Czech Study Bible Translation (CZ)1 Peter - 1. chapter - 1 Peter - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným příchozím rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii, 2podle předzvědění Boha Otce v posvěcení Ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista. Kéž se vám rozhojní milost a pokoj! 3Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, 4k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, 5kteří jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. 6Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, 7aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. 8Ač jste ho neviděli, milujete ho; ačkoli ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí, plnou slávy, 9docházejíce cíle své víry, záchrany duší. 10Tuto záchranu horlivě hledali a po ní pátrali proroci, kteří prorokovali o milosti pro vás připravené; 11zkoumali, na který nebo na jaký čas ukazoval Duch Kristův v nich, když předem svědčil o utrpeních určených Kristu a o velké slávě, která přijde po nich. 12Jim bylo zjeveno, že ne sami sobě, nýbrž vám sloužili těmi věcmi, které vám nyní byly oznámeny skrze ty, kteří vám přinesli evangelium v Duchu Svatém, poslaném z nebe, věcmi, do nichž andělé touží nahlédnout. 13Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. 14Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti, 15ale podle toho Svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. 16Vždyť je napsáno: ‚Buďte svatí, neboť já jsem svatý.‘ 17Jestliže vzýváte jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. 18Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem,  19nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny.  20On byl předem poznán před založením světa a byl na konci časů zjeven pro vás, 21kteří skrze něho věříte v Boha, jenž ho probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu. 22Když jste poslušností pravdy skrze Ducha očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z čistého srdce. 23Vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží. 24Neboť ‚každé tělo je jako tráva a všecka jeho sláva jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, 25ale Pánovo slovo zůstává na věčnost‘ — to je to slovo, které vám bylo zvěstováno.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   In this inscription we have three parts: -
I. The author of it, described, 1. By his name - Peter. His first name was Simon, and Jesus Christ gave him the surname of Peter, which signifies a rock, as a commendation of his faith, and to denote that he should be an eminent pillar in the church of God, Galat 2:9. 2. By his office - an apostle of Jesus Christ. The word signifies one sent, a legate, a messenger, any one sent in Christ's name and about his work; but more strictly it signifies the highest office in the Christian church. 1Cor 12:28, God hath set some in the church, first apostles. Their dignity and pre-eminence lay in these things: - They were immediately chosen by Christ himself, - they were first witnesses, then preachers, of the resurrection of Christ, and so of the entire gospel-dispensation, - their gifts were excellent and extraordinary, - they had a power of working miracles, not at all times, but when Christ pleased, - they were led into all truth, were endowed with the spirit of prophecy, and they had an extent of power and jurisdiction beyond all others; every apostle was a universal bishop in all churches, and over all ministers. In this humble manner Peter, (1.) Asserts his own character as an apostle. Hence learn, A man may lawfully acknowledge, and sometimes is bound to assert, the gifts and graces of God to him. To pretend to what we have not is hypocrisy; and to deny what we have is ingratitude. (2.) He mentions his apostolical function as his warrant and call to write this epistle to these people. Note, It concerns all, but especially ministers, to consider well their warrant and call from God to their work. This will justify them to others, and give them inward support and comfort under all dangers and discouragements.
II. The persons to whom this epistle was addressed, and they are described,
1. By their external condition - Strangers dispersed throughout Pontus, Galatia, etc. They were chiefly Jews, descended (as Dr. Prideaux thinks) from those Jews who were translated from Babylon, by order of Antiochus king of Syria, about two hundred years before the coming of Christ, and placed in the cities of Asia Minor. It is very likely that our apostle had been among them, and converted them, being the apostle of the circumcision, and that he afterwards wrote this epistle to them from Babylon, where multitudes of the Jewish nation then resided. At present, their circumstances were poor and afflicted. (1.) The best of God's servants may, through the hardships of times and providences, be dispersed about, and forced to leave their native countries. Those of whom the world was not worthy have been forced to wander in mountains, in dens and caves of the earth. (2.) We ought to have a special regard to the dispersed persecuted servants of God. These were the objects of this apostle's particular care and compassion. We should proportion our regard to the excellency and to the necessity of the saints. (3.) The value of good people ought not to be estimated by their present external condition. Here was a set of excellent people, beloved of God, and yet strangers, dispersed and poor in the world; the eye of God was upon them in all their dispersions, and the apostle was tenderly careful to write to them for their direction and consolation.
2. They are described by their spiritual condition: Elect according to the foreknowledge of God the Father, etc. These poor strangers, who were oppressed and despised in the world, were nevertheless in high esteem with the great God, and in the most honourable state that any person can be in during this life; for they were,
(1.) Elect according to the foreknowledge of God the Father. Election is either to an office: so Saul was the man whom the Lord chose to be king (1Sam 10:24), and our Lord says to his apostles, Have not I chosen you twelve? (John 6:70); or it is to a church-state, for the enjoyment of special privileges: thus Israel was God's elect (Deut 7:6), For thou art a holy people unto the Lord thy God; the Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth; or it is to eternal salvation: God hath from the beginning chosen you to salvation, through sanctification of the Spirit and belief of the truth. This is the election here spoken of, importing God's gracious decree or resolution to save some, and bring them, through Christ, by proper means, to eternal life. [1.] This election is said to be according to the foreknowledge of God. Foreknowledge may be taken in two ways: - First, for mere prescience, foresight, or understanding, that such a thing will be, before it comes to pass. Thus a mathematician certainly foreknows that at such a time there will be an eclipse. This sort of foreknowledge is in God, who at one commanding view sees all things that ever were, or are, or ever will be. But such a prescience is not the cause why any thing is so or so, though in the event it certainly will be so, as the mathematician who foresees an eclipse does not thereby cause that eclipse to be. Secondly, Foreknowledge sometimes signifies counsel, appointment, and approbation. Acts 2:23, Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. The death of Christ was not only foreseen, but fore-ordained, as 1Pet 1:20. Take it thus here; so the sense is, elect according to the counsel, ordination, and free grace of God. [2.] It is added, according to the foreknowledge of God the Father. By the Father we are here to understand the first person of the blessed Trinity. There is an order among the three persons, though no superiority; they are equal in power and glory, and there is an agreed economy in their works. Thus, in the affair of man's redemption, election is by way of eminency ascribed to the Father, as reconciliation is to the Son and sanctification to the Holy Ghost, though in each of these one person is not so entirely interested as to exclude the other two. Hereby the persons of the Trinity are more clearly discovered to us, and we are taught what obligations we are under to each of them distinctly.
(2.) They were elect through sanctification of the Spirit, unto obedience, and sprinkling of the blood of Jesus Christ. The end and last result of election is eternal life and salvation; but, before this can be accomplished, every elect person must be sanctified by the Spirit, and justified by the blood of Jesus. God's decree for man's salvation always operates through sanctification of the Spirit and sprinkling of the blood of Jesus. By sanctification here understand, not a federal sanctification only, but a real one, begun in regeneration, whereby we are renewed after the image of God and made new creatures, and carried on in the daily exercise of holiness, mortifying our sins more and more, and living to God in all the duties of a Christian life, which is here summed up in one word, obedience, comprehending all the duties of Christianity. By the Spirit some would have the apostle to mean the spirit of man, the subject sanctified. The legal or typical sanctification operated no further than the purifying of the flesh, but the Christian dispensation takes effect upon the spirit of man, and purifies that. Others, with better reason, think that by spirit is meant the Holy Ghost, the author of sanctification. He renews the mind, mortifies our sins (Roma 8:13), and produces his excellent fruits in the hearts of Christians, Galat 5:22, Galat 5:23. This sanctification of the Spirit implies the use of means. Sanctify them through thy truth; thy word is truth, John 17:17. Unto obedience. This word, as it is pointed in our translation, is referred to what goes before it, and denotes the end of sanctification, which is, to bring rebellious sinners to obedience again, to universal obedience, to obey the truth and gospel of Christ: You have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, 1Pet 1:22.
(3.) They were elected also to the sprinkling of the blood of Jesus. They were designed by God's decree to be sanctified by the Spirit, and to be purified by the merit and blood of Christ. Here is a manifest allusion to the typical sprinklings of blood under the law, which language these Jewish converts understood very well. The blood of the sacrifices must not only be shed but sprinkled, to denote that the benefits designed thereby are applied and imputed to the offerers. Thus the blood of Christ, the grand and all-sufficient sacrifice, typified by the legal sacrifices, was not only shed, but must be sprinkled and communicated to every one of these elect Christians, that through faith in his blood they may obtain remission of sin, Roma 3:25. This blood of sprinkling justifies before God (Roma 5:9), seals the covenant between God and us, of which the Lord's supper is a sign (Luke 22:20), cleanses from all sin (1John 1:7), and admits us into heaven, Hebre 10:19. Note, [1.] God hath elected some to eternal life, some, not all; persons, not qualification. [2.] All that are chosen to eternal life as the end are chosen to obedience as the way. [3.] Unless a person be sanctified by the Spirit, and sprinkled with the blood of Jesus, there will be no true obedience in the life. [4.] There is a consent and co-operation of all the persons of the Trinity in the affair of man's salvation, and their acts are commensurate one to another: whoever the Father elects the Spirit sanctifies unto obedience, and the Son redeems and sprinkles with his blood. [5.] The doctrine of the Trinity lies at the foundation of all revealed religion. If you deny the proper deity of the Son and Holy Spirit, you invalidate the redemption of the one and the gracious operations of the other, and by this means destroy the foundation of your own safety and comfort.
III. The salutation follows: Grace unto you, and peace be multiplied. The blessings desired for them are grace and peace. 1. Grace - the free favour of God, with all its proper effects, pardoning, healing, assisting, and saving. 2. Peace. All sorts of peace may be here intended, domestic, civil, ecclesiastical peace in the church, and spiritual peace with God, with the feeling of it in our own consciences. 3. here is the request or prayer, in relations to these blessings - that they may be multiplied, which implies that they were already possessed in some degree of these blessings, and he wishes them the continuation, the increase, and the perfection of them. Learn, (1.) Those who possess spiritual blessings in their own souls earnestly desire the communication of the same to others. The grace of God is a generous, not a selfish principle. (2.) The best blessings we can desire for ourselves, or one for another, are grace and peace, with the multiplication of them; therefore the apostles so often make this their prayer in the beginning and end of their epistles. (3.) Solid peace cannot be enjoyed where there is no true grace; first grace, then peace. Peace without grace is mere stupidity; but grace may be true where there is for a time no actual peace; as Heman was distracted with terror, and Christ was once in an agony. (4.) The increase of grace and peace, as well as the first gift of them, is from God. Where he gives true grace he will give more grace; and every good man earnestly desires the improvement and multiplication of these blessings in himself and others.

 3   We come now to the body of the epistle, which begins with,
I. A congratulation of the dignity and happiness of the state of these believers, brought in under the form of a thanksgiving to God. Other epistles begin in like manner, 2Cor 1:3; Ephes 1:3. Here we have,
1. The duty performed, which is blessing God. A man blesses God by a just acknowledgment of his excellency and blessedness.
2. The object of this blessing described by his relation to Jesus Christ: The God and Father of our Lord Jesus Christ. Here are three names of one person, denoting his threefold office. (1.) He is Lord, a universal king or sovereign. (2.) Jesus, a priest or Saviour. (3.) Christ, a prophet, anointed with the Spirit and furnished with all gifts necessary for the instruction, guidance, and salvation of his church. This God, so blessed, is the God of Christ according to his human nature, and his Father according to his divine nature.
3. The reasons that oblige us to this duty of blessing God, which are comprised in his abundant mercy. All our blessings are owing to God's mercy, not to man's merit, particularly regeneration. He hath begotten us again, and this deserves our thanksgiving to God, especially if we consider the fruit it produces in us, which is that excellent grace of hope, and that not such a vain, dead, perishing hope as that of worldlings and hypocrites, but a lively hope, a living, strong, quickening, and durable hope, as that hope must needs be that has such a solid foundation as the resurrection of Jesus Christ from the dead. Learn, (1.) A good Christian's condition is never so bad but he has great reason still to bless God. As a sinner has always reason to mourn, notwithstanding his present prosperity, so good people, in the midst of their manifold difficulties, have reason still to rejoice and bless God. (2.) In our prayers and praises we should address God as the Father of our Lord Jesus Christ; it is only through him that we and our services are accepted. (3.) The best of men owe their best blessings to the abundant mercy of God. All the evil in the world is from man's sin, but all the good in it is from God's mercy. Regeneration is expressly ascribed to the abundant mercy of God, and so are all the rest; we subsist entirely upon divine mercy. Of the nature of regeneration, see on John 3:3. (4.) Regeneration produces a lively hope of eternal life. Every unconverted person is a hopeless creature; whatever he pretends to of that kind is all confidence and presumption. The right Christian hope is what a man is begotten again unto by the Spirit of God; it is not from nature, but free grace. Those who are begotten to a new and spiritual life are begotten to a new and spiritual hope. (5.) The hope of a Christian has this excellency, it is a living hope. The hope of eternal life in a true Christian is a hope that keeps him alive, quickens him, supports him, and conducts him to heaven. Hope invigorates and spirits up the soul to action, to patience, to fortitude, and perseverance to the end. The delusive hopes of the unregenerate are vain and perishing; the hypocrite and his hope expire and die both together, Job 27:8. (6.) The resurrection of Jesus Christ from the dead is the ground or foundation of a Christian's hope. The resurrection of Christ is the act of the Father as a Judge, of the Son as a conqueror. His resurrection demonstrates that the Father accepts his death in full discharge for our ransom, that he is victorious over death, the grave, and all our spiritual enemies; and it is also an assurance of our own resurrection. There being an inseparable union between Christ and his flock, they rise by virtue of his resurrection as a head, rather than by virtue of his power as a Judge. We have risen with Christ, Colos 3:1. From all this taken together, Christians have two firm and solid foundations whereon to build their hope of eternal life.
II. Having congratulated these people on their new birth, and the hope of everlasting life, the apostle goes on to describe that life under the notion of an inheritance, a most proper way of speaking to these people; for they were poor and persecuted, perhaps turned out of their inheritances to which they were born; to allay this grievance, he tells them they were new-born to a new inheritance, infinitely better than what they had lost. Besides, they were most of them Jews, and so had a great affection to the land of Canaan, as the land of their inheritance, settled upon them by God himself; and to be driven out from abiding in the inheritance of the Lord was looked upon as a sore judgment, 1Sam 26:19. To comfort them under this they are put in mind of a noble inheritance reserved in heaven for them, such a one that the land of Canaan was but a mere shadow in comparison with it. Here note,
1. Heaven is the undoubted inheritance of all the children of God; all that are born again are born to an inheritance, as a man makes his child his heir; the apostle argues, If children, then heirs, Roma 8:17. God giveth his gifts unto all, but the inheritance to none but his children; those that are his sons and daughters by regeneration and adoption receive the promise of eternal inheritance, Hebre 9:15. This inheritance is not our purchase, but our Father's gift; not wages that we merit, but the effect of grace, which first makes us children and then settles this inheritance upon us by a firm unalterable covenant.
2. The incomparable excellencies of this inheritance, which are four: - (1.) It is incorruptible, in which respect it is like its Maker, who is called the incorruptible God, Roma 1:23. All corruption is a change from better to worse, but heaven is without change and without end; the house is eternal in the heavens, and the possessors must subsist for ever, for their corruptible must put on incorruption, 1Cor 15:53. (2.) This inheritance is undefiled, like the great high priest that is now in possession of it, who is holy, harmless, and undefiled, Hebre 7:26. Sin and misery, the two grand defilements that spoil this world, and mar its beauty, have no place there. (3.) It fadeth not away, but always retains its vigour and beauty, and remains immarcescible, ever entertaining and pleasing the saints who possess it, without the least weariness or distaste. (4.) Reserved in heaven for you, which expression teaches us, [1.] That it is a glorious inheritance, for it is in heaven, and all that is there is glorious, Ephes 1:18. [2.] It is certain, a reversion in another world, safely kept and preserved till we come to the possession of it. [3.] The persons for whom it is reserved are described, not by their names, but by their character: for you, or us, or every one that is begotten again to a lively hope. This inheritance is preserved for them, and none but them; all the rest will be shut out for ever.
III. This inheritance being described as future, and distant both in time and place, the apostle supposes some doubt or uneasiness yet to remain upon the minds of these people, whether they might not possibly fall short by the way. Though the happiness be safe in heaven, yet we are still upon earth, liable to abundance of temptations, miseries, and infirmities. Are we in such a safe state that we shall certainly come thither? To this he answers that they should be safely guarded and conducted thither; they should be kept and preserved from all such destructive temptations and injuries as would prevent their safe arrival at eternal life. The heir to an earthly estate has no assurance that he shall live to enjoy it, but the heirs of heaven shall certainly be conducted safely to the possession of it. The blessing here promised is preservation: You are kept; the author of it is God; the means in us made use of for that end are our own faith and care; the end to which we are preserved is salvation; and the time when we shall see the safe end and issue of all is the last time. Note, 1. Such is the tender care of God over his people that he not only gives them grace, but preserves them unto glory. Their being kept implies both danger and deliverance; they may be attacked, but shall not be overcome. 2. The preservation of the regenerate to eternal life is the effect of God's power. The greatness of the work, the number of enemies, and our own infirmities, are such that no power but what is almighty can preserve the soul through all unto salvation; therefore the scripture often represents man's salvation as the effect of divine power, 2Cor 12:9; Roma 14:4. 3. Preservation by God's power does not supersede man's endeavour and care for his own salvation; here are God's power and man's faith, which implies an earnest desire of salvation, a reliance upon Christ according to his invitations and promises, a vigilant care to do every thing pleasing to God and avoid whatever is offensive, an abhorrence of temptations, a respect to the recompence of reward, and persevering diligence in prayer. By such a patient, operating, conquering faith, we are kept under the assistance of divine grace, unto salvation; faith is a sovereign preservative of the soul through a state of grace unto a state of glory. 4. This salvation is ready to be revealed in the last time. Here are three things asserted about the salvation of the saints: - (1.) That it is now prepared, and made ready, and reserved in heaven for them. (2.) Though it be made ready now, yet it is in a great measure hidden and unrevealed at present, not only to the ignorant, blind world, that never enquire after it, but even to the heirs of salvation themselves. It does not yet appear what we shall be, 1John 3:2. (3.) That it shall be fully and completely revealed in the last time, or at the last day of judgment. Life and immortality are now brought to light by the gospel, but this life will be revealed more gloriously at death, when the soul shall be admitted into the presence of Christ, and behold his glory; and even beyond this there will be a further and a final revelation of the amplitude and transcendency of the saints' felicity at the last day, when their bodies shall be raised and re-united to their souls, and judgment shall pass upon angels and men, and Christ shall publicly honour and applaud his servants in the face of all the world.

 6   The first word, wherein, refers to the apostle's foregoing discourse about the excellency of their present state, and their grand expectations for the future. In this condition you greatly rejoice, though now for a season, or a little while, if need be, you are made sorrowful through manifold temptations, 1Pet 1:6.
I. The apostle grants they were in great affliction, and propounds several things in mitigation of their sorrows. 1. Every sound Christian has always something wherein he may greatly rejoice. Great rejoicing contains more than an inward placid serenity of mind or sensation of comfort; it will show itself in the countenance and conduct, but especially in praise and gratitude. 2. The chief joy of a good Christian arises from things spiritual and heavenly, from his relation to God and to heaven. In these every sound Christian greatly rejoices; his joy arises from his treasure, which consists of matters of great value, and the title to them is sure. 3. The best Christians, those who have reason greatly to rejoice, may yet be in great heaviness through manifold temptations. All sorts of adversities are temptations, or trials of faith, patience, and constancy. These seldom go singly, but are manifold, and come from different quarters, the effect of all which is great heaviness. As men, we are subject to sorrows, personal and domestic. As Christians, our duty to God obliges us to frequent sorrow: and our compassion towards the miserable, the dishonour done to God, the calamities of his church, and the destruction of mankind, from their own folly and from divine vengeance, raise, in a generous and pious mind, almost continual sorrow. I have great heaviness and continual sorrow in my heart, Roma 9:2. 4. The afflictions and sorrows of good people are but for a little while, they are but for a season; though they may be smart, they are but short. Life itself is but for a little while, and the sorrows of it cannot survive it; the shortness of any affliction does much abate the heaviness of it. 5. Great heaviness is often necessary to a Christian's good: If need be, you are in heaviness. God does not afflict his people willingly, but acts with judgment, in proportion to our needs. There is a conveniency and fitness, nay, an absolute necessity in the case, for so the expression signifies: it must be; therefore no man should be moved by these afflictions. For yourselves know that we are appointed thereunto, 1Thes 3:3. These troubles, that lie heavy, never come upon us but when we have need, and never stay any longer than needs must.
