Czech Study Bible Translation (CZ)Jonah - 2. chapter - Jonah - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Hospodin připravil velkou rybu, aby Jonáše spolkla, a Jonáš byl v břiše té ryby tři dny a tři noci. 2Tehdy se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, z břicha té ryby 3a řekl: Volal jsem ze svého soužení k Hospodinu, a odpověděl mi, z lůna podsvětí jsem křičel o pomoc, a uslyšel jsi můj hlas. 4Uvrhl jsi mě do hlubiny, doprostřed moří, obklopil mě proud, převalily se přese mne všechny tvé příboje a tvé vlny. 5Řekl jsem si: Byl jsem vyhnán od tvého zraku. Moci tak znovu hledět na tvůj svatý chrám! 6Voda mě obstoupila až k duši, obklopila mě hlubina, chaluha ovázala mou hlavu. 7Sestoupil jsem k základům hor, země za mnou navěky zavřela své závory, ale ty jsi vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože. 8Když ve mně umdlévala má duše, rozpomínal jsem se na Hospodina, má modlitba pronikla k tobě do tvého svatého chrámu. 9Ti, kdo se oddávají klamným nicotnostem, opouštějí svou věrnost. 10Ale já ti budu obětovat za zvuku písně díků; co jsem slíbil, splním. Záchrana je v Hospodinu. 11Hospodin pak promluvil k rybě a ta vyvrhla Jonáše na souš.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   God and his servant Jonah had parted in anger, and the quarrel began on Jonah's side; he fled from his country that he might outrun his work; but we hope to see them both together again, and the reconciliation begins on God's side. In the close of the foregoing chapter we found God returning to Jonah in a way of mercy, delivering him from going down to the pit, having found a ransom; in this chapter we find Jonah returning to God in a way of duty; he was called up in the former chapter to pray to his God, but we are not told that he did so; however, now at length he is brought to it. Now observe here,
I. When he prayed (Jonah 2:1): Then Jonah prayed; then when he was in trouble, under the sense of sin and the tokens of God's displeasure against him for sin, then he prayed. Note, When we are in affliction we must pray; then we have occasion to pray, then we have errands at the throne of grace and business there; then, if ever, we shall have a disposition to pray, when the heart is humbled, and softened, and made serious; then God expects it ( in their affliction they will seek me early, seek me earnestly); and, though we bring our afflictions upon ourselves by our sins, yet, if we pray in humility and godly sincerity, we shall be welcome to the throne of grace, as Jonah was. Then when he was in a hopeful way of deliverance, being preserved alive by miracle, a plain indication that he was reserved for further mercy, then he prayed. An apprehension of God's good-will to us, notwithstanding our offences, gives us boldness of access to him, and opens the lips in prayer which were closed with the sense of guilt and dread of wrath.
II. Where he prayed - in the fish's belly. No place is amiss for prayer. I will that men pray every where. Wherever God casts us we may find a way open to heaven-ward, if it be not our own fault. Undique ad coelos tantundem est viae - The heavens are equally accessible from every part of the earth. He that has Christ dwelling in his heart by faith, wherever he goes carries the altar along with him, that sanctifies the gift, and is himself a living temple. Jonah was here in confinement; the belly of the fish was his prison, was a close and dark dungeon to him; yet there he had freedom of access to God, and walked at liberty in communion with him. Men may shut us out from communion with one another, but not from communion with God. Jonah was now in the bottom of the sea, yet out of the depths he cries to God; as Paul and Silas prayed in the prison, in the stocks.
III. To whom he prayed - to the Lord his God. He had been fleeing from God, but now he sees the folly of it, and returns to him; by prayer he draws near to that God whom he had gone aside from, and engages his heart to approach him. In prayer he has an eye to him, not only as the Lord, but as his God, a God in covenant with him; for, thanks be to God, every transgression in the covenant does not throw us out of covenant. This encourages even backsliding children to return. Jer 3:22, Behold, we come unto thee, for thou art the Lord our God.
IV. What his prayer was. He afterwards recollected the substance of it, and left it upon record. He reflects upon the workings of his heart towards God when he was in his distress and danger, and the conflict that was then in his breast between faith and sense, between hope and fear.
1. He reflects upon the earnestness of his prayer, and God's readiness to hear and answer (Jonah 2:2): He said, I cried, by reason of my affliction, unto the Lord. Note, Many that prayed not at all, or did but whisper prayer, when they were in prosperity, are brought to pray, nay, are brought to cry, by reason of their affliction; and it is for this end that afflictions are sent, and they are in vain if this end be not answered. Those heap up wrath who cry not when God binds them, Job 36:13. Out of the belly of hell and the grave cried I. The fish might well be called a grave, and, as it was a prison to which Jonah was condemned for his disobedience and in which he lay under the wrath of God, it might well be called the belly of hell. Thither this good man was cast, and yet thence he cried to God, and it was not in vain; God heard him, heard the voice of his affliction, the voice of his supplication. There is a hell in the other world, out of which there is no crying to God with any hope of being heard; but, whatever hell we may be in the belly of in this world, we may thence cry to God. When Christ lay, as Jonah, three days and three nights in the grave, though he prayed not, as Jonah did, yet his very lying there cried to God for poor sinners, and the cry was heard.
2. He reflects upon the very deplorable condition that he was in when he was in the belly of hell, which, when he lay there, he was very sensible of and made particular remarks upon. Note, If we would get good by our troubles, we must take notice of our troubles, and of the hand of God in them. Jonah observes here, (1.) How low he was thrown (Jonah 2:3): Thou hadst cast me into the deep. The mariners cast him there; but he looked above them, and saw the hand of God casting him there. Whatever deeps we are cast into, it is God that casts us into them, and he it is who, after he has killed, has power to cast into hell. He was cast into the midst of the seas - the heart of the seas (so the word is), and thence Christ borrows that Hebrew phrase, when he applies it to his own lying so long in the heart of the earth. For he that is laid dead in the grave, though it be ever so shallow, is cut off as effectually from the land of the living as if he were laid in the heart of the earth. (2.) How terribly he was beset: The floods compassed me about. The channels and springs of the waters of the sea surrounded him on every side; it was always high-water with him. God's dear saints and servants are sometimes encompassed with the floods of affliction, with troubles that are very forcible and violent, that bear down on all before them, and that run constantly upon them, as the waters of a river in a continual succession, one trouble upon the neck of another, as Job's messengers of evil tidings; they are enclosed by them on all sides, as the church complains, Lam 3:7. He has hedged me about, that I cannot get out, nor see which way I may flee for safety. All thy billows and they waves passed over me. Observe, He calls them God's billows and his waves, not only because he made them ( the sea is his, and he made it ), and because he rules them (for even the winds and the seas obey him ), but because he had now commissioned them against Jonah, and limited them, and ordered them to afflict and terrify him, but not to destroy him. These words are plainly quoted by Jonah from Pss 42:7, where, though the translations differ a little, in the original David's complaint is the same verbatim - word for word, with this of Jonah's: All thy billows and thy waves passed over me. What David spoke figuratively and metaphorically Jonah applied to himself as literally fulfilled. For the reconciling of ourselves to our afflictions, it is good to search precedents, that we may find there has no temptation taken us but such as is common to men. If ever any man's case was singular, and not to be paralleled, surely Jonah's was, and yet, to his great satisfaction, he finds even the man after God's own heart making the same complaint of God's waves and billows going over him that he has now occasion to make. When God performs the thing that is appointed for us we shall find that many such things are with him, that even our path of trouble is no untrodden path, and that God deals with us no otherwise than as he uses to deal with those that love his name. And therefore for our assistance in our addresses to God, when we are in trouble, it is good to make use of the complaints and prayers which the saints that have been before us made use of in the like case. See how good it is to be ready in the scriptures; Jonah, when he could make no use of his Bible, by the help of his memory furnished himself from the scripture with a very proper representation of his case: All thy billows and thy waves passed over me. To the same purport, Jonah 2:5, The waters compassed me about even to the soul; they threatened his life, which was hereby brought into imminent danger; or they made an impression upon his spirit; he saw them to be tokens of God's displeasure, and in them the terrors of the Almighty set themselves in array against him; this reached to his soul, and put that into confusion. And this also is borrowed from David's complaint, Pss 69:1. The waters have come in unto my soul. When without are fightings it is no marvel that within are fears. Jonah, in the fish's belly, finds the depths enclosing him round about, so that if he would get out of his prison, yet he must unavoidably perish in the waters. He feels the sea-weed (which the fish sucked in with the water) wrapped about his head, so that he has no way left him to help himself, nor hope that any one else can help him. Thus are the people of God sometimes perplexed and entangled, that they may learn not to trust in themselves, but in God that raises the dead, 2Cor 1:8, 2Cor 1:9. (3.) How fast he was held (Jonah 2:6): He went down to the bottom of the mountains, to the rocks in the sea, upon which the hills and promontories by the seaside seem to be bottomed; he lay among them, nay, he lay under them; the earth with her bars was about him, so close about him that it was likely to be about him for ever. The earth was so shut and locked, so barred and bolted, against him, that he was quite cut off from any hope of ever returning to it. Thus helpless, thus hopeless, did Jonah's case seem to be. Those whom God contends with the whole creation is at war with.
3. He reflects upon the very black and melancholy conclusion he was then ready to make concerning himself, and the relief he obtained against it, Jonah 2:4, Jonah 2:7. (1.) He began to sink into despair, and to give up himself for gone and undone to all intents and purposes. When the waters compassed him about even to the soul no marvel that his soul fainted within him, fainted away, so that he had not any comfortable enjoyments or expectations; his spirits quite failed, and he looked upon himself as a dead man. Then I said, I am cast out of thy sight, and the apprehension of that was the thing that made his spirit faint within him. He thought God had quite forsaken him, would never return in mercy to him, nor show him any token for good again. He had no example before him of any that were brought alive out of a fish's belly; if he thought of Job upon the dunghill, Joseph in the pit, David in the cave, yet these did not come up to his case. Nor was there any visible way of escape open for him but by miracle; and what reason had he to expect that a miracle of mercy should be wrought for him who was now made a monument of justice? How own conscience told him that he had wickedly fled from the presence of the Lord, and therefore he might justly cast him away from his presence, and, in token of that, take away his Holy Spirit from him, never to visit him more. What hopes could he have of deliverance out of a trouble which his own ways and doings had procured to himself? Observe, When Jonah would say the worst he could of his case he says this, I am cast out of thy sight; those, and those only, are miserable, whom God has cast out of his sight, whom he will no longer own and favour. What is the misery of the damned in hell but this, that they are cast out of God's sight? For what is the happiness of heaven but the vision and fruition of God? Sometimes the condition of God's people may be such in this world that they may think themselves quite excluded from God's presence, so as no more to see him, or to be regarded by him. Jacob and Israel said, My way is hidden from the Lord, and my judgment is passed over from my God, Isa 40:27. Zion said, The Lord has forsaken me, my God has forgotten me, Isa 49:14. But it is only the surmise of unbelief, for God has not cast away his people whom he has chosen. (2.) Yet he recovered himself from sinking into despair, with some comfortable prospects of deliverance. Faith corrected and controlled the surmises of fear and distrust. Here was a fierce struggle between sense and faith, but faith had the last word and came off a conqueror. In trying times, the issue will be good at last, providing our faith do not fail; it was therefore the continuance of that in its vigour that Christ secured to Peter. I have prayed for thee, that thy faith fail not, Luke 22:32. David would have fainted if he had not believed, Pss 27:13. Jonah's faith said, Yet I will look again towards thy holy temple. Thus, though he was perplexed, yet not in despair; in the depth of the sea he had this hope in him, as an anchor of the soul, sure and stedfast. That which he supports himself with the hope of is that he shall yet look again towards God's holy temple. [1.] That he shall live; he shall look again heaven-ward, shall again see the light of the sun, though now he seems to be cast into utter darkness. Thus against hope he believed in hope. [2.] That he shall live, and praise God; and a good man does not desire to live for any other purpose, Pss 119:175. That he shall enjoy communion with God again in holy ordinances, shall look towards, and go up to, the holy temple, there to enquire, there to behold the beauty of the Lord. When Hezekiah desired that he might be assured of his recovery, he asked, What is the sign that I shall go up to the house of the Lord? (Isa 38:22), as if that were the only thing for the sake of which he wished for health; so Jonah here hopes he shall look again towards the temple; that way he had looked many a time with pleasure, rejoicing when he was called to go up to the house of the Lord; and the remembrance of it was his comfort, that, when he had opportunity, he was no stranger to the holy temple. But now he could not so much as look towards it; in the fish's belly he could not tell which way it lay, but he hopes he shall be again able to look towards it, to look on it, to look into it. Observe, How modestly Jonah expresses himself; as one conscious to himself of guilt and unworthiness, he dares not speak of dwelling in God's house, as David, knowing that he is no more worthy to be called a son, but he hopes that he may be admitted to look towards it. He calls it the holy temple, for the holiness of it was, in his eye, the beauty of it, and that for the sake of which he loved and looked towards it. The temple was a type of heaven; and he promises himself that though being now a captive exile, he should never be loosed, but die in the pit, yet he should