Czech Study Bible Translation (CZ)Exodus - 15. chapter - Exodus - chapter 15

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Tehdy Mojžíš a synové Izraele zpívali Hospodinu tuto píseň: Budu zpívat Hospodinu, protože se slavně vyvýšil; koně i s jezdcem uvrhl do moře. 2Má síla a píseň je Hospodin, stal se mojí záchranou. On je můj Bůh, budu ho oslavovat, Bůh mého otce, budu ho vyvyšovat. 3Hospodin je válečník, Hospodin je jeho jméno. 4Faraonovy vozy a jeho vojsko vrhl do moře, jeho nejlepší kapitáni utonuli v moři Rákosovém. 5Mořské vlny je přikryly, klesli do hlubin jako kámen. 6Tvá pravice, Hospodine, se proslavila silou, tvá pravice, Hospodine, zdrtila nepřítele. 7Svou velikou vznešeností jsi strhl své protivníky, vypustil jsi svůj planoucí hněv, strávil je jako strniště. 8Dechem tvého chřípí se navršily vody, proudy zůstaly stát jako val, mořské vlny ztuhly uprostřed moře. 9Nepřítel si řekl: Budu je pronásledovat, dostihnu je, budu dělit kořist a má touha se na nich naplní; vytasím meč a má ruka si je podrobí. 10Zadul jsi svým dechem a moře je přikrylo. Potopili se jako olovo v majestátných vodách. 11Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, vznešený v svatosti, budící bázeň slavnými skutky, činící divy? 12Vztáhl jsi svou pravici a země je pohltila. 13Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil, svou silou jsi ho přiváděl k svému svatému příbytku. 14Uslyší o tom národy a budou se třást, bolest zachvátí obyvatele Pelišteje. 15Tehdy se zděsí edómští náčelníci, moábské mocnáře, ty zachvátí chvění; všichni obyvatelé Kenaanu propadnou malomyslnosti. 16Padne na ně hrůza a strach, pro velikost tvé paže strnou jako kámen, dokud nepřejde tvůj lid, Hospodine, dokud nepřejde lid, který sis získal. 17Přivedeš a vysadíš je na horu svého dědictví, na místo, kterés, Hospodine, připravil ke svému bydlení, do svatyně, Panovníku, kterou založily tvé ruce. 18Hospodin bude kralovat navěky a navždy. 19Když faraonovi koně s vozy a s jezdci vešli do moře, Hospodin na ně obrátil mořské vody, kdežto synové Izraele šli prostředkem moře po suchu. 20Tu prorokyně Mirjam, sestra Áronova, vzala do ruky tamburínu a všechny ženy vyšly za ní s tamburínami a s tanci. 21Mirjam s nimi zpívala: Zpívejte Hospodinu, protože se slavně vyvýšil, koně i s jezdcem uvrhl do moře! 22Mojžíš pak vyvedl Izrael od Rákosového moře a vytáhli do pustiny Šúr. Pustinou šli tři dny a nenalezli vodu. 23Pak přišli do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Proto se nazývá Mara. 24A lid reptal proti Mojžíšovi: Co budeme pít? 25Mojžíš tedy úpěnlivě volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo, které hodil do vody a voda zesládla. Tam jim předložil ustanovení a nařízení a tam je zkusil. 26Řekl: Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dělat to, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho příkazům a zachovávat všechna jeho ustanovení, žádnou nemoc, kterou jsem vložil na Egypt, na tebe nevložím, protože já jsem Hospodin, který tě uzdravuji. 27Pak přišli do Élimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem. Tam u vody se utábořili.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   Having read how that complete victory of Israel over the Egyptians was obtained, here we are told how it was celebrated; those that were to hold their peace while the deliverance was in working (Exod 14:14) must not hold their peace now that it was wrought; the less they had to do then the more they had to do now. If God accomplishes deliverance by his own immediate power, it redounds so much the more to his glory. Moses, no doubt by divine inspiration, indited this song, and delivered it to the children of Israel, to be sung before they stirred from the place where they saw the Egyptians dead upon the shore. Observe, 1. They expressed their joy in God, and thankfulness to him, by singing; it is almost natural to us thus to give vent to our joy and the exultations of our spirit. By this instance it appears that the singing of psalms, as an act of religious worship, was used in the church of Christ before the giving of the ceremonial law, and therefore was no part of it, nor abolished with it. Singing is as much the language of holy joy as praying is of holy desire. 2. Moses, who had gone before them through the sea, goes before them in the song, and composes it for them. Note, Those that are active in public services should not be neuters in public praises. 3. When the mercy was fresh, and they were much affected with it, then they sang this song. Note, When we have received special mercy from God, we ought to be quick and speedy in our returns of praise to him, before time and the deceitfulness of our own hearts efface the good impressions that have been made. David sang his triumphant song in the day that the Lord delivered him, 2Sam 22:1. Bis dat qui cito dat - He gives twice who gives quickly. 4. When they believed the Lord (Exod 14:31) then they sang this song: it was a song of faith; this connection is observed (Pss 106:12): Then believed they his words, they sang his praise. If with the heart man believes, thus confession must be made. Here is,
