Czech Study Bible Translation (CZ)Nehemiah - 1. chapter - Nehemiah - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Slova Nehemjáše, syna Chakaljášova. Stalo se v měsíci kislevu, ve dvacátém roce, když jsem byl na hradě v Šúšanu, 2že přišel Chananí, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, ty, kteří unikli a zůstali po zajetí, a na Jeruzalém. 3Řekli mi: Pozůstalí, kteří zůstali po zajetí tam v provincii, jsou ve velké nouzi a v potupě; hradby Jeruzaléma jsou zbořeny a jeho brány jsou spáleny ohněm. 4Stalo se, když jsem uslyšel tato slova, že jsem usedl, plakal a truchlil jsem po několik dnů. Postil jsem se a modlil před Bohem nebes. 5Řekl jsem: Ach, prosím, Hospodine, Bože nebes, Bože velký a hrozný, který zachovává smlouvu a milosrdenství těm, kdo ho milují a zachovávají jeho příkazy. 6Nechť je tvé ucho pozorné a tvoje oči otevřené, abys slyšel modlitbu svého otroka, kterou se dnes před tebou modlím, ve dne i v noci za syny Izraele, tvé otroky, a vyznávám hříchy synů Izraele, kterými jsme hřešili proti tobě; také já a dům mého otce jsme hřešili. 7Jednali jsme vůči tobě velmi zle; nezachovávali jsme příkazy, ustanovení a nařízení, která jsi přikázal svému otroku Mojžíšovi. 8Pamatuj, prosím, na slovo, které jsi přikázal svému otroku Mojžíšovi: Jestliže se zpronevěříte, rozptýlím vás mezi národy. 9Když se však navrátíte ke mně, budete zachovávat mé příkazy a plnit je, i kdyby byli vaši zapuzení na konci nebes, shromáždím je odtamtud a přivedu je na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. 10Jsou přece tvými otroky a tvým lidem, který jsi vykoupil svou velkou silou a svou mocnou rukou. 11Ach, prosím, Panovníku, nechť je tvoje ucho pozorné k modlitbě tvého otroka a k modlitbě tvých otroků, kteří se chtějí bát tvého jména. Dopřej dnes, prosím, svému otroku úspěch a dej mu dojít slitování před tímto mužem. Byl jsem totiž královským číšníkem.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   What tribe Nehemiah was of does nowhere appear; but, if it be true (which we are told by the author of the Maccabees, 2 Macc. 1:18) that he offered sacrifice, we must conclude him to have been a priest. Observe,
I. Nehemiah's station at the court of Persia. We are here told that he was in Shushan the palace, or royal city, of the king of Persia, where the court was ordinarily kept (Neh 1:1), and (Neh 1:11) that he was the king's cup-bearer. Kings and great men probably looked upon it as a piece of state to be attended by those of other nations. By this place at court he would be the better qualified for the service of his country in that post for which God had designed him, as Moses was the fitter to govern for being bred up in Pharaoh's court, and David in Saul's. He would also have the fairer opportunity of serving his country by his interest in the king and those about him. Observe, He is not forward to tell us what great preferment he had at court; it is not till the end of the chapter that he tells us he was the king's cup-bearer (a place of great trust, as well as of honour and profit), when he could not avoid the mentioning of it because of the following story; but at first he only said, I was in Shushan the palace. We may hence learn to be humble and modest, and slow to speak of our own advancements. But in the providences of God concerning him we may observe, to our comfort, 1. That when God has work to do he will never want instruments to do it with. 2. That those whom God designs to employ in his service he will find out proper ways both to fit for it and to call to it. 3. That God has his remnant in all places; we read of Obadiah in the house of Ahab, saints in Caesar's household, and a devout Nehemiah in Shushan the palace. 4. That God can make the courts of princes sometimes nurseries and sometimes sanctuaries to the friends and patrons of the church's cause.
II. Nehemiah's tender and compassionate enquiry concerning the state of the Jews in their own land, Neh 1:2. It happened that a friend and relation of his came to the court, with some other company, by whom he had an opportunity of informing himself fully how it went with the children of the captivity and what posture Jerusalem, the beloved city, was in. Nehemiah lived at ease, in honour and fulness, himself, but could not forget that he was an Israelite, nor shake off the thoughts of his brethren in distress, but in spirit (like Moses, Acts 7:23) he visited them and looked upon their burdens. As distance of place did not alienate his affections from them (though they were out of sight, yet not out of mind), so neither did, 1. The dignity to which he was advanced. Though he was a great man, and probably rising higher, yet he did not think it below him to take cognizance of his brethren that were low and despised, nor was he ashamed to own his relation to them and concern for them. 2. The diversity of their sentiments from his, and the difference of their practice accordingly. Though he did not go to settle at Jerusalem himself (as we think he ought to have done now that liberty was proclaimed), but conformed to the court, and staid there, yet he did not therefore judge nor despise those that had returned, nor upbraid them as impolitic, but kindly concerned himself for them, was ready to do them all the good offices he could, and, that he might know which way to do them a kindness, asked concerning them. Note, It is lawful and good to enquire, What news? We should enquire especially concerning the state of the church and religion, and how it fares with the people of God; and the design of our enquiry must be, not that, like the Athenians, we may have something to talk of, but that we may know how to direct our prayers and our praises.
III. The melancholy account which is here given him of the present state of the Jews and Jerusalem, Neh 1:3. Hanani, the person he enquired of, has this character given of him (Neh 7:2), that he feared God above many, and therefore would not only speak truly, but, when he spoke of the desolations of Jerusalem, would speak tenderly. It is probable that his errand to court at this time was to solicit some favour, some relief or other, that they stood in need of. Now the account he gives is, 1. That the holy seed was miserably trampled on and abused, in great affliction and reproach, insulted upon all occasions by their neighbours, and filled with the scorning of those that were at ease. 2. That the holy city was exposed and in ruins. The wall of Jerusalem was still broken down, and the gates were, as the Chaldeans left them, in ruins. This made the condition of the inhabitants both very despicable under the abiding marks of poverty and slavery, and very dangerous, for their enemies might when they pleased make an easy prey of them. The temple was built, the government settled, and a work of reformation brought to some head, but here was one good work yet undone; this was still wanting. Every Jerusalem, on this side the heavenly one, will have some defect or other in it, for the making up of which it will required the help and service of its friends.
IV. The great affliction this gave to Nehemiah and the deep concern it put him into, Neh 1:4. 1. He wept and mourned. It was not only just when he heard the news that he fell into a passion of weeping, but his sorrow continued certain days. Note, The desolations and distresses of the church ought to be the matter of our grief, how much soever we live at ease. 2. He fasted and prayed; not in public (he had no opportunity of doing that), but before the God of heaven, who sees in secret, and will reward openly. By his fasting and praying, (1.) He consecrated his sorrows, and directed his tears aright, sorrowed after a godly sort, with an eye to God, because his name was reproached in the contempt cast on his people, whose cause therefore he thus commits to him. (2.) He eased his sorrows, and unburdened his spirit, by pouring out his complaint before God and leaving it with him. (3.) He took the right method of fetching in relief for his people and direction for himself in what way to serve them. Let those who are forming any good designs for the service of the public take God along with them for the first conception of them, and utter all their projects before him; this is the way to prosper in them.

 5   We have here Nehemiah's prayer, a prayer that has reference to all the prayers which he had for some time before been putting up to God day and night, while he continued his sorrows for the desolations of Jerusalem, and withal to the petition he was now intending to present to the king his master for his favour to Jerusalem. We may observe in this prayer,
I. His humble and reverent address to God, in which he prostrates himself before him, and gives unto him the glory due unto his name, Neh 1:5. It is much the same with that of Daniel, Dan 9:4. It teaches us to draw near to God, 1. With a holy awe of his majesty and glory, remembering that he is the God of heaven, infinitely above us, and sovereign Lord over us, and that he is the great and terrible God, infinitely excelling all the principalities and powers both of the upper and of the lower world, angels and kings; and he is a God to be worshipped with fear by all his people, and whose powerful wrath all his enemies have reason to be afraid of. Even the terrors of the Lord are improvable for the comfort and encouragement of those that trust in him. 2. With a holy confidence in his grace and truth, for he keepeth covenant and mercy for those that love him, not only the mercy that is promised, but even more than he promised: nothing shall be thought too much to be done for those that love him and keep his commandments.
II. His general request for the audience and acceptance of all the prayers and confessions he now made to God (Neh 1:6): Let thy ear be attentive to the prayer, not which I say (barely saying prayer will not serve), but which I pray before thee (then we are likely to speed in praying when we pray in praying), and let they eyes be open upon the heart from which the prayer comes, and the case which is in prayer laid before thee. God formed the eye and planted the ear; and therefore shall he not see clearly? shall not he hear attentively?
III. His penitent confession of sin; not only Israel has sinned (it was no great mortification to him to own that), but I and my father's house have sinned, Neh 1:6. Thus does he humble himself, and take shame to himself, in this confession. We have (I and my family among the rest) dealt very corruptly against thee, Neh 1:7. In the confession of sin, let these two things be owned as the malignity of it - that it is a corruption of ourselves and an affront to God; it is dealing corruptly against God, setting up the corruptions of our own hearts in opposition to the commands of God.
IV. The pleas he urges for mercy for his people Israel.
1. He pleads what God had of old said to them, the rule he had settled of his proceedings towards them, which might be the rule of their expectations from him, Neh 1:8, Neh 1:9. He had said indeed that, if they broke covenant with him, he would scatter them among the nations, and that threatening was fulfilled in their captivity: never was people so widely dispersed as Israel was at this time, though at first so closely incorporated; but he had said withal that if they turned to him (as now they began to do, having renounced idolatry and kept to the temple service) he would gather them again. This he quotes from Deut 30:1-Deut 30:5, and begs leave to put God in mind of it (though the Eternal Mind needs no remembrancer) as that which he guided his desires by, and grounded his faith and hope upon, in praying this prayer: Remember, I beseech thee, that word; for thou hast said, Put me in remembrance. He had owned (Neh 1:7), We have not kept the judgments which thou commandedst thy servant Moses; yet he begs (Neh 1:8), Lord, remember the word which thou commandedst thy servant Moses; for the covenant is often said to be commanded. If God were not more mindful of his promises than we are of his precepts we should be undone. Our best pleas therefore in prayer are those that are taken from the promise of God, the word on which he has caused us to hope, Pss 119:49.
2. He pleads the relation wherein of old they stood to God: These are thy servants and thy people (Neh 1:10), whom thou hast set apart for thyself, and taken into covenant with thee. Wilt thou suffer thy sworn enemies to trample upon and oppress thy sworn servants? If thou wilt not appear for thy people, whom wilt thou appear for? See Isa 63:19. As an evidence of their being God's servants he gives them this character (Neh 1:11): They desire to fear thy name; they are not only called by thy name, but really have a reverence for thy name; they now worship thee, and thee only, according to thy will, and have an awe of all the discoveries thou art pleased to make of thyself; this they have a desire to do, which denotes, (1.) Their good will to it. It is their constant care and endeavour to be found in the way of their duty, and they aim at it, though in many instances they come short. (2.) Their complacency in it. They take pleasure to fear thy name (so it may be read), not only do their duty, but do it with delight. Those shall graciously be accepted of God that truly desire to fear his name; for such a desire is his own work.
3. He pleads the great things God had formerly done for them (Neh 1:10): Whom thou hast redeemed by thy great power, in the days of old. Thy power is still the same; wilt thou not therefore still redeem them and perfect their redemption? Let not those be overpowered by the enemy that have a God of infinite power on their side.
Lastly, He concludes with a particular petition, that God would prosper him in his undertaking, and give him favour with the king: this man he calls him, for the greatest of men are but men before God; they must know themselves to be so (Pss 9:20), and others must know them to be so. Who art thou that thou shouldst be afraid of a man? Mercy in the sight of this man is what he prays for, meaning not the king's mercy, but mercy from God in his address to the king. Favour with men is then comfortable when we can see it springing from the mercy of God.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.011 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version