look towards the heavenly temple, and be brought safely thither. Though he die in the fish's belly, in the bottom of the sea, yet thence he hopes his soul shall be carried by angels into Abraham's bosom. Or these words may be taken as Jonah's vow when he was in distress, and he speaks (Jonah 2:9) of paying what he vowed; his vow is that if God deliver him he will praise him in the gates of the daughter of Zion, Pss 9:13, Pss 9:14. His sin for which God pursued him was fleeing from the presence of the Lord, the folly of which he is now convinced of, and promises not only that he will never again look towards Tarshish, but that he will again look towards the temple, and will go from strength to strength till he appear before God there. And thus we see how faith and hope were his relief in his desponding condition. To these he added prayer to God (Pss 9:7): When my soul fainted within me, then I remembered the Lord, I betook myself to that cordial. He remembered what he is, how nigh to those that seem to be thrown at the greatest distance by trouble, how merciful to those that seem to have thrown themselves at a distance from him by sin. He remembered what he had done for him, what he had done for others, what he could do, what he had promised to do; and this kept him from fainting. Remembering God, he made his addresses to him: My prayer came in unto thee; I sent it in, and expected to receive an answer to it. Note, Our afflictions should put us in mind of God, and thereby put us upon prayer to him. When our souls faint we must remember God; and, when we remember God, we must send up a prayer to him, a pious ejaculation at least; when we think on his name we should call on his name.
4. He reflects upon the favour of God to him when thus in his distress he sought to God and trusted him. (1.) He graciously accepted his prayer, and gave admission and audience to it (Pss 9:7): My prayer, being sent to him, came in unto him, even into his holy temple; it was heard in the highest heavens, though it was prayed in the lowest deeps. (2.) He wonderfully wrought deliverance for him, and, when he was in the depth of his misery, gave him the earnest and assurance of it (Pss 9:6): Yet hast thou brought up my life from corruption, O Lord my God! Some think he said this when he was vomited up on dry ground; and then it is the language of thankfulness, and he sets it over-against the great difficulty of his case, that the power of God might be the more magnified in his deliverance: The earth with her bars was about me for ever, and yet thou hast brought up my life from the pit, from the bars of the pit. Or, rather, we may suppose it spoken while he was yet in the fish's belly, and then it is the language of his faith: Thou hast kept me alive here, in the pit, and therefore thou canst, thou wilt, bring up my life from the pit; and he speaks of it with as much assurance as if it were done already: Thou has brought up my life. Though he has not an express promise of deliverance, he has an earnest of it, and on that he depends: he has life, and therefore believes his life shall be brought up from corruption; and this assurance he addresses to God: Thou has done it, O Lord my God! Thou art the Lord, and therefore canst do it for me, my God, and therefore wilt do it. Note, If the Lord be our God, he will be to us the resurrection and the life, will redeem our lives from destruction, from the power of the grave.
5. He gives warning to others, and instructs them to keep close to God (Pss 9:8): Those that observe lying vanities forsake their own mercy, that is, (1.) Those that worship other gods, as the heathen mariners did, and call upon them, and expect relief and comfort from them, forsake their own mercy; they stand in their own light; they turn their back upon their own happiness, and go quite out of the way of all good. Note, Idols are lying vanities, and those that pay that homage to them which is due to God only act as contrarily to their interests as to their duty. Or, (2.) Those that follow their own inventions, as Jonah himself had done when he fled from the presence of the Lord to go to Tarshish, forsake their own mercy, that mercy which they might find in God, and might have such a covenant-right and title to it as to be able to call it their own, if they would but keep close to God and their duty. Those that think to go any where to be from under the eye of God, as Jonah did - that think to better themselves by deserting his service, as Jonah did - and that grudge his mercy to any poor sinners, and pretend to be wiser than he in judging who are fit to have prophets sent them and who are not, as Jonah did - they observe lying vanities, are led away by foolish groundless fancies, and, like him, they forsake their own mercy, and no good can come of it. Note, Those that forsake their own duty forsake their own mercy; those that run away from the work of their place and day run away from the comfort of it.
6. He solemnly binds his soul with a bond that, if God work deliverance for him, the God of his mercies shall be the God of his praises, Jonah 2:9. He covenants with God, (1.) That he will honour him in his devotions with the sacrifice of thanksgiving; and God has said, for the encouragement of those that do so, that those that offer praise glorify him. He will, according to the law of Moses, bring a sacrifice of thanksgiving, and will offer that according to the law of nature, with the voice of thanksgiving. The love and thankfulness of the heart to God are the life and soul of this duty; without these neither the sacrifice of thanksgiving nor the voice of thanksgiving will avail any thing. But gratitude was then, by a divine appointment, to be expressed by a sacrifice, in which the offerer presented the beast slain to God, not in lieu of himself, but in token of himself; and it is now to be expressed by the voice of thanksgiving, the calves of our lips (Hos 14:2), the fruit of our lips (Hebre 13:15), speaking forth, singing forth, the high praises of our God. This Jonah here promises, that with the sacrifice of thanksgiving he will mention the lovingkindness of the Lord, to his glory, and the encouragement of others. (2.) That he will honour him in his conversation by a punctual performance of his vows, which he made in the fish's belly. Some think it was some work of charity that he vowed, or such a vow as Jacob's was, Of all that thou hast given me I will give the tenth unto thee. More probably his vow was that if God would deliver him he would readily go wherever he should please to send him, though it were to Nineveh. When we smart for deserting our duty it is time to promise that we will adhere to it, and abound in it. Or, perhaps, the sacrifice of thanksgiving is the thing he vowed, and that is it which he will pay, as David, Pss 116:17-Pss 116:19.
7. He concludes with an acknowledgment of God as the Saviour of his people: Salvation is of the Lord; it belongs to the Lord, Pss 3:8. He is the God of salvation, Pss 68:19, Pss 68:20. He only can work salvation, and he can do it be the danger and distress ever so great; he has promised salvation to his people that trust in him. All the salvations of his church in general, and of particular saints, were wrought by him; he is the Saviour of those that believe, 1Tim 4:10. Salvation is still of him, as it has always been; from him alone it is to be expected, and on him we are to depend for it. Jonah's experience shall encourage others, in all ages, to trust in God as the God of their salvation; all that read this story shall say with assurance, say with admiration, that salvation is of the Lord, and is sure to all that belongs to him.

 10   We have here Jonah's discharge from his imprisonment, and his deliverance from that death which there he was threatened with - his return, though not to life, for he lived in the fish's belly, yet to the land of the living, for from that he seemed to be quite cut off - his resurrection, though not from death, yet from the grave, for surely never man was so buried alive as Jonah was in the fish's belly. His enlargement may be considered, 1. As an instance of God's power over all the creatures. God spoke to the fish, gave him orders to return him, as before he had given him orders to receive him. God speaks to other creatures, and it is done; they are all his ready obedient servants. But to man he speaks once, yea, twice, and he perceives it not, regards it not, but turns a deaf ear to what he says. Note, God has all creatures at his command, makes what use he pleases of them, and serves his own purposes by them. 2. As an instance of God's mercy to a poor penitent, that in his distress prays to him. Jonah had sinned, and had done foolishly, very foolishly; his own backslidings did not correct him, and it appears by his after-conduct that his foolishness was not quite driven from him, no, not by the rod of this correction; and yet, upon his praying, and humbling himself before God, here is a miracle in nature wrought for his deliverance, to intimate what a miracle of grace, free grace, God's reception and entertainment of returning sinners are. When God had him at his mercy he showed him mercy, and did not contend for ever. 3. As a type and figure of Christ's resurrection. He died and was buried, to lay in the grave, as Jonah did, three days and three nights, a prisoner for our debt; but the third day he came forth, as Jonah did, by his messengers to preach repentance, and remission of sins, even to the Gentiles. And thus was another scripture fulfilled, After two days he will receive us, and the third day he will raise us up, Hos 6:2. The earth trembled as if full of her burden, as the fish was of Jonah.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.02 s.