The Jerusalem Bible (CZ)Jeremiah - 38. chapter - Jeremiah - chapter 38

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Ale Matanův syn Šefatja, Pašchurův syn Gedaljahu, Šelemjahuův syn Jukal a Malkijův syn Pašchur slyšeli slova, jimiž se Jeremiáš obracel ke všemu lidu:2„Takto mluví Jahve. Kdo zůstane v tomto městě, zemře mečem, hladem a morem; ale kdo vyjde a vzdá se Chaldejcům, zůstane naživu, svůj život bude mít jako kořist: Bude žít!3Takto mluví Jahve: Toto město bude určitě vydáno do rukou vojska babylonského krále a on se ho zmocní!“4Tu knížata řekla králi: „Ať je ten člověk vydán na smrt! On bere odvahu bojovníkům, kteří zůstali v tomto městě, i všemu lidu, když k nim vede takové řeči. Ano, ten člověk neusiluje vůbec o pokoj pro tento lid, nýbrž o jeho neštěstí.“5Král Sedechiáš odpověděl: „Hle, máte ho v rukou, neboť král nemá vůči vám žádnou moc!“6Oni se tedy Jeremiáše chopili a uvrhli ho do cisterny králova syna Malkijahua ve strážním dvoře; spustili ho po provazech. V té cisterně nebyla žádná voda, ale bahno, a Jeremiáš zapadl do bahna.7Kušita Ebed-Melek, kleštěnec ve službách královského paláce, se dozvěděl, že Jeremiáše uvrhli do cisterny. Když král seděl u Benjaminovy brány,8vyšel Ebed-Melek z královského paláce a obrátil se na krále:9„Můj pane králi, ti muži jednali špatně, když takhle naložili s prorokem Jeremiášem; hodili ho do cisterny: namístě zemře hladem, neboť ve městě už není chleba.“10Král dal tedy Kušitovi Ebed-Melekovi tento příkaz: „Vezmi si odsud třicet mužů a vytáhni proroka Jeremiáše z cisterny dřív, než zemře.“11Ebed-Melek s sebou ty muže vzal, vešel do královského paláce, do šatny Pokladnice; odtud si vzal všelijaké cáry a hadry a ty dal po provazech spustit k Jeremiášovi do cisterny.12Kušita Ebed-Melek Jeremiášovi řekl: „Podlož si těmi cáry a hadry provazy v podpaží.“ Jeremiáš to udělal. 13Pak Jeremiáše na provazech vyzdvihli a vytáhli ho z cisterny. A Jeremiáš zůstal ve strážním dvoře. 14Král Sedechiáš poslal pro proroka Jeremiáše ke třetímu vchodu do Jahvova Chrámu. Král Jeremiášovi řekl: „Dožaduji se od tebe slova; neutajuj ho přede mnou!“15Jeremiáš Sedechiášovi odpověděl: „Když ti ho zvěstuji, dáš mě usmrtit, viď? A poradím-li ti, nebudeš mě poslouchat!“16Král Sedechiáš tedy potají složil Jeremiášovi tuto přísahu: „Jako že žije Jahve, jenž nám dal tento život, nedám tě usmrtit a nevydám tě do rukou těchto mužů, kteří ti ukládají o život.“17Jeremiáš tedy Sedechiášovi řekl: „Takto mluví Jahve, Bůh Sabaot, Bůh Izraele. Vyjdeš-li a vzdáš-li se velitelům babylonského krále, zachráníš si život a toto město nebude vypáleno; zůstaneš naživu ty i tvá rodina.18Ale nevyjdeš-li a nevzdáš-li se velitelům babylonského krále, bude toto město vydáno do rukou Chaldejců a oni je vypálí; a ty z jejich rukou nevyvázneš.“19Tu král Sedechiáš Jeremiášovi řekl: „Bojím se Judovců, kteří přeběhli k Chaldejcům; Chaldejci by mě mohli vydat do jejich rukou a oni by se mnou zle naložili.“20Jeremiáš odpověděl: „Nevydají tě. Poslouchej přece Jahvův hlas, podle něhož jsem k tobě promluvil, a pak ti bude dobře a vyvázneš životem.21Odmítneš-li však vyjít, pohleď, co mi Jahve ukázal:22Hle, všechny ženy, které ještě zůstaly v paláci judského krále, budou vyvedeny k velitelům babylonského krále; a řeknou: Svedli tě, podvedli tě tví dobří přátelé! Nohy se ti boří do bahna, oni utekli!23Ano, všechny tvé ženy i tvé děti vyvedou k Chaldejcům. A ty jejich rukám neunikneš, ale budeš sevřen v pěsti babylonského krále. A toto město bude vypáleno.“24Sedechiáš řekl Jeremiášovi: „Ať se o těch slovech nikdo nedozví, jinak bys zemřel.25Doslechnou-li se knížata o mém rozhovoru s tebou a přijdou-li a řeknou ti: ‘Pověz nám, co jsi řekl králi a co ti řekl král; nic nám neskrývej, jinak tě dáme usmrtit,’26odpovíš jim: ‘Předložil jsem králi tuto žádost: Ať mě neposílá nazpět k Jehonatanovi, abych tam zemřel’.“27Všechna knížata opravdu přišla za Jeremiášem a vyptávala se ho. Sdělil jim přesně to, co mu přikázal král. Nechali ho tedy na pokoji, neboť onen rozhovor nikdo nevyslechl.28A Jeremiáš zůstal ve strážním dvoře, dokud Jeruzalém nebyl dobyt. A byl tam, když byl Jeruzalém dobyt.