Czech Study Bible Translation (CZ)Exodus - 19. chapter - Exodus - chapter 19

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Třetího měsíce po vyjití synů Izraele z egyptské země, v tentýž den, přišli do Sínajské pustiny. 2Odtáhli z Refídímu, přišli do Sínajské pustiny a v té pustině se utábořili; Izrael se tam utábořil naproti hoře. 3Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něho z hory zavolal: Toto řekneš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: 4Sami jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem, ale vás jsem nesl na orlích křídlech a přinesl jsem vás k sobě.  5Nyní tedy, budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země.   6Ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům Izraele.  7Mojžíš přišel, povolal starší lidu a předložil jim všechna tato slova, která mu Hospodin přikázal. 8Všechen lid společně odpověděl: Vše, co Hospodin promluvil, budeme plnit. Mojžíš přinesl slova lidu zpět k Hospodinu. 9Hospodin řekl Mojžíšovi: Hle, přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, když budu s tebou mluvit, a aby ti navždy věřili. A Mojžíš oznámil Hospodinu slova lidu. 10Hospodin řekl Mojžíšovi: Jdi k lidu a posvěcuj je dnes i zítra. Ať si vyperou oděvy 11a jsou připraveni k třetímu dni, protože třetího dne Hospodin před očima všeho lidu sestoupí na horu Sínaj. 12Vyznač hranici lidu dokola a řekni: Mějte se na pozoru, abyste nevystupovali na horu, nebo se dotkli jejího okraje. Každý, kdo by se dotkl hory, bude jistě usmrcen. 13Ruka se jí nedotkne, proto musí být ukamenováno nebo zastřeleno šípem, ať dobytče nebo člověk, nezůstane naživu. Až táhle zatroubí beraní roh, pak budou oni vystupovat na horu. 14Mojžíš sestoupil s hory k lidu, posvěcoval lid, a oni si vyprali oděvy. 15I řekl lidu: Buďte připraveni za tři dny. Nepřistupujte k ženě. 16Třetího dne, když nastalo jitro, se na hoře objevilo hřmění, blesky a ohromný oblak a ozval se velmi silný zvuk beraního rohu. Všechen lid v táboře se třásl. 17Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a oni se postavili na úpatí hory. 18Celá hora Sínaj byla zahalená kouřem, protože na ni sestoupil Hospodin v ohni. Vystupoval z ní kouř jako kouř z hrnčířské pece a celá hora se velice třásla. 19Zvuk beraního rohu byl stále silnější a silnější, Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. 20Hospodin sestoupil na horu Sínaj, na vrchol hory; pak Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš vyšel vzhůru. 21Hospodin řekl Mojžíšovi: Sestup a varuj lid, aby nezkoušeli proniknout k Hospodinu, aby ho viděli, aby jich mnoho nepadlo. 22Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, se musí posvětit, aby se na ně Hospodin neobořil. 23Mojžíš řekl Hospodinu: Lid nemůže vystoupit na horu Sínaj, protože jsi nás sám varoval slovy: Vyznač hranici kolem hory a posvěť ji. 24A Hospodin mu řekl: Jdi, sestup a zase vystoupíš ty a Áron s tebou. Avšak kněží a lid ať nezkouší proniknout a vystoupit k Hospodinu, aby se na ně neobořil. 25Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Exod 19:1 The people arrive at Sinai.
Exod 19:3 God's message by Moses unto the people out of the mount.
Exod 19:8 The people's answer returned again.
Exod 19:9 The people are prepared against the third day, for the giving of the law.
Exod 19:12 The mountain must not be touched.
Exod 19:16 The fearful presence of God upon the mount.
A.M. 2513. B.C. 1491. An. Ex. Is. 1. Sivan. the third.
Exod 12:2 Exod 12:6 Lev 23:16 - Lev 23:18
came.
Exod 16:1 Num 33:15

 2   Rephidim.
Exod 17:1 Exod 17:8
the desert. Mount Sinai, called by the Arabs Jibbel Mousa, the Mountain of Moses, and sometimes by way of eminence, El Tor, the Mount, is a range of mountains in the peninsula formed by the gulfs of the Red Sea. It consists of several peaks, the principal of which are Horeb and Sinai; the former, still called Oreb, being on the west, and the latter, called Tur Sina, on the east, at the foot of which is the convent of St. Catherine. Dr. Shaw conceives that the wilderness of Sinai, properly so called, is that part which is to the eastward of this mount; so that the removal of the Israelites from Rephidim, which was on the West, to the desert of Sinai, was only removing from one part of the mountain to another.
camped.
Exod 3:1 Exod 3:12 Exod 18:5 Acts 7:30 Acts 7:38 Gal 4:24

 3   went up.
Exod 20:21 Exod 24:15 - Exod 24:18 Exod 34:2 Deut 5:5 - Deut 5:31 Acts 7:38
called.
Exod 3:4

 4   seen.
Exod 7:1 - Exod 14:31 Deut 4:9 Deut 4:33 - Deut 4:36 Deut 29:2 Isa 63:9
I bare you.
Deut 32:11 Deut 32:12 Isa 40:31 Isa 63:9 Rev 12:14

 5   if ye.
Exod 23:22 Exod 24:7 Deut 11:27 Deut 28:1 Josh 24:24 1Sam 15:22 Isa 1:19 Jer 7:23 Jer 11:4 - Jer 11:7 Heb 11:8
keep.
Deut 5:2 Ps 25:10 Ps 103:17 Ps 103:18 Isa 56:4 Jer 31:31 - Jer 31:33
a peculiar.
Deut 4:20 Deut 7:6 Deut 14:2 Deut 14:21 Deut 26:18 Deut 32:8 Deut 32:9 1Kgs 8:53 Ps 135:4 Song 8:12 Isa 41:8 Isa 43:1 Jer 10:16 Mal 3:17 Titus 2:14
all the earth.
Exod 9:29 Deut 10:14 Job 41:11 Ps 24:1 Ps 50:11 Dan 4:34 Dan 4:35 1Cor 10:26 1Cor 10:28

 6   a kingdom.
Deut 33:2 - Deut 33:4 Isa 61:6 Rom 12:1 1Pet 2:5 1Pet 2:9 Rev 1:6 Rev 5:10 Rev 20:6
and an.
Lev 11:44 Lev 11:45 Lev 19:2 Lev 20:24 Lev 20:26 Lev 21:7 Lev 21:8 Lev 21:23 Deut 7:6 Deut 26:19 Deut 28:9 Isa 62:12 1Cor 3:17 1Thess 5:27 1Pet 1:15 1Pet 1:16

 7   the elders.
Exod 3:16
and laid.
Exod 4:29 Exod 4:30 1Cor 15:1

 8   Exod 20:19 Exod 24:3 Exod 24:7 Deut 5:27 - Deut 5:29 Deut 26:17 - Deut 26:19 Josh 24:24 Neh 10:29

 9   Lo.
Exod 19:16 Exod 20:21 Exod 24:15 Exod 24:16 Deut 4:11 1Kgs 8:12 2Chr 6:1 Ps 18:11 Ps 18:12 Ps 97:2 Isa 19:1 Matt 17:5 Mark 9:7 Luke 9:34 Luke 9:35 Rev 1:7
that the.
Deut 4:12 Deut 4:36 John 12:29 John 12:30
believe.
Exod 14:31 2Chr 20:20 Isa 7:9 Luke 10:16

 10   sanctify.
Exod 19:15 Lev 11:44 Lev 11:45 Josh 3:5 Josh 7:13 1Sam 16:5 2Chr 29:5 2Chr 29:34 2Chr 30:17 - 2Chr 30:19 Job 1:5 1Cor 6:11
wash.
Exod 19:14 Gen 35:2 Lev 11:25 Lev 15:5 Num 8:7 Num 8:21 Num 31:24 Zech 3:3 Zech 3:4 Heb 10:22 Rev 7:14

 11   the Lord.
Exod 19:16 Exod 19:18 Exod 19:20 Exod 3:8 Exod 34:5 Num 11:17 Deut 33:2 Ps 18:9 Ps 144:5 Isa 64:1 Isa 64:2 Hab 3:3 - Hab 3:6 John 3:13 John 6:38

 12   set bounds.
Exod 19:21 Exod 19:23 Josh 3:4
Take.
Exod 10:28 Exod 34:12 Deut 2:4 Deut 4:9
or touch.
Heb 12:20 Heb 12:21

 13   whether.
Exod 21:28 Exod 21:29 Lev 20:15 Lev 20:16
when the trumpet. or, cornet.
Exod 19:16 Exod 19:19 1Cor 15:52 1Thess 4:16

 14   and sanctified.
Exod 19:10

 15   Be ready.
Amos 4:12 Mal 3:2 Matt 3:10 - Matt 3:12 Matt 24:44 2Pet 3:11 2Pet 3:12
the third.
Exod 19:11 Exod 19:16
come not.
1Sam 21:4 1Sam 21:5 Joel 2:16 Zech 6:3 Zech 7:3 Zech 12:12 - Zech 12:14 1Cor 7:5

 16   thunders.
Exod 9:23 Exod 9:28 Exod 9:29 Exod 20:18 1Sam 12:17 1Sam 12:18 Job 37:1 - Job 37:5 Job 38:25 Ps 18:11 - Ps 18:14 Ps 29:3 - Ps 29:11 Ps 50:3 Ps 77:18 Ps 97:4 Heb 12:18 Heb 12:19 Rev 4:5 Rev 8:5 Rev 11:19
thick.
Exod 19:9 Exod 40:34 2Chr 5:14
voice.
Rev 1:10 Rev 4:1
all the people.
Jer 5:22 Heb 12:21

 17   Deut 4:10 Deut 5:5

 18   mount Sinai.
Exod 20:18 Deut 4:11 Deut 4:12 Deut 5:22 Deut 33:2 Judg 5:5 Ps 68:7 Ps 68:8 Ps 104:32 Ps 144:5
See on ver.
Exod 19:13 Isa 6:4 Rev 15:8
in fire.
Exod 3:2 Exod 24:17 2Chr 7:1 - 2Chr 7:3 2Thess 1:8 2Pet 3:10
as the smoke.
Gen 15:17 Gen 19:28 Ps 144:5 Rev 15:8
whole.
1Kgs 19:11 1Kgs 19:12 Ps 68:8 Ps 77:18 Ps 114:7 Jer 4:24 Nah 1:5 Nah 1:6 Zech 14:5 Matt 24:7 Heb 12:26

 19   And when.
Exod 19:13 Exod 19:16
Moses.
Heb 12:21
God.
Ps 81:7

 20   the Lord came.
Exod 19:11 Neh 9:13 Ps 81:7
Moses went up.
Exod 19:3 Exod 24:12 Exod 24:13 Exod 24:18 Exod 34:2 Exod 34:4 Deut 9:9

 21   charge. Heb. contest.
Exod 19:12 Exod 19:13
break.
Exod 3:3 Exod 3:5 Exod 33:20 1Sam 6:19 Eccl 5:1 Heb 12:28 Heb 12:29

 22   the priests.
Exod 24:5 Lev 10:1 - Lev 10:3 Isa 52:11
sanctify.
Exod 19:5 Exod 19:14 Exod 19:15
break.
2Sam 6:6 - 2Sam 6:8 1Chr 13:9 - 1Chr 13:11 1Chr 15:13 2Chr 30:3 2Chr 30:15 2Chr 30:18 2Chr 30:19 Acts 5:5 Acts 5:10 1Cor 11:30 - 1Cor 11:32

 23   Set bounds.
Exod 19:12 Josh 3:4 Josh 3:5

 24   and thou.
Exod 19:20
but let.
Exod 19:12 Exod 19:21 Matt 11:12 Luke 13:24 Luke 16:16 John 1:17 Heb 4:16 Heb 10:19 - Heb 10:22 Heb 12:18 - Heb 12:25 Heb 12:29
lest.
Exod 19:22 Rom 4:15 2Cor 3:7 - 2Cor 3:9 Gal 3:10 Gal 3:11 Gal 3:19 Gal 3:22

 25   Exod 19:24


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova