Czech Study Bible Translation (CZ)Ephesians - 5. chapter - Ephesians - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Napodobujte tedy Boha jako milované děti 2a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. 3Smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. 4Ani hanebnost, hloupé řeči nebo laškování, což se nesluší; nýbrž raději vzdávejte díky. 5Neboť toto vězte a znejte, že žádný smilník ani nečistý ani lakomec — to jest modloslužebník — nemá dědictví v království Kristově a Božím. 6Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. 7Nemějte s nimi tedy nic společného. 8Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla — 9ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě — 10zkoumejte, co se líbí Pánu, 11a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. 12Neboť o tom, co se u nich vskrytu děje, je hanba i mluvit. 13Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno,  14neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví: ‚Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.‘  15Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, ale jako moudří; 16vykupujte čas, protože dny jsou zlé. 17Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. 18A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem, 19mluvíce k sobě v chvalozpěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho 20a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista Bohu a Otci. 21Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem: 22Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, 23neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve; on je zachráncem těla. 24Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. 25Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal, 26aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, 27aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. 28Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. 29Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. 30Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. 31‚Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo.‘ 32Toto tajemství je veliké; vztahuji je však na Krista a na církev. 33Ale také jeden každý z vás ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena ať se bojí svého muže.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Eph 5:1 After general exhortations to love;
Eph 5:3 to flee fornication;
Eph 5:4 and all uncleanness;
Eph 5:7 not to converse with the wicked;
Eph 5:15 to walk warily;
Eph 5:18 and to be filled with the Spirit;
Eph 5:22 he descends to the particular duties, how wives ought to obey their husbands;
Eph 5:25 and husbands ought to love their wives,
Eph 5:32 even as Christ does his church.
followers.
Eph 4:32 Lev 11:45 Matt 5:45 Matt 5:48 Luke 6:35 Luke 6:36 1Pet 1:15 1Pet 1:16 1John 4:11
as.
Jer 31:20 Hos 1:10 John 1:12 Col 3:12 1John 3:1 1John 3:2

 2   walk.
Eph 3:17 Eph 4:2 Eph 4:15 John 13:34 Rom 14:16 1Cor 16:14 Col 3:14 1Thess 4:9 1Tim 4:12 1Pet 4:8 1John 3:11 1John 3:12 1John 3:23 1John 4:20 1John 4:21
as.
Eph 5:25 Eph 3:19 Matt 20:28 John 15:12 John 15:13 2Cor 5:14 2Cor 5:15 2Cor 8:9 Gal 1:4 Gal 2:20 1Tim 2:6 Titus 2:14 Heb 7:25 - Heb 7:27 Heb 9:14 Heb 9:26 Heb 10:10 Heb 10:11 1Pet 2:21 - 1Pet 2:24 1John 3:16 Rev 1:5 Rev 5:9
a sacrifice.
Rom 8:3
*marg:
Eph 5:2 1Cor 5:7 Heb 9:23 Heb 10:12
for a.
Gen 8:21 Lev 1:9 Lev 1:13 Lev 1:17 Lev 3:16 Amos 5:21 2Cor 2:15

 3   fornication.
Eph 5:5 Eph 4:19 Eph 4:20 Num 25:1 Deut 23:17 Deut 23:18 Matt 15:19 Mark 7:21 Acts 15:20 Rom 1:29 Rom 6:13 1Cor 5:10 1Cor 5:11 1Cor 6:9 1Cor 6:13 1Cor 6:18 1Cor 10:8 2Cor 12:21 Gal 5:19 - Gal 5:21 Col 3:5 1Thess 4:3 1Thess 4:7 Heb 12:16 Heb 13:4 2Pet 2:10 Rev 2:14 Rev 2:21 Rev 9:21 Rev 21:8 Rev 22:15
covetousness.
Eph 5:5 Exod 18:21 Exod 20:17 Josh 7:21 1Sam 8:3 Ps 10:3 Ps 119:36 Pro 28:16 Jer 6:13 Jer 8:10 Jer 22:17 Ezek 33:31 Mic 2:2 Mark 7:22 Luke 12:15 Luke 16:14 Acts 20:33 1Cor 6:10 Col 3:5 1Tim 3:3 1Tim 6:10 2Tim 3:2 Titus 1:7 Titus 1:11 Heb 13:5 1Pet 5:2 2Pet 2:3 2Pet 2:14
named.
Eph 5:12 Exod 23:13 1Cor 5:1
as.
Rom 16:2 Phil 1:27 1Tim 2:10 Titus 2:3

 4   filthiness.
Eph 4:29 Pro 12:23 Pro 15:2 Eccl 10:13 Matt 12:34 - Matt 12:37 Mark 7:22 Col 3:8 Jas 3:4 - Jas 3:8 2Pet 2:7 2Pet 2:18 Jude 1:10 Jude 1:13
convenient.
Rom 1:28 Phlm 1:8
but.
Eph 5:19 Eph 5:20 Eph 1:16 Ps 33:1 Ps 92:1 Ps 107:21 Ps 107:22 Dan 6:10 John 6:23 2Cor 1:11 2Cor 9:15 Phil 4:6 Col 3:15 - Col 3:17 1Thess 3:9 1Thess 5:18 Heb 13:15

 5   this.
1Cor 6:9 1Cor 6:10 Gal 5:19 Gal 5:21
that no.
Eph 5:3 Heb 13:4
who is.
Gal 5:21 Col 3:5 1Tim 6:10 1Tim 6:17 Rev 21:8 Rev 22:15

 6   no.
Jer 29:8 Jer 29:9 Jer 29:31 Ezek 13:10 - Ezek 13:16 Mic 3:5 Matt 24:4 Matt 24:24 Mark 13:5 Mark 13:22 Gal 6:7 Gal 6:8 Col 2:4 Col 2:8 Col 2:18 2Thess 2:3 2Thess 2:10 - 2Thess 2:12 1John 4:1
vain.
2Kgs 18:20 Jer 23:14 - Jer 23:16
cometh.
Num 32:13 Num 32:14 Josh 22:17 Josh 22:18 Ps 78:31 Rom 1:18 Col 3:6
children.
Eph 2:2 Eph 2:3
disobedience. or, unbelief.
Heb 3:19 1Pet 2:8
*Gr:
Eph 5:6

 7   Eph 5:11 Num 16:26 Ps 50:18 Pro 1:10 - Pro 1:17 Pro 9:6 Pro 13:20 1Tim 5:22 Rev 18:4

 8   ye were.
Eph 2:11 Eph 2:12 Eph 4:18 Eph 6:12 Ps 74:20 Isa 9:2 Isa 42:16 Isa 60:2 Jer 13:16 Matt 4:16 Luke 1:79 Acts 17:30 Acts 26:18 Rom 1:21 Rom 2:19 2Cor 6:14 Col 1:13 Titus 3:3 1Pet 2:9 1John 2:8
but.
Isa 42:6 Isa 42:7 Isa 49:6 Isa 49:9 Isa 60:1 Isa 60:3 Isa 60:19 Isa 60:20 John 1:4 John 1:5 John 1:9 John 8:12 John 12:46 1Cor 1:30 2Cor 3:18 2Cor 4:6 1Thess 5:4 - 1Thess 5:8 1John 2:9 - 1John 2:11
walk.
Eph 5:2 Isa 2:5 Luke 16:8 John 12:36 Gal 5:25 1Pet 2:9 - 1Pet 2:11 1John 1:7

 9   the fruit.
Gal 5:22 Gal 5:23
goodness.
Ps 16:2 Ps 16:3 Rom 2:4 Rom 15:14 1Pet 2:25 3John 1:11
righteousness.
Phil 1:11 1Tim 6:11 Heb 1:8 Heb 11:33 1Pet 2:24 1John 2:29 1John 3:9 1John 3:10
truth.
Eph 4:15 Eph 4:25 Eph 6:14 John 1:47

 10   Proving.
1Sam 17:39 Rom 12:1 Rom 12:2 Phil 1:10 1Thess 5:21
acceptable.
Ps 19:14 Pro 21:3 Isa 58:5 Jer 6:20 Rom 14:18 Phil 4:18 1Tim 2:3 1Tim 5:4 Heb 12:28 1Pet 2:5 1Pet 2:20

 11   no.
Eph 5:7 Gen 49:5 - Gen 49:7 Ps 1:1 Ps 1:2 Ps 26:4 Ps 26:5 Ps 94:20 Ps 94:21 Pro 4:14 Pro 4:15 Pro 9:6 Jer 15:17 Rom 16:17 1Cor 5:9 - 1Cor 5:11 1Cor 10:20 1Cor 10:21 2Cor 6:14 - 2Cor 6:18 2Thess 3:6 2Thess 3:14 1Tim 6:5 2Tim 3:5 2John 1:10 2John 1:11 Rev 18:4
unfruitful.
Pro 1:31 Isa 3:10 Isa 3:11 Rom 6:21 Gal 6:8
works.
Eph 4:22 Job 24:13 - Job 24:17 John 3:19 - John 3:21 Rom 1:22 - Rom 1:32 Rom 13:12 1Thess 5:7
but.
Gen 20:16 Lev 19:17 Ps 141:5 Pro 9:7 Pro 9:8 Pro 13:18 Pro 15:12 Pro 19:25 Pro 25:12 Pro 29:1 Isa 29:21 Matt 18:15 Luke 3:19 1Tim 5:20 2Tim 4:2 Titus 2:15

 12   it.
Eph 5:3 Rom 1:24 - Rom 1:27 1Pet 4:3
in.
2Sam 12:12 Pro 9:17 Eccl 12:14 Jer 23:24 Luke 12:1 Luke 12:2 Rom 2:16 Rev 20:12

 13   reproved. or, discovered.
Lam 2:14 Hos 2:10 Hos 7:1
for.
Mic 7:9 John 3:20 John 3:21 1Cor 4:5 Heb 1:13

 14   he. or, it. Awake.
Isa 51:17 Isa 52:1 Isa 60:1 Rom 13:11 Rom 13:12 1Cor 15:34 1Thess 5:6 2Tim 2:26
*marg:
Eph 5:14
arise.
Eph 2:5 Isa 26:19 Ezek 37:4 - Ezek 37:10 John 5:25 - John 5:29 John 11:43 John 11:44 Rom 6:4 Rom 6:5 Rom 6:13 Col 3:1
Christ.
John 8:12 John 9:5 Acts 13:47 2Cor 4:6 2Tim 1:10

 15   See.
Eph 5:33 Matt 8:4 Matt 27:4 Matt 27:24 1Thess 5:15 Heb 12:25 1Pet 1:22 Rev 19:10
walk.
Exod 23:13 Matt 10:16 1Cor 14:20 Phil 1:27 Col 1:9 Col 4:5
not.
2Sam 24:10 Job 2:10 Ps 73:22 Pro 14:8 Matt 25:2 Luke 24:25 Gal 3:1 Gal 3:3 1Tim 6:9 Jas 3:13

 16   Redeeming.
Eccl 9:10 Rom 13:11 Gal 6:10 Col 4:5
the days.
Eph 6:13 Eph 6:15 Ps 37:19 Eccl 11:2 Eccl 12:1 Amos 5:13 John 12:35 Acts 11:28 Acts 11:29 1Cor 7:26 1Cor 7:29 - 1Cor 7:31

 17   be.
Eph 5:15 Col 4:5
understanding.
Deut 4:6 1Kgs 3:9 - 1Kgs 3:12 Job 28:28 Ps 111:10 Ps 119:27 Pro 2:5 Pro 14:8 Pro 23:23 Jer 4:22 John 7:17 Rom 12:2 Col 1:9 1Thess 4:1 - 1Thess 4:3 1Thess 5:18 1Pet 4:2

 18   be not.
Gen 9:21 Gen 19:32 - Gen 19:35 Deut 21:20 Ps 69:12 Pro 20:1 Pro 23:20 Pro 23:21 Pro 23:29 - Pro 23:35 Isa 5:11 - Isa 5:13 Isa 5:22 Matt 24:49 Luke 12:45 Luke 21:34 Rom 13:13 1Cor 5:11 1Cor 6:10 1Cor 11:21 Gal 5:21 1Thess 5:7
excess.
Matt 23:25 1Pet 4:3 1Pet 4:4
but.
Ps 63:3 - Ps 63:5 Song 1:4 Song 7:9 Isa 25:6 Isa 55:1 Zech 9:15 - Zech 9:17 Luke 11:13 Acts 2:13 - Acts 2:18 Acts 11:24 Gal 5:22 - Gal 5:25

 19   to yourselves.
Acts 16:25 1Cor 14:26 Col 3:16 Jas 5:13
psalms. Psalms, [psalmos *G5568*,] from [psallo *G5567*,] to touch or play on a musical instrument, properly denotes such sacred songs or poems as are sung to stringed instruments, and may here refer to those of David; hymns, [humnos *G5215*,] from [hudo,] to sing, celebrate, praise, signifies songs in honour of God; and songs [ode *G5603*,] from [aeido,] to sing, denotes any regular poetic composition adapted to singing, and is here restricted to those which are spiritual.
Ps 95:2 Ps 105:2 Matt 26:30
making.
Ps 47:7 Ps 47:8 Ps 62:8 Ps 86:12 Ps 105:3 Ps 147:7 Isa 65:14 Matt 15:8 John 4:23 John 4:24