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   Here, 1. Jeremiah persists in his plain preaching; what he had many a time said, he still says (Jer 38:3): This city shall be given into the hand of the king of Babylon; though it hold out long, it will taken at last. Nor would he have so often repeated this unwelcome message but that he could put them in a certain way, though not to save the city, yet to save themselves; so that every man might have his own life given him for a prey if he would be advised, Jer 38:2. Let him not stay in the city, in hopes to defend that, for it will be to no purpose, but let him go forth to the Chaldeans, and throw himself upon their mercy, before things come to extremity, and then he shall live; they will not put him to the sword, but give him quarter ( satis est prostrasse leoni - it suffices the lion to lay his antagonist prostrate ) and he shall escape the famine and pestilence, which will be the death of multitudes within the city. Note, Those do better for themselves who patiently submit to the rebukes of Providence than those who contend with them. And, if we cannot have our liberty, we must reckon it a mercy to have our lives, and not foolishly throw them away upon a point of honour; they m ay be reserved for better times. 2. The princes persist in their malice against Jeremiah. He was faithful to his country and to his trust as a prophet, though he had suffered many a time for his faithfulness; and, though at this time he ate the king's bread, yet that did not stop his mouth. But his persecutors were still bitter against him, and complained that he abused the liberty he had of walking in the court of the prison; for, though he could not go to the temple to preach, yet he vented the same things in private conversation to those that came to visit him, and therefore (Jer 38:4) they represented him to the king as a dangerous man, disaffected to his country and to the government he lived under: He seeks not the welfare of this people, but the hurt - an unjust insinuation, for no man had laid out himself more for the good of Jerusalem than he had done. They represent his preaching as having a bad tendency. The design of it was plainly to bring men to repent and turn to God, which would have been as much as any thing a strengthening to the hands both the soldiery and of the burghers, and yet they represented it as weakening their hands and discouraging them; and, if it did this, it was their own fault. Note, It is common for wicked people to look upon God's faithful ministers as their enemies, only because they show them what enemies they are to themselves while they continue impenitent. 3. Jeremiah hereupon, by the king's permission, is put into a dungeon, with a view to his destruction there. Zedekiah, though he felt a conviction that Jeremiah was a prophet, sent of God, had not courage to own it, but yielded to the violence of his persecutors (Jer 38:5): He is in your hand; and a worse sentence he could not have passed upon him. We found in Jehoiakim's reign that the princes were better affected to the prophet than the king was (Jer 36:25); but now they were more violent against him, a sign that they were ripening apace for ruin. Had it been in a cause that concerned his own honour or profit, he would have let them know that the king is he who can do what he pleases, whether they will or no; but in the cause of God and his prophet, which he was very cool in, he basely sneaks, and truckles to them: The king is not he that can do any thing against you. Note, Those will have a great deal to answer for who, though they have a secret kindness for good people, dare not own it in a time of need, nor will do what they might do to prevent mischief designed them. The princes, having this general warrant from the king, immediately put poor Jeremiah into the dungeon of Malchiah, that was in the court of the prison (Jer 38:6), a deep dungeon, for they let him down into it with cords, and a dirty one, for there was no water in it, but mire; and he sunk in the mire, up to the neck, says Josephus. Those that put him here doubtless designed that he should die here, die for hunger, die for cold, and so die miserably, die obscurely, fearing, if they should put him to death openly, the people might be affected with what he would say and be incensed against them. Many of God's faithful witnesses have thus been privately made away, and starved to death, in prisons, whose blood will be brought to account in the day of discovery. We are not here told what Jeremiah did in this distress, but he tells us himself (Lam 3:55, Lam 3:57), I called upon thy name, O Lord! out of the low dungeon, and thou drewest near, saying, Fear not. 4. Application is made to the king by an honest courtier, Ebed-melech, one of the gentlemen of the bed-chamber, in behalf of the poor sufferer. Though the princes carried on the matter as privately as they could, yet it came to the ear of this good man, who probably sought opportunities to do good. It may be he came to the knowledge of it by hearing Jeremiah's moans out of the dungeon, for it was in the king's house, Jer 38:7. Ebed-melech was an Ethiopian, a stranger to the commonwealth of Israel, and yet had in him more humanity, and more divinity too, than native Israelites had. Christ found more faith among Gentiles than among Jews. Ebed-melech lived in a wicked court and in a very corrupt degenerate age, and yet had a great sense both of equity and piety. God has his remnant in all places, among all sorts. There were saints even in Caesar's household. The king was now sitting in the gate of Benjamin, to try causes and receive appeals and petitions, or perhaps holding a council of war there. Thither Ebed-melech went immediately to him, for the case would not admit delay; the prophet might have perished if he had trifled or put it off till he had an opportunity of speaking to the king in private. Not time must be lost when life is in danger, especially so valuable a life. He boldly asserts the Jeremiah had a great deal of wrong done him, and is not afraid to tell the king so, though they were princes that did it, though they were now present in court, and though they had the king's warrant for what they did. Whither should oppressed innocency flee for protection but to the throne, especially when great men are its oppressors? Ebed-melech appears truly brave in this matter. He does not mince the matter; though he had a place at court, which he would be in danger of losing for his plain dealing, yet he tells the king faithfully, let him take it as he will, These men have done ill in all that they have done to Jeremiah. They had dealt unjustly with him, for he had not deserved any punishment at all; and they had dealt barbarously with him, so as they used not to deal with the vilest malefactors. And they needed not to have put him to this miserable death; for, if they had let him alone where he was, he was likely to die for hunger in the place where he was, in the court of the prison to which he was confined, for there was not more bread in the city: the stores out of which he was to have his allowance (Jer 37:21) were in a manner spent. See how God can raise up friends for his people in distress where they little thought of them, and animate men for his service even beyond expectation. 5. Orders are immediately given for his release, and Ebed-melech takes care to see them executed. The king, who but now durst do nothing against the princes, had his heart wonderfully changed on a sudden, and will now have Jeremiah released in defiance of the princes, for therefore he orders no less than thirty men, and those of the lifeguard, to be employed in fetching him out of the dungeon, lest the princes should raise a party to oppose it, Jer 38:10. Let this encourage us to appear boldly for God - we may succeed better that we could have thought, for the hearts of kings are in the hand of God. Ebed-melech gained his point, and soon brought Jeremiah the good news; and it is observable how particularly the manner of his drawing him out of the dungeon is related (for God is not unrighteous to forget any work or labour of love which is shown to his people or ministers, no, nor any circumstance of it, Hebre 6:10); special notice is taken of his great tenderness in providing old soft rags for Jeremiah to put under his arm-holes, to keep the cords wherewith he was to be drawn up from hurting him, his arm-holes being probably galled by the cords wherewith he was let down. Nor did he throw the rags down to him, lest they should be lost in the mire, but carefully let them down, Jer 38:11, Jer 38:12. Note, Those that are in distress should not only be relieved, but relieved with compassion and marks of respect, all which shall be placed to account and abound to a good account in the day of recompence. See what a good use even old rotten rags may be put to, which therefore should not be made waste of, any more than broken meat: even in the king's house, and under the treasury too, these were carefully preserved for the use of the poor or sick. Jeremiah is brought up out of the dungeon, and is now where he was, in the court of the prison, Jer 38:13. Perhaps Ebed-melech could have made interest with the king to get him his discharge thence also, now that he had the king's ear; but he though him safer and better provided for there than he would be any where else. God can, when he pleases, make a prison to become a refuge and hiding-place to his people in distress and danger.

 14   In the foregoing chapter we had the king in close conference with Jeremiah, and here again, though (Jer 38:5) he had given him up into the hands of his enemies; such a struggle there was in the breast of this unhappy prince between his convictions and his corruptions. Observe,
I. The honour that Zedekiah did to the prophet. When he was newly fetched out of the dungeon he sent for him to advise with him privately. He met him in the third entry, or (as the margin reads it) the principal entry, that is in, or leads towards, or adjoins to, the house of the Lord, Jer 38:14. In appointing this place of interview with the prophet perhaps he intended to show a respect and reverence for the house of God, which was proper enough now that he was desiring to hear the word of God. Zedekiah would ask Jeremiah a thing; it should rather be rendered, a word. I am here asking thee for a word of prediction, of counsel, of comfort, a word from the Lord, Jer 37:17. Whatever word thou has for me hide it not from me; let me know the worst. He had been told plainly what things would come to in the foregoing chapter, but, like Balaam, he asks again, in hopes to get a more pleasing answer, as if God, who is in one mind, were altogether such a one as himself, who was in many minds.
II. The bargain that Jeremiah made with him before he would give him his advice, Jer 38:15. He would stipulate, 1. For his own safety. Zedekiah would have him deal faithfully with him: And if I do, says Jeremiah, wilt thou not put me to death? I am afraid thou wilt (so some take it); what else can I expect when thou art led blindfold by the princes? Not that Jeremiah was backward to seal the doctrine he preached with his blood, when he was called to do so; but, in doing our duty, we ought to use all lawful means for our own preservation; even the apostles of Christ did so. 2. He would answer for the success of his advice, being no less concerned for Zedekiah's welfare than for his own. He is willing to give him wholesome advice, and does not upbraid him with his unkindness in suffering him to be put into the dungeon, nor bid him go and consult with his princes, whose judgments he had such a value for. Ministers must with meekness instruct even those that oppose themselves, and render good for evil. He is desirous that he should hear counsel and receive instruction: Wilt thou not hearken unto me? Surely thou wilt; I am in hopes to find thee pliable at last, and now in this thy day willing to know the things that belong to thy peace. Note, Then, and then only, there is hope of sinners, when they are willing to hearken to good counsel. Some read it as spoken despairingly: If I give thee counsel, thou wilt not hearken unto me; I have reason to fear thou wilt not, and then I might as well keep my counsel to myself. Note, Ministers have little heart to speak to those who have long and often turned a deaf ear to them. Now, as to this latter concern of Jeremiah's, Zedekiah makes him no answer, will not promise to hearken to his advice: though he desires to know what is the mind of God, yet he will reserve himself a liberty, when he does know it, to do as he things fit; as if it were the prerogative of a prince not to have his ruin prevented by good counsel. But, as to the prophet's safety, he promises him, upon the word of a king, and confirms his promise with an oath, that, whatever he should say to him, no advantage should be taken against him for it: I will neither put thee to death nor deliver thee into the hands of those that will, Jer 38:16. This, he thought, was a mighty favour, and yet Nebuchadnezzar and Belshazzar, when Daniel read their doom, not only protected him, but preferred and rewarded him, Dan 2:48; Dan 2:29. Zedekiah's oath on this occasion is solemn, and very observable: As the Lord liveth, who made us this soul, who gave me my life and thee thine, I dare not take away thy life unjustly, knowing that then I should forfeit my own to him that is the Lord of life. Note, God is the Father of spirits; souls are his workmanship, and they are more fearfully and wonderfully made than bodies are. The soul both of the greatest prince and of the poorest prisoner is of God's making. He fashioneth their hearts alike easily. In all our appeals to God, and in all our dealings both with ourselves and others, we ought to consider this, that the living God made us these souls.
III. The good advice that Jeremiah gave him, with good reasons why he should take it, not from any prudence or politics of his own, but in the name of the Lord, the God of hosts and God of Israel. Not as a statesman, but as a prophet, he advises him by all means to surrender himself and his city to the king of Babylon's princes: Go forth to them, and make the best terms thou canst with them, Jer 38:17. This was the advice he had given to the people (Jer 38:2, and before, Jer 21:9), to submit to divine judgments, and not think of contending with them. Note, In dealing with God, that which is good counsel to the meanest is so to the greatest, for there is no respect of persons with him. To persuade him to take this counsel, he sets before him good and evil, life and death. 1. If he will tamely yield, he shall save his children from the sword and Jerusalem from the flames. The white flag is yet hung out; if he will be acknowledge God's justice, he shall experience his mercy: The city shall not be burnt, and thou shalt live and thy house. But, 2. If he will obstinately stand it out, it will be the ruin both of his house and Jerusalem (Jer 38:18); for when God judges he will overcome. This is the case of sinners with God; let them humbly submit to his grace and government and they shall live; let them take hold on his strength, that they may make peace, and they shall make peace; but, if they harden their hearts against his proposals, it will certainly be to their destruction: they must either bend or break.
IV. The objection which Zedekiah made against the prophet's advice, Jer 38:19. Jeremiah spoke to him by prophecy, in the name of God, and therefore if he had had a due regard to the divine authority, wisdom, and goodness, as soon as he understood what the mind of God was he would immediately have acquiesced in it and resolved to observe it, without disputing; but, as if it had been the dictate only of Jeremiah's prudence, he advances against it some prudential considerations of his own: but human wisdom is folly when it contradicts the divine counsel. All he suggests is, I am afraid, not of the Chaldeans; their princes are men of honour, but of the Jews, that have already gone over to the Chaldeans; when they see me follow them, and who had so much opposed their going, they will laugh at me, and say, Hast thou also become weak as water? Isa 14:10. Now, 1. It was not at all likely that he should be thus exposed and ridiculed, that the Chaldeans should so far gratify the Jews, or trample upon him, as to deliver him into their hands; nor that the Jews, who were themselves captives, should be in such a gay humour as to make a jest of the misery of their prince. Note, We often frighten ourselves from our duty by foolish, causeless, groundless, fears, that are merely the creatures of our own fancy and imagination. 2. If he should be taunted at a little by the Jews, could he not despise it and make light of it? What harm would it do him? Note, Those have very weak and fretful spirits indeed that cannot bear to be laughed at for that which is both their duty and their interest. 3. Though it had been really the greatest personal mischief that he could imagine it to be, yet he ought to have ventured it, in obedience to God, and for the preservation of his family and city. He thought it would be looked upon as a piece of cowardice to surrender; whereas it would be really an instance of true courage cheerfully to bear a less evil, the mocking of the Jews, for the avoiding of a greater, the ruin of his family and kingdom.
V. The pressing importunity with which Jeremiah followed the advice he had given the king. He assures him that, if he would comply with the will of God herein, the thing he feared should not come upon him (Jer 38:20): They shall not deliver thee up, but treat thee as becomes thy character. He begs of him, after all the foolish games he had played, to manage wisely the last stake, and now at length to do well for himself: Obey, I beseech thee, the voice of the Lord, because it is his voice, so it shall be well unto thee. But he tells him what would be the consequence if he would not obey. 1. He himself would fall into the hands of the Chaldeans, as implacable enemies, whom he might now make his friends by throwing himself into their hands. if he must fall, he should contrive how to fall easily: Thou shalt not escape, as thou hopest to do, Jer 38:23. 2. He would himself be chargeable with the destruction of Jerusalem, which he pretended a concern for the preservation of: Thou shalt cause this city to be burnt with fire, for by a little submission and self-denial thou mightest have prevented it. Thus subjects often suffer for the pride and wilfulness of their rulers, who should be their protectors, but prove their destroyers. 3. Whereas he causelessly feared an unjust reproach for surrendering, he should certainly fall under a just reproach for standing it out, and that from women too, Jer 38:22. The court ladies who were left when Jehoiakim and Jeconiah were carried away will now at length fall into the hands of the enemy, and they shall say, The men of thy peace, whom thou didst consult with and confide in, and who promised thee peace if thou wouldst be ruled by them, have set thee on, have encouraged thee to be bold and brace and hold out to the last extremity; and see what comes of it? They, by prevailing upon thee, have prevailed against thee, and thou findest those thy real enemies that would be thought thy only friends. Now thy feet are sunk in the mire, thou art embarrassed, and hast noway to help thyself; thy feet cannot get forward, but are turned away back. Thus will Zedekiah be bantered by the women, when all his wives and children shall be made a prey to the conquerors, Jer 38:23. Note, What we seek to avoid by sin will be justly brought upon us by the righteousness of God. And those that decline the way of duty for fear of reproach will certainly meet with much greater reproach in the way of disobedience. The fear of the wicked, it shall come upon him, Prov 10:24.
VI. The care which Zedekiah took to keep this conference private (Jer 38:24): Let no man know of these words. he does not at all incline to take God's counsel, nor so much as promise to consider of it; for so obstinate has he been to the calls of God, and so wilful in the ways of sin, that though he has good counsel given him he seems to be given up to walk in his own counsels. He has nothing to object against Jeremiah's advice, and yet he will not follow it. Many hear God's words, but will not do them. 1. Jeremiah is charged to let no man know of what had passed between the king and him. Zedekiah is concerned to keep it private, not so much for Jeremiah's safety (for he knew the princes could do him no hurt without his permission), but for his own reputation. Note, Many have really a better affection to good men and good things than they are willing to own. God's prophets are manifest in their consciences (2Cor 5:11), but they care not for manifesting that to the world; they would rather do them a kindness than have it known that they do: such, it is to be feared, love the praise of men more than the praise of God. 2. He is instructed what to say to the princes if they should examine him about it. He must tell them that he was petitioning the king not to remand him back to the house of Jonathan the scribe (Jer 38:25, Jer 38:26), and he did tell them so (Jer 38:27), and no doubt it was true: he would not let slip so fair an opportunity of engaging the king's favour; so that this was no lie or equivocation, but a part of the truth, which it was lawful for him to put them off with when he was under no obligation at all to tell them the whole truth. Note, Though we must be harmless as doves, so as never to tell a wilful lie, yet we must be wise as serpents, so as not needlessly to expose ourselves to danger by telling all we know.


Display settings Display settings