Bible of Kralice (CZ - 1613)Hebrews - 12. chapter - Hebrews - chapter 12

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


 1Protož i my, takový oblak svědků vůkol sebe majíce, odvrhouce všeliké břímě, i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh uloženého sobě boje,  2Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýž místo předložené sobě radosti strpěl kříž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trůnu Božího.  3A považte, jaký jest ten, kterýž snášel od hříšníků taková proti sobě odmlouvání, abyste neustávali, v myslech svých hynouce.  4Ještě jste se až do krve nezprotivili, proti hříchu bojujíce. 5A což jste zapomenuli na napomenutí, kteréž k vám jako k synům mluví: Synu můj, nepohrdej kázní Páně, aniž sobě stýskej, když od něho trestán býváš?6Nebo kohož miluje Pán, tohoť tresce, a švihá každého, kteréhož za syna přijímá.7Jestliže kázeň snášíte, Bůh se vám podává jako synům. Nebo který jest syn, jehož by netrestal otec?8Pakli jste bez kázně, kteréž všickni účastni jsou, tedy jste cizoložňata, a ne synové.9Ano tělesné otce své měli jsme, kteříž nás trestali, a měli jsme je u vážnosti, i zdaliž nemáme mnohem více poddáni býti Otci duchů, abychom živi byli?10A onino zajisté po nemnohé dny, jakž se jim vidělo, trestali, ale tento v věcech přeužitečných, totiž k tomu, abychom došli účastnosti svatosti jeho.11Každé pak trestání, když přítomné jest, nezdá se býti potěšené, ale smutné, než potomť rozkošné ovoce spravedlnosti přináší těm, kteříž by v něm pocvičeni byli.12Protož opuštěných rukou a zemdlených kolen posilňte,13A přímé kroky čiňte nohama svýma, aby, což zkulhavělo, do konce se nevyvinulo, ale raději uzdraveno bylo.14Pokoje následujte se všechněmi a svatosti, bez níž žádný neuzří Pána,15Prohlédajíce, aby někdo neodpadl od milosti Boží, a aby nějaký kořen hořkosti nepodrostl, a neučinil překážky, skrze nějž by poškvrněni byli mnozí;16Aby někdo nebyl smilník, aneb ohyzdný, jako Ezau, kterýž za jednu krmi prodal prvorozenství své.17Víte zajisté, že potom, chtěje dědičně dosáhnouti požehnání, pohrdnut jest. Nebo nenalezl místa ku pokání, ačkoli ho s pláčem hledal.18Nebo nepřistoupili jste k hmotné hoře a k hořícímu ohni, a k vichru, a k mrákotě, a k bouři,19A k zvuku trouby a k hlasu slov, kterýž kdož slyšeli, prosili, aby k nim nebylo více mluveno.20(Nebo nemohli snésti toho, což bylo praveno: Kdyby se i hovado dotklo hory, budeť ukamenováno, aneb šípem postřeleno.21A tak hrozné bylo to, což viděli, že Mojžíš řekl: Lekl jsem se, až se třesu.)22Ale přistoupili jste k hoře Sionu, a k městu Boha živého, Jeruzalému nebeskému, a k nesčíslnému zástupu andělů,23K veřejnému shromáždění a k církvi prvorozených, kteříž zapsáni jsou v nebesích, a k Bohu soudci všech, a k duchům spravedlivých dokonalých,24A k prostředníku Nového Zákona Ježíšovi, a ku pokropení krví, lépe mluvící než Abelova.25Viztež, abyste neodpírali mluvícímu. Nebo poněvadž onino neušli, kteříž odpírali tomu, jenž na zemi na místě Božím mluvil, čím více my, jestliže tím, kterýž s nebe jest, pohrdneme?26Jehož hlas tehdáž byl zemí pohnul, nyní pak zaslíbil, řka: Ještěť já jednou pohnu netoliko zemí, ale i nebem.27To pak, že dí: Ještě jednou, světle ukazuje pohnutelných věcí přenesení, jakožto učiněných, aby zůstávaly ty, kteréž jsou nepohnutelné.28Protož království přijímajíce nepohnutelné, mějmež milost, skrze kteroužto služme libě Bohu, s vážností a uctivostí.29Neboť Bůh náš jest oheň spalující.


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   The persevering obedience of faith in Christ, was the race set before the Hebrews, wherein they must either win the crown of glory, or have everlasting misery for their portion; and it is set before us. By the sin that does so easily beset us, understand that sin to which we are most prone, or to which we are most exposed, from habit, age, or circumstances. This is a most important exhortation; for while a man's darling sin, be it what it will, remains unsubdued, it will hinder him from running the Christian race, as it takes from him every motive for running, and gives power to every discouragement. When weary and faint in their minds, let them recollect that the holy Jesus suffered, to save them from eternal misery. By stedfastly looking to Jesus, their thoughts would strengthen holy affections, and keep under their carnal desires. Let us then frequently consider him. What are our little trials to his agonies, or even to our deserts? What are they to the sufferings of many others? There is a proneness in believers to grow weary, and to faint under trials and afflictions; this is from the imperfection of grace and the remains of corruption. Christians should not faint under their trials. Though their enemies and persecutors may be instruments to inflict sufferings, yet they are Divine chastisements; their heavenly Father has his hand in all, and his wise end to answer by all. They must not make light of afflictions, and be without feeling under them, for they are the hand and rod of God, and are his rebukes for sin. They must not despond and sink under trials, nor fret and repine, but bear up with faith and patience. God may let others alone in their sins, but he will correct sin in his own children. In this he acts as becomes a father. Our earthly parents sometimes may chasten us, to gratify their passion, rather than to reform our manners. But the Father of our souls never willingly grieves nor afflicts his children. It is always for our profit. Our whole life here is a state of childhood, and imperfect as to spiritual things; therefore we must submit to the discipline of such a state. When we come to a perfect state, we shall be fully reconciled to all God's chastisement of us now. God's correction is not condemnation; the chastening may be borne with patience, and greatly promote holiness. Let us then learn to consider the afflictions brought on us by the malice of men, as corrections sent by our wise and gracious Father, for our spiritual good.

 12   A burden of affliction is apt to make the Christian's hands hang down, and his knees grow feeble, to dispirit him and discourage him; but against this he must strive, that he may better run his spiritual race and course. Faith and patience enable believers to follow peace and holiness, as a man follows his calling constantly, diligently, and with pleasure. Peace with men, of all sects and parties, will be favourable to our pursuit of holiness. But peace and holiness go together; there can be not right peace without holiness. Where persons fail of having the true grace of God, corruption will prevail and break forth; beware lest any unmortified lust in the heart, which seems to be dead, should spring up, to trouble and disturb the whole body. Falling away from Christ is the fruit of preferring the delights of the flesh, to the blessing of God, and the heavenly inheritance, as Esau did. But sinners will not always have such mean thoughts of the Divine blessing and inheritance as they now have. It agrees with the profane man's disposition, to desire the blessing, yet to despise the means whereby the blessing is to be gained. But God will neither sever the means from the blessing, nor join the blessing with the satisfying of man's lusts. God's mercy and blessing were never sought carefully and not obtained.

 18   Mount Sinai, on which the Jewish church state was formed, was a mount such as might be touched, though forbidden to be so, a place that could be felt; so the Mosaic dispensation was much in outward and earthly things. The gospel state is kind and condescending, suited to our weak frame. Under the gospel all may come with boldness to God's presence. But the most holy must despair, if judged by the holy law given from Sinai, without a Saviour. The gospel church is called Mount Zion; there believers have clearer views of heaven, and more heavenly tempers of soul. All the children of God are heirs, and every one has the privileges of the first-born. Let a soul be supposed to join that glorious assembly and church above, that is yet unacquainted with God, still carnally-minded, loving this present world and state of things, looking back to it with a lingering eye, full of pride and guile, filled with lusts; such a soul would seem to have mistaken its way, place, state, and company. It would be uneasy to itself and all about it. Christ is the Mediator of this new covenant, between God and man, to bring them together in this covenant; to keep them together; to plead with God for us, and to plead with us for God; and at length to bring God and his people together in heaven. This covenant is made firm by the blood of Christ sprinkled upon our consciences, as the blood of the sacrifice was sprinkled upon the altar and the victim. This blood of Christ speaks in behalf of sinners; it pleads not for vengeance, but for mercy. See then that you refuse not his gracious call and offered salvation. See that you do not refuse Him who speaketh from heaven, with infinite tenderness and love; for how can those escape, who turn from God in unbelief or apostacy, while he so graciously beseeches them to be reconciled, and to receive his everlasting favour! God's dealing with men under the gospel, in a way of grace, assures us, that he will deal with the despisers of the gospel, in a way of judgment. We cannot worship God acceptably, unless we worship him with reverence and godly fear. Only the grace of God enables us to worship God aright. God is the same just and righteous God under the gospel as under the law. The inheritance of believers is secured to them; and all things pertaining to salvation are freely given in answer to prayer. Let us seek for grace, that we may serve God with reverence and godly fear.


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.009 s.