Catholic liturgical translationDeuteronomy - 30. chapter - Deuteronomy - chapter 30

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Až pro tebe nastanou všechny tyto události, požehnání i kletba, které jsem ti předložil, a ty si je vezmeš k srdci u všech národů, k nimž tě Hospodin, tvůj Bůh, vyhnal,2a vrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš se svými syny naslouchat jeho hlasu ve všem, co ti dnes přikazuji, celým svým srdcem a celou svou duší,3tu přivede Hospodin, tvůj Bůh, nazpět tvé zajatce a smiluje se nad tebou. Znovu tě shromáždí ze všech národů, mezi něž tě Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil.4I kdybys byl vyhnán až na konec nebe, Hospodin, tvůj Bůh, tě odtamtud shromáždí a přivede tě odtamtud.5Hospodin, tvůj Bůh, tě uvede do země, kterou obsadili tvoji otcové, a ty ji znovu obsadíš; bude ti prokazovat dobrodiní a rozmnoží tě víc než tvé otce.6Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší, abys žil.7Všechny tyto kletby pak nechá Hospodin, tvůj Bůh, dopadnout na tvé nepřátele, na ty, kdo tě nenáviděli a kdo tě pronásledovali.8Ty se však vrátíš, budeš naslouchat Hospodinovu hlasu a dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes ukládám.9Hospodin, tvůj Bůh, ti dopřeje nadbytek dobra v každém díle tvých rukou, v plodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodu tvé půdy. Hospodin bude opět nad tebou jásat pro tvé dobro, jako jásal nad tvými otci, 10budeš-li naslouchat hlasu Hospodina, svého Boha, zachovávat jeho příkazy a nařízení, zapsané v knize tohoto zákona, a navrátíš-li se k Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.  11Neboť tento příkaz, který ti dnes ukládám, nepřesahuje tvé schopnosti ani není daleko od tebe.  12Není na nebi, abys musel říkat: ‚Kdo kvůli nám vystoupí na nebe, přinese nám jej a vyhlásí, abychom ho mohli zachovávat?’  13Není daleko za mořem, abys musel říkat: ‚Kdo kvůli nám překoná moře, přinese nám jej a vyhlásí, abychom ho mohli zachovávat?’  14Vždyť je ti to slovo velmi blízko, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat. 15Hleď, předkládám ti dnes život a dobro, smrt a zlo.16Přikazuji ti dnes, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho příkazy, nařízení a ustanovení. Pak budeš žít, rozmnožíš se, a Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou přicházíš obsadit.17Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale necháš se svést, budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim,18oznamuji vám dnes, že jistě zahynete a nebudete žít dlouho v zemi, do které přecházíš přes Jordán, abys tam vstoupil a obsadil ji.19Povolávám dnes jako svědky proti vám nebe a zemi: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i kletbu. Zvol si život, abys byl živ ty i tvé potomstvo20a miloval Hospodina, svého Boha, naslouchal jeho hlasu a lnul k němu, neboť v tom je tvůj život a délka tvých dnů, aby ses usadil v zemi, o níž přísahal Hospodin tvým otcům Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že jim ji daruje.“


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   In this chapter is a plain intimation of the mercy God has in store for Israel in the latter days. This passage refers to the prophetic warnings of the last two chapters, which have been mainly fulfilled in the destruction of Jerusalem by the Romans, and in their dispersion to the present day; and there can be no doubt that the prophetic promise contained in these verses yet remain to come to pass. The Jewish nation shall in some future period, perhaps not very distant, be converted to the faith of Christ; and, many think, again settled in the land of Canaan. The language here used is in a great measure absolute promises; not merely a conditional engagement, but declaring an event assuredly to take place. For the Lord himself here engages to circumcise their hearts; and when regenerating grace has removed corrupt nature, and Divine love has supplanted the love of sin, they certainly will reflect, repent, return to God, and obey him; and he will rejoice in doing them good. The change that will be wrought upon them will not be only outward, or consisting in mere opinions; it will reach to their souls. It will produce in them an utter hatred of all sin, and a fervent love to God, as their reconciled God in Christ Jesus; they will love him with all their hearts, and with all their soul. They are very far from this state of mind at present, but so were the murderers of the Lord Jesus, on the day of Pentecost; who yet in one hour were converted unto God. So shall it be in the day of God's power; a nation shall be born in a day; the Lord will hasten it in his time. As a conditional promise this passage belongs to all persons and all people, not to Israel only; it assures us that the greatest sinners, if they repent and are converted, shall have their sins pardoned, and be restored to God's favour.

 11   The law is not too high for thee. It is not only known afar off; it is not confined to men of learning. It is written in thy books, made plain, so that he who runs may read it. It is in thy mouth, in the tongue commonly used by thee, in which thou mayest hear it read, and talk of it among thy children. It is delivered so that it is level to the understanding of the meanest. This is especially true of the gospel of Christ, to which the apostle applies it. But the word is nigh us, and Christ in that word; so that if we believe with the heart, that the promises of the Messiah are fulfilled in our Lord Jesus, and confess them with our mouth, we then have Christ with us.

 15   What could be said more moving, and more likely to make deep and lasting impressions? Every man wishes to obtain life and good, and to escape death and evil; he desires happiness, and dreads misery. So great is the compassion of the Lord, that he has favoured men, by his word, with such a knowledge of good and evil as will make them for ever happy, if it be not their own fault. Let us hear the sum of the whole matter. If they and theirs would love God, and serve him, they should live and be happy. If they or theirs should turn from God, desert his service, and worship other gods, that would certainly be their ruin. There never was, since the fall of man, more than one way to heaven; which is marked out in both Testaments, though not with equal clearness. Moses meant that same way of acceptance, which Paul more plainly described; and Paul's words mean the same obedience, on which Moses more fully treated. In both Testaments the good and right way is brought near, and plainly revealed to us.


Display settings Display settings יהוהיהוה