Czech Study Bible Translation (CZ)Exodus - 15. chapter - Exodus - chapter 15

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Tehdy Mojžíš a synové Izraele zpívali Hospodinu tuto píseň: Budu zpívat Hospodinu, protože se slavně vyvýšil; koně i s jezdcem uvrhl do moře. 2Má síla a píseň je Hospodin, stal se mojí záchranou. On je můj Bůh, budu ho oslavovat, Bůh mého otce, budu ho vyvyšovat. 3Hospodin je válečník, Hospodin je jeho jméno. 4Faraonovy vozy a jeho vojsko vrhl do moře, jeho nejlepší kapitáni utonuli v moři Rákosovém. 5Mořské vlny je přikryly, klesli do hlubin jako kámen. 6Tvá pravice, Hospodine, se proslavila silou, tvá pravice, Hospodine, zdrtila nepřítele. 7Svou velikou vznešeností jsi strhl své protivníky, vypustil jsi svůj planoucí hněv, strávil je jako strniště. 8Dechem tvého chřípí se navršily vody, proudy zůstaly stát jako val, mořské vlny ztuhly uprostřed moře. 9Nepřítel si řekl: Budu je pronásledovat, dostihnu je, budu dělit kořist a má touha se na nich naplní; vytasím meč a má ruka si je podrobí. 10Zadul jsi svým dechem a moře je přikrylo. Potopili se jako olovo v majestátných vodách. 11Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, vznešený v svatosti, budící bázeň slavnými skutky, činící divy? 12Vztáhl jsi svou pravici a země je pohltila. 13Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil, svou silou jsi ho přiváděl k svému svatému příbytku. 14Uslyší o tom národy a budou se třást, bolest zachvátí obyvatele Pelišteje. 15Tehdy se zděsí edómští náčelníci, moábské mocnáře, ty zachvátí chvění; všichni obyvatelé Kenaanu propadnou malomyslnosti. 16Padne na ně hrůza a strach, pro velikost tvé paže strnou jako kámen, dokud nepřejde tvůj lid, Hospodine, dokud nepřejde lid, který sis získal. 17Přivedeš a vysadíš je na horu svého dědictví, na místo, kterés, Hospodine, připravil ke svému bydlení, do svatyně, Panovníku, kterou založily tvé ruce. 18Hospodin bude kralovat navěky a navždy. 19Když faraonovi koně s vozy a s jezdci vešli do moře, Hospodin na ně obrátil mořské vody, kdežto synové Izraele šli prostředkem moře po suchu. 20Tu prorokyně Mirjam, sestra Áronova, vzala do ruky tamburínu a všechny ženy vyšly za ní s tamburínami a s tanci. 21Mirjam s nimi zpívala: Zpívejte Hospodinu, protože se slavně vyvýšil, koně i s jezdcem uvrhl do moře! 22Mojžíš pak vyvedl Izrael od Rákosového moře a vytáhli do pustiny Šúr. Pustinou šli tři dny a nenalezli vodu. 23Pak přišli do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Proto se nazývá Mara. 24A lid reptal proti Mojžíšovi: Co budeme pít? 25Mojžíš tedy úpěnlivě volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo, které hodil do vody a voda zesládla. Tam jim předložil ustanovení a nařízení a tam je zkusil. 26Řekl: Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dělat to, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho příkazům a zachovávat všechna jeho ustanovení, žádnou nemoc, kterou jsem vložil na Egypt, na tebe nevložím, protože já jsem Hospodin, který tě uzdravuji. 27Pak přišli do Élimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem. Tam u vody se utábořili.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Exod 15:1 The song of Moses, Miriam, and Israel on their deliverance.
Exod 15:22 The people want water in the wilderness.
Exod 15:23 The waters at Marah are bitter, they murmur, Moses prays, and sweetens the waters by God's direction.
Exod 15:27 They encamp at Elim, where are twelve wells, and seventy palm trees.
Then.
Judg 5:1 - Judg 5:31 2Sam 22:1 - 2Sam 22:51 Ps 106:12 Ps 107:8 Ps 107:15 Ps 107:21 Ps 107:22 Isa 12:1 - Isa 12:6 Isa 51:10 Isa 51:11 Rev 15:3
for.
Exod 15:21 Exod 14:17 Exod 14:18 Exod 14:27 Exod 18:11 Col 2:15

 2   strength.
Ps 18:1 Ps 18:2 Ps 27:1 Ps 28:8 Ps 59:17 Ps 62:6 Ps 62:7 Ps 118:14 Hab 3:17 - Hab 3:19 Phil 4:13
song.
Deut 10:21 Ps 22:3 Ps 109:1 Ps 140:7 Rev 15:3
my salvation.
Exod 14:13 2Sam 22:51 Ps 68:20 Isa 12:2 Isa 45:17 Isa 49:6 Jer 3:23 Luke 1:77 Luke 2:30 John 4:22 Acts 4:12 Rev 19:1
my God.
Exod 4:22 Gen 17:7 Ps 22:10 Jer 31:33 Jer 32:38 Zech 13:9
an habitation.
Exod 40:34 Gen 28:21 Gen 28:22 2Sam 7:5 1Kgs 8:13 1Kgs 8:27 Ps 132:5 Isa 66:1 2Cor 5:19 Eph 2:22 Col 2:9
my father's God.
Exod 3:15 Exod 3:16
exalt him.
2Sam 22:47 Ps 18:46 Ps 30:1 Ps 34:3 Ps 99:5 Ps 99:9 Ps 118:28 Ps 145:1 Isa 25:1 John 5:23 Phil 2:11 Rev 5:9 - Rev 5:14

 3   a man.
Ps 24:8 Ps 45:3 Rev 19:11 - Rev 19:21
name.
Exod 3:13 Exod 3:15 Exod 6:3 Exod 6:6 Ps 83:18 Isa 42:8

 4   Exod 14:13 - Exod 14:28
chosen.
Exod 14:7

 5   depths.
Exod 14:28 Ezek 27:34 Jonah 2:2 Mic 7:19 Matt 18:6
they.
Neh 9:11 Jer 51:63 Jer 51:64 Rev 18:21

 6   right hand.
Exod 15:11 1Chr 29:11 1Chr 29:12 Ps 17:7 Ps 44:3 Ps 60:5 Ps 74:11 Ps 77:10 Ps 89:8 - Ps 89:13 Ps 98:1 Ps 118:15 Ps 118:16 Isa 51:9 Isa 52:10 Matt 6:13
dashed.
Ps 2:9 Isa 30:14 Jer 13:14 Rev 2:27

 7   the greatness.
Exod 9:16 Deut 33:26 Ps 68:33 Ps 148:13 Isa 5:16 Jer 10:6
them that.
Isa 37:17 Isa 37:23 Isa 37:29 Isa 37:36 Isa 37:38 Mic 4:11 Nah 1:9 - Nah 1:12 Zech 2:8 Zech 14:3 Zech 14:8 Acts 9:4
consumed.
Ps 59:13 Ps 83:13 Isa 5:24 Isa 47:14 Nah 1:10 Mal 4:1 Matt 3:12

 8   blast.
Exod 14:21 2Sam 22:16 Job 4:9 Isa 11:4 Isa 37:7 2Thess 2:8
the floods.
Exod 14:22 Ps 78:13 Hab 3:10

 9   I will pursue.
Gen 49:27 Judg 5:30 1Kgs 19:2 1Kgs 20:10 Isa 10:8 - Isa 10:13 Isa 36:20 Isa 53:12 Hab 3:14 Luke 11:22
destroy. or, repossess.
Exod 14:5 Exod 14:9

 10   blow.
Exod 14:21 Gen 8:1 Ps 74:13 Ps 74:14 Ps 135:7 Ps 147:18 Isa 11:15 Jer 10:13 Amos 4:13 Matt 8:27
the sea.
Exod 14:28 Deut 11:4
they sank.
Exod 15:5

 11   like unto thee.
Deut 3:24 Deut 33:26 1Sam 2:2 2Sam 7:22 1Kgs 8:23 Ps 35:10 Ps 77:19 Ps 86:8 Ps 89:6 - Ps 89:8 Isa 40:18 Isa 40:25 Jer 10:6 Jer 10:16 Jer 49:19
gods. or, mighty ones. glorious.
Lev 19:2 Ps 89:18 Ps 145:17 Isa 6:3 Isa 30:11 Isa 57:15 1Pet 1:15 1Pet 1:16 Rev 4:8
fearful.
Ps 66:5 Ps 77:14 Ps 89:5 Ps 89:7 Ps 90:11 Ps 119:120 Isa 64:2 Isa 64:3 Jer 10:7 Luke 12:5 Heb 12:28 Heb 12:29 Rev 15:4 Rev 19:1 - Rev 19:6

 12   stretchedst.
Exod 15:6

 13   Thou.
Gen 19:16 Eph 2:4
led.
Ps 77:14 Ps 77:15 Ps 77:20 Ps 78:52 Ps 78:53 Ps 80:1 Ps 106:9 Isa 63:12 Isa 63:13 Jer 2:6
guided.
1Pet 1:5
holy.
Ps 78:54

 14   hear.
Num 14:14 Num 22:5 Deut 2:4 Deut 2:5 Josh 2:9 Josh 2:10 Josh 9:24 Ps 48:6
of Palestina.
Isa 14:29 Isa 14:31

 15   dukes.
Gen 36:40 Num 20:14 - Num 20:21 Deut 2:4 1Chr 1:51 - 1Chr 1:54
Moab.
Num 22:3 - Num 22:5 Hab 3:7
all the.
Josh 2:11 Josh 5:1
melt.
Deut 20:8 Josh 2:9
*marg:
Exod 15:15 Josh 14:8 1Sam 14:16 2Sam 17:10 Ps 68:2 Isa 13:7 Isa 19:1 Ezek 21:7 Nah 2:10

 16   dread.
Deut 2:25 Deut 11:25 Josh 2:9
still.
Exod 11:7 1Sam 2:9 1Sam 25:37
which thou.
Exod 19:5 Exod 19:6 Deut 32:6 Deut 32:9 2Sam 7:23 Ps 74:2 Isa 43:1 - Isa 43:3 Isa 51:10 Jer 31:11 Acts 20:28 Titus 2:14 1Pet 2:9 2Pet 2:1

 17   plant.
Ps 44:2 Ps 78:54 Ps 78:55 Ps 80:8 Isa 5:1 - Isa 5:4 Jer 2:21 Jer 32:41
mountain.
Ps 78:54 Ps 78:68 Ps 78:69 Jer 31:23

 18   Ps 10:16 Ps 29:10 Ps 146:10 Isa 57:15 Dan 2:44 Dan 4:3 Dan 7:14 Dan 7:27 Matt 6:13 Rev 11:15 - Rev 11:17

 19   horse.
Exod 14:23 Pro 21:31
brought.
Exod 14:28 Exod 14:29 Heb 11:29

 20   prophetess.
Judg 4:4 1Sam 10:5 2Kgs 22:14 Luke 2:36 Acts 21:9 1Cor 11:5 1Cor 14:34
sister.
Exod 2:4 Num 12:1 Num 20:1 Num 26:59 Mic 6:4
a timbrel. Toph, in Arabic called duff or diff, and in Spanish adduffa, is the tabret used in the East; being a thin, broad, wooden hoop, with parchment extended over one side of it, to which small pieces of brass, tin, etc., are attached, which make a jingling noise: it is held up with one hand and beaten upon with the other, and is precisely the same as the tambourine.
all the.
Judg 11:34 Judg 21:21 1Sam 18:6 2Sam 6:5 2Sam 6:14 2Sam 6:16 Ps 68:11 Ps 68:25 Ps 81:2 Ps 149:3 Ps 150:4

 21   answered.
1Sam 18:7 2Chr 5:13 Ps 24:7 - Ps 24:10 Ps 134:1 - Ps 134:3
Sing ye.
Exod 15:1 Judg 5:3 Isa 5:1 - Isa 5:30 Rev 7:10 - Rev 7:12 Rev 5:9 Rev 14:3 Rev 15:3 Rev 19:1 - Rev 19:6

 22   wilderness of Shur. This lay on the eastern shore of the Heroopolitic gulf of the Red Sea, and is still called the desert of Shur, according to Dr. Shaw.
Gen 16:7 Gen 25:18 1Sam 15:7
three days.
Exod 3:18

 23   Marah.
Num 33:8
Marah. i.e., bitterness.
Ruth 1:20

 24   Exod 14:11 Exod 16:2 Exod 16:8 Exod 16:9 Exod 17:3 Exod 17:4 Num 11:1 - Num 11:6 Num 14:1 - Num 14:4 Num 16:11 Num 16:41 Num 17:10 Num 20:2 - Num 20:5 Num 21:5 1Cor 10:10 Phil 2:14 Jude 1:16
What.
Exod 17:3 Ps 78:19 Ps 78:20 Matt 6:25

 25   cried.
Exod 14:10 Exod 17:4 Ps 50:15 Ps 91:15 Ps 99:6 Jer 15:1
a tree.
2Kgs 2:21 2Kgs 4:41 1Cor 1:18
a statute.
Josh 24:21 - Josh 24:25
proved.
Exod 16:4 Deut 8:2 Deut 8:16 Deut 13:3 Judg 2:22 Judg 3:1 Judg 3:4 Ps 66:10 Ps 81:7 Pro 17:3 Jer 9:7 1Pet 1:6 1Pet 1:7

 26   If thou.
Lev 26:3 Lev 26:13 Deut 7:12 Deut 7:13 Deut 7:15 Deut 28:1 - Deut 28:15
and wilt.
Deut 12:28 Deut 13:18 1Kgs 11:33 1Kgs 11:38 2Kgs 22:2 Ezek 18:5
diseases.
Exod 9:10 Exod 9:11 Exod 12:29 Deut 7:15 Deut 28:27 Deut 28:60
for I am.
Exod 23:25 2Kgs 20:5 Job 5:18 Ps 41:3 Ps 41:4 Ps 103:3 Ps 147:3 Isa 57:18 Jer 8:22 Jer 33:6 Hos 6:1 Jas 5:11 - Jas 5:16

 27   Elim. This was on the northern skirts of the desert of Sin, and, according to Dr. Shaw, two leagues from Tor, and near 30 from Corondel, which he conjectures to be Marah, where there is a small rill, which is brackish. He found but nine of the wells, the other three being filled up with sand; but the 70 palm trees had increased into more than 2,000.
Num 33:9 Isa 12:3 Ezek 47:12 Rev 7:17 Rev 22:2


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova