Czech Study Bible Translation (CZ)2 Chronicles - 1. chapter - 2 Chronicles - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Šalomoun, syn Davidův, si počínal ve svém království zmužile, neboť Hospodin, jeho Bůh, byl s ním a učinil ho velmi velkým. 2Šalomoun promluvil k celému Izraeli — k velitelům nad tisíci a nad sty, k soudcům a ke všem předákům celého Izraele, předákům rodů — 3a pak šel Šalomoun a celé to shromáždění s ním na návrší v Gibeónu, neboť tam byl Boží stan setkávání, který udělal v pustině Mojžíš, otrok Hospodinův. 4Ale Boží truhlu přenesl David z Kirjat-jearímu na místo, které pro ni David připravil, když pro ni postavil v Jeruzalémě stan. 5Bronzový oltář, který udělal Besaleel, syn Urího, syna Chúrova, umístil před Hospodinův příbytek a tam se Šalomoun i to shromáždění dotazovali Hospodina. 6Šalomoun tam vystoupil před Hospodina k bronzovému oltáři, který byl ve stanu setkávání, a přinesl na něm tisíc zápalných obětí. 7V oné noci se ukázal Šalomounovi Bůh a řekl mu: Žádej, co ti mám dát. 8Šalomoun Bohu řekl: Ty jsi prokázal mému otci Davidovi velké milosrdenství a ustanovil jsi mě po něm králem. 9Nyní, Hospodine Bože, ať se ukáže jako spolehlivé tvé slovo vůči mému otci Davidovi, neboť ty jsi mě ustanovil králem nad lidem početným jako prach země. 10Nuže, dej mi moudrost a poznání, abych mohl vycházet před tímto lidem a vcházet, neboť kdo dokáže soudit tento tvůj velký lid? 11Bůh Šalomounovi řekl: Protože jsi měl toto v srdci a nežádal jsi bohatství, poklady a slávu, ani smrt těch, kteří tě nenávidí, ba ani dlouhý život jsi nežádal, ale žádal jsi moudrost a poznání, abys dokázal soudit můj lid, nad nímž jsem tě ustanovil králem, 12moudrost a poznání ti budou dány, ale dám ti také bohatství, poklady a slávu, jakou neměli králové před tebou a ani nebude mít žádný po tobě. 13Šalomoun pak odešel od stanu setkávání na návrší v Gibeónu do Jeruzaléma a kraloval nad Izraelem. 14Šalomoun nashromáždil vozy a koně a měl tisíc čtyři sta vozů a dvanáct tisíc jezdeckých koní. Umístil je ve městech pro vozy a u krále v Jeruzalémě. 15Král učinil stříbro a zlato v Jeruzalémě tak hojné jako kamení a cedry tak početné jako sykomory Šefele. 16Koně, které měl Šalomoun, se dováželi z Egypta a z Kue. Královští obchodníci je brali z Kue za pevnou cenu. 17Válečný vůz se z Egypta dovážel za šest set šekelů stříbra a kůň za sto padesát šekelů. Jejich prostřednictvím se tak vyváželi všem králům chetejským a aramejským. 18I řekl si Šalomoun, že postaví dům pro Hospodinovo jméno a svůj královský dům.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   2Chr 1:1 The solemn offering of Solomon at Gibeon.
2Chr 1:7 Solomon's choice of wisdom is blessed by God.
2Chr 1:13 Solomon's forces and wealth.
was strengthened.
1Kgs 2:12 1Kgs 2:46
the Lord.
Gen 21:22 Gen 39:2 Gen 39:21 Exod 3:12 1Chr 17:8 Matt 28:20
magnified.
1Chr 29:25 Phil 2:9 - Phil 2:11

 2   Then Solomon. This seems to have taken place a short time after David's decease, and, according to some, in the second year of Solomon's reign; when being established in his kingdom, he convened his chief men, and spake to them concerning the solemn sacrifice which he purposed to offer to God.
to the captains.
2Chr 29:20 2Chr 30:2 2Chr 34:29 2Chr 34:30 1Chr 13:1 1Chr 15:3 1Chr 27:1 1Chr 28:1 1Chr 29:1
the chief.
1Chr 15:12 1Chr 24:4 1Chr 24:31

 3   Gibeon.
1Kgs 3:4 - 1Kgs 3:15 1Chr 16:39 1Chr 21:29
the tabernacle.
Exod 26:1 - Exod 26:37 Exod 40:2 Exod 40:34 Lev 1:1
the servant.
Deut 34:5

 4   the ark. The tabernacle and the brazen altar still remained at Gibeon; but David had brought away the ark out of the tabernacle, and placed it in a tent at Jerusalem.
2Sam 6:2 2Sam 6:17 1Chr 13:5 1Chr 13:6 1Chr 15:1 1Chr 15:25 - 1Chr 15:28
for he had pitched.
1Chr 16:1 Ps 132:5 Ps 132:6

 5   the brasen.
Exod 27:1 - Exod 27:8 Exod 38:1 - Exod 38:7
Bezaleel.
Exod 31:2 1Chr 2:19 1Chr 2:20
he put. or, was there. sought unto it. went to seek the Lord there.


 6   a thousand.
1Kgs 3:4 1Kgs 8:63 1Chr 29:21 Isa 40:16

 7   In that night. This was the night following the sacrifice which Solomon had offered.
1Kgs 3:5 - 1Kgs 3:15 Pro 3:5 Pro 3:6
Ask.
Matt 7:7 Matt 7:8 Mark 10:36 Mark 10:37 Mark 10:51 John 16:23 1John 5:14 1John 5:15

 8   Thou has shewed.
2Sam 7:8 2Sam 7:9 2Sam 12:7 2Sam 12:8 2Sam 22:51 2Sam 23:1 Ps 86:13 Ps 89:20 - Ps 89:28 Ps 89:49 Isa 55:3
to reign.
1Chr 28:5 1Chr 29:23

 9   let thy promise.
2Sam 7:12 - 2Sam 7:16 2Sam 7:25 - 2Sam 7:29 1Chr 17:11 - 1Chr 17:14 1Chr 17:23 - 1Chr 17:27 1Chr 28:6 1Chr 28:7 Ps 89:35 - Ps 89:37 Ps 132:11 Ps 132:12
for thou hast.
1Kgs 3:7 1Kgs 3:8
like the dust. Heb. much as the dust.
Gen 13:16 Gen 22:17 Num 23:10

 10   Give me.
1Kgs 3:9 Ps 119:34 Ps 119:73 Pro 2:2 - Pro 2:6 Pro 3:13 - Pro 3:18 Pro 4:7 Jas 1:5
go out.
Num 27:17 Deut 31:2 2Sam 5:2
for who can.
2Cor 2:16 2Cor 3:5

 11   Because. This does not occur in Kings: and it implies that the request of Solomon, as arising from a spiritual judgment and heart, was peculiarly acceptable to that God who searches, regards, and demands the heart. God promised Solomon all the things which he had not asked, except the life of his enemies; for he was to be a peaceable king, a type of the Prince of peace.
this was.
1Sam 16:7 1Kgs 3:11 - 1Kgs 3:13 1Kgs 8:18 1Chr 28:2 1Chr 29:17 1Chr 29:18 Pro 23:7 Acts 5:4 Heb 4:12
that thou mayest.
1Kgs 3:28 Pro 14:8 Jas 3:13 Jas 3:17

 12   I will give.
Matt 6:33 Eph 3:20
such as none.
2Chr 9:22 1Chr 29:25 Eccl 2:9 Jas 1:5

 13   at Gibeon.
2Chr 1:3
reigned.
1Kgs 4:24 1Kgs 4:25

 14   Solomon.
2Chr 9:25 Deut 17:16 1Kgs 4:26 1Kgs 10:16 1Kgs 10:26 - 1Kgs 10:29
the chariot cities. Cities where the chariots, and horses belonging to them, were kept.


 15   the king. He destroyed its value by making it so exceedingly plentiful.
2Chr 1:12 2Chr 9:27 1Kgs 10:27 - 1Kgs 10:29 Job 22:24 Job 22:25 Isa 60:17
made. Heb. gave. sycamore trees.
2Chr 9:27 Isa 9:10 Amos 7:14

 16   Solomon. Heb. the going forth of the horses which wasSolomon's.
2Chr 9:28 1Kgs 10:28 1Kgs 10:29
linen yarn. The word [miqvę *H4723*,] or [miqvęh *H4723*,] mikweh, is regarded by the ancient translators as a proper name: the LXX. have [ek Thekoue,] "from Tekoa," the Vulgate, de Coa, "from Koa," which is adopted by Dr. Geddes; the Syriac, "from the city Aphelia;" and the Arabic, "ex urbe Australium. " Bochart thinks it signifies a tribute; others suppose that it signifies a string or drove of horses, or as Jarchi says, what the Germans call Stutte, a stud; but Houbigant supposes it to be a corruption for mercavah, "chariots." Our English translation, however, which regards it as synonymous with tikwah, seems by far the best. According to Norden, linen yarn is still one of the principal articles of commerce in Egypt, and is exported in very large quantities, together with unmanufactured flax and spun cotton; and Sanutus, 400 years ago, remarked that though Christian countries abounded in flax, yet the goodness of the Egyptian was such, that it was dispersed even to the west.


 17   the kings.
2Kgs 10:29
means. Heb. hand.Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova