Catholic liturgical translationMark - 1. chapter - Mark - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno2u proroka Izaiáše: 'Hle, posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu.3Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!'4Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy.5Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy.6Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel.7Kázal: »Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků.8Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.«9V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít.10Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice.11A z nebe se ozval hlas: »Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!«12A hned Duch vyvedl Ježíše na poušť.13Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili.14Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium:15»Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!«16Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři.17Ježíš jim řekl: »Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!«18Ihned nechali sítě a následovali ho.19Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal.20Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním. 21Tak přišli do Kafarnaa. Ježíš hned v sobotu vstoupil do synagógy a učil.  22Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona.  23V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým duchem.  24Začal křičet: »Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!«  25Ale Ježíš mu přísně rozkázal: »Mlč a vyjdi z něho!«  26Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel.  27Všichni užasli a ptali se jeden druhého: »Co je to? Nové učení - a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!«  28A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji.  29Hned jak Ježíš vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu.  30Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli.  31Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala.  32Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé.  33Celé město se shromáždilo u dveří.  34I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je.  35Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil.  36Šimon se svými druhy se pustili za ním.  37Našli ho a řekli mu: »Všichni tě hledají!«  38Odpověděl jim: »Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.«  39A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagógách a vyháněl zlé duchy. 40K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: »Chceš-li, můžeš mě očistit.«41Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: »Chci, buď čistý!«42A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn.43Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil:44»Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš - jim na svědectví.«45On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   We may observe here,
I. What the New Testament is - the divine testament, to which we adhere above all that is human; the new testament, which we advance above that which was old. It is the gospel of Jesus Christ the Son of God, Mark 1:1. 1. It is gospel; it is God's word, and is faithful and true; see Revel 19:9; Revel 21:5; Revel 22:6. It is a good word, and well worthy of all acceptation; it brings us glad tidings. 2. It is the gospel of Jesus Christ, the anointed Saviour, the Messiah promised and expected. The foregoing gospel began with the generation of Jesus Christ - that was but preliminary, this comes immediately to the business - the gospel of Christ. It is called his, not only because he is the Author of it, and it comes from him, but because he is the Subject of it, and it treats wholly concerning him. 3. This Jesus is the Son of God. That truth is the foundation on which the gospel is built, and which it is written to demonstrate; for is Jesus be not the Son of God, our faith is vain.
II. What the reference of the New Testament is to the Old, and its coherence with it. The gospel of Jesus Christ begins, and so we shall find it goes on, just as it is written in the prophets (Mark 1:2); for it saith no other things than those which the prophets and Moses said should come (Acts 26:22), which was most proper and powerful for the conviction of the Jews, who believed the Old Testament prophets to be sent of God and ought to have evidenced that they did so by welcoming the accomplishment of their prophecies in its season; but it is of use to us all, for the confirmation of our faith both in the Old Testament and in the New, for the exact harmony that there is between both shows that they both have the same divine original.
Quotations are here borrowed from two prophecies - that of Isaiah, which was the longest, and that of Malachi, which was the latest (and there were above three hundred years between them), both of whom spoke to the same purport concerning the beginning of the gospel of Jesus Christ, in the ministry of John.
1. Malachi, in whom we had the Old Testament farewell, spoke very plainly (Mal 3:1) concerning John Baptist, who was to give the New Testament welcome. Behold, I send my messenger before thy face, Mark 1:2. Christ himself had taken notice of this, and applied it to John (Matt 11:10), who was God's messenger, sent to prepare Christ's way.
2. Isaiah, the most evangelical of all the prophets, begins the evangelical part of his prophecy with this, which points to the beginning of the gospel of Christ (Isa 40:3); The voice of him that crieth in the wilderness, Mark 1:3. Matthew had taken notice of this, and applied it to John, Matt 3:3. But from these two put together here, we may observe, (1.) That Christ, in his gospel, comes among us, bringing with him a treasure of grace, and a sceptre of government. (2.) Such is the corruption of the world, that there is something to do to make room for him, and to remove that which gives not only obstruction, but opposition to his progress. (3.) When God sent his Son into the world, he took care, and when he sends him into the heart, he takes care, effectual care, to prepare his way before him; for the designs of his grace shall not be frustrated; nor may any expect the comforts of that grace, but such as, by conviction of sin and humiliation for it, are prepared for those comforts, and disposed to receive them. (4.) When the paths that were crooked, are made straight (the mistakes of the judgment rectified, and the crooked ways of the affections), then way is made for Christ's comforts. (5.) It is in a wilderness, for such this world is, that Christ's way is prepared, and theirs that follow him, like that which Israel passed through to Canaan. (6.) The messengers of conviction and terror, that come to prepare Christ's way, are God's messengers, whom he sends and will own, and must be received as such. (7.) They that are sent to prepare the way of the Lord, in such a vast howling wilderness as this is, have need to cry aloud, and not spare, and to lift up their voice like a trumpet.
III. What the beginning of the New Testament was. The gospel began in John Baptist; for the law and the prophets were, until John, the only divine revelation, but then the kingdom of God began to be preached, Luke 16:16. Peter begins from the baptism of John, Acts 1:22. The gospel did not begin so soon as the birth of Christ, for he took time to increase in wisdom and stature, not so late as his entering upon his public ministry, but half a year before, when John began to preach the same doctrine that Christ afterward preached. His baptism was the dawning of the gospel day; for,
1. In John's way of living there was the beginning of a gospel spirit; for it bespoke great self-denial, mortification of the flesh, a holy contempt of the world, and nonconformity to it, which may truly be called the beginning of the gospel of Christ in any soul, Mark 1:6. He was clothed with camels' hair, not with soft raiment; was girt, not with a golden, but with a leathern girdle; and, in contempt of dainties and delicate things, his meat was locusts and wild honey. Note, The more we sit loose to the body, and live above the world, the better we are prepared for Jesus Christ.
2. In John's preaching and baptizing there was the beginning of the gospel doctrines and ordinances, and the first fruits of them. (1.) He preached the remission of sins, which is the great gospel privilege; showed people their need of it, that they were undone without it, and that it might be obtained. (2.) He preached repentance, in order to it; he told people that there must be a renovation of their hearts and a reformation of their lives, that they must forsake their sins and turn to God, and upon those terms and no other, their sins should be forgiven. Repentance for the remission of sins, was what the apostles were commissioned to preach to all nations, Luke 24:27. (3.) He preached Christ, and directed his hearers to expect him speedily to appear, and to expect great things from him. The preaching of Christ is pure gospel, and that was John Baptist's preaching, Mark 1:7, Mark 1:8. Like a true gospel minister, he preaches, [1.] The great pre-eminence Christ is advanced to; so high, so great, is Christ, that John, though one of the greatest that was born of women, thinks himself unworthy to be employed in the meanest office about him, even to stoop down, and untie his shoes. Thus industrious is he to give honour to him, and to bring others to do so too. [2.] The great power Christ is invested with; He comes after me in time, but he is mightier than I, mightier than the mighty ones of the earth, for he is able to baptize with the Holy Ghost; he can give the Spirit of God, and by him govern the spirits of men. [3.] The great promise Christ makes in his gospel to those who have repented, and have had their sins forgiven them; They shall be baptized with the Holy Ghost, shall be purified by his graces, and refreshed by his comforts. And, lastly, All those who received his doctrine, and submitted to his institution, he baptized with water, as the manner of the Jews was to admit proselytes, in token of their cleansing themselves by repentance and reformation (which were the duties required), and of God's cleansing them both by remission and by sanctification, which were the blessings promised. Now this was afterward to be advanced into a gospel ordinance, which John's using it was a preface to.
3. In the success of John's preaching, and the disciples he admitted by baptism, there was the beginning of a gospel church. He baptized in the wilderness, and declined going into the cities; but there went out unto him all the land of Judea, and they of Jerusalem, inhabitants both of city and country, families of them, and were all baptized of him. They entered themselves his disciples, and bound themselves to his discipline; in token of which, they confessed their sins; he admitted them his disciples, in token of which, he baptized them. Here were the stamina of the gospel church, the dew of its youth from the womb of the morning, Pss 110:3. Many of these afterward became followers of Christ, and preachers of his gospel, and this grain of mustard-seed became a tree.

 9   We have here a brief account of Christ's baptism and temptation, which were largely related Mt. 3 and 4.
I. His baptism, which was his first public appearance, after he had long lived obscurely in Nazareth. O how much hidden worth is there, which in this world is either lost in the dust of contempt and cannot be known, or wrapped up in the veil of humility and will not be known! But sooner or later it shall be known, as Christ's was.
