Czech Study Bible Translation (CZ)1 Peter - 1. chapter - 1 Peter - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným příchozím rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii, 2podle předzvědění Boha Otce v posvěcení Ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista. Kéž se vám rozhojní milost a pokoj! 3Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, 4k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, 5kteří jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. 6Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, 7aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. 8Ač jste ho neviděli, milujete ho; ačkoli ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí, plnou slávy, 9docházejíce cíle své víry, záchrany duší. 10Tuto záchranu horlivě hledali a po ní pátrali proroci, kteří prorokovali o milosti pro vás připravené; 11zkoumali, na který nebo na jaký čas ukazoval Duch Kristův v nich, když předem svědčil o utrpeních určených Kristu a o velké slávě, která přijde po nich. 12Jim bylo zjeveno, že ne sami sobě, nýbrž vám sloužili těmi věcmi, které vám nyní byly oznámeny skrze ty, kteří vám přinesli evangelium v Duchu Svatém, poslaném z nebe, věcmi, do nichž andělé touží nahlédnout. 13Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista.  14Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti,  15ale podle toho Svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. 16Vždyť je napsáno: ‚Buďte svatí, neboť já jsem svatý.‘ 17Jestliže vzýváte jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. 18Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, 19nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny. 20On byl předem poznán před založením světa a byl na konci časů zjeven pro vás, 21kteří skrze něho věříte v Boha, jenž ho probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu. 22Když jste poslušností pravdy skrze Ducha očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z čistého srdce. 23Vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží. 24Neboť ‚každé tělo je jako tráva a všecka jeho sláva jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, 25ale Pánovo slovo zůstává na věčnost‘ — to je to slovo, které vám bylo zvěstováno.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   1Pet 1:1 He blesses God for his manifold spiritual graces;
1Pet 1:10 shewing that the salvation in Christ is no news, but a thing prophesied of old;
1Pet 1:13 and exhorts them accordingly to a godly conversation, forasmuch as they are now born anew by the word of God.
Peter.
Matt 4:18 Matt 10:2 John 1:41 John 1:42 John 21:15 - John 21:17
the.
1Pet 2:11 Acts 2:5 - Acts 2:11 Eph 2:12 Eph 2:19 Heb 11:13
scattered.
Lev 26:33 Deut 4:27 Deut 28:64 Deut 32:26 Esth 3:8 Ps 44:11 Ezek 6:8 John 7:35 John 11:52 Acts 8:4 Jas 1:1
Pontus.
Acts 2:5 Acts 2:9 Acts 2:10 Acts 18:2
Galatia.
Acts 16:6 Acts 18:23 Gal 1:2
Cappadocia.
Acts 2:9
Asia.
Acts 6:9 Acts 16:6 Acts 19:10 Acts 20:16 - Acts 20:18 1Cor 16:19 2Cor 1:8 2Tim 1:15 Rev 1:11
Bithynia.
Acts 16:7

 2   Elect.
1Pet 2:9 Deut 7:6 Isa 65:9 Isa 65:22 Matt 24:22 Matt 24:24 Matt 24:31 Mark 13:20 Mark 13:22 Mark 13:27 Luke 18:7 John 15:16 - John 15:19 Rom 8:29 Rom 8:33 Rom 11:2 Rom 11:5 - Rom 11:7 Rom 11:28 Eph 1:4 Eph 1:5 Col 3:12 2Tim 2:10 Titus 1:1 2John 1:1 2John 1:13
the foreknowledge.
Acts 2:23 Acts 15:18 Rom 8:29 Rom 8:30 Rom 9:23 Rom 9:24 Rom 11:2
sanctification.
Acts 20:32 Rom 15:16 1Cor 1:30 1Cor 6:11 2Thess 2:13
unto.
1Pet 1:22 Rom 1:5 Rom 8:13 Rom 16:19 Rom 16:26 2Cor 10:5 Heb 5:9
sprinkling.
Heb 9:19 - Heb 9:22 Heb 11:28 Heb 12:24
Grace.
Rom 1:7 2Cor 13:14
be.
Isa 55:7
*marg:
1Pet 1:2 Dan 4:1 Dan 6:25 2Pet 1:2 Jude 1:2

 3   Blessed.
1Kgs 8:15 1Chr 29:10 - 1Chr 29:13 1Chr 29:20 Ps 41:13 Ps 72:18 Ps 72:19 2Cor 1:3 Eph 1:3 Eph 1:17 Eph 3:20
which.
Exod 34:6 Ps 86:5 Ps 86:15 Jonah 4:2 Rom 5:15 - Rom 5:21 Eph 1:7 Eph 2:4 Eph 2:7 - Eph 2:10 1Tim 1:14 Titus 3:4 - Titus 3:6
abundant. Gr. much. hath.
1Pet 1:23 1Pet 2:2 John 1:13 John 3:3 - John 3:8 Jas 1:18 1John 2:29 1John 3:9 1John 4:7 1John 5:1 1John 5:4 1John 5:18
unto.
Rom 5:4 Rom 5:5 Rom 8:24 Rom 12:12 Rom 15:13 1Cor 13:13 Col 1:23 Col 1:27 1Thess 1:3 Titus 2:13 Heb 3:6 Heb 6:18 Heb 6:19 1John 3:3
by.
1Pet 3:21 Isa 26:19 Rom 4:25 Rom 5:10 Rom 8:11 1Cor 15:20 Eph 2:6 1Thess 4:13

 4   an.
1Pet 3:9 Matt 25:34 Acts 20:32 Acts 26:18 Gal 3:18 Eph 1:11 Eph 1:14 Eph 1:18 Col 1:12 Heb 9:15
incorruptible.
1Cor 9:25 1Cor 15:52 - 1Cor 15:54
undefiled.
Rev 21:27
fadeth.
1Pet 5:4 Isa 40:7 Isa 40:8 Ezek 47:12 Jas 1:11
reserved.
Ps 31:19 Col 1:5 Col 3:3 Col 3:4 2Tim 4:8
for you. or, for us.


 5   kept.
1Sam 2:9 Ps 37:23 Ps 37:24 Ps 37:28 Ps 103:17 Ps 103:18 Ps 125:1 Ps 125:2 Pro 2:8 Isa 54:17 Jer 32:40 John 4:14 John 5:24 John 10:28 - John 10:30 John 17:11 John 17:12 John 17:15 Rom 8:31 - Rom 8:39 Phil 1:6 Jude 1:1 Jude 1:24
through.
Rom 11:20 2Cor 1:24 Gal 2:20 Eph 2:8 Eph 3:17 2Tim 3:15 Heb 6:12
unto.
Isa 45:17 Isa 51:6 1Thess 1:3 1Thess 1:4 2Thess 2:13 2Thess 2:14 Heb 9:28
ready.
1Pet 1:13 1Tim 6:14 1Tim 6:15 Titus 2:13 1John 3:2
in.
Job 19:25 John 12:48

 6   ye greatly.
1Pet 1:8 1Pet 4:13 1Sam 2:1 Ps 9:14 Ps 35:10 Ps 95:1 Isa 12:2 Isa 12:3 Isa 61:3 Isa 61:10 Matt 5:12 Luke 1:47 Luke 2:10 Luke 10:20 John 16:22 Rom 5:2 Rom 5:11 Rom 12:12 2Cor 6:10 2Cor 12:9 2Cor 12:10 Gal 5:22 Phil 3:3 Phil 4:4 1Thess 1:6 Jas 1:2 Jas 1:9
for.
1Pet 4:7 1Pet 5:10 2Cor 4:17
if.
1Pet 1:7 Ps 119:75 Lam 3:32 Lam 3:33 Heb 12:7 - Heb 12:11
ye are.
Job 9:27 Job 9:28 Ps 69:20 Ps 119:28 Isa 61:3 Matt 11:28 Matt 26:37 Rom 9:2 Phil 2:26 Heb 12:11 Jas 4:9
manifold.
Ps 34:19 John 16:33 Acts 14:22 1Cor 4:9 - 1Cor 4:13 2Cor 4:7 - 2Cor 4:11 2Cor 11:23 - 2Cor 11:27 Heb 11:35 - Heb 11:38 Jas 1:2

 7   the trial.
1Pet 4:12 Job 23:10 Ps 66:10 - Ps 66:12 Pro 17:3 Isa 48:10 Jer 9:7 Zech 13:9 Mal 3:3 Rom 5:3 Rom 5:4 Jas 1:3 Jas 1:4 Jas 1:12 Rev 2:10 Rev 3:10
precious.
1Pet 2:4 1Pet 2:7 Pro 3:13 - Pro 3:15 Pro 8:19 Pro 16:16 2Pet 1:1 2Pet 1:4
that.
Eccl 5:14 Jer 48:36 Luke 12:20 Luke 12:21 Luke 12:33 Acts 8:20 Jas 5:2 Jas 5:3 2Pet 3:10 - 2Pet 3:12 Rev 18:16 Rev 18:17
tried.
1Pet 4:12 Job 23:10 Ps 66:10 Pro 17:3 Isa 48:10 Zech 13:9 1Cor 3:13 Rev 3:18
might.
1Sam 2:30 Matt 19:28 Matt 25:21 Matt 25:23 John 5:44 John 12:26 Rom 2:7 Rom 2:29 1Cor 4:5 2Thess 1:7 - 2Thess 1:12 Jude 1:24
at.
1Pet 1:5 Rev 1:7

 8   having.
John 20:29 2Cor 4:18 2Cor 5:7 Heb 11:1 Heb 11:27 1John 4:20
ye love.
1Pet 2:7 Song 1:7 Song 5:9 Song 5:16 Matt 10:37 Matt 25:35 - Matt 25:40 John 8:42 John 14:15 John 14:21 John 14:24 John 21:15 - John 21:17 1Cor 16:22 2Cor 5:14 2Cor 5:15 Gal 5:6 Eph 6:24 1John 4:19
believing.
1Pet 1:6 Hab 3:17 Hab 3:18 Acts 16:34 Rom 14:17 Rom 15:13 Phil 1:25 Phil 3:3 Phil 4:4
unspeakable.
John 16:22 2Cor 9:15 2Cor 12:4
full.
1Pet 5:4 2Cor 1:22 Gal 5:22 Eph 1:13 Eph 1:14

 9   Rom 6:22 Heb 11:13 Jas 1:21

 10   which.
Gen 49:10 Dan 2:44 Hag 2:7 Zech 6:12 Matt 13:17 Luke 10:24 Luke 24:25 - Luke 24:27 Luke 24:44 Acts 3:22 - Acts 3:24 Acts 7:52 Acts 10:43 Acts 13:27 - Acts 13:29 Acts 28:23 2Pet 1:19 - 2Pet 1:21
and.
1Pet 1:11 Pro 2:4 Dan 9:3 John 5:39 John 7:52 Acts 17:11
the grace.
Heb 11:13 Heb 11:40

 11   the Spirit.
1Pet 3:18 1Pet 3:19 Rom 8:9 Gal 4:6 2Pet 1:21 Rev 19:10
the sufferings.
Ps 22:1 - Ps 22:21 Ps 69:1 - Ps 69:21 Ps 88:1 - Ps 88:18 Isa 52:13 Isa 52:14 Isa 53:1 - Isa 53:10 Dan 9:24 - Dan 9:26 Zech 13:7 Luke 24:25 - Luke 24:27 Luke 24:44
the glory.
Gen 3:15 Gen 49:10 Ps 22:22 - Ps 22:31 Ps 69:30 - Ps 69:36 Ps 110:1 - Ps 110:6 Isa 9:6 Isa 9:7 Isa 49:6 Isa 53:11 Isa 53:12 Dan 2:34 Dan 2:35 Dan 2:44 Dan 7:13 Dan 7:14 Zech 8:18 - Zech 8:21 Zech 14:9 John 12:41 Acts 26:22 Acts 26:23

 12   it.
Isa 53:1 Dan 2:19 Dan 2:22 Dan 2:28 Dan 2:29 Dan 2:47 Dan 10:1 Amos 3:7 Matt 11:25 Matt 11:27 Matt 16:17 Luke 2:26 Rom 1:17 1Cor 2:10 Gal 1:12 Gal 1:16
that not.
Dan 9:24 Dan 12:9 Dan 12:13 Heb 11:13 Heb 11:39 Heb 11:40
that have.
Mark 16:15 Luke 9:6 Acts 8:25 Acts 16:10 Rom 1:15 Rom 10:15 Rom 15:19 1Thess 2:9 Heb 4:2
with.
John 15:26 John 16:7 - John 16:15 Acts 2:4 Acts 2:33 Acts 4:8 Acts 4:31 Acts 10:44 2Cor 1:22 2Cor 6:6 1Thess 1:5 1Thess 1:6 Heb 2:4
sent.
Pro 1:23 Isa 11:2 - Isa 11:6 Isa 32:15 Isa 44:3 - Isa 44:5 Joel 2:28 Zech 12:10 John 15:26 Acts 2:17 Acts 2:18
which things.
Exod 25:20 Dan 8:13 Dan 12:5 Dan 12:6 Luke 15:10 Eph 3:10 Rev 5:11

 13   gird.
Exod 12:11 1Kgs 18:46 2Kgs 4:29 Job 38:3 Job 40:7 Isa 11:5 Jer 1:17 Luke 12:35 Luke 17:8 Eph 6:14
be sober.
1Pet 4:7 1Pet 5:8 Luke 21:34 Luke 21:35 Rom 13:13 1Thess 5:6 1Thess 5:7
hope.
1Pet 1:3 - 1Pet 1:5 1Pet 3:15 Rom 15:4 - Rom 15:13 1Cor 13:13 1Thess 5:8 Heb 3:6 Heb 6:19 1John 3:3
to the end. Gr. perfectly. the grace.
1Pet 1:4 - 1Pet 1:9 Luke 17:30 1Cor 1:7 2Thess 1:7 2Tim 4:8 Titus 2:11 - Titus 2:13 Heb 9:28 Heb 10:35

 14   obedient.
Eph 2:2 Eph 5:6
*Gr:
1Pet 1:14
not.
1Pet 4:2 1Pet 4:3 Rom 6:4 Rom 12:2 Eph 4:18 - Eph 4:22 Col 3:5 - Col 3:7
in.
Acts 17:30 1Thess 4:5 Titus 3:3 - Titus 3:5

 15   as.
1Pet 2:9 1Pet 5:10 Rom 8:28 - Rom 8:30 Rom 9:24 Phil 3:14 1Thess 2:12 1Thess 4:7 2Tim 1:9 2Pet 1:3 2Pet 1:10
is.
Isa 6:3 Rev 3:7 Rev 4:8 Rev 6:10
so.
Matt 5:48 Luke 1:74 Luke 1:75 2Cor 7:1 Eph 5:1 Eph 5:2 Phil 1:27 Phil 2:15 Phil 2:16 1Thess 4:3 - 1Thess 4:7 Titus 2:11 - Titus 2:14 Titus 3:8 Titus 3:14 Heb 12:14 2Pet 1:4 - 2Pet 1:10
in.
1Pet 2:12 1Pet 3:16 Phil 3:20 1Tim 4:12 Heb 13:5 Jas 3:13 2Pet 3:11 - 2Pet 3:14

 16   Lev 11:44 Lev 19:2 Lev 20:7 Amos 3:3

 17   call.
Zeph 3:9 Matt 6:9 Matt 7:7 - Matt 7:11 2Cor 1:2 Eph 1:17 Eph 3:14
who.
Deut 10:17 2Chr 19:7 Job 34:19 Matt 22:16 Acts 10:34 Acts 10:35 Rom 2:10 Rom 2:11 Gal 2:6 Eph 6:9 Col 3:25
pass.
Gen 47:9 1Chr 29:15 Ps 39:12 Heb 11:13 - Heb 11:16
in fear.
1Pet 2:11 Pro 14:16 Pro 28:14 Rom 11:20 2Cor 5:6 2Cor 7:1 2Cor 7:11 Phil 2:12 Heb 4:1 Heb 12:28

 18   ye.
Ps 49:7 Ps 49:8 1Cor 6:20 1Cor 7:23
corruptible.
1Pet 1:7
vain.
Ps 39:6 Ps 62:10 Jer 4:11 Rom 1:21 1Cor 3:20
received.
1Pet 4:3 Jer 9:14 Jer 16:19 Jer 44:17 Ezek 20:18 Amos 2:4 Zech 1:4 - Zech 1:6 Matt 15:2 Matt 15:3 Acts 7:51 Acts 7:52 Acts 19:34 Acts 19:35 Gal 1:4

 19   with.
1Pet 2:22 - 1Pet 2:24 1Pet 3:18 Dan 9:24 Zech 13:7 Matt 20:28 Matt 26:28 Acts 20:28 Eph 1:7 Col 1:14 Heb 9:12 - Heb 9:14 1John 1:7 1John 2:2 Rev 1:5 Rev 5:9
as.
Exod 12:5 Isa 53:7 John 1:29 John 1:36 Acts 8:32 - Acts 8:35 1Cor 5:7 1Cor 5:8 Rev 5:6 Rev 7:14 Rev 14:1

 20   verily.
Gen 3:15 Pro 8:23 Mic 5:2 Rom 3:25 Rom 16:25 Rom 16:26 Eph 1:4 Eph 3:9 Eph 3:11 Col 1:26 2Tim 1:9 2Tim 1:10 Titus 1:2 Titus 1:3 Rev 13:8
but.
Acts 3:25 Acts 3:26 Col 1:26 1John 1:2 1John 3:5 1John 3:8 1John 4:9 1John 4:10
in.
Gal 4:4 Eph 1:10 Heb 1:2 Heb 9:26

 21   by.
John 5:24 John 12:44 John 14:6 Heb 6:1 Heb 7:25
that raised.
Acts 2:24 Acts 2:32 Acts 3:15 Acts 4:10
gave.
1Pet 1:11 1Pet 3:22 Matt 28:18 John 3:34 John 5:22 John 5:23 John 13:31 John 13:32 John 17:1 Acts 2:33 Acts 3:13 Eph 1:20 - Eph 1:23 Phil 2:9 - Phil 2:11 Heb 2:9
your.
Ps 42:5 Ps 146:3 - Ps 146:5 Jer 17:7 John 14:1 Eph 1:12 Eph 1:13
*marg:
1Pet 1:21 Eph 1:15 Col 1:27 1Tim 1:1

 22   ye have.
John 15:3 John 17:17 John 17:19 Acts 15:9 Rom 6:16 Rom 6:17 2Thess 2:13 Jas 4:8
in.
1Pet 3:1 1Pet 4:17 Acts 6:7 Rom 1:5 Rom 2:8 Gal 3:1 Gal 5:7 Heb 5:9 Heb 11:8
through.
Rom 8:13 Gal 5:5 2Tim 1:14 Heb 9:14
unto.
1Pet 2:17 1Pet 3:8 1Pet 4:8 John 13:34 John 13:35 John 15:17 Rom 12:9 Rom 12:10 2Cor 6:6 Eph 4:3 1Thess 4:8 1Thess 4:9 1Tim 1:5 Heb 6:10 Heb 13:1 Jas 2:15 Jas 2:16 2Pet 1:7 1John 3:11 1John 3:14 - 1John 3:19 1John 3:23 1John 4:7 1John 4:12 1John 4:20 1John 4:21 1John 5:1 1John 5:2
see.
Phil 1:9 1Thess 3:12 2Thess 1:3 Rev 2:4
a pure.
1Tim 1:3 1Tim 4:12 1Tim 5:2

 23   born.
1Pet 1:3 John 1:3 John 3:5
not.
Mal 2:3 Rom 1:23 1Cor 15:53 1Cor 15:54
but.
1John 3:9 1John 5:18
by.
1Pet 1:25 Jer 23:28 Matt 24:35 John 6:63 Heb 4:12 Jas 1:18

 24   For. or, For that. all flesh.
2Kgs 19:26 Ps 37:2 Ps 90:5 Ps 92:7 Ps 102:4 Ps 103:15 Ps 129:6 Isa 40:6 - Isa 40:8 Jas 1:10 Jas 1:11 Jas 4:14 1John 2:17

 25   the word.
1Pet 1:23 Ps 102:12 Ps 102:26 Ps 119:89 Isa 40:8 Matt 5:18 Luke 16:17
this.
1Pet 1:12 1Pet 2:2 John 1:1 John 1:14 1Cor 1:21 - 1Cor 1:24 1Cor 2:2 1Cor 15:1 - 1Cor 15:4 Eph 2:17 Eph 3:8 Titus 1:3 2Pet 1:19 1John 1:1 1John 1:3


Display settings Display settings JehošuaJehošua
0.051 s.