:6 Phil 4:17 Phil 4:18 1Tim 5:17 1Tim 5:18 2Tim 2:6 3John 1:5 - 3John 1:8
Go.
1Tim 5:13

 8   and.
Luke 10:10 Luke 9:48 Matt 10:40 John 13:20
eat.
1Cor 10:27

 9   heal.
Luke 9:2 Matt 10:8 Mark 6:13 Acts 28:7 - Acts 28:10
The kingdom.
Luke 10:11 Luke 17:20 Luke 17:21 Dan 2:44 Matt 3:2 Matt 4:17 Matt 10:7 Mark 4:30 John 3:3 John 3:5 Acts 28:28 Acts 28:31

 10   go.
Luke 9:5 Matt 10:14 Acts 13:51 Acts 18:6

 11   notwithstanding.
Luke 10:9 Deut 30:11 - Deut 30:14 Acts 13:26 Acts 13:40 Acts 13:46 Rom 10:8 Rom 10:21 Heb 1:3

 12   that.
Lam 4:6 Ezek 16:48 - Ezek 16:50 Matt 10:15 Matt 11:24 Mark 6:11

 13   unto.
Matt 11:20 - Matt 11:22
for.
Ezek 3:6 Ezek 3:7 Acts 28:25 - Acts 28:28 Rom 9:29 - Rom 9:33 Rom 11:8 - Rom 11:11 1Tim 4:2
Tyre.
Isa 23:1 - Isa 23:18 Ezek 26:1 - Ezek 28:26
which.
Luke 9:10 - Luke 9:17 Mark 8:22 - Mark 8:26
repented.
Job 42:6 Isa 61:3 Dan 9:3 John 3:5 John 3:6

 14   Luke 12:47 Luke 12:48 Amos 3:2 John 3:19 John 15:22 - John 15:25 Rom 2:1 Rom 2:27

 15   Capernaum.
Luke 7:1 Luke 7:2 Matt 4:13
which.
Gen 11:4 Deut 1:28 Isa 14:13 - Isa 14:15 Jer 51:53 Ezek 28:12 - Ezek 28:14 Amos 9:2 Amos 9:3 Obad 1:4 Matt 11:23
thrust.
Luke 13:28 Isa 5:14 Isa 14:15 Ezek 26:20 Ezek 31:18 Ezek 32:18 Ezek 32:20 Ezek 32:27 Matt 10:28 2Pet 2:4

 16   heareth you.
Luke 9:48 Matt 10:40 Matt 18:5 Mark 9:37 John 12:44 John 12:48 John 13:20 1Thess 4:8
despiseth you.
Exod 16:7 Num 14:2 Num 14:11 Num 16:11 Acts 5:4
despiseth him.
Mal 1:6 John 5:22 John 5:23 1Thess 4:8

 17   Luke 10:1 Luke 10:9 Luke 9:1 Rom 16:20

 18   I beheld Satan.
John 12:31 John 16:11 Heb 2:14 1John 3:8 Rev 9:1 Rev 12:7 - Rev 12:9 Rev 20:2

 19   I give.
Ps 91:13 Isa 11:8 Ezek 2:6 Mark 16:18 Acts 28:5 Rom 16:20
and nothing.
Luke 21:17 Luke 21:18 Rom 8:31 - Rom 8:39 Heb 13:5 Heb 13:6 Rev 11:5

 20   in this.
Matt 7:22 Matt 7:23 Matt 10:1 Matt 26:24 Matt 27:5 1Cor 13:2 1Cor 13:3
your.
Exod 32:32 Ps 69:28 Isa 4:3 Dan 12:1 Phil 4:3 Heb 12:23 Rev 3:5 Rev 13:8 Rev 20:12 Rev 20:15 Rev 21:27

 21   Jesus.
Luke 15:5 Luke 15:9 Isa 53:11 Isa 62:5 Zeph 3:17
I thank.
Matt 11:25 Matt 11:26 John 11:41 John 17:24 - John 17:26
Lord.
Ps 24:1 Isa 66:1
thou hast.
Job 5:12 - Job 5:14 Isa 29:14 1Cor 1:9 - 1Cor 1:26 1Cor 2:6 - 1Cor 2:8 1Cor 3:18 - 1Cor 3:20 2Cor 4:3 Col 2:2 Col 2:3
revealed.
Ps 8:2 Ps 25:14 Isa 29:18 Isa 29:19 Isa 35:8 Matt 13:11 - Matt 13:16 Matt 16:17 Matt 21:16 Mark 10:15 1Cor 1:27 - 1Cor 1:29 1Cor 2:6 1Cor 2:7 1Pet 2:1 1Pet 2:2
even.
Eph 1:5 Eph 1:11

 22   All things. "Many ancient copies add, And turning to his disciples he said."
Matt 11:27 Matt 28:18 John 3:35 John 5:22 - John 5:27 John 13:3 John 17:2 John 17:10 1Cor 15:24 Eph 1:21 Phil 2:9 - Phil 2:11 Heb 2:8
and no.
John 1:18 John 6:44 - John 6:46 John 10:15 John 17:5 John 17:26 2Cor 4:6 1John 5:20 2John 1:9

 23   Blessed.
Matt 13:16 Matt 13:17

 24   many.
John 8:56 Heb 11:13 Heb 11:39 1Pet 1:10 1Pet 1:11

 25   a certain.
Luke 7:30 Luke 11:45 Luke 11:46 Matt 22:35
Master.
Luke 18:18 Matt 19:16 Acts 16:30 Acts 16:31
to.
Gal 3:18

 26   Isa 8:20 Rom 3:19 Rom 4:14 - Rom 4:16 Rom 10:5 Gal 3:12 Gal 3:13 Gal 3:21 Gal 3:22

 27   Thou.
Deut 6:5 Deut 10:12 Deut 30:6 Matt 22:37 - Matt 22:40 Mark 12:30 Mark 12:31 Mark 12:33 Mark 12:34 Heb 8:10
and thy.
Lev 19:18 Matt 19:19 Rom 13:9 Gal 5:13 Jas 2:8 1John 3:18

 28   Thou hast.
Luke 7:43 Mark 12:34
this.
Lev 18:5 Neh 9:29 Ezek 20:11 Ezek 20:13 Ezek 20:21 Matt 19:17 Rom 3:19 Rom 10:4 Gal 3:12

 29   willing.
Luke 16:15 Luke 18:9 - Luke 18:11 Lev 19:34 Job 32:2 Rom 4:2 Rom 10:3 Gal 3:11 Jas 2:24
And.
Luke 10:36 Matt 5:43 Matt 5:44

 30   wounded.
Ps 88:4 Jer 51:52 Lam 2:12 Ezek 30:24

 31   by.
Ruth 2:3
*marg:
Luke 10:31 2Sam 1:6 Eccl 9:11
priest.
Jer 5:31 Hos 5:1 Hos 6:9 Mal 1:10
he passed.
Job 6:14 - Job 6:21 Ps 38:10 Ps 38:11 Ps 69:20 Ps 142:4 Pro 21:13 Pro 24:11 Pro 24:12 Jas 2:13 - Jas 2:16 1John 3:16 - 1John 3:18

 32   Ps 109:25 Pro 27:10 Acts 18:17 2Tim 3:2

 33   Samaritan.
Luke 9:52 Luke 9:53 Luke 17:16 - Luke 17:18 Pro 27:10 Jer 38:7 - Jer 38:13 Jer 39:16 - Jer 39:18 John 4:9 John 8:48
he had.
Luke 7:13 Exod 2:6 1Kgs 8:50 Matt 18:33

 34   went.
Luke 10:34 Exod 23:4 Exod 23:5 Pro 24:17 Pro 24:18 Pro 25:21 Pro 25:22 Matt 5:43 - Matt 5:45 Rom 12:20 1Thess 5:15
bound.
Ps 147:3 Isa 1:5 Isa 1:6 Mark 14:8
an inn.
Luke 2:7 Gen 42:27 Exod 4:24

 35   two pence.
Matt 20:2
the host.
Rom 16:23
whatsoever.
Luke 14:13 Pro 19:17

 36   thinkest.
Luke 7:42 Matt 17:25 Matt 21:28 - Matt 21:31 Matt 22:42
was.
Luke 10:29

 37   He that.
Pro 14:21 Hos 6:6 Mic 6:8 Matt 20:28 Matt 23:23 2Cor 8:9 Eph 3:18 Eph 3:19 Eph 5:2 Heb 2:9 - Heb 2:15 Rev 1:5
Go.
Luke 6:32 - Luke 6:36 John 13:15 - John 13:17 1Pet 2:21 1John 3:16 - 1John 3:18 1John 3:23 1John 3:24 1John 4:10 1John 4:11

 38   a certain.
John 11:1 - John 11:5 John 12:1 - John 12:3
received.
Luke 8:2 Luke 8:3 Acts 16:15 2John 1:10

 39   which.
Luke 2:46 Luke 8:35 Deut 33:3 Pro 8:34 Acts 22:3 1Cor 7:32 - 1Cor 7:40

 40   cumbered.
Luke 12:29 John 6:27
dost.
Matt 14:15 Matt 16:22 Mark 3:21
my.
Luke 9:55 Jonah 4:1 - Jonah 4:4

 41   thou.
Luke 8:14 Luke 21:34 Mark 4:19 1Cor 7:32 - 1Cor 7:35 Phil 4:6
many.
Eccl 6:11 Matt 6:25 - Matt 6:34

 42   one.
Luke 18:22 Ps 27:4 Ps 73:25 Eccl 12:13 Mark 8:36 John 17:3 1Cor 13:3 Gal 5:6 Col 2:10 - Col 2:19 1John 5:11 1John 5:12
chosen.
Deut 30:19 Josh 24:15 Josh 24:22 Ps 17:15 Ps 119:30 Ps 119:111 Ps 119:173
good.
Ps 16:5 Ps 16:6 Ps 142:5
which.
Luke 8:18 Luke 12:20 Luke 12:33 Luke 16:2 Luke 16:25 John 4:14 John 5:24 John 10:27 John 10:28 Rom 8:35 - Rom 8:39 Col 3:3 Col 3:4 1Pet 1:4 1Pet 1:5


Display settings Display settings JehošuaJehošua