1. See how humbly he owned God, by coming to be baptized of John; and thus it became him to fulfil all righteousness. Thus he took upon him the likeness of sinful flesh, that, though he was perfectly pure and unspotted, yet he was washed as if he had been polluted; and thus for our sakes he sanctified himself, that we also might be sanctified, and be baptized with him, John 17:19.
2. See how honourably God owned him, when he submitted to John's baptism. Those who justify God, and they are said to do, who were baptized with the baptism of John, he will glorify, Luke 7:29, Luke 7:30.
(1.) He saw the heavens opened; thus he was owned to be the Lord from heaven, and had a glimpse of the glory and joy that were set before him, and secured to him, as the recompence of his undertaking. Matthew saith, The heavens were opened to him. Mark saith, He saw them opened. Many have the heavens opened to receive them, but they do not see it; Christ had not only a clear foresight of his sufferings, but of his glory too.
(2.) He saw the Spirit like a dove descending upon him. Note, Then we may see heaven opened to us, when we perceive the Spirit descending and working upon us. God's good work in us is the surest evidence of his good will towards us, and his preparations for us. Justin Martyr says, that when Christ was baptized, a fire was kindled in Jordan: and it is an ancient tradition, that a great light shone round the place; for the Spirit brings both light and heat.
(3.) He heard a voice which was intended for his encouragement to proceed in his undertaking, and therefore it is here expressed as directed to him, Thou art my beloved Son. God lets him know, [1.] That he loved him never the less for that low and mean estate to which he had now humbled himself; Though thus emptied and made of no reputation, yet he is my beloved Son still. [2.] That he loved him much the more for that glorious and kind undertaking in which he had now engaged himself. God is well pleased in him, as referee of all matters in controversy between him and man; and so well pleased in him, as to be well pleased with us in him.
II. His temptation. The good Spirit that descended upon him, led him into the wilderness, Mark 1:12. Paul mentions it as a proof that he had his doctrine from God, and not from man - that, as soon as he was called, he went not to Jerusalem, but went into Arabia, Galat 1:17. Retirement from the world is an opportunity of more free converse with God, and therefore must sometimes be chosen, for a while, even by those that are called to the greatest business. Mark observes this circumstance of his being in the wilderness - that he was with the wild beasts. It was an instance of his Father's care of him, that he was preserved from being torn in pieces by the wild beasts, which encouraged him the more that his Father would provide for him when he was hungry. Special protections are earnests of seasonable supplies. It was likewise an intimation to him of the inhumanity of the men of that generation, whom he was to live among - no better than wild beasts in the wilderness, nay abundantly worse. In that wilderness,
1. The evil spirits were busy with him; he was tempted of Satan; not by any inward injections (the prince of this world had nothing in him to fasten upon), but by outward solicitations. Solicitude often gives advantages to the tempter, therefore two are better than one. Christ himself was tempted, not only to teach us, that it is no sin to be tempted, but to direct us whither to go for succour when we are tempted, even to him that suffered, being tempted; that he might experimentally sympathize with us when we are tempted.
2. The good spirits were busy about him; the angels ministered to him, supplied him with what he needed, and dutifully attended him. Note, The ministration of the good angels about us, is matter of great comfort in reference to the malicious designs of the evil angels against us; but much more doth it befriend us, to have the indwelling of the spirit in our hearts, which they that have, are so born of God, that, as far as they are so, the evil one toucheth them not, much less shall be triumph over them.

 14   Here is, I. A general account of Christ's preaching in Galilee. John gives an account of his preaching in Judea, before this (ch. 2 and 3), which the other evangelists had omitted, who chiefly relate what occurred in Galilee, because that was least known at Jerusalem. Observe,
1. When Jesus began to preach in Galilee; After that John was put in prison. When he had finished his testimony, then Jesus began his. Note, The silencing of Christ's ministers shall not be the suppressing of Christ's gospel; if some be laid aside, others shall be raised up, perhaps mightier than they, to carry on the same work.
2. What he preached; The gospel of the kingdom of God. Christ came to set up the kingdom of God among men, that they might be brought into subjection to it, and might obtain salvation in it; and he set it up by the preaching of his gospel, and a power going along with it.
Observe, (1.) The great truths Christ preached; The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. This refers to the Old Testament, in which the kingdom of the Messiah was promised, and the time fixed for the introducing of it. They were not so well versed in those prophecies, nor did they so well observe the signs of the times, as to understand it themselves, and therefore Christ gives them notice of it; The time prefixed is now at hand; glorious discoveries of divine light, life, and love, are now to be made; a new dispensation far more spiritual and heavenly than that which you have hitherto been under, is now to commence. Note, God keeps time; when the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand, for the vision is for an appointed time, which will be punctually observed, though it tarry past our time.
(2.) The great duties inferred from thence. Christ gave them to understand the times, that they might know what Israel ought to do; they fondly expected the Messiah to appear in external pomp and power, not only to free the Jewish nation from the Roman yoke, but to make it have dominion over all its neighbours, and therefore thought, when that kingdom of God was at hand, they must prepare for war, and for victory and preferment, and great things in the world; but Christ tells them, in the prospect of that kingdom approaching, they must repent, and believe the gospel. They had broken the moral law, and could not be saved by a covenant of innocency, for both Jew and Gentile are concluded under guilt. They must therefore take the benefit of a covenant of grace, must submit to a remedial law, and this is it - repentance towards God, and faith towards our Lord Jesus Christ. They had not made use of the prescribed preservatives, and therefore must have recourse to the prescribed restoratives. By repentance we must lament and forsake our sins, and by faith we must receive the forgiveness of them. By repentance we must give glory to our Creator whom we have offended; by faith we must give glory to our Redeemer who came to save us from our sins. Both these must go together; we must not think either that reforming our lives will save us without trusting in the righteousness and grace of Christ, or that trusting in Christ will save us without the reformation of our hearts and lives. Christ hath joined these two together, and let no man think to put them asunder. They will mutually assist and befriend each other. Repentance will quicken faith, and faith will make repentance evangelical; and the sincerity of both together must be evidenced by a diligent conscientious obedience to all God's commandments. Thus the preaching of the gospel began, and thus it continues; still the call is, Repent, and believe, and live a life of repentance and a life of faith.
II. Christ appearing as a teacher, here is next his calling of disciples, Mark 1:16-Mark 1:20. Observe, 1. Christ will have followers. If he set up a school, he will have scholars; if he set up his standard, he will have soldiers; if he preach, he will have hearers. He has taken an effectual course to secure this; for all that the Father has given him, shall, without fail, come to him. 2. The instruments Christ chose to employ in setting up his kingdom, were the weak and foolish things of the world; not called from the great sanhedrim, or the schools of the rabbin, but picked up from among the tarpaulins by the sea-side, that the excellency of the power might appear to be wholly of God, and not at all of them. 3. Though Christ needs not the help of man, yet he is pleased to make use of it in setting up his kingdom, that he might deal with us not in a formidable but in a familiar way, and that in his kingdom the nobles and governors may be of ourselves, Jer 31:21. 4. Christ puts honour upon those who, though mean in the world, are diligent in their business, and loving to one another; so those were, whom Christ called. He found them employed, and employed together. Industry and unity are good and pleasant, and there the Lord Jesus commands the blessing, even this blessing, Follow me. 5. The business of ministers is to fish for souls, and win them to Christ. The children of men, in their natural condition, are lost, wander endlessly in the great ocean of this world, and are carried down the stream of its course and way; they are unprofitable. Like leviathan in the waters, they play therein; and often, like the fishes of the sea, they devour one another. Ministers, in preaching the gospel, cast the net into the waters, Matt 13:47. Some are enclosed and brought to shore, but far the greater number escape. Fishermen take great pains, and expose themselves to great perils, so do ministers; and they have need of wisdom. If many a draught brings home nothing, yet they must go on. 6. Those whom Christ called, must leave all, to follow him; and by his grace he inclines them to do so. Not that we must needs go out of the world immediately, but we must sit loose to the world, and forsake every thing that is inconsistent with our duty to Christ, and that cannot be kept without prejudice to our souls. Mark takes notice of James and John, that they left not only their father (which we had in Matthew), but the hired servants, whom perhaps they loved as their own brethren, being their fellow-labourers and pleasant comrades; not only relations, but companions, must be left for Christ, and old acquaintance. Perhaps it is an intimation of their care for their father; they did not leave him without assistance, they left the hired servants with him. Grotius thinks it is mentioned as an evidence that their calling was gainful to them, for it was worth while to keep servants in pay, to help them in it, and their hands would be much missed, and yet they left it.
