Czech Study Bible Translation (CZ)Jeremiah - 23. chapter - Jeremiah - chapter 23

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy, je Hospodinův výrok. 2Proto takto praví Hospodin, Bůh Izraele, o pastýřích, kteří pasou můj lid: Vy jste rozptýlili mé ovce, rozehnali je a nestarali se o ně. Hle, postarám se o vás za vaše zvrácené činy, je Hospodinův výrok. 3Já sám shromáždím ostatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, přivedu je zpět na jejich pastvinu, budou plodné a rozmnoží se. 4Ustanovím jim pastýře a budou je pást; nebudou se už bát ani děsit a nebudou pohřešovány, je Hospodinův výrok. 5Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Bude kralovat jako král, jednat rozumně a vykonávat v zemi právo a spravedlnost. 6V jeho dnech bude Juda zachráněn a Izrael bude bydlet v bezpečí. Toto bude jeho jméno, kterým ho budou nazývat: Hospodin je naše spravedlnost. 7Proto hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se už nebude říkat: Jakože živ je Hospodin, který vyvedl izraelské syny z egyptské země, 8ale: Jakože živ je Hospodin, který vyvedl a přivedl potomstvo domu izraelského ze severní země a ze všech zemí, kam jsem je zahnal. Pak budou bydlet ve své zemi. 9O prorocích. Mé srdce je zlomeno v mém nitru, všechny mé kosti se třesou. Jsem jako opilec a jako muž zmožený vínem, kvůli Hospodinu a kvůli jeho svatým slovům. 10Vždyť země je plná cizoložníků, kvůli prokletí země uschla, stepní pastviny vyschly. Způsob jejich života je zlý, zneužívají svou sílu. 11Vždyť jak prorok, tak i kněz mě znesvěcují, dokonce i ve svém domě jsem nalezl jejich zlo, je Hospodinův výrok. 12Proto se jim jejich cesta stane kluzkou stezkou, budou vyhnáni do tmy a padnou v ní, protože na ně přivedu zlo, rok jejich navštívení, je Hospodinův výrok. 13I na samařských prorocích jsem viděl bláznovství: Prorokovali skrze Baala a sváděli můj lid, Izrael. 14Na jeruzalémských prorocích jsem viděl otřesnou věc: cizoloží a žijí ve lži. Posilují ruce zločinců, neodvracejí nikoho od jeho zla. Všichni jsou pro mě jako Sodoma a jeho obyvatelé jako Gomora. 15Proto takto praví Hospodin zástupů o těch prorocích: Hle, nakrmím je pelyňkem a dám jim pít otrávenou vodu, protože od jeruzalémských proroků vyšla hanebnost do celé země. 16Toto praví Hospodin zástupů: Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují. Balamutí vás. Vyslovují vidění svého srdce a ne to, co je z Hospodinových úst. 17Těm, kteří mnou pohrdají, stále říkají: Hospodin promluvil: Budete mít pokoj a každému, kdo žije podle svého umíněného srdce, říkají: Nepřijde na vás zlo. 18Vždyť kdo z nich byl přítomen důvěrnému setkání s Hospodinem, aby viděl a slyšel jeho slovo? Kdo dával na jeho slovo pozor a uslyšel je? 19Hle, spustila se Hospodinova vichřice hněvu, vířivý vichr. Bude vířit na hlavě ničemů. 20Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud nevykoná a nenaplní plány jeho srdce. V posledních dnech tomu zcela porozumíte. 21Neposlal jsem ty proroky, ale oni běželi, nemluvil jsem k nim, ale oni prorokovali. 