I. The song itself; and,
1. We may observe respecting this song, that it is, (1.) An ancient song, the most ancient that we know of. (2.) A most admirable composition, the style lofty and magnificent, the images lively and proper, and the whole very moving. (3.) It is a holy song, consecrated to the honour of God, and intended to exalt his name and celebrate his praise, and his only, not in the least to magnify any man: holiness to the Lord is engraven in it, and to him they made melody in the singing of it. (4.) It is a typical song. The triumphs of the gospel church, in the downfall of its enemies, are expressed in the song of Moses and the song of the Lamb put together, which are said to be sung upon a sea of glass, as this was upon the Red Sea, Revel 15:2, Revel 15:3.
2. Let us observe what Moses chiefly aims at in this song.
(1.) He gives glory to God, and triumphs in him; this is first in his intention (Exod 15:1): I will sing unto the Lord. Note, All our joy must terminate in God, and all our praises be offered up to him, the Father of lights and Father of mercies, for he hath triumphed. Note, All that love God triumph in his triumphs; what is his honour should be our joy. Israel rejoiced in God, [1.] As their own God, and therefore their strength, song, and salvation, Exod 15:2. Happy therefore the people whose God is the Lord; they need no more to make them happy. They have work to do, temptations to grapple with, and afflictions to bear, and are weak in themselves; but he strengthens them: his grace is their strength. They are often in sorrow, upon many accounts, but in him they have comfort, he is their song; sin, and death, and hell, threaten them, but he is, and will be, their salvation: See Isa 12:2. [2.] As their fathers' God. This they take notice of, because, being conscious to themselves of their own unworthiness and provocations, they had reason to think that what God had now done for them was for their fathers' sake, Deut 4:37. Note, The children of the covenant ought to improve their fathers' relation to God as their God for comfort, for caution, and for quickening. [3.] As a God of infinite power (Exod 15:3): The Lord is a man of war, that is, well able to deal with all those that strive with their Maker, and will certainly be too hard for them. [4.] As a God of matchless and incomparable perfection, Exod 15:11. This is expressed, First, More generally: Who is like unto thee, O Lord, among the gods! This is pure praise, and a high expression of humble adoration. - It is a challenge to all other gods to compare with him: Let them stand forth, and pretend their utmost; none of them dare make the comparison. Egypt was notorious for the multitude of its gods, but the God of the Hebrews was too hard for them and baffled them all, Num 33:4; Deu. 32:23-39. The princes and potentates of the world are called gods, but they are feeble and mortal, none of them all comparable to Jehovah, the almighty and eternal God. - It is confession of his infinite perfection, as transcendent and unparalleled. Note, God is to be worshipped and adored as a being of such infinite perfection that there is none like him, nor any to be compared with him, as one that in all things has and must have the pre-eminence, Pss 89:6. Secondly, More particularly, 1. He is glorious in holiness; his holiness is his glory. It is that attribute which angels adore, Isa 6:3. His holiness appeared in the destruction of Pharaoh, his hatred of sin, and his wrath against obstinate sinners. It appeared in the deliverance of Israel, his delight in the holy seed, and his faithfulness to his own promise. God is rich in mercy - this is his treasure, glorious in holiness - this is his honour. Let us always give thanks at the remembrance of his holiness. 2. He is fearful in praises. That which is the matter of our praise, though it is joyful to the servants of God, is dreadful and very terrible to his enemies, Pss 66:1-Pss 66:3. Or it directs us in the manner of our praising God; we should praise him with a humble holy awe, and serve the Lord with fear. Even our spiritual joy and triumph must be balanced with a religious fear. 3. He is doing wonders, wondrous to all, being above the power and out of the common course of nature; especially wondrous to us, in whose favour they are wrought, who are so unworthy that we had little reason to expect them. They were wonders of power and wonders of grace; in both God was to be humbly adored.
(2.) He describes the deliverance they were now triumphing in, because the song was intended, not only to express and excite their thankfulness for the present, but to preserve and perpetuate the remembrance of this work of wonder to after-ages. Two things were to be taken notice of: -
[1.] The destruction of the enemy; the waters were divided, Exod 15:8. The floods stood upright as a heap. Pharaoh and all his hosts were buried in the waters. The horse and his rider could not escape (Exod 15:1), the chariots, and the chosen captains (Exod 15:4); they themselves went into the sea, and they were overwhelmed, Exod 15:19. The depths, the sea, covered them, and the proud waters went over the proud sinners; they sank like a stone, like lead (Exod 15:5, Exod 15:10), under the weight of their own guilt and God's wrath. Their sin had made them hard like a stone, and now they justly sink like a stone. Nay, the earth itself swallowed them (Exod 15:12); their dead bodies sank into the sands upon which they were thrown up, which sucked them in. Those whom the Creator fights against the whole creation is at war with. All this was the Lord's doing, and his only. It was an act of his power: Thy right hand, O Lord, not ours, has dashed in pieces the enemy, Exod 15:6. It was with the blast of thy nostrils (Exod 15:8), and thy wind (Exod 15:10), and the stretching out of thy right hand, Exod 15:12. It was an instance of his transcendent power - in the greatness of thy excellency; and it was the execution of his justice: Thou sentest forth thy wrath, Exod 15:7. This destruction of the Egyptians was made the more remarkable by their pride and insolence, and their strange assurance of success: The enemy said, I will pursue, Exod 15:9. Here is, First, Great confidence. When they pursue, they do not question but they shall overtake; and, when they overtake, they do not question but they shall overcome, and obtain so decisive a victory as to divide the spoil. Note, It is common for men to be most elevated with the hope of success when they are upon the brink of ruin, which makes their ruin so much the sorer. See Isa 37:24, Isa 37:25. Secondly, Great cruelty - nothing but killing, and slaying, and destroying, and this will satisfy his lust; and a barbarous lust that is which so much blood must be the satisfaction of. Note, It is a cruel hatred with which the church is hated; its enemies are bloody men. This is taken notice of here to show, 1. That God resists the proud, and delights to humble those who lift up themselves; he that says, I will, and I will, whether God will or no, shall be made to know that wherein he deals proudly God is above him. 2. That those who thirst for blood shall have enough of it. Those who love to be destroying shall be destroyed; for we know who has said, Vengeance is mine, I will repay.
[2.] The protection and guidance of Israel (Exod 15:13): Thou in thy mercy hast led forth the people, led them forth out of the bondage Egypt, led them forth out of the perils of the Red Sea, Exod 15:19. But the children of Israel went on dry land. Note, The destruction of the wicked serves for a foil to set off the salvation of Israel, and to make it the more illustrious, Isa 45:13-Isa 45:15.
(3.) He sets himself to improve this wonderful appearance of God for them. [1.] In order to quicken them to serve God: in consideration of this, I will prepare him habitation, Exod 15:2. God having preserved them, and prepared a covert for them under which they had been safe and easy, they resolve to spare no cost nor pains for the erecting of a tabernacle to his honour, and there they will exalt him, and mention, to his praise, the honour he had got upon Pharaoh. God had now exalted them, making them great and high, and therefore they will exalt him, by speaking of his infinite height and grandeur. Note, Our constant endeavour should be, by praising his name and serving his interests, to exalt God; and it is an advancement to us to be so employed. [2.] In order to encourage them to trust in God. So confident is this Psalmist of the happy issue of the salvation which was so gloriously begun that he looks upon it as in effect finished already: Thou hast guided them to thy holy habitation, Exod 15:13. Thou hast thus put them into the way to it, and wilt in due time bring them to the end of that way, for God's work is perfect; or, Thou hast guided them to attend thy holy habitation in heaven with their praises. Note, Those whom God takes under his direction he will guide to his holy habitation in faith now, and in fruition shortly. Two ways this great deliverance was encouraging: - First, It was such an instance of God's power as would terrify their enemies, and quite dishearten them, Exod 15:14-Exod 15:16. The very report of the overthrow of the Egyptians would be more than half the over throw of all their other enemies; it would sink their spirits, which would go far towards the sinking of their powers and interests; he Philistines, Moabites, Edomites, and Canaanites (with each of which nations Israel was to grapple), would be alarmed by it, would be quite dispirited, and would conclude it was in vain to fight against Israel, when a God of such power fought for them. It had this effect; the Edomites were afraid of them (Deut 2:4), so were the Moabites (Num 22:3), and the Canaanites, Josh 2:9, Josh 2:10; Josh 5:1. Thus God sent his fear before them (Exod 23:27), and cut off the spirit of princes. Secondly, It was such a beginning of God's favour to them as gave them an earnest of he perfection of his kindness. This was but in order to something further: Thou shalt bring them in, Exod 15:17. If he thus bring them out of Egypt, notwithstanding their unworthiness, and the difficulties that lay in the way of their escape, doubtless he will bring them into Canaan; for has he begun ( so begun), and will he not make an end? Note, Our experiences of God's power and favour should be improved for the support of our expectations. Thou hast, therefore, not only thou canst, but we trust thou wilt, is good arguing. Thou wilt plant them in the place which thou has made for thee to dwell in. Note, It is good dwelling where God dwells, in his church on earth (Pss 27:4), in his church in heaven, John 17:24. Where he says, This is my rest for ever, we should say, Let it be ours. Lastly, The great ground of the encouragement which they draw from this work of wonder is, The Lord shall reign for ever and ever, Exod 15:18. They had now seen an end of Pharaoh's reign; but time itself shall not put a period to Jehovah's reign, which, like himself, is eternal, and not subject to change. Note, It is the unspeakable comfort of all God's faithful subjects, not only that he does reign universally and with an incontestable sovereignty, but that he will reign eternally, and there shall be no end of his dominion.
II. The solemn singing of this song, Exod 15:20, Exod 15:21. Miriam (or Mary, it is the same name) presided in an assembly of the women, who (according to the softness of their sex, and the common usage of those times for expressing joy, with timbrels and dances) sang this song. Moses led the psalm, and gave it out for the men, and then Miriam for the women. Famous victories were wont to be applauded by the daughters of Israel (1Sam 18:6, 1Sam 18:7); so was this. When God brought Israel out of Egypt, it is said (Mic 6:4), He sent before them Moses, Aaron, and Miriam, though we read not of any thing memorable that Miriam did but this. But those are to be reckoned great blessings to a people who assist them, and go before them, in praising God.

 22   It should seem, it was with some difficulty that Moses prevailed with Israel to leave that triumphant shore on which they sang the foregoing song. They were so taken up with the sight, or with the song, or with the spoiling of the dead bodies, that they cared not to go forward, but Moses with much ado brought them from the Red Sea into a wilderness. The pleasures of our way to Canaan must not retard our progress, but quicken it, though we have a wilderness before us. Now here we are told,
I. That in the wilderness of Shur they had no water, Exod 15:22. This was a sore trial to the young travellers, and a diminution to their joy; thus God would train them up to difficulties. David, in a dry and thirsty land where no water is, reaches forth towards God, Pss 63:1.
II. That at Marah they had water, but it was bitter, so that though they had been three days without water they could not drink it, because it was extremely unpleasant to the taste or was likely to be prejudicial to their health, or was so brackish that it rather increased their thirst than quenched it, Exod 15:23. Note, God can embitter that to us from which we promise ourselves most satisfaction, and often does so in the wilderness of this world, that our wants and disappointments in the creature may drive us to the Creator, in whose favour alone true comfort is to be had. Now in this distress, 1. The people fretted and quarrelled with Moses, as if he had done ill by them. What shall we drink? is all their clamour, Exod 15:24. Note, The greatest joys and hopes are soon turned into the greatest griefs and fears with those that live by sense only, and not by faith. 2. Moses prayed: He cried unto the Lord, Exod 15:25. The complaints which they brought to him he brought to God, on whom, notwithstanding his elevation, Moses owned a constant dependence. Note, It is the greatest relief of the cares of magistrates and ministers, when those under their charge make them uneasy, that they may have recourse to God by prayer: he is the guide of the church's guides and to him, as the Chief Shepherd, the under-shepherds must upon all occasions apply. 3. God provided graciously for them. He directed Moses to a tree, which he cast into the waters, in consequence of which, all of a sudden, they were made sweet. Some think this wood had a peculiar virtue in it for this purpose, because it is said, God showed him the tree. God is to be acknowledged, not only in the creating of things useful for man, but in discovering their usefulness. Or perhaps this was only a sign, and not at all a means, of the cure, any more than the brazen serpent, or Elisha's casting one cruse full of salt into the waters of Jericho. Some make this tree typical of the cross of Christ, which sweetens the bitter waters of affliction to all the faithful, and enables them to rejoice in tribulation. The Jews' tradition is that the wood of this tree was itself bitter, yet it sweetened the waters of Marah; the bitterness of Christ's sufferings and death alters the property of ours. 4. Upon this occasion, God came upon terms with them, and plainly told them, now that they had got clear of the Egyptians, and had entered into the wilderness, that they were upon their good behaviour, and that according as they carried themselves so it would be well or ill with them: There he made a statute and an ordinance, and settled matters with them. There he proved them, that is, there he put them upon the trial, admitted them as probationers for his favour. In short, he tells them, Exod 15:26, (1.) What he expected from them, and that was, in one word, obedience. They must diligently hearken to his voice, and give ear to his commandments, that they might know their duty, and not transgress through ignorance; and they must take care in every thing to do that which was right in God's sight, and to keep all his statutes. They must not think, now that they were delivered from their bondage in Egypt, that they had no lord over them, but were their own masters; no, therefore they must look upon themselves as God's servants, because he had loosed their bonds, Pss 116:16; Luke 1:74, Luke 1:75. (2.) What they might then expect from him: I will put none of these diseases upon thee, that is, I will not bring upon thee any of the plagues of Egypt. This intimates that, if they were rebellious and disobedient, the very plagues which they had seen inflicted upon their enemies should be brought upon them; so it is threatened, Deut 28:60. God's judgments upon Egypt, as they were mercies to Israel, opening the way to their deliverance, so they were warnings to Israel, and designed to awe them into obedience. Let not the Israelites think, because God had thus highly honoured them in the great things he had done for them, and had proclaimed them to all the world his favourites, that therefore he would connive at their sins and let them do as they would. No, God is no respecter of persons; a rebellious Israelite shall fare no better than a rebellious Egyptian; and so they found, to their cost, before the got to Canaan. But, if thou wilt be obedient, thou shalt be safe and happy; the threatening is implied only, but the promise is expressed: I am the Lord that healeth thee, and will take care of thy comfort wherever thou goest. Note, God is the great physician. If we be kept well, it is he that keeps us; if we be made well, it is he that restores us; he is our life, and the length of our days.
III. That at Elim they had good water, and enough of it, Exod 15:27. Though God may, for a time, order his people to encamp by the waters of Marah, yet that shall not always be their lot. See how changeable our condition is in this world, from better to worse, from worse to better. Let us therefore learn both how to be abased and how to abound, to rejoice as though we rejoiced not when we are full, and to weep as though we wept not when we are emptied. Here were twelve wells for their supply, one for every tribe, that they might not strive for water, as their fathers had sometimes done; and, for their pleasure, there were seventy palm-trees, under the shadow of which their great men might repose themselves. Note, God can find places of refreshment for his people even in the wilderness of this world, wells in the valley of Baca, lest they should faint in their mind with perpetual fatigue: yet, whatever our delights may be in the land of our pilgrimage, we must remember that we do but encamp by them for a time, that here we have no continuing city.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.02 s.