 20   thanks.
Eph 5:4 Job 1:21 Ps 34:1 Isa 63:7 Acts 5:41 1Cor 1:4 Phil 1:3 Phil 4:6 Col 1:11 Col 1:12 Col 3:17 1Thess 3:9 1Thess 5:18 2Thess 1:3 2Thess 2:13
in.
John 14:13 John 14:14 John 15:16 John 16:23 - John 16:26 Col 3:17 Heb 13:15 1Pet 2:5 1Pet 4:11

 21   submitting.
Eph 5:22 Eph 5:24 Gen 16:9 1Chr 29:24 Rom 13:1 - Rom 13:5 1Cor 16:16 Phil 2:3 1Tim 2:11 1Tim 3:4 Heb 13:17 1Pet 2:13 1Pet 5:5
in.
2Chr 19:7 Neh 5:9 Neh 5:15 Pro 24:21 2Cor 7:1 1Pet 2:17

 22   submit.
Eph 5:24 Gen 3:16 Esth 1:16 - Esth 1:18 Esth 1:20 1Cor 14:34 Col 3:18 - Col 3:25 1Tim 2:11 1Tim 2:12 Titus 2:5 1Pet 3:1 - 1Pet 3:6
as.
Eph 6:5 Col 3:22 Col 3:23

 23   husband.
1Cor 11:3 - 1Cor 11:10
even.
Eph 1:22 Eph 1:23 Eph 4:15 Col 1:18
he.
Eph 5:25 Eph 5:26 Acts 20:28 1Thess 1:10 Rev 5:9

 24   in.
Eph 5:33 Exod 23:13 Exod 29:35 Col 3:20 Col 3:22 Titus 2:7 Titus 2:9

 25   love.
Eph 5:28 Gen 2:24 Gen 24:67 2Sam 12:3 Pro 5:18 Pro 5:19 Col 3:19 1Pet 3:7
loved.
Eph 5:2 Matt 20:28 Luke 22:19 Luke 22:20 John 6:51 Acts 20:28 Gal 1:4 Gal 2:20 1Tim 2:6 1Pet 1:18 - 1Pet 1:21 Rev 1:5 Rev 5:9

 26   he.
John 17:17 - John 17:19 Acts 26:18 1Cor 6:11 Titus 2:14 Heb 9:14 Heb 10:10 1Pet 1:2 Jude 1:1
with.
Ezek 16:9 Ezek 36:25 Zech 13:1 John 3:5 Acts 22:16 Titus 3:5 - Titus 3:7 Heb 10:22 1Pet 3:21 1John 5:6
by.
John 15:8 John 17:7 Jas 1:18 1Pet 1:22 1Pet 1:23

 27   he.
2Cor 4:14 2Cor 11:2 Col 1:22 Col 1:28 Jude 1:24
glorious.
Ps 45:13 Ps 87:3 Isa 60:15 - Isa 60:20 Isa 62:3 Jer 33:9 Heb 12:22 - Heb 12:24 Rev 7:9 - Rev 7:17 Rev 21:10 - Rev 21:26
not.
Song 4:7 Heb 9:14 1Pet 1:19 1Pet 1:19 2Pet 3:14
but.
Eph 1:4 2Cor 11:2 Col 1:22 Col 1:28 1Thess 5:23 Jude 1:21 Rev 21:27

 28   as.
Eph 5:31 Eph 5:33 Gen 2:21 - Gen 2:24 Matt 19:5

 29   hated.
Eph 5:31 Pro 11:17 Eccl 4:5 Rom 1:31
nourisheth.
Isa 40:11 Ezek 34:14 Ezek 34:15 Ezek 34:27 Matt 23:37 John 6:50 - John 6:58

 30   Eph 1:23 Gen 2:23 Rom 12:5 1Cor 6:15 1Cor 12:12 - 1Cor 12:27 Col 2:19

 31   Gen 2:24 Matt 19:5 Mark 10:7 Mark 10:8 1Cor 6:16

 32   a great.
Eph 6:19 Col 2:2 1Tim 3:8 1Tim 3:16
speak.
Ps 45:9 - Ps 45:17 Song 1:1 - Song 8:14 Isa 54:5 Isa 62:4 Isa 62:5 John 3:29 2Cor 11:2 Rev 19:7 Rev 19:8 Rev 21:2

 33   let.
Eph 5:25 Eph 5:28 Eph 5:29 Col 3:19 1Pet 3:7
reverence.
Eph 5:22 1Kgs 1:31 Esth 1:20 Heb 12:9 1Pet 3:2 - 1Pet 3:6


Display settings Display settings JehošuaJehošua
0.037 s.