22Kdyby byli přítomni důvěrnému setkání se mnou, zvěstovali by mému lidu má slova, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zvrácených činů. 23Cožpak jsem Bohem jen nablízku, je Hospodinův výrok, a ne také Bohem v dáli? 24I když se někdo ukryje ve skrýších, copak ho já neuvidím? je Hospodinův výrok. Cožpak nenaplňuji nebesa i zemi?, je Hospodinův výrok. 25Slyšel jsem, co říkali proroci, kteří v mém jménu prorokují klam: Měl jsem sen, měl jsem sen. 26Jak dlouho bude v srdci proroků, kteří prorokují klam, kteří prorokují podvod svého srdce, 27myšlenka, že svými sny, jež vypravují jeden druhému, způsobí, že můj lid zapomene na mé jméno, tak jako na mé jméno zapomněli jejich otcové kvůli Baalovi? 28Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, a který má mé slovo, ať vyslovuje mé slovo pravdivě. Co je slámě do zrna? je Hospodinův výrok. 29Cožpak není mé slovo jako oheň, je Hospodinův výrok, a jako kladivo, které tříští skálu? 30Proto hle, jsem proti prorokům, je Hospodinův výrok, kteří má slova kradou jeden druhému. 31Hle, jsem proti prorokům, je Hospodinův výrok, kteří používají svůj jazyk a pronášejí výrok jako prorok.  32Hle, já jsem proti těm, kdo prorokují klamné sny, je Hospodinův výrok, vypravují je a svádějí můj lid svými klamy a svou nadutostí, ale já jsem je neposlal ani jim nic nepřikázal. Jistě tomuto lidu neprospějí, je Hospodinův výrok.  33Když se tě tento lid nebo prorok nebo kněz zeptá: Jaký je Hospodinův výnos? Řekneš jim: Vy jste to břemeno! Odvrhnu vás, je Hospodinův výrok. 34Když prorok, kněz anebo kdokoliv z lidu bude říkat: To je Hospodinův výnos, takového člověka i jeho dům navštívím s trestem. 35Toto říkejte jeden druhému a každý svému bratru: Co odpověděl Hospodin? Co řekl Hospodin? 36Slova: Hospodinův výnos už nepřipomínejte, protože každému je výnosem jeho vlastní slovo. Překrucujete slova živého Boha, Hospodina zástupů, našeho Boha. 37Toto řekni proroku: Co Hospodin odpověděl? Anebo: Co řekl Hospodin? 38Jestliže však budete říkat: Hospodinův výnos, tedy toto praví Hospodin: Protože říkáte toto slovo: Hospodinův výnos, přestože jsem k vám poslal se slovy: Neříkejte: Hospodinův výnos, 39proto hle, zcela na vás zapomenu a odvrhnu od sebe vás i město, které jsem dal vám a vašim otcům. 40Uvedu na vás věčnou potupu a věčnou hanbu, která nebude zapomenuta.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Jer 23:1 He prophesies a restoration of the scattered flock.
Jer 23:5 Christ shall rule and save them.
Jer 23:9 Against false prophets;
Jer 23:33 and mockers of the true prophets.
Woe.
Jer 2:8 Jer 2:26 Ezek 13:3 Ezek 34:2 Zech 11:17 Matt 23:13 - Matt 23:29 Luke 11:42 - Luke 11:52
pastors.
Jer 23:2 Jer 23:11 - Jer 23:15 Jer 2:8 Jer 10:21 Jer 12:10 Jer 22:22 Jer 25:34 - Jer 25:36 Jer 50:6 Isa 56:9 - Isa 56:12 Ezek 22:25 - Ezek 22:29 Ezek 34:2 - Ezek 34:10 Ezek 34:21 Mic 3:11 Mic 3:12 Zeph 3:3 Zeph 3:4 Zech 11:5 - Zech 11:7 Zech 11:15 - Zech 11:17 Matt 9:36 Matt 15:14 John 10:10 John 10:12

 2   and have.
Matt 25:36 Matt 25:43 Jas 1:27
I.
Jer 23:34
*marg:
Jer 23:2 Jer 5:9 Jer 5:29 Jer 8:12 Jer 11:22 Jer 13:21
; *margins
Exod 32:34 Hos 2:13 Mic 7:4

 3   Jer 29:14 Jer 30:3 Jer 31:8 Jer 32:37 Deut 30:3 - Deut 30:5 Ps 106:47 Isa 11:11 - Isa 11:16 Isa 27:12 Isa 27:13 Isa 43:5 Isa 43:6 Ezek 11:17 Ezek 34:13 - Ezek 34:31 Ezek 36:24 Ezek 36:37 Ezek 37:21 - Ezek 37:27 Ezek 39:27 Ezek 39:28 Amos 9:14 Amos 9:15 Mic 7:12 Zeph 3:19 Zeph 3:20 Zech 10:8 - Zech 10:12

 4   I.
Jer 3:14 Jer 3:15 Jer 33:26 Ps 78:70 - Ps 78:72 Isa 11:11 Ezek 34:23 - Ezek 34:31 Hos 3:3 - Hos 3:5 Mic 5:2 Mic 5:4 Mic 5:5 Mic 7:14 John 21:15 - John 21:17 Acts 20:28 Acts 20:29 1Pet 5:1 - 1Pet 5:4
neither.
Num 31:49 John 6:39 John 6:40 John 10:27 - John 10:30 John 17:12 John 18:9 1Pet 1:5

 5   the days.
Jer 30:3 Jer 31:27 Jer 31:31 - Jer 31:38 Jer 33:14 Heb 8:8
I.
Jer 33:15 Ps 72:1 Ps 72:2 Isa 32:1 Isa 32:2 Isa 40:10 Isa 40:11 Dan 9:24 Amos 9:11 Zech 9:9 Rev 19:11
Branch.
Ps 80:15 Isa 4:2 Isa 11:1 - Isa 11:5 Isa 40:9 Isa 40:11 Isa 53:2 Ezek 17:2 - Ezek 17:10 Ezek 17:22 - Ezek 17:24 Ezek 34:29 Zech 3:8 Zech 6:12 Zech 6:13 John 1:45
reign.
Jer 22:30 Ps 45:4 Isa 9:7 Isa 52:13
*marg:
Jer 23:5 Isa 53:10 Luke 1:32 Luke 1:33
and shall.
Jer 22:3 Jer 22:15 Ps 72:2

 6   Judah.
Deut 33:28 Deut 33:29 Ps 130:7 Ps 130:8 Isa 12:1 Isa 12:2 Isa 33:22 Isa 45:17 Ezek 37:24 - Ezek 37:28 Hos 1:7 Obad 1:17 Obad 1:21 Zech 10:6 Matt 1:21 Luke 1:71 - Luke 1:74 Luke 19:9 Luke 19:10 Rom 11:26 Rom 11:27
dwell.
Jer 30:10 Jer 32:37 1Kgs 4:25 Isa 2:4 Isa 35:9 Ezek 34:25 - Ezek 34:28 Hos 2:18 Zeph 3:13 Zech 2:4 Zech 2:5 Zech 3:10 Zech 14:9 - Zech 14:11
and this.
Isa 7:14 Isa 9:6 Matt 1:21 - Matt 1:23
THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS. Heb. JEHOVAH-tsidkenu.
Jer 33:16 Isa 45:24 Isa 45:25 Isa 54:17 Dan 9:24 Rom 3:22 1Cor 1:30 2Cor 5:21 Phil 3:9

 7   Jer 23:3 Jer 16:14 Jer 16:15 Jer 31:31 - Jer 31:34 Isa 43:18 Isa 43:19

 8   Jer 23:3 Isa 14:1 Isa 27:12 Isa 27:13 Isa 43:5 Isa 43:6 Isa 65:8 - Isa 65:10 Ezek 34:13 Ezek 36:24 Ezek 37:25 Ezek 39:28 Zeph 3:20 Amos 9:14 Amos 9:15

 9   A.M. 3399. B.C. 605. heart.
Jer 9:1 Jer 14:17 Jer 14:18 2Kgs 22:19 2Kgs 22:20 Ezek 9:4 Ezek 9:6 Dan 8:27 Hab 3:16
because.
Jer 5:31
like a drunken.
Jer 25:15 - Jer 25:18 Ps 60:3 Isa 6:5 Isa 28:1 Isa 29:9 Isa 51:21 Lam 3:15 Rom 7:9

 10   full.
Jer 5:7 Jer 5:8 Jer 7:9 Jer 9:2 Ezek 22:9 - Ezek 22:11 Hos 4:2 Hos 4:3 Mal 3:5 1Cor 6:9 1Cor 6:10 Gal 5:19 - Gal 5:21 Heb 13:4 Jas 4:4
because.
Zech 5:3 Zech 5:4 1Tim 1:10
swearing. Heb. cursing. the land.
Jer 12:3 Jer 12:4 Jer 14:2 Lam 1:2 - Lam 1:4 Joel 1:10
the pleasant.
Jer 9:10 Ps 107:34 Isa 24:6
course. or, violence.


 11   both.
Jer 23:15 Jer 5:31 Jer 6:13 Jer 8:10 Ezek 22:25 Ezek 22:26 Zeph 3:4
in.
Jer 7:10 Jer 7:11 Jer 7:30 Jer 11:15 Jer 32:34 2Chr 33:5 2Chr 33:7 2Chr 36:14 Ezek 7:20 Ezek 8:5 Ezek 8:6 Ezek 8:11 Ezek 8:16 Ezek 23:39 Matt 21:12 Matt 21:13

 12   as.
Jer 13:16 Ps 35:6 Ps 73:18 Pro 4:19
in the.
Job 18:18 Isa 8:22 John 12:35 1John 2:11 Jude 1:13
the year.
Jer 11:23 Jer 23:12 Jer 48:44 Jer 50:27 Exod 32:34 Mic 7:4

 13   folly. or, an absurd thing. Heb. unsavoury. prophets.
Hos 9:7 Hos 9:8
prophesied.
Jer 2:8 1Kgs 18:18 - 1Kgs 18:21 1Kgs 18:25 - 1Kgs 18:28 1Kgs 18:40
and.
2Chr 33:9 Isa 9:16

 14   in the.
Jer 5:30 Jer 5:31 Jer 14:14 Jer 23:32 Ezek 13:2 - Ezek 13:4 Ezek 13:16 Ezek 22:25 Isa 41:6 Isa 41:7 Mic 3:11 Zeph 3:4 2Pet 2:1 2Pet 2:2
an horrible thing. or, filthiness.
Jer 18:13
they commit.
Jer 29:23 2Pet 2:14 - 2Pet 2:19
walk.
Jer 23:17 Jer 23:25 Jer 23:26 Jer 23:32 Jer 14:14 Ezek 22:25 2Thess 2:9 - 2Thess 2:11 1Tim 4:2 Rev 19:20 Rev 21:8 Rev 22:15
strengthen.
Ezek 13:22 Ezek 13:23
Sodom.
Gen 13:13 Gen 18:20 Deut 32:32 Isa 1:9 Isa 1:10 Ezek 16:46 - Ezek 16:52 Mal 1:1 Matt 11:24 2Pet 2:6 Jude 1:7 Rev 11:8

 15   will.
Jer 8:14 Jer 9:15 Ps 69:21 Lam 3:5 Lam 3:15 Lam 3:19 Matt 27:34 Rev 8:11
profaneness. or, hypocrisy.


 16   Hearken.
Jer 27:9 Jer 27:10 Jer 27:14 - Jer 27:17 Jer 29:8 Pro 19:27 Matt 7:15 2Cor 11:13 - 2Cor 11:15 Gal 1:8 Gal 1:9 1John 4:1
they make.
Jer 2:5 2Kgs 17:15 Rom 1:21
a vision.
Jer 23:21 Jer 23:26 Jer 14:14 Ezek 13:3 Ezek 13:6 Ezek 13:16 Ezek 13:23 Ezek 22:28 Mic 2:11

 17   that despise.
Num 11:20 1Sam 2:30 2Sam 12:10 Mal 1:6 Luke 10:16 1Thess 4:8
Ye.
Jer 4:10 Jer 6:14 Jer 8:11 Jer 14:13 Jer 14:14 Jer 28:3 - Jer 28:9 Isa 3:10 Isa 3:11 Isa 57:21 Lam 2:14 Ezek 13:10 Ezek 13:15 Ezek 13:16 Ezek 13:22 Mic 3:5 Mic 3:11 Zech 10:2
imagination. or, stubbornness.
Jer 3:17 Jer 7:24 Jer 9:14 Jer 13:10 Deut 29:19
No.
Jer 18:18 Amos 9:10 Mic 3:11 Zeph 1:12

 18   who.
Jer 23:22 1Kgs 22:24 Job 15:8 - Job 15:10 2Chr 18:23 Isa 40:13 Isa 40:14 1Cor 2:16
counsel. or, secret.
Ps 25:14 Amos 3:7 John 15:15

 19   Jer 4:11 Jer 25:32 Jer 30:23 Ps 58:9 Pro 1:27 Pro 10:25 Isa 5:25 - Isa 5:28 Isa 21:1 Isa 40:24 Isa 66:15 Isa 66:16 Amos 1:14 Nah 1:3 - Nah 1:6 Zech 9:14

 20   until.
Jer 30:24 Isa 14:24 Zech 1:6 Zech 8:14 Zech 8:15
in the.
Gen 49:1 Deut 31:29 Deut 31:30 1Kgs 8:47 Pro 5:11 - Pro 5:14 Pro 21:30 Hos 3:4 Hos 3:5

 21   Jer 23:32 Jer 14:14 Jer 27:15 Jer 28:15 Jer 29:9 Jer 29:31 Isa 6:8 John 20:21 Acts 13:4 Rom 10:15

 22   if.
Jer 23:18 Ezek 2:7 Ezek 3:17 Acts 20:27
then.
Jer 25:5 Jer 35:15 Jer 36:3 Ezek 13:22 Ezek 18:30 Zech 1:4 Acts 26:18 - Acts 26:20 1Thess 1:9 1Thess 1:10 1Thess 5:6

 23   1Kgs 20:23 1Kgs 20:28 Ps 113:5 Ps 139:1 - Ps 139:10 Ezek 20:32 - Ezek 20:35 Jonah 1:3 Jonah 1:4

 24   hide.
Jer 49:10 Gen 16:13 Job 22:13 Job 22:14 Job 24:13 - Job 24:16 Ps 10:11 Ps 90:8 Ps 139:7 Ps 139:11 - Ps 139:16 Pro 15:3 Isa 29:15 Ezek 8:12 Ezek 9:9 Amos 9:2 Amos 9:3
Do.
1Kgs 8:27 2Chr 2:6 2Chr 6:18 Ps 148:13 Isa 57:15 Isa 66:1 Dan 4:35 Eph 1:23

 25   heard.
Jer 8:6 Jer 13:27 Jer 16:17 Jer 29:23 Ps 139:2 Ps 139:4 Luke 12:3 1Cor 4:5 Heb 4:13 Rev 2:23
dreamed.
Jer 23:28 Jer 23:32 Jer 29:8 Gen 37:5 Gen 37:9 Num 12:6 Joel 2:28 Matt 1:20

 26   How.
Jer 4:14 Jer 13:27 Ps 4:2 Hos 8:5 Acts 13:10
prophets of.
Jer 14:14 Jer 17:9 Isa 30:10 2Thess 2:9 - 2Thess 2:11 1Tim 4:1 1Tim 4:2 2Tim 4:3 2Pet 2:13 - 2Pet 2:16

 27   think.
Deut 13:1 - Deut 13:5 Acts 13:8 2Tim 2:17 2Tim 2:18 2Tim 3:6 - 2Tim 3:8
as.
Judg 3:7 Judg 8:33 Judg 8:34 Judg 10:6 2Kgs 21:3

 28   that hath. Heb. with whom is. speak.
Pro 14:5 Matt 24:45 Luke 12:42 1Cor 4:2 2Cor 2:17 1Tim 1:12
What. That is, when the dreamers declare their dreams, and the true prophets faithfully declare their message, the difference between them will be as evident as that between "the chaff and the wheat."
1Cor 3:12 1Cor 3:13

 29   like as.
Jer 5:14 Jer 20:9 Luke 24:32 John 6:63 Acts 2:3 Acts 2:37 2Cor 2:16 2Cor 10:4 2Cor 10:5 Heb 4:12 Rev 11:5

 30   Jer 14:14 Jer 14:15 Jer 44:11 Jer 44:29 Lev 20:3 Lev 26:17 Deut 18:20 Deut 29:20 Ps 34:16 Ezek 13:8 Ezek 13:20 Ezek 15:7 1Pet 3:12

 31   use. or, smooth.
Isa 30:10 Mic 2:11
He.
Jer 23:17 2Chr 18:5 2Chr 18:10 - 2Chr 18:12 2Chr 18:19 - 2Chr 18:21

 32   to err.
Jer 23:16 Jer 27:14 - Jer 27:22 Jer 28:15 - Jer 28:17 Jer 29:21 - Jer 29:23 Jer 29:31 Deut 13:1 - Deut 13:18 Deut 18:20 Isa 3:12 Ezek 13:7 - Ezek 13:18 Zech 13:2 Zech 13:3 Rev 19:20
and by.
Zeph 3:4 2Cor 1:17
therefore.
Jer 23:22 Jer 7:8 Lam 2:14 Matt 15:14

 33   What.
Jer 17:15 Jer 20:7 Jer 20:8 Isa 13:1 Isa 14:28 Nah 1:1 Hab 1:1 Mal 1:1
I.
Jer 23:39 Jer 23:40 Jer 12:7 Deut 31:17 Deut 31:18 Deut 32:19 Deut 32:20 2Chr 15:2 Ps 78:59 Ps 78:60 Hos 9:12

 34   punish. Heb. visit upon.
Jer 23:2

 35   Jer 31:34 Heb 8:11

 36   for every.
Ps 12:3 Ps 64:8 Ps 120:3 Ps 149:9 Pro 17:20 Isa 3:8 Matt 12:36 Luke 19:22 2Pet 2:17 2Pet 2:18 Jude 1:15 Jude 1:16
for ye.
Isa 28:13 Isa 28:14 Isa 28:22 Gal 1:7 - Gal 1:9 Gal 6:5 2Pet 3:16
of the.
Jer 10:10 Deut 5:26 1Sam 17:26 1Sam 17:36 2Kgs 19:4 Acts 14:15 1Thess 1:9

 37   Jer 23:37

 38   ye say.
2Chr 11:13 2Chr 11:14

 39   I, even I.
Gen 6:17 Lev 26:28 Deut 32:39 Isa 48:15 Isa 51:12 Ezek 5:8 Ezek 6:3 Ezek 34:11 Ezek 34:20 Pro 13:13 Hos 4:6 Hos 5:14
and I.
Jer 23:33 Jer 32:28 - Jer 32:35 Jer 35:17 Jer 36:31 Lam 5:20 Ezek 8:18 Ezek 9:6 Hos 9:12 - Hos 9:17
cast.
Jer 52:3 Ps 51:11 Matt 25:41 2Thess 1:9

 40   Jer 20:11 Jer 24:9 Jer 42:18 Jer 44:8 - Jer 44:12 Deut 28:37 Ezek 5:14 Ezek 5:15 Dan 9:16 Dan 12:2 Hos 4:7


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
0.059 s.