Catholic liturgical translationExodus - 33. chapter - Exodus - chapter 33

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Vyjdi odtud ty a tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, do země, o níž jsem přísahal Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi takto: ‚Dám ji tvému potomstvu.’2Pošlu před tebou anděla a vyženu Kanaánce, Amority, Chetity, Perizity, Chivity a Jebusity.3Vystup do země oplývající mlékem a medem. Já však nepůjdu uprostřed vás, abych vás nezničil na cestě, neboť jste tvrdošíjný lid.“4Když lid uslyšel tato hrozivá slova, začali truchlit a nikdo si nepřipnul žádnou ozdobu.5Hospodin řekl totiž Mojžíšovi: „Řekni Izraelitům: ‚Jste tvrdošíjný lid. Kdybych šel chvíli uprostřed vás, musel bych vás zničit. Nyní odložte své ozdoby a já rozhodnu, co vám udělám.’“6Od hory Choreb se tedy Izraelité zbavili svých ozdob.7Mojžíš vzal stan a postavil jej mimo tábor v jisté vzdálenosti od něho a nazval ho stanem setkáváni. Když se kdokoli chtěl poradit s Hospodinem, vycházel ke stanu setkáváni, který byl mimo tábor.8Kdykoli Mojžíš vycházel ke stanu, všechen lid povstával, každý zůstal stát u vchodu do svého stanu a pozorně hleděl za Mojžíšem, dokud on nevešel do stanu.9Kdykoli Mojžíš vešel do stanu, sestupoval oblakový sloup a stál u vchodu do stanu. A Hospodin rozmlouval s Mojžíšem.10Všechen lid viděl oblakový sloup stát u vchodu do stanu; tu všechen lid povstával a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu. 11A Hospodin promlouval k Mojžíšovi tváří v tvář, jako když člověk rozmlouvá se svým přítelem. Potom se Mojžíš vracel do tábora. Ale jeho služebník, mládenec Jozue, syn Nunův, neopouštěl vnitřek stanu. 12Mojžíš řekl Hospodinu: „Hleď, ty mi říkáš: ‚Vyveď tento lid!’, ale neoznámil jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi však; ‚Znám tě jménem a našel jsi milost v mých očích.’13Jestliže jsem nyní našel milost v tvých očích, dej mi poznat své cesty, ať tě poznám, abych našel milost v tvých očích. Uvaž, že tento národ je tvůj lid.“14Hospodin řekl: „Já sám půjdu a dám ti odpočinek.“15Mojžíš mu řekl: „Kdybys nešel ty sám, pak nás odtud nevyváděj!16Jak by se potom poznalo, že jsem v tvých očích našel já i tvůj lid milost, kdybys nešel s námi a já i tvůj lid bychom nebyli odlišeni od všech národů na povrchu země?“17Hospodin řekl Mojžíšovi: „I tuto věc, o kterou jsi žádal, učiním, neboť jsi našel milost v mých očích a znám tě jménem.“18Mojžíš řekl: „Ukaž mi svou slávu!“19Hospodin odpověděl: „Předvedu před tebou celou svou dobrotu a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Svou přízeň dávám tomu, komu chci, a smilovávám se nad tím, nad kým chci.“20A dodal: „Mou tvář vidět nemůžeš; žádný člověk nemůže vidět mou tvář a zůstat naživu.“21Dále řekl Hospodin: „Tady je u mě místo, postav se na skálu.22Až bude přecházet má sláva, postavím tě do skalní trhliny a svou dlaní tě zakryji, dokud nepřejdu.23Pak svou dlaň odtáhnu a uvidíš mě zezadu, ale má tvář se neukáže.“


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   Here is, I. The message which God sent by Moses to the children of Israel, signifying the continuance of the displeasure against them, and the bad terms they yet stood upon with God. This he must let them know for their further mortification. 1. He applies to them a mortifying name, by giving them their just character - a stiff-necked people, Exod 33:3, Exod 33:5. Go, says God to Moses, go and tell them that they are so. He that knows them better than they know themselves says so of them. God would have brought them under the yoke of his law, and into the bond of his covenant, but their necks were too stiff to bow to them. God would have cured them of their corrupt and crooked dispositions, and have set them straight; but they were wilful and obstinate, and hated to be reformed, and would not have God to reign over them. Note, God judges of men by the temper of their minds. We know what man does; God knows what he is: we know what proceeds from man; God knows what is in man, and nothing is more displeasing to him than stiff-neckedness, as nothing in children is more offensive to their parents and teachers than stubbornness. 2. He tells them what they deserved, that he should come into the midst of them in a moment, and consume them, Exod 33:5. Had he dealt with them according to their sins, he had taken them away with a swift destruction. Note, Those whom God pardons must be made to know what their sin deserved, and how miserable they would have been if they had been unpardoned, that God's mercy may be the more magnified. 3. He bids them depart and go up hence to the land of Canaan, Exod 33:1. This mount Sinai, where they now were, was the place appointed for the setting up of God's tabernacle and solemn worship among them; this was not yet done, so that in bidding them depart hence God intimates that it should not be done - Let them go forward as they are; and so it was very expressive of God's displeasure. 4. He turns them over to Moses, as the people whom he had brought up out of the land of Egypt, and leaves it to him to lead them to Canaan. 5. Though he promises to make good his covenant with Abraham, in giving them Canaan, yet he denies them the extraordinary tokens of his presence, such as they had hitherto been blessed with, and leaves them under the common conduct of Moses their prince, and the common convoy of a guardian angel: I will send an angel before thee, for thy protector, otherwise the evil angels would soon destroy thee; but I will not go up in the midst of thee, lest I consume thee (Exod 33:2, Exod 33:3); not as if an angel would be more patient and compassionate than God, but their affronts given to an angel would not be so provoking as those given to the shechinah, or divine Majesty itself. Note, The greater the privileges we enjoy the greater is our danger if we do not improve them and live up to them. 6. He speaks as one that was at a loss what course to take with them. Justice said, Cut them off, and consume them. Mercy said, How shall I give thee up, Ephraim? Hos 11:8. Well, says God, put off thy ornaments, that I may know what to do with thee; that is, Put thyself into the posture of a penitent, that the dispute may be determined in thy favour, and mercy may rejoice against judgment, Exod 33:5. Note, Calls to repentance are plain indications of mercy designed. If the Lord were pleased to kill us, justice knows what to do with a stiff-necked people: but God has no pleasure in the death of those that die; let them return and repent, and then mercy, which otherwise is at a loss, knows what to do.
II. The people's melancholy reception of this message; it was evil tidings to them to hear that they should not have God's special presence with them, and therefore, 1. They mourned (Exod 33:4), mourned for their sin which had provoked God to withdraw from them, and mourned for this as the sorest punishment of their sin. When 3000 of them were at one time laid dead upon the spot by the Levites' sword, we do not find that they mourned for this (hoping that it would help to expiate the guilt); but when God denied them his favourable presence then they mourned and were in bitterness. Note, Of all the bitter fruits and consequences of sin, that which true penitents most lament, and dread most, is God's departure from them. God had promised that, notwithstanding their sin, he would give them the land flowing with milk and honey. but they could have small joy of that if they had not God's presence with them. Canaan itself would be no pleasant land without that; therefore, if they want that, they mourn. 2. In token of great shame and humiliation, those that were undressed did not put on their ornaments (Exod 33:4), and those that were dressed stripped themselves of their ornaments, by the mount; or, as some read it, at a distance from the mount (Exod 33:6), standing afar off like the publican, Luke 18:13. God bade them lay aside their ornaments (Exod 33:5), and they did so, both to show, in general, their deep mourning, and, in particular, to take a holy revenge upon themselves for giving their ear-rings to make the golden calf of. Those that would part with their ornaments for the maintenance of their sin could do no less than lay aside their ornaments in token of their sorrow and shame for it. When the Lord God calls to weeping and mourning we must comply with the call, and not only fast from pleasant bread (Dan 10:3), but lay aside our ornaments; even those that are decent enough at other times are unseasonably worn on days of humiliation or in times of public calamity, Isa 3:18.

 7   Here is, I. One mark of displeasure put upon them for their further humiliation: Moses took the tabernacle, not his own tent for his family, but the tent wherein he gave audience, heard causes, and enquired of God, the guild-hall (as it were) of their camp, and pitched it without, afar off from the camp (Exod 33:7), to signify to them that they had rendered themselves unworthy of it, and that, unless peace was made, it would return to them no more. God would thus let them know that he was at variance with them: The Lord is far from the wicked. Thus the glory of the Lord departed from the temple when it was polluted with sin, Ezek 10:4, Ezek 11:23. Note, It is a sign that God is angry when he removes his tabernacle, for his ordinances are fruits of his favour and tokens of his presence; while we have them with us we have him with us. Perhaps this tabernacle was a plan, or model rather, of the tabernacle that was afterwards to be erected, a hasty draught from the pattern shown him in the mount, designed for direction to the workmen, and used, in the mean time, as a tabernacle of meeting between God and Moses about public affairs. This was set up at a distance, to affect the people with the loss of that glorious structure which, if they had not forsaken their own mercies for lying vanities, was to have been set up in the midst of them. Let them see what they had forfeited.
II. Many encouragements give them, notwithstanding, to hope that God would yet be reconciled to them.
1. Though the tabernacle was removed, yet every one that was disposed to seek the Lord was welcome to follow it, Exod 33:7. Private persons, as well as Moses, were invited and encouraged to apply to God, as intercessors upon this occasion. A place was appointed for them to go to without the camp, to solicit God's return to them. Thus when Ezra (a second Moses) interceded for Israel there were assembled to him many that trembled at God's word, Ezra 9:4. When God designs mercy, he stirs up prayer. He will be sought unto (Ezek 36:37); and, thanks be to his name, he may be sought unto, and will not reject the intercession of the poorest. Every Israelite that sought the Lord was welcome to this tabernacle, as well as Moses the man of God.
2. Moses undertook to mediate between God and Israel. He went out to the tabernacle, the place of treaty, probably pitched between them and the mount (Exod 33:8), and he entered into the tabernacle, Exod 33:9. That cause could not but speed well which had so good a manager; when their judge (under God) becomes their advocate, and he who was appointed to be their law-giver is an intercessor for them, there is hope in Israel concerning this thing.
3. The people seemed to be in a very good mind and well disposed towards a reconciliation. (1.) When Moses went out to go to the tabernacle, the people looked after him (Exod 33:8), in token of their respect to him whom before they had slighted, and their entire dependence upon his mediation. By this it appeared that they were very solicitous about this matter, desirous to be at peace with God and concerned to know what would be the issue. Thus the disciples looked after our Lord Jesus, when he ascended on high to enter into the holy place not made with hands, till a cloud received him out of their sight, as Moses here. And we must with an eye of faith follow him likewise thither, where he is appearing in the presence of God for us; then shall we have the benefit of his mediation. (2.) When they saw the cloudy pillar, that symbol of God's presence, give Moses the meeting, they all worshipped, every man at his tent door, Exod 33:10. Thereby they signified, [1.] Their humble adoration of the divine Majesty, which they will ever worship, and not gods of gold any more. [2.] Their joyful thankfulness to God that he was pleased to show them this token for good, and give them hopes of a reconciliation; for, if he had been pleased to kill them, he would not have shown them such things as these, would not have raised them up such a mediator, nor given him such countenance. [3.] Their hearty concurrence with Moses as their advocate in every thing he should promise for them, and their expectation of a comfortable and happy issue of this treaty. Thus must we worship God in our tents with an eye to Christ as the Mediator. Their worshipping in their tent doors declared plainly that they were not ashamed publicly to own their respect to God and Moses, as they had publicly worshipped the calf.
4. God was, in Moses, reconciling Israel to himself, and manifested himself very willing to be at peace. (1.) God met Moses at the place of treaty, Exod 33:9. The cloudy pillar, which had withdrawn itself from the camp when it was polluted with idolatry, now returned to this tabernacle at some distance, coming back gradually. If our hearts go forth towards God to meet him he will graciously come down to meet us. (2.) God talked with Moses (Exod 33:9), spoke to him face to face, as a man speaks to his friend (Exod 33:11), which intimates that God revealed himself to Moses, not only with greater clearness and evidence of divine light than to any other of the prophets, but also with greater expressions of particular kindness and grace. He spoke, not as a prince to a subject, but as a man to his friend, whom he loves, and with whom he takes sweet counsel. This was great encouragement to Israel, to see their advocate so great a favourite; and, that they might be encouraged by it, Moses turned again into the camp, to tell the people what hopes he had of bringing this business to a good issue, and that they might not despair if he should be long absent. But, because he intended speedily to return to the tabernacle of the congregation, he left Joshua there, for it was not fit that the place should be empty, so long as the cloud of glory stood at the door (v. 9); but, if God had any thing to say out of that cloud while Moses was absent, Joshua was there, ready to hear it.

 12   Moses, having returned to the door of the tabernacle, becomes a humble and importunate supplicant there for two very great favours, and as a prince he has power with God, and prevails for both: herein he was a type of Christ the great intercessor, whom the Father heareth always.
I. He is very earnest with God for a grant of his presence with Israel in the rest of their march to Canaan, notwithstanding their provocations. The people had by their sin deserved the wrath of God, and for the turning away of that Moses had already prevailed, Exod 32:14. But they had likewise forfeited God's favourable presence, and all the benefit and comfort of that, and this Moses is here begging for the return of. Thus, by the intercession of Christ, we obtain not only the removal of the curse, but an assurance of the blessing; we are not only saved from ruin, but become entitled to everlasting happiness. Observe how admirably Moses orders this cause before God, and fills his mouth with arguments. What a value he expresses for God's favour, what a concern for God's glory and the welfare of Israel. How he pleads, and how he speeds.
1. How he pleads. (1.) He insists upon the commission God had given him to bring up this people, Exod 33:12. This he begins with: Lord, it is thou thyself that employest me; and wilt thou not own me? I am in the way of my duty; and shall I not have thy presence with me in that way? Whom God calls out to any service he will be sure to furnish with necessary assistances. Now, Lord, thou hast ordered me a great work, and yet left me at a loss how to go about it, and to through with it. Note, Those that sincerely design and endeavour to do their duty may in faith beg of God direction and strength for the doing of it. (2.) He improves the interest he himself had with God, and pleads God's gracious expressions of kindness to him: Thou hast said, I know thee by name, as a particular friend and confidant, and thou hast also found grace in my sight, above any other. Now, therefore, says Moses, if it be indeed so, that I have found grace in thy sight, show me the way, Exod 33:13. What favour God had expressed to the people they had forfeited the benefit of, there was no insisting upon that; and therefore Moses lays the stress of his plea upon what God had said to him, which, though he owns himself unworthy of, yet he hopes he has not thrown himself out of the benefit of. By this therefore he takes hold on God: Lord, if ever thou wilt do any thing for me, do this for the people. Thus our Lord Jesus, in his intercession, presents himself to the Father, as one in whom he is always well pleased, and so obtains mercy for us with whom he is justly displeased; and we are accepted in the beloved. Thus also men of public spirit love to improve their interest both with God and man for the public good. Observe what it is he is thus earnest for: Show me thy way, that I may know that I find grace in thy sight. Note, Divine direction is one of the best evidences of divine favour. By this we may know that we find grace in God's sight, if we find grace in our hearts to guide and quicken us in the way of our duty. God's good work in us is the surest discovery of his good-will towards us. (3.) He insinuates that the people also, though most unworthy, yet were in some relation to God: Consider that this nation is thy people, a people that thou hast done great things for, redeemed to thyself, and taken into covenant with thyself; Lord, they are thy own, do not leave them. The offended father considers this, My child is foolish and froward, but he is my child, and I cannot abandon him. (4.) He expresses the great value he had for the presence of God. When God said, My presence shall go with thee, he caught at that word, as that which he could not live and move without: If thy presence go not with me, carry us not up hence, Exod 33:15. He speaks as one that dreaded the thought of going forward without God's presence, knowing that their marches could not be safe, nor their encampments easy, if they had not God with them. Better lie down and die here in the wilderness than go forward to Canaan without God's presence. Note, Those who know how to value God's favours are best prepared to receive them. Observe how earnest Moses is in this matter; he begs as one that would take no denial. Here we will stay till we obtain thy favour; like Jacob, I will not let thee go except thou bless me. And observe how he advances upon God's concessions; the kind intimations given him make him yet more importunate. Thus God's gracious promises, and the advances of mercy towards us, should not only encourage our faith, but excite our fervency in prayer. (5.) He concludes with an argument taken from God's glory (Exod 33:16): Wherein shall it be known to the nations that have their eyes upon us that I and thy people (with whom my interests are all blended) have found grace in thy sight, distinguishing favour, so as to be separated from all people on earth? How will it appear that we are indeed thus honoured? Is it not in that thou goest with us? Nothing short of this can answer these characters. Let it never be said that we are a peculiar people, and highly favoured, for we stand but upon a level with the rest of our neighbours unless thou go with us; sending an angel with us will not serve. He lays a stress upon the place - here in this wilderness, whither thou hast led us, and where we shall be certainly lost if thou leave us. Note, God's special presence with us in this wilderness, by his Spirit and grace, to direct, defend, and comfort us, is the surest pledge of his special love to us and will redound to his glory as well as our benefit.
2. Observe how he speeds. He obtained an assurance of God's favour, (1.) To himself (Exod 33:14): I will give thee rest, I will take care to make thee easy in this matter; however it be, thou shalt have satisfaction. Moses never entered Canaan, and yet God made good his word that he would give him rest, Dan 12:13. (2.) To the people for his sake. Moses was not content with that answer which bespoke favour to himself only, he must gain a promise, an express promise, for the people too, or he is not at rest; gracious generous souls think it not enough to get to heaven themselves, but would have all their friends go thither too. And in this also Moses prevailed: I will do this thing also that thou hast spoken, Exod 33:17. Moses is not checked as an unreasonable beggar, whom no saying would serve, but he is encouraged. God grants as long as he asks, gives liberally, and does not upbraid him. See the power of prayer, and be quickened hereby to ask, and seek, and knock, and to continue instant in prayer, to pray always and not to faint. See the riches of God's goodness. When he has done much, yet he is willing to do more: I will do this also - above what we are able to ask or think. See, in type, the prevalency of Christ's intercession, which he ever lives to make for all those that come to God by him, and the ground of that prevalency. It is purely his own merit, not any thing in those for whom he intercedes; it is because thou hast found grace in my sight. And now the matter is settled, God is perfectly reconciled to them, his presence in the pillar of cloud returns to them and shall continue with them; all is well again, and henceforth we hear no more of the golden calf. Lord, who is a God like unto thee, pardoning iniquity?
II. Having gained this point, he next begs a sight of God's glory, and is heard in this matter also. Observe,
1. The humble request Moses makes: I beseech thee, show me thy glory, Exod 33:18. Moses had lately been in the mount with God, had continued there a great while, and had enjoyed as intimate a communion with God as ever any man had on this side heaven; and yet he is still desiring a further acquaintance. All that are effectually called to the knowledge of God and fellowship with him, though they desire nothing more than God, are nevertheless still coveting more and more of him, till they come to see as they are seen. Moses had wonderfully prevailed with God for one favour after another, and the success of his prayers emboldened him to go on still to seek God; the more he had the more he asked: when we are in a good frame at the throne of grace, we should endeavour to preserve and improve it, and strike while the iron is hot: Show me thy glory; make me to see it (so the word is); make it some way or other visible, and enable me to bear the sight of it. Not that he was so ignorant as to think God's essence could be seen with bodily eyes; but, having hitherto only heard a voice out of a pillar of cloud or fire, he desired to see some representation of the divine glory, such as God saw fit to gratify him with. It was not fit that the people should see any similitude when the Lord spoke unto them, lest they should corrupt themselves; but he hoped that there was not that danger in his seeing some similitude. Something it was more than he had yet seen that Moses desired. If it was purely for the assisting of his faith and devotion, the desire was commendable; but perhaps there was in it a mixture of human infirmity. God will have us walk by faith, not by sight, in this world; and faith comes by hearing. Some think that Moses desired a sight of God's glory as a token of his reconciliation, and an earnest of that presence which he had promised them; but he knew not what he asked.
2. The gracious reply God made to this request. (1.) He denied that which was not fit to be granted, and which Moses could not bear: Thou canst not see my face, Exod 33:20. A full discovery of the glory of God would quite overpower the faculties of any mortal man in this present state, and overwhelm him, even Moses himself. Man is mean and unworthy of it, weak and could not bear it, guilty and could not but dread it. It is in compassion to our infirmity that God holdeth back the face of his throne, and spreadeth a cloud upon it, Job 26:9. God has said that here (that is, in this world) his face shall not be seen (Exod 33:23); that is an honour reserved for the future state, to be the eternal bliss of holy souls: should men in this state know what it is, they would not be content to live short of it. There is a knowledge and enjoyment of God which must be waited for in another world, when we shall see him as he is, 1John 3:2. In the mean time let us adore the height of what we do know of God, and the depth of what we do not. Long before this, Jacob had spoken of it with wonder that he had seen God face to face, and yet his life was preserved, Gen 32:30. Sinful man dreads the sight of God his Judge; but holy souls, being by the Spirit of the Lord changed into the same image, behold with open face the glory of the Lord. 2Cor 3:18. (2.) He granted that which would be abundantly satisfying. [1.] He should hear what would please him (Exod 33:19): I will make all my goodness pass before thee. He had given him wonderful instances of his goodness in being reconciled to Israel: but that was only goodness in the stream; he would show him goodness in the spring - all his goodness. This was a sufficient answer to his request. Show me thy glory, says Moses. I will show thee my goodness, says God. Note, God's goodness is his glory; and he will have us to know him by the glory of his mercy more than by the glory of his majesty; for we must fear even the Lord and his goodness, Hos 3:5. That especially which is the glory of God's goodness is the sovereignty of it, that he will be gracious to whom he will be gracious, that, as an absolute proprietor, he makes what difference he pleases in bestowing his gifts, and is not debtor to any, nor accountable to any ( may he not do what he will with his own? ); also that all his reasons of mercy are fetched from within himself, not from any merit in his creatures: as he has mercy on whom he will, so, because he will. Even so, Father, because it seemed good in thy sight. It is never said, I will be angry at whom I will be angry, for his wrath is always just and holy; but I will show mercy on whom I will show mercy, for his grace is always free. He never damns by prerogative, but by prerogative he saves. The apostle quotes this (Roma 9:15) in answer to those who charged God with unrighteousness in giving that grace freely to some which he withholds justly from others. [2.] He should see what he could bear, and what would suffice him. The matter is concerted so as that Moses might be safe and yet satisfied. First, Save in a cleft of the rock, Exod 33:21, Exod 33:22. In this he was to be sheltered from the dazzling light and devouring fire of God's glory. This was the rock in Horeb out of which water was brought, of which it is said, That rock was Christ, 1Cor 10:4. It is in the clefts of this rock that we are secured from the wrath of God, which otherwise would consume us; God himself will protect those that are thus hid. And it is only through Christ that we have the knowledge of the glory of God. None can see his glory to their comfort but those who stand upon this rock, and take shelter in it. Secondly, He was satisfied with a sight of his back-parts, Exod 33:23. He should see more of God than any ever saw on earth, but not so much as those see who are in heaven. The face, in man, is the seat of majesty, and men are known by their faces; in them we take a full view of men. That sight of God Moses might not have, but such a sight as we have of a man who has gone past us, so that we only see his back, and have (as we say) a blush of him. We cannot be said to look at God, but rather to look after him (Gen 16:13); for we see through a glass darkly. When we see what God has done in his works, observe the goings of our God, our King, we see (as it were) his back-parts. The best thus know but in part, and we cannot order our speech concerning God, by reason of darkness, any more than we can describe a man whose face we never saw. Now Moses was allowed to see only the back-parts; but long afterwards, when he was a witness to Christ's transfiguration, he saw his face shine as the sun. If we faithfully improve the discoveries God gives us of himself while we are here, a brighter and more glorious scene will shortly be opened to us; for to him that hath shall be given.


Display settings Display settings יהוהיהוה