Czech Study Bible Translation (CZ)Deuteronomy - 1. chapter - Deuteronomy - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Toto jsou slova, která mluvil Mojžíš k celému Izraeli za Jordánem, v pustině, v Arabě naproti Súfu, mezi Páranem a Tófelem, Lábanem, Chaserótem a Dí-zahabem. 2Od Chorébu směrem k pohoří Seíru až do Kádeš-barneje to je jedenáct dní. 3I stalo se ve čtyřicátém roce, v jedenáctém měsíci, prvního dne toho měsíce, že Mojžíš pověděl synům Izraele všechno, co mu pro ně Hospodin přikázal, 4poté, co pobil emorejského krále Síchona sídlícího v Chešbónu a bášanského krále Óga sídlícího v Aštarótu a v Edreí. 5Za Jordánem, v moábské zemi, začal Mojžíš vysvětlovat tento zákon: 6Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Chorébu: Dost dlouho jste pobývali na této hoře. 7Vydejte se na cestu, vyrazte a jděte do pohoří Emorejců, ke všem jejich sousedům, do Araby, do pohoří, do Šefely, do Negebu a na pobřeží moře, do kenaanské země a Libanonu, až k Veliké řece, řece Eufratu. 8Pohleď, dal jsem před vás tu zemi. Jděte a obsaďte zemi, o které Hospodin přísahal vašim otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ji dá jim a jejich potomstvu po nich. 9V té době jsem vám řekl: Nemohu vás sám unést. 10Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil, ano je vás dnes tolik jako hvězd na nebi. 11Ať vám Hospodin, Bůh vašich otců, ještě tisíckrát přidá a požehná vám, tak jak vám řekl. 12Jak ale mohu sám unést vaši zátěž, vaše břemena a vaše spory? 13Vyberte si ve svých kmenech moudré, rozumné a znalé muže a ustanovím je za vaše předáky. 14Nato jste mi odpověděli: To, co jsi řekl, abychom učinili, je dobré. 15Vzal jsem tedy předáky vašich kmenů, moudré a znalé muže, a ustanovil jsem je předáky nad vámi, veliteli nad tisíci, veliteli nad sty, veliteli nad padesáti, veliteli nad deseti a správci nad vašimi kmeny. 16V té době jsem přikázal vašim soudcům: Vyslechněte své bratry a suďte spravedlivě mezi člověkem a jeho bratrem i příchozím. 17Při soudu nestraňte lidem, vyslechněte malého i velkého. Nemějte strach z člověka, neboť soud patří Bohu. Záležitost, která bude pro vás příliš těžká, předneste mně a já ji vyslechnu. 18V té době jsem vám přikázal všechno, co máte dělat. 19Vyrazili jsme z Chorébu a šli jsme celou tou velkou a obávanou pustinou, kterou jste viděli cestou k emorejskému pohoří, jak nám přikázal Hospodin, náš Bůh, až jsme došli do Kádeš-barneje. 20Řekl jsem vám: Přišli jste až k emorejskému pohoří, které vám dává Hospodin, náš Bůh. 21Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, před tebe dal zemi. Vytáhni a obsaď ji, jak ti řekl Hospodin, Bůh tvých otců. Neboj se a neděs. 22Přistoupili jste všichni ke mně a řekli jste: Pošleme před sebou muže, aby pro nás proslídili zemi a přinesli nám zpět zprávu o cestě, kterou máme táhnout, a o městech, do kterých máme vejít. 23Líbilo se mi to a vybral jsem z vás dvanáct mužů, jednoho muže za každý kmen. 24Vydali se na cestu, stoupali do pohoří a přišli až do údolí Eškólu. Prozkoumali ho, 25vzali s sebou z ovoce té země a zanesli to k nám. Přinesli nám zprávu se slovy: Země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh, je dobrá. 26Nechtěli jste však vytáhnout a vzpírali jste se příkazu Hospodina, svého Boha, 27reptali jste ve svých stanech a říkali jste: Hospodin nás měl v nenávisti, vyvedl nás z egyptské země, aby nás vydal do ruky Emorejců a vyhladil nás. 28Kam to táhneme? Naši bratři oslabovali naše srdce slovy: Je tam lid větší a vyšší nežli my, jsou tam města velká a opevněná až k nebesům; viděli jsme tam dokonce i potomky Anákovců. 29Nato jsem vám řekl: Nemějte strach a nebojte se jich. 30Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, on bude bojovat za vás, stejně jako jednal s vámi před vašima očima v Egyptě 31a v pustině, kde jsi viděl, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, po celou cestu, kterou jste šli, až jste přišli na toto místo. 32Navzdory tomu všemu jste nevěřili Hospodinu, svému Bohu, 33který šel cestou před vámi, aby vám vyhledal místo k táboření a aby vám ukázal cestu, po které byste měli jít — ohněm v noci a oblakem ve dne. 34Když Hospodin uslyšel křik vašich slov, rozhněval se a přísahal: 35Nikdo z lidí této zlé generace neuvidí tu dobrou zemi, o které jsem přísahal, že ji dám vašim otcům, 36kromě Káleba, syna Jefunova. Ten ji uvidí, jemu a jeho synům dám zemi, na kterou vstoupil, protože šel naplno za Hospodinem. 37Také na mě se Hospodin kvůli vám rozhněval a řekl: Ani ty tam nevejdeš. 38Jozue, syn Núnův, který ti slouží, ten tam vejde. Jej posilni, neboť on dá zemi Izraeli do dědictví. 39Vaše malé děti, o kterých jste říkali, že se stanou kořistí, a vaši synové, kteří dnes nerozeznají dobré a zlé, ti tam vejdou, jim ji dám a oni ji obsadí. 40Vy se však vydejte na cestu zpět a vyrazte do pustiny směrem k Rákosovému moři. 41Nato jste mi odpověděli: Zhřešili jsme proti Hospodinu. Vytáhneme a budeme bojovat, jak přikázal Hospodin, náš Bůh. Připásali jste si každý své válečné zbraně a lehkomyslně jste vytáhli do pohoří. 42Hospodin mi řekl: Řekni jim: Netáhněte a nebojujte, protože já nejsem uprostřed vás; ať nejste poraženi od svých nepřátel. 43Mluvil jsem k vám, ale neposlouchali jste. Vzepřeli jste se Hospodinovu příkazu, jednali jste povýšeně a vytáhli jste do pohoří. 44Emorejci sídlící v onom pohoří vytáhli proti vám, pronásledovali vás, jako to dělávají včely, a rozehnali vás od Seíru až po Chormu. 45Když jste se vrátili, plakali jste před Hospodinem, ale Hospodin neslyšel váš hlas, nenaslouchal vám. 46Zůstali jste v Kádeši po mnoho dní, asi tak rok jste tam zůstali.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   The Fifth Book of Moses, called Deuteronomy.
Deut 1:1 Moses' speech in the end of the fortieth year;
Deut 1:6 briefly rehearsing the history of God's sending them from Horeb;
Deut 1:14 of giving them officers;
Deut 1:19 of sending the spies to search the land;
Deut 1:34 of his anger for their incredulity;
Deut 1:41 and disobedience.
on this.
Num 32:5 Num 32:19 Num 32:32 Num 34:15 Num 35:14 Josh 9:1 Josh 9:10 Josh 22:4 Josh 22:7
Red sea. or, Zuph. Or rather, Suph. This could not have been the Red Sea, not only because the word yam, "sea," is not joined with it as usual, but because they were now east of Jordan, and farther from the Red Sea than ever. It seems to be the same which is called Suphah in Num 21:14; which must necessarily signify some place in or adjoining to the plains of Moab, and not far from the Jordan and Arnon. Ptolemy mentions a people called Sophonites that dwelt in Arabia Petrea, who may have taken their name from this place.
Paran. Paran, Tophel, Laban, Hazeroth, and Dizahab, seem to have been either places or cities not far from the plains of Moab; for it is evident that Paran and Hazeroth could not have been those near the Red sea, and not far from Horeb.
Deut 33:2 Gen 21:21 Num 10:12 Num 12:16 Num 13:3 Num 13:26 1Sam 25:1 Hab 3:3
Hazeroth.
Num 11:35 Num 33:17 Num 33:18

 2   by the way.
Deut 1:44 Deut 2:4 Deut 2:8 Num 20:17 - Num 20:21
unto.
Lev 2:14 Lev 9:23 Num 13:26 Num 32:8 Josh 14:6

 3   Num 20:1 Num 33:38

 4   Deut 2:26 - Deut 2:37 Deut 3:1 - Deut 3:11 Num 21:21 - Num 21:35 Josh 12:2 - Josh 12:6 Josh 13:10 - Josh 13:12 Neh 9:22 Ps 135:11 Ps 136:19 Ps 136:20

 5   to declare.
Deut 4:8 Deut 17:18 Deut 17:19 Deut 31:9 Deut 32:46

 6   in Horeb.
Deut 5:2 Exod 3:1 Exod 17:6
Ye have.
Exod 19:1 Exod 19:2 Num 10:11 - Num 10:13

 7   the mount.
Gen 15:16 - Gen 15:21 Exod 23:31 Num 34:3 - Num 34:12 Josh 24:15 Amos 2:9
all the places. Heb. all his neighbours. in the plain.
Deut 11:11 Josh 10:40 Josh 11:16 Josh 11:17
the great.
Deut 11:24 Josh 1:4 2Sam 8:3 1Chr 5:9 1Chr 18:3

 8   set. Heb. given. which.
Gen 12:7 Gen 13:14 Gen 13:15 Gen 15:16 Gen 15:18 Gen 17:7 Gen 17:8 Gen 22:16 - Gen 22:18 Gen 26:3 Gen 26:4 Gen 28:13 Gen 28:14

 9   I am not.
Exod 18:18 Num 11:11 - Num 11:14 Num 11:17

 10   your God.
Deut 10:22 Deut 28:62 Gen 15:5 Gen 22:17 Gen 28:14 Exod 12:37 Exod 32:13 Num 1:46 1Chr 27:23 Neh 9:23
ye are this day. This was the promise made by God to Abraham, (Gen 15:5, Gen 15:6,) which Moses considers now as amply fulfilled. Many suppose the expression to be hyperbolical; and others, no friends to revelation, think it a vain, empty boast, because the stars, in their apprehension, amount to innumerable millions. But, as this refers to the number of stars that appear to the naked eye, which only amount to about 3,010 in both hemispheres, the number of the Israelites far exceeded this; for independently of women and children, at the last census, they amounted to more than 600,000.


 11   make you.
2Sam 24:3 1Chr 21:3 Ps 115:14
and bless you.
Gen 15:5 Gen 22:17 Gen 26:4 Gen 49:25 Exod 32:13 Num 6:27 Num 22:12

 12   Deut 1:9 Exod 18:13 - Exod 18:16 Num 11:11 - Num 11:15 1Kgs 3:7 - 1Kgs 3:9 Ps 89:19 2Cor 2:16 2Cor 3:5

 13   Take. Heb. Give.
Exod 18:21 Num 11:16 Num 11:17 Acts 1:21 - Acts 1:23 Acts 6:2 - Acts 6:6

 14   Deut 1:14

 15   I took.
Deut 16:18 Exod 18:25 Exod 18:26
made. Heb. gave.
Eph 4:11
captains over thousands.
Num 31:14 1Sam 8:12 1Sam 17:18 1Sam 22:7

 16   charged.
Deut 27:11 Deut 31:14 Num 27:19 1Thess 2:11 1Tim 5:21 1Tim 6:17
Hear.
Deut 16:18 Deut 16:19 Exod 23:2 Exod 23:3 Exod 23:7 Exod 23:8 Lev 19:15 2Sam 23:3 2Chr 19:6 - 2Chr 19:10 Ps 58:1 John 7:24
the stranger.
Deut 10:18 Deut 10:19 Deut 24:14 Exod 22:21 Exod 23:9 Lev 24:22

 17   shall not.
Deut 10:17 Deut 16:19 Lev 19:15 1Sam 16:7 2Sam 14:14 Pro 24:23 Luke 20:21 Acts 10:34 Acts 10:35 Rom 2:11 Eph 6:9 Col 3:25 Jas 2:1 Jas 2:3 Jas 2:9 1Pet 1:17
respect persons. Heb. acknowledge faces. That is, let not the bold, daring countenances of the rich or mighty induce you to give an unrighteous decision; and let not the abject look of the poor man induce you either to favour him in an unrighteous cause, or to give judgment against him at the demand of the oppressor.
ye shall hear.
Exod 23:3 Exod 23:6 Exod 23:7 1Sam 12:3 1Sam 12:4 Job 22:6 - Job 22:9 Job 29:11 - Job 29:17 Job 31:13 - Job 31:16 Ps 82:3 Ps 82:4 Pro 22:22 Pro 22:23 Jer 5:28 Jer 5:29 Amos 5:11 Amos 5:12 Mic 2:1 - Mic 2:3 Mic 3:1 - Mic 3:4 Mic 7:3 Mic 7:4 Jas 2:2 - Jas 2:4 Jas 2:5
ye shall not.
1Kgs 21:8 - 1Kgs 21:14 Job 31:34 Pro 29:25 Jer 1:17 Matt 22:16 Mark 12:14 1Thess 2:4
the judgment.
2Chr 19:6
the cause.
Deut 17:8 - Deut 17:10 Exod 18:18 Exod 18:22 Exod 18:26

 18   Deut 4:5 Deut 4:40 Deut 12:28 Deut 12:32 Matt 28:20 Acts 20:20 Acts 20:27

 19   through.
Deut 8:15 Deut 32:10 Num 10:12 Jer 2:6
we came.
Deut 1:2 Num 13:26

 20   the mountain.
Deut 1:7 Deut 1:8

 21   fear not.
Deut 20:1 Num 13:30 Num 14:8 Num 14:9 Josh 1:9 Ps 27:1 - Ps 27:3 Ps 46:1 Ps 46:7 Ps 46:11 Isa 41:10 Isa 43:1 Isa 43:2 Luke 12:32 Heb 13:6

 22   We will send. The people proposed this measure through unbelief; Moses, mistaking their motive, approved of it; and God, being justly displeased, permitted them to follow their own counsel, which proved injurious to them only through their sin and folly.
Num 13:1 - Num 13:20

 23   Num 13:3 - Num 13:33

 24   Num 13:21 - Num 13:27 Josh 2:1 Josh 2:2

 25   Deut 1:25

 26   Num 14:1 - Num 14:4 Ps 106:24 Ps 106:25 Isa 63:10 Acts 7:51

 27   The Lord hated us.
Deut 9:28 Exod 16:3 Exod 16:8 Num 14:3 Num 21:5 Matt 25:24 Luke 19:21

 28   discouraged. Heb. melted.
Deut 20:8
*marg:
Deut 1:28 Exod 15:15 Josh 2:9 Josh 2:11 Josh 2:24
*marg:
Deut 1:28 Josh 14:8 Isa 13:7 Ezek 21:7
The people.
Deut 9:1 Deut 9:2 Num 13:28 - Num 13:33
walled. That is, with very high walls, which could not be easily scaled. Harmer says, high walls are still to be seen in Arabia, and are deemed a sufficient defence against the Arabs, who scarcely ever attempt to plunder except on horseback. The monastery on Mount Sinai, and the convent of St. Anthony in Egypt, are surrounded with a very high wall, without gates; the persons and things being taken up and let down through an opening in the upper part, by means of a pulley and a basket. This kind of walling is a sufficient defence.
we have seen.
Deut 9:2 Josh 11:22 Josh 15:14 Judg 1:10 Judg 1:20 2Sam 21:16 - 2Sam 21:22

 29   Deut 1:21

 30   he shall.
Deut 20:1 - Deut 20:4 Exod 14:14 Exod 14:25 Josh 10:42 1Sam 17:45 1Sam 17:46 2Chr 14:11 2Chr 14:12 2Chr 32:8 Neh 4:20 Ps 46:11 Isa 8:9 Isa 8:10 Rom 8:31 Rom 8:37
according.
Exod 7:1 - Exod 7:25 Exod 15:1 - Exod 15:27 Ps 78:11 - Ps 78:13 Ps 78:43 - Ps 78:51 Ps 105:27 - Ps 105:36

 31   in the wilderness.
Exod 16:1 - Exod 17:16 Neh 9:12 - Neh 9:23 Ps 78:14 - Ps 78:28 Ps 105:39 - Ps 105:41
bare thee.
Deut 32:11 Deut 32:12 Exod 19:4 Num 11:11 Num 11:12 Num 11:14 Isa 40:11 Isa 46:3 Isa 46:4 Isa 63:9 Hos 11:3 Hos 11:4 Acts 13:18
*marg:
Deut 1:31

 32   2Chr 20:20 Ps 78:22 Ps 106:24 Isa 7:9 Heb 3:12 Heb 3:18 Heb 3:19 Jude 1:5

 33   Who went.
Exod 13:21 Num 10:33 Ps 77:20 Ezek 20:6
in fire.
Exod 13:21 Exod 13:22 Exod 14:19 Exod 14:20 Exod 14:24 Exod 40:34 - Exod 40:38 Num 9:15 - Num 9:22 Num 10:11 Num 10:12 Num 14:14 Neh 9:12 Ps 78:14 Ps 105:39 Isa 4:5 Isa 4:6 Zech 2:5

 34   and sware.
Deut 2:14 Deut 2:15 Num 14:22 - Num 14:30 Num 32:8 - Num 32:13 Ps 95:11 Ezek 20:15 Heb 3:8 - Heb 3:11

 35   Deut 1:35

 36   Caleb.
Num 13:6 Num 13:30 Num 26:65 Num 32:12 Num 34:19 Josh 14:6 - Josh 14:14 Judg 1:12 - Judg 1:15
wholly followed. Heb. fulfilled to go after.
Num 14:24

 37   Deut 3:23 - Deut 3:26 Deut 4:21 Deut 34:4 Num 20:12 Num 27:13 Num 27:14 Ps 106:32 Ps 106:33

 38   Joshua.
Num 13:8 Num 13:16 Num 14:30 Num 14:38 Num 26:65
which standeth.
Exod 17:9 - Exod 17:14 Exod 24:13 Exod 33:11 1Sam 16:22 Pro 22:29
encourage him.
Deut 3:28 Deut 31:7 Deut 31:8 Deut 31:14 Deut 31:23 Num 27:18 - Num 27:23 Josh 1:1 Josh 1:6 - Josh 1:9

 39   your little.
Num 14:3 Num 14:31
which in.
Isa 7:15 Isa 7:16 Jonah 4:11 Rom 9:11 Eph 2:3

 40   Num 14:25

 41   We have sinned.
Num 14:39 Num 14:40 - Num 14:45 Num 22:34 Pro 19:3

 42   Go not up.
Num 14:41 Num 14:42
for I am not.
Lev 26:17 Josh 7:8 - Josh 7:13 1Sam 4:2 1Sam 4:10 Isa 30:17 Isa 59:1 Isa 59:2 Hos 9:12

 43   but rebelled.
Isa 63:10 Acts 7:51 Rom 8:7 Rom 8:8
went presumptuously up. Heb. ye were presumptuous and wentup.
Num 14:44

 44   chased you. When bees are provoked or disturbed, the whole swarm attack and pursue whatever annoys them, with great courage and fury, and sometimes are a most formidable enemy. They were so troublesome in some districts of Crete, that, according to Pliny, the inhabitants were actually compelled to forsake their homes. Ćlian reports, that some places in Scythia were formerly inaccessible on account of the numerous swarms of bees with which they were infested. Mk. Park relates, that some of his associates imprudently attempted to rob a numerous hive which they found in their way. The exasperated little animals rushed out to defend their property, and attacked them with so much fury, that they quickly compelled the whole company of men, horses, and asses, to scamper off in all directions, The horses were never recovered, and a number of the asses were so severely stung, that they died the next day.
Deut 28:25 Deut 32:30 Ps 118:12 Isa 7:18
unto Hormah.
Num 14:45 Num 21:3

 45   Ps 78:34 Heb 12:17

 46   Num 14:25 Num 14:34 Num 20:1 Num 20:22 Judg 11:16 Judg 11:17


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.364 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version