Bible of Kralice (CZ - 1613)Jeremiah - 38. chapter - Jeremiah - chapter 38

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1Slyšel pak Sefatiáš syn Matanův, a Gedaliáš syn Paschurův, a Juchal syn Selemiášův, a Paschur syn Malkiášův slova, kteráž Jeremiáš mluvil ke všemu lidu, řka:2Takto praví Hospodin: Kdo by zůstal v městě tomto, zahyne mečem, hladem aneb morem, ale kdož by vyšel k Kaldejským, že bude živ, a že bude míti život svůj místo kořisti, a živ zůstane.3Takto praví Hospodin: Jistotně vydáno bude město toto v ruku vojska krále Babylonského, a vezme je. 4Protož řekla ta knížata králi: Nechť jest usmrcen muž ten, poněvadž zemdlívá ruce mužů bojovných, pozůstalých v městě tomto, i ruce všeho lidu, mluvě jim slova taková; nebo muž ten nikoli neobmýšlí pokoje lidu tomuto, ale zlé.  5Tedy řekl král Sedechiáš: Aj, v ruce vaší jest, neboť král zhola nic nemůže proti vám.  6I vzali Jeremiáše, kterýž byl v síni stráže, a uvrhli jej do jámy Malkiášovy, syna králova, a spustili Jeremiáše po provazích. V té pak jámě nebylo nic vody, ale bláto, tak že Jeremiáš tonul v tom blátě.  7Ale jakž uslyšel Ebedmelech Mouřenín, dvořan, kterýž byl v domě královském, že dali Jeremiáše do té jámy, (král pak seděl v bráně Beniaminské),  8Hned vyšel Ebedmelech z domu královského, a mluvil s králem, řka:  9Pane můj, králi, zle učinili muži tito všecko, což učinili Jeremiášovi proroku, že jej uvrhli do té jámy; neboť by byl umřel i na prvním místě hladem, poněvadž již není žádného chleba v městě.  10Protož poručil král Ebedmelechovi Mouřenínu, řka: Vezmi s sebou odsud třidceti mužů, a vytáhni Jeremiáše proroka z té jámy, prvé než by umřel. 11Tedy vzal Ebedmelech ty muže s sebou, a všel do domu královského pod pokladnici, a nabral starých hadrů strhaných, hadrů, pravím, zkažených, kteréž spustil k Jeremiášovi do té jámy po provazích.12A řekl Ebedmelech Mouřenín Jeremiášovi: Nu, podlož ty staré, strhané hadry a zkažené pod paže rukou svých s provazy. I učinil tak Jeremiáš.13Takž vytáhli Jeremiáše po provazích, a dobyli jej z té jámy. I seděl Jeremiáš v síni stráže.14Potom poslav král Sedechiáš, vzal Jeremiáše proroka k sobě do třetího průchodu, kterýž byl při domu Hospodinovu, a řekl král Jeremiášovi: Zeptám se tebe na něco, netaj přede mnou ničehož.15I řekl Jeremiáš Sedechiášovi: Oznámím-liť, zdaliž mne konečně neusmrtíš? A poradím-liť, neuposlechneš mne.16Tedy přisáhl král Sedechiáš Jeremiášovi tajně, řka: Živť jest Hospodin, kterýž učinil nám život tento, že tě neusmrtím, aniž tě vydám v ruku mužů těch, kteříž hledají bezživotí tvého.17I řekl Jeremiáš Sedechiášovi: Takto praví Hospodin Bůh zástupů, Bůh Izraelský: Jestliže dobrovolně vyjdeš k knížatům krále Babylonského, i duše tvá živa bude, i město toto nebude vypáleno ohněm, a tak živ zůstaneš ty i dům tvůj.18Jestliže pak nevyjdeš k knížatům krále Babylonského, jistě že vydáno bude město toto v ruku Kaldejských, a vypálí je ohněm, ano i ty neznikneš ruky jejich.19Tedy řekl král Sedechiáš Jeremiášovi: Velmi se bojím Židů, kteříž ustoupili k Kaldejským, aby mne snad nevydali v ruku jejich, i učinili by sobě ze mne posměch.20Ale Jeremiáš řekl: Nevydadí. Uposlechni, prosím, hlasu Hospodinova, o kterémž já mluvím tobě, a bude dobře tobě, i duše tvá živa bude.21Jestliže pak nebudeš chtíti vyjíti, toto jest slovo to, kteréž mi ukázal Hospodin,22Že aj, všecky ženy, kteréž pozůstaly v domě krále Judského, přivedeny budou knížatům krále Babylonského, a samyť říkati budou: Nabádaliť jsou tě, a obdrželi na tobě ti, kteříž tě troštovali pokojem; uvázlyť v bahně nohy tvé, a nazpět obráceny.23Všecky také manželky tvé i syny tvé dovedou k Kaldejským, i ty sám neznikneš ruky jejich, ale rukou krále Babylonského jat budeš, a město toto vypálíš ohněm,24Tedy řekl Sedechiáš Jeremiášovi: Žádný ať neví o věcech těchto, abys neumřel.25Pakli uslyšíce knížata, že jsem mluvil s tebou, přišli by k tobě, a řekliť by: Oznam medle nám, cos mluvil s králem, netaj před námi, a neusmrtíme tě, a co mluvil s tebou král?26Tedy rci jim: Předkládal jsem poníženou a pokornou prosbu svou před krále, aby mne nedal zase voditi do domu Jonatanova, abych tam neumřel.27I sešla se všecka knížata k Jeremiášovi, aby se ho tázali. Kterýžto oznámil jim podlé toho všeho, jakž přikázal král. Takž mlčkem odešli od něho, když nebylo slyšeti o té věci.28Jeremiáš pak seděl v síni stráže až do toho dne, v němž dobyt jest Jeruzalém, kdežto byl, když dobýván byl Jeruzalém.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Jer 38:1 Jeremiah, by a false suggestion, is put into the dungeon of Malchiah.
Jer 38:7 Edeb-melech, by suit, gets him some enlargement.
Jer 38:14 Upon secret conference, he counsels the king by yielding to save his life.
Jer 38:24 By the king's instructions he conceals the conference from the princes.
Shephatiah.
Ezra 2:3 Neh 7:9
Jucal.
Jer 37:4
Jehucal. Pashur.
Jer 21:1 - Jer 21:10
Melchiah.
1Chr 9:12
Malchijah.
Neh 11:12
heard.
Acts 4:1 Acts 4:2 Acts 4:6 - Acts 4:10 Acts 5:28

 2   He.
Jer 38:17 - Jer 38:23 Jer 21:8 Jer 21:9 Jer 24:8 Jer 27:13 Jer 29:18 Jer 34:17 Jer 42:17 Jer 42:22 Jer 44:13 Ezek 5:12 - Ezek 5:17 Ezek 6:11 Ezek 7:15 Ezek 14:21 Matt 24:7 Matt 24:8 Rev 6:4 - Rev 6:8
shall have.
Jer 21:9 Jer 39:18 Jer 45:5

 3   Jer 21:10 Jer 32:3 - Jer 32:5

 4   the princes.
Jer 26:11 Jer 26:21 - Jer 26:23 Jer 36:12 - Jer 36:16 2Chr 24:21 Ezek 22:27 Mic 3:1 - Mic 3:3 Zeph 3:1 - Zeph 3:3
thus.
Exod 5:4 1Kgs 18:17 1Kgs 18:18 1Kgs 21:20 Ezra 4:12 Neh 6:9 Amos 7:10 Luke 23:2 John 11:46 - John 11:50 Acts 16:20 Acts 17:6 Acts 24:5 Acts 28:22
welfare. Heb. peace.
Jer 29:7

 5   for.
1Sam 15:24 1Sam 29:9 2Sam 3:39 2Sam 19:22 Pro 29:25 John 19:12 - John 19:16

 6   took.
Jer 37:21 Ps 109:5 Luke 3:19 Luke 3:20
into.
Jer 37:16 Lam 3:55 Acts 16:24 2Cor 4:8 2Cor 4:9 Heb 10:36
Hammelech. or, the king.
Jer 36:26
and they.
Jer 38:11 Jer 38:12
And in. This dungeon, which seems to have belonged to one of Zedekiah's sons, appears to have been a most dreadful place; the horrors of which were probably augmented by the cruelty of the jailor. "The eastern people," observes Sir J. Chardin, "have not different prisons for the different classes of criminals; the judges do not trouble themselves about where the prisoners are confined, or how they are treated, considering it merely as a place of safety; and all that they require of the jailor is, that the prisoner be forthcoming when called for. As to the rest, he is master to do as he pleases; to treat him well or ill; to put him in irons or not; to shut him up close, or hold him in easier restraint; to admit people to him, or to suffer nobody to see him. If the jailor and his servants have large fees, let the person be the greatest rascal in the world, he shall be lodged in the jailor's own apartment, and the best part of it; and on the contrary, if those that have imprisoned a man give the jailor greater presents, or that he has a greater regard for them, he will treat the prisoner with the greatest inhumanity." This adds a double energy to those passages which speak of "the sighing of the prisoner," and to Jeremiah's supplicating that he might not be remanded to the dungeon of Jonathan. (ver. 26 Jer 38:26; ch. 37:20. Jer 37:20)
Jer 38:22 Gen 37:24 Ps 40:2 Ps 69:2 Ps 69:14 Ps 69:15 Lam 3:52 - Lam 3:55 Zech 9:11

 7   Ebed-melech.
Jer 39:16 - Jer 39:18
Ethiopian.
Jer 13:23 Ps 68:31 Matt 8:11 Matt 8:12 Matt 20:16 Luke 10:30 - Luke 10:36 Luke 13:29 Luke 13:30 Acts 8:27 - Acts 8:39
eunuchs.
Jer 29:2 Jer 34:19 2Kgs 24:15
*marg:
Jer 38:7
the king.
Jer 37:13 Deut 21:19 Job 29:7 - Job 29:17 Amos 5:10

 8   Jer 38:8

 9   these.
Jer 38:1 - Jer 38:6 Esth 7:4 - Esth 7:6 Job 31:34 Pro 24:11 Pro 24:12 Pro 31:8 Pro 31:9
is like to die. Heb. will die. for there
Jer 37:21 Jer 52:6

 10   the king.
Esth 5:2 Esth 8:7 Ps 75:10 Pro 21:1
with thee. Heb. in thine hand.


 11   let them.
Jer 38:6

 12   Put.
Rom 12:10 Rom 12:15 Eph 4:32

 13   So.
Jer 38:6
Jeremiah.
Jer 38:28 Jer 37:21 Jer 39:14 - Jer 39:18 1Kgs 22:27 Acts 23:35 Acts 24:23 - Acts 24:26 Acts 28:16 Acts 28:30

 14   sent.
Jer 21:1 Jer 21:2 Jer 37:17
third. or, principal.
1Kgs 10:5 2Kgs 16:18
I will.
Jer 42:2 - Jer 42:5 Jer 42:20 1Sam 3:17 1Sam 3:18 1Kgs 22:16 2Chr 18:15

 15   Luke 22:67 Luke 22:68

 16   sware.
Jer 37:17 John 3:2
that made.
Num 16:22 Num 27:16 Eccl 12:7 Isa 57:16 Zech 12:1 Heb 12:9
of these.
Jer 38:1 - Jer 38:6 Jer 34:20

 17   the God of hosts.
Ps 80:7 Ps 80:14 Amos 5:27
the God of Israel.
1Chr 17:24 Ezra 9:4
If thou.
Jer 38:2 Jer 7:6 Jer 7:7 Jer 21:8 - Jer 21:10 Jer 27:12 Jer 27:17 Jer 39:3 Job 23:13

 18   if thou.
2Kgs 24:12 2Kgs 25:27 - 2Kgs 25:30
then.
Jer 38:3 Jer 38:23 Jer 24:8 - Jer 24:10 Jer 32:3 - Jer 32:5 Jer 34:2 Jer 34:3 Jer 34:19 - Jer 34:22 Jer 39:3 Jer 39:5 - Jer 39:7 Jer 52:7 - Jer 52:11 2Kgs 25:4 - 2Kgs 25:10 Ezek 12:13 Ezek 17:20 Ezek 17:21 Ezek 21:25 - Ezek 21:27

 19   I.
Jer 38:5 1Sam 15:24 Job 31:34 Pro 29:25 Isa 51:12 Isa 51:13 Isa 57:11 John 12:42 John 19:12 John 19:13
mock.
Jer 38:22 Judg 9:54 Judg 16:25 1Sam 31:4 Isa 45:9 Isa 45:10

 20   Obey.
Jer 26:13 2Chr 20:20 Dan 4:27 Acts 26:29 2Cor 5:11 2Cor 5:20 2Cor 6:1 Phlm 1:8 - Phlm 1:10 Jas 1:22
and thy.
Isa 55:3

 21   if thou.
Jer 5:3 Exod 10:3 Exod 10:4 Exod 16:28 Job 34:33 Pro 1:24 - Pro 1:31 Isa 1:19 Isa 1:20 Heb 12:25
this is.
Jer 15:19 - Jer 15:21 Jer 26:15 Num 23:19 Num 23:20 Num 24:13 Job 23:13 Ezek 2:4 Ezek 2:5 Ezek 2:7 Ezek 3:17 - Ezek 3:19 Acts 18:6 Acts 20:26 Acts 20:27

 22   all.
Jer 41:10 Jer 43:6 Lam 5:11
and those. Mk. Harmer would render, "and here (hennah, or reading hinneh, behold,) the women (wont to sing on public occasions) shall say," etc.; observing "that these bitter speeches much better suit the lips of women belonging to the conquering nation, singing before a captive prince, than of his own wives and concubines." This he illustrates by the following extract from Della Valle: When he was at Lar, in Persia, the king of Ormuz was brought thither in triumph; and "this poor unfortunate king entered Lar, with his people, in the morning, music playing, and girls and women singing and dancing before him, according to the custom of Persia, and the people flocking together with a prodigious concourse, and conducting him in a pompous and magnificent manner, particularly with colours displayed, like what the Messenians formerly did to Philopoemen, the general of the Athenians, their prisoner of war, according to the report of Justin."
Thy friends. Heb. The men of thy peace.
Jer 38:4 - Jer 38:6 Jer 20:10 Ps 41:9
*marg:
Jer 38:22
have set.
Jer 38:19 Lam 1:2 Mic 7:5
thy feet.
Jer 38:6 Ps 69:2 Ps 69:14
they are.
Jer 46:5 Jer 46:21 Isa 42:17 Lam 1:13

 23   they shall.
Jer 38:18 Jer 39:6 Jer 41:10 Jer 52:8 - Jer 52:13 2Kgs 25:7 2Chr 36:20 2Chr 36:21
shalt cause, etc. Heb. shalt burn, etc.
Jer 27:12 Jer 27:13 Ezek 14:9 Ezek 43:3

 24   Jer 38:24

 25   Jer 38:4 - Jer 38:6 Jer 38:27

 26   Jer 37:15 Jer 37:20 Jer 42:2 Esth 4:8

 27   and he told.
1Sam 10:15 1Sam 10:16 1Sam 16:2 - 1Sam 16:5 2Kgs 6:19 Acts 23:6
left off speaking with him. Heb. were silent from him.


 28   Jer 38:13 Jer 15:20 Jer 15:21 Jer 37:21 Jer 39:14 Ps 23:4 2Tim 3:11 2Tim 4:17 2Tim 4:18


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova