Czech Study Bible Translation (CZ)Colossians - 3. chapter - Colossians - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

 1Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici.   2Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi.   3Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu.   4A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě.   5Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou.   6Pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti.   7I vy jste tak kdysi jednali, když jste v nich žili.   8Ale nyní odložte to všechno: hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst.   9Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky   10a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil.   11Potom tu už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, Skytha, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus.  12Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. 13Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. 14A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. 15Pokoj Kristův ať rozhoduje ve vašich srdcích; k němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděčni. 16Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalozpěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. 17A všechno, cokoli činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. 18Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší v Pánu. 19Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim příkří. 20Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť to je milé v Pánu. 21Otcové, nedrážděte své děti, aby nemalomyslněly. 22Otroci, poslouchejte ve všem pozemské pány, ne jen naoko, jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale v upřímnosti srdce, bojíce se Pána. 23Cokoli děláte, dělejte z duše jako Pánu, a ne lidem. 24Vždyť víte, že od Pána dostanete za odměnu dědictví. Pánu Kristu služte! 25Neboť kdo činí zlé, dostane zpět to, co zlého učinil. Bůh nikomu nestraní.


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   As Christians are freed from the ceremonial law, they must walk the more closely with God in gospel obedience. As heaven and earth are contrary one to the other, both cannot be followed together; and affection to the one will weaken and abate affection to the other. Those that are born again are dead to sin, because its dominion is broken, its power gradually subdued by the operation of grace, and it shall at length be extinguished by the perfection of glory. To be dead, then, means this, that those who have the Holy Spirit, mortifying within them the lusts of the flesh, are able to despise earthly things, and to desire those that are heavenly. Christ is, at present, one whom we have not seen; but our comfort is, that our life is safe with him. The streams of this living water flow into the soul by the influences of the Holy Spirit, through faith. Christ lives in the believer by his Spirit, and the believer lives to him in all he does. At the second coming of Christ, there will be a general assembling of all the redeemed; and those whose life is now hid with Christ, shall then appear with him in his glory. Do we look for such happiness, and should we not set our affections upon that world, and live above this?

 5   It is our duty to mortify our members which incline to the things of the world. Mortify them, kill them, suppress them, as weeds or vermin which spread and destroy all about them. Continual opposition must be made to all corrupt workings, and no provision made for carnal indulgences. Occasions of sin must be avoided: the lusts of the flesh, and the love of the world; and covetousness, which is idolatry; love of present good, and of outward enjoyments. It is necessary to mortify sins, because if we do not kill them, they will kill us. The gospel changes the higher as well as the lower powers of the soul, and supports the rule of right reason and conscience, over appetite and passion. There is now no difference from country, or conditions and circumstances of life. It is the duty of every one to be holy, because Christ is a Christian's All, his only Lord and Saviour, and all his hope and happiness.

 12   We must not only do no hurt to any, but do what good we can to all. Those who are the elect of God, holy and beloved, ought to be lowly and compassionate towards all. While in this world, where there is so much corruption in our hearts, quarrels will sometimes arise. But it is our duty to forgive one another, imitating the forgiveness through which we are saved. Let the peace of God rule in your hearts; it is of his working in all who are his. Thanksgiving to God, helps to make us agreeable to all men. The gospel is the word of Christ. Many have the word, but it dwells in them poorly; it has no power over them. The soul prospers, when we are full of the Scriptures and of the grace of Christ. But when we sing psalms, we must be affected with what we sing. Whatever we are employed about, let us do every thing in the name of the Lord Jesus, and in believing dependence on him. Those who do all in Christ's name, will never want matter of thanksgiving to God, even the Father.

 18   The epistles most taken up in displaying the glory of the Divine grace, and magnifying the Lord Jesus, are the most particular in pressing the duties of the Christian life. We must never separate the privileges and duties of the gospel. Submission is the duty of wives. But it is submission, not to a severe lord or stern tyrant, but to her own husband, who is engaged to affectionate duty. And husbands must love their wives with tender and faithful affection. Dutiful children are the most likely to prosper. And parents must be tender, as well as children obedient. Servants are to do their duty, and obey their masters' commands, in all things consistent with duty to God their heavenly Master. They must be both just and diligent; without selfish designs, or hypocrisy and disguise. Those who fear God, will be just and faithful when from under their master's eye, because they know they are under the eye of God. And do all with diligence, not idly and slothfully; cheerfully, not discontented at the providence of God which put them in that relation. And for servants' encouragement, let them know, that in serving their masters according to the command of Christ, they serve Christ, and he will give them a glorious reward at last. But, on the other hand, he who doeth wrong, shall receive for the wrong which he hath done. God will punish the unjust, as well as reward the faithful servant; and the same if masters wrong their servants. For the righteous Judge of the earth will deal justly between master and servant. Both will stand upon a level at his tribunal. How happy would true religion make the world, if it every where prevailed, influenced every state of things, and every relation of life! But the profession of those persons who are regardless of duties, and give just cause for complaint to those they are connected with, deceives themselves, as well as brings reproach on the gospel.


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.009 s.