III. Here is a particular account of his preaching in Capernaum, one of the cities of Galilee; for though John Baptist chose to preach in a wilderness, and did well, and did good, yet it doth not therefore follow, that Jesus must do so too; the inclinations and opportunities of ministers may very much differ, and yet both be in the way of their duty, and both useful. Observe, 1. When Christ came into Capernaum, he straightway applied himself to his work there, and took the first opportunity of preaching the gospel. Those will think themselves concerned not to lose time, who consider what a deal of work they have to do, and what a little time to do it in. 2. Christ religiously observed the sabbath day, though not by tying himself up to the tradition of the elders, in all the niceties of the sabbath-rest, yet (which was far better) by applying himself to, and abounding in, the sabbath-work, in order to which the sabbath-rest was instituted. 3. Sabbaths are to be sanctified in religious assemblies, if we have opportunity; it is a holy day, and must be honoured with a holy convocation; this was the good old way, Acts 13:27; Acts 15:21. On the sabbath-day, tois sabbasin - on the sabbath-days; every sabbath-day, as duly as it returned, he went into the synagogue. 4. In religious assemblies on sabbath-days, the gospel is to be preached, and those to be taught, who are willing to learn the truth as it is in Jesus. 5. Christ was a non-such preacher; he did not preach as the scribes, who expounded the law of Moses by rote, as a school-boy says his lesson, but were neither acquainted with it (Paul himself, when a Pharisee, was ignorant of the law), nor affected with it; it came not from the heart, and therefore came not with authority. But Christ taught as one that had authority, as one that knew the mind of God, and was commissioned to declare it. 6. There is much in the doctrine of Christ, that is astonishing; the more we hear it, the more cause we shall see to admire it.

 23   As soon as Christ began to preach, he began to work miracles for the confirmation of his doctrine; and they were such as intimated the design and tendency of his doctrine, which were to conquer Satan, and cure sick souls.
In these verses, we have,
I. Christ's casting the devil out of a man that was possessed, in the synagogue at Capernaum. This passage was not related in Matthew, but is afterward in Luke 4:33. There was in the synagogue a man with an unclean spirit, en pneumati akatharto - in an unclean spirit; for the spirit had the man in his possession, and led him captive at his will. So the whole world is said to lie en to ponero - in the wicked one. And some have thought it more proper to say, The body is in the soul, because it is governed by it, than the soul in the body. He was in the unclean spirit, as a man is said to be in a fever, or in a frenzy, quite overcome by it. Observe, The devil is here called an unclean spirit, because he has lost all the purity of his nature, because he acts in direct opposition to the Holy Spirit of God, and because with his suggestions he pollutes the spirits of men. This man was in the synagogue; he did not come either to be taught or to be healed, but, as some think, to confront Christ and oppose him, and hinder people from believing on him. Now here we have,
1. The rage which the unclean spirit expressed at Christ; He cried out, as one in an agony, at the presence of Christ, and afraid of being dislodged; thus the devils believe and tremble, have a horror of Christ, but no hope in him, nor reverence for him. We are told what he said, Mark 1:24, where he doth not go about to capitulate with him, or make terms (so far was he from being in league or compact with him), but speaks as one that knew his doom. (1.) He calls him Jesus of Nazareth; for aught that appears, he was the first that called him so, and he did it with design to possess the minds of the people with low thoughts of him, because no good thing was expected out of Nazareth; and with prejudices against him as a Deceiver, because every body knew the Messiah must be of Bethlehem. (2.) Yet a confession is extorted from him - that he is the holy One of God, as was from the damsel that had the spirit of divination concerning the apostles - that they were the servants of the most high God, Acts 16:16, Acts 16:17. Those who have only a notion of Christ - that he is the holy One of God, and have no faith in him, or love to him, go no further than the devil doth. (3.) He in effect acknowledgeth that Christ was too hard for him, and that he could not stand before the power of Christ; Let us alone; for if thou take us to task, we are undone, thou canst destroy us. This is the misery of those wicked spirits, that they persist in their rebellion, and yet know it will end in their destruction. (4.) He desires to have nothing to do with Jesus Christ; for he despairs of being saved by him, and dreads being destroyed by him. What have we to do with thee? If thou wilt let us alone, we will let thee alone. See whose language they speak, that say to the Almighty, Depart from us. This, being an unclean spirit, therefore hated and dreaded Christ, because he knew him to be a holy One; for the carnal mind is enmity against God, especially against his holiness.
2. The victory which Jesus Christ obtained over the unclean spirit; for this purpose was the Son of God manifested, that he might destroy the works of the devil, and so he makes it to appear; nor will he be turned back from prosecuting this war, either by his flatteries or by his menaces. It is in vain for Satan to beg and pray, Let us alone; his power must be broken, and the poor man must be relieved; and therefore, (1.) Jesus commands. As he taught, so he healed, with authority. Jesus rebuked him; he chid him and threatened him, imposed silence upon him; Hold thy peace; phimotheti - be muzzled. Christ has a muzzle for that unclean spirit when he fawns as well as when he barks; such acknowledgments of him as this was, Christ disdains, so far is he from accepting them. Some confess Christ to be the holy One of God, that under the cloak of that profession they may carry on malicious mischievous designs; but their confession is doubly an abomination to the Lord Jesus, as it sues in his name for a license to sin, and shall therefore be put to silence and shame. But this is not all, he must not only hold his peace, but he must come out of the man; this was it he dreaded - his being restrained from doing further mischief. But, (2.) The unclean spirit yields, for there is no remedy (Mark 1:26); He tore him, put him into a strong convulsion; that one could have thought he had been pulled in pieces; when he would not touch Christ, in fury at him he grievously disturbed this poor creature. Thus, when Christ by his grace delivers poor souls out of the hands of Satan, it is not without a grievous toss and tumult in the soul; for that spiteful enemy will disquiet those whom he cannot destroy. He cried with a loud voice, to frighten the spectators, and make himself seem terrible, as if he would have it thought that though he was conquered, he was but just conquered, and that he hopes to rally again, and recover his ground.
II. The impression which this miracle made upon the minds of the people, Mark 1:27, Mark 1:28.
1. It astonished them that saw it; They were all amazed. It was evident, beyond contradiction, that the man was possessed - witness the tearing of him, and the loud voice with which the spirit cried; it was evident that he was forced out by the authority of Christ; this was surprising to them, and put them upon considering with themselves, and enquiring of one another, What is this new doctrine? For it must certainly be of God, which is thus confirmed. He hath certainly an authority to command us, who hath ability to command even the unclean spirits, and they cannot resist him, but are forced to obey him. The Jewish exorcists pretended by charm or invocation to drive away evil spirits; but this was quite another thing, with authority he commands them. Surely it is our interest to make him our Friend, who has the control of infernal spirits.
2. It raised his reputation among all that heard it; Immediately his fame spread abroad into the whole adjacent region of Galilee, which was a third part of the land of Canaan. The story was presently got into every one's mouth, and people wrote it to their friends all the country over, together with the remark made upon it, What new doctrine is this? So that it was universally concluded, that he was a Teacher come from God, and under that character he shone more bright than if he had appeared in all the external pomp and power which the Jews expected their Messiah to appear in; and thus he prepared his own way, now that John, who was his harbinger, was clapped up; and the fame of this miracle spread the further, because as yet the Pharisees, who envied his fame, and laboured to eclipse it, had not advanced their blasphemous suggestion, that he cast out devils by compact with the prince of the devils.

 29   In these verses, we have,
I. A particular account of one miracle that Christ wrought, in the cure of Peter's wife's mother, who was ill of a fever. This passage we had before, in Matthew. Observe,
1. When Christ had done that which spread his fame throughout all parts, he did not then sit still, as some think that they may lie in bed when their name is up. No, he continued to do good, for that was it he aimed at, and not his own honour. Nay, those who are in reputation, had need be busy and careful to keep it up.
2. When he came out of the synagogue, where he had taught and healed with a divine authority, yet he conversed familiarly with the poor fishermen that attended him, and did not think it below him. Let the same mind, the same lowly mind, be in us, that was in him.
3. He went into Peter's house, probably invited thither to such entertainment as a poor fisherman could give him, and he accepted of it. The apostles left all for Christ; so far as that what they had should not hinder them from him, yet not so, but that they might use it for him.
4. He cured his mother-in-law, who was sick. Wherever Christ comes, he comes to do good, and will be sure to pay richly for his entertainment. Observe, How complete the cure was; when the fever left her, it did not, as usual, leave her weak, but the same hand that healed her, strengthened her, so that she was able to minister to them; the cure is in order to that, to fit for action, that we may minister to Christ, and to those that are his for his sake.
II. A general account of many cures he wrought - diseases healed, devils expelled. It was on the evening of the sabbath, when the sun did set, or was set; perhaps many scrupled bringing their sick to him, till the sabbath was over, but their weakness therein was no prejudice to them in applying to Christ. Though he proved it lawful to heal on the sabbath days, yet, if any stumbled at it, they were welcome at another time. Now observe,
1. How numerous the patients were; All the city was gathered at the door, as beggars for a dole. That one cure in the synagogue occasioned this crowding after him. Others speeding well with Christ should quicken us in our enquiries after him. Now the Sun of righteousness rises with healing under his wings; to him shall the gathering of the people be. Observe, How Christ was flocked after in a private house, as well as in the synagogue; wherever he is, there let his servants, his patients, be. And in the evening of the sabbath, when the public worship is over, we must continue our attendance upon Jesus Christ; he healed, as Paul preached, publicly, and from house to house.
2. How powerful the Physician was; he healed all that were brought to him, though ever so many. Nor was it some one particular disease, that Christ set up for the cure of, but he healed those that were sick of divers diseases, for his word was a panpharmacon- a salve for every sore. And that miracle particularly which he wrought in the synagogue, he repeated in the house at night; for he cast out many devils, and suffered not the devils to speak, for he made them know who he was, and that silenced them. Or, He suffered them not to say that they knew him (so it may be read); he would not permit any more of them to say, as they did (Mark 1:24), I know thee, who thou art.
III. His retirement to his private devotion (Mark 1:35); He prayed, prayed alone; to set us an example of secret prayer. Though as God he was prayed to, as man he prayed. Though he was glorifying God, and doing good, in his public work, yet he found time to be alone with his Father; and thus it became him to fulfil all righteousness. Now observe,
1. The time when Christ prayed. (1.) It was in the morning, the morning after the sabbath day. Note, When a sabbath day is over and past, we must not think that we may intermit our devotion till the next sabbath: no, though we go not to the synagogue, we must go to the throne of grace, every day in the week; and the morning after the sabbath particularly, that we may preserve the good impressions of the day. This morning was the morning of the first day of the week, which afterward he sanctified, and made remarkable, by another sort of rising early. (2.) It was early, a great while before day. When others were asleep in their beds, he was praying, as a genuine Son of David, who seeks God early, and directs his prayer in the morning; nay, and at midnight will rise to give thanks. It has been said, The morning is a friend to the Muses - Aurora Musis amica; and it is no less so to the Graces. When our spirits are most fresh and lively, then we should take time for devout exercises. He that is the first and best, ought to have the first and best.
2. The place where he prayed; He departed into a solitary place, either out of town, or some remote garden or out-building. Though he was in no danger of distraction, or of temptation to vain-glory, yet he retired, to set us an example to his own rule, When thou prayest enter into thy closet. Secret prayer must be made secretly. Those that have the most business in public, and of the best kind, must sometimes be alone with God; must retire into solitude, there to converse with God, and keep up communion with him.
IV. His return to his public work. The disciples thought they were up early, but found their Master was up before them, and they enquired which way he went, followed him to his solitary place, and there found him at prayer, Mark 1:36, Mark 1:37. They told him that he was much wanted, that there were a great many patients waiting for him; All men seek for thee. They were proud that their Master was become so popular already, and would have him appear in public, yet more in that place, because it was their own city; and we are apt to be partial to the places we know and are interested in. No, saith Christ, Capernaum must not have the monopoly of the Messiah's preaching and miracles. Let us go into the next towns, the villages that lie about here, that I may preach there also, and work miracles there, for therefore came I forth, not to be constantly resident in one place, but to go about doing good. Even the inhabitants of the villages in Israel shall rehearse the righteous acts of the Lord, Judg 5:11. Observe, Christ had still an eye to the end wherefore he came forth, and closely pursued that; nor will he be drawn by importunity, or the persuasions of his friends, to decline from that; for (Mark 1:39) he preached in their synagogues throughout all Galilee, and, to illustrate and confirm his doctrine, he cast out devils. Note, Christ's doctrine is Satan's destruction.

 40   We have here the story of Christ's cleansing a leper, which we had before, Matt 8:2-Matt 8:4. It teaches us,
1. How to apply ourselves to Christ; come as this leper did, (1.) With great humility; this leper came beseeching him, and kneeling down to him (Mark 1:40); whether giving divine honour to him as God, or rather a less degree of respect as a great Prophet, it teaches us that those who would receive grace and mercy from Christ, must ascribe honour and glory to Christ, and approach to him with humility and reverence. (2.) With a firm belief of his power; Thou canst make me clean. Though Christ's outward appearance was but mean, yet he had this faith in his power, which implies his belief that he was sent of God. He believes it with application, not only in general, Thou cast do every thing (as John 11:22), but, Thou cast make me clean. Note, What we believe of the power of Christ we must bring home to our particular case; Thou canst do this for me. (3.) With submission to the will of Christ; Lord, if thou wilt. Not as if he had any doubt of Christ's readiness in general to help the distressed, but, with the modesty that became a poor petitioner, he refers his own particular case to him.
2. What to expect from Christ; that according to our faith it shall be to us. His address is not in the form of prayer, yet Christ answered it as a request. Note, Affectionate professions of faith in Christ, and resignations to him, are the most prevailing petitions for mercy from him, and shall speed accordingly. (1.) Christ was moved with compassion. This is added here, in Mark, to show that Christ's power is employed by his pity for the relief of poor souls; that his reasons are fetched from within himself, and we have nothing in us to recommend us to his favour, but our misery makes us the objects of his mercy. And what he does for us he does with all possible tenderness. (2.) He put forth his hand, and touched him. He exerted his power, and directed it to this creature. In healing souls, Christ toucheth them, 1Sam 10:26. When the queen toucheth for the evil, she saith, I touch, God heals; but Christ toucheth and healeth too. (3.) He said, I will, be thou clean. Christ's power was put forth in and by a word, to signify in what way Christ would ordinarily work spiritual cures; He sends his word and heals, Pss 107:20; John 15:3; John 17:17. The poor leper put an if upon the will of Christ; If thou wilt; but that doubt is soon put out of doubt; I will. Christ most readily wills favours to those that most readily refer themselves to his will. He was confident of Christ's power; Thou canst make me clean; and Christ will show how much his power is drawn out into act by the faith of his people, and therefore speaks the word as one having authority, Be thou clean. And power accompanied this word, and the cure was perfect in an instant; Immediately his leprosy vanished, and there remained no more sign of it, Mark 1:42.
3. What to do when we have received mercy from Christ. We must with his favours receive his commands. When Christ had cured him, he strictly charged him; the word here is very significant, embrimesamenos - graviter interminatus- prohibiting with threats. I am apt to think that this refers not to the directions he gave him to conceal it (Mark 1:44), for those are mentioned by themselves; but that this was such a charge as he gave to the impotent man whom he cured, John 5:14, Sin no more, lest a worse thing come unto thee; for the leprosy was ordinarily the punishment of some particular sinners, as in Miriam's, Gehazi's, and Uzziah's, case; now, when Christ healed him, he warned him, he threatened him with the fatal consequence of it if he should return to sin again. He also appointed him, (1.) To show himself to the priest, that the priest by his own judgment of this leper might be a witness for Christ, that he was the Messiah, Matt 11:5. (2.) Till he had done that, not to say any thing of it to any man: this is an instance of the humility of Christ and his self-denial, that he did not seek his own honour, did not strive or cry, Isa 42:2. And it is an example to us, not to seek our own glory, Prov 25:27. He must not proclaim it, because that would much increase the crowd that followed Christ, which he thought was too great already; not as if he were unwilling to do good to all, to as many as came; but he would do it with as little noise as might be, would have no offence given to the government, no disturbance of the public peace, not any thing done that looked like ostentation, or an affecting of popular applause. What to think of the leper's publishing it, and blazing it abroad, I know not; the concealment of the good characters and good works of good men better become them than their friends; nor are we always bound by the modest commands of humble men. The leper ought to have observed his orders; yet, no doubt, it was with a good design that he proclaimed the cure, and it had no other ill effect than that it increased the multitudes which followed Christ, to that degree, that he could no more openly enter into the city; not upon the account of persecution (there was no danger of that yet,) but because the crowd was so great, that the streets would not hold them, which obliged him to go into desert places, to a mountain (Mark 3:13), to the sea-side, Mark 4:1. This shows how expedient it was for us, that Christ should go away, and send the Comforter, for his bodily presence could be but in one place at a time; and those that came to him from every quarter, could not get near him; but by his spiritual presence he is with his people wherever they are, and comes to them to every quarter.


Display settings Display settings