II. He expresses the end of their afflictions and the ground of their joy under them, 1Pet 1:7. The end of good people's afflictions is the trial of their faith. As to the nature of this trial, it is much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire. The effect of the trial is this, it will be found unto praise, honour, and glory at the appearing of Jesus Christ. Note, 1. The afflictions of serious Christians are designed for the trial of their faith. God's design in afflicting his people is their probation, not their destruction; their advantage, not their ruin: a trial, as the word signifies, is an experiment or search made upon a man, by some affliction, to prove the value and strength of his faith. This trial is made upon faith principally, rather than any other grace, because the trial of this is, in effect, the trial of all that is good in us. Our Christianity depends upon our faith; if this be wanting, there is nothing else that is spiritually good in us. Christ prays for this apostle, that his faith might not fail; if that be supported, all the rest will stand firm; the faith of good people is tried, that they themselves may have the comfort of it, God the glory of it, and others the benefit of it. 2. A tried faith is much more precious than tried gold. Here is a double comparison of faith and gold, and the trial of the one with the trial of the other. Gold is the most valuable, pure, useful, and durable, of all the metals; so is faith among the Christian virtues; it lasts till it brings the soul to heaven, and then it issues in the glorious fruition of God for ever. The trial of faith is much more precious than the trial of gold; in both there is a purification, a separation of the dross, and a discovery of the soundness and goodness of the things. Gold does not increase and multiply by trial in the fire, it rather grows less; but faith is established, improved, and multiplied, by the oppositions and afflictions that it meets with. Gold must perish at last - gold that perisheth; but faith never will. I have prayed for thee, that thy faith fail not, Luke 22:32. The trial of faith will be found to praise, and honour, and glory. Honour is properly that esteem and value which one has with another, and so God and man will honour the saints. Praise is the expression or declaration of that esteem; so Christ will commend his people in the great day, Come, you blessed of my Father, etc. Glory is that lustre wherewith a person, so honoured and praised, shines in heaven. Glory, honour, and peace, to every man that worketh good, Roma 2:10. If a tried faith be found to praise, honour, and glory, let this recommend faith to you, as much more precious than gold, though it be assaulted and tried by afflictions. If you make your estimate either from present use or the final event of both, this will be found true, however the world may take it for an incredible paradox. 4. Jesus Christ will appear again in glory, and, when he does so, the saints will appear with him, and their graces will appear illustrious; and the more they have been tried the more bright they will then appear. The trial will soon be over, but the glory, honour, and praise will last to eternity. This should reconcile you to your present afflictions: they work for you a far more exceeding and eternal weight of glory.
III. He particularly commends the faith of these primitive Christians upon two accounts: -
1. The excellency of its object, the unseen Jesus. The apostle had seen our Lord in the flesh, but these dispersed Jews never did, and yet they believed in him, 1Pet 1:8. It is one thing to believe God, or Christ (so the devils believe), and another thing to believe in him, which denotes subjection, reliance, and expectation of all promised good from him.
2. On account of two notable productions or effects of their faith, love and joy, and this joy so great as to be above description: You rejoice with joy unspeakable, and full of glory. Learn,
(1.) The faith of a Christian is properly conversant about things revealed, but not seen. Sense converses with things sensible and present; reason is a higher guide, which by sure deductions can infer the operation of causes, and the certainty of events; but faith ascends further still, and assures us of abundance of particulars that sense and reason could never have found out, upon the credit of revelation; it is the evidence of things not seen.
(2.) True faith is never alone, but produces a strong love to Jesus Christ. True Christians have a sincere love to Jesus, because they believe in him. This love discovers itself in the highest esteem for him, affectionate desires after him, willingness to be dissolved to be with him, delightful thoughts, cheerful services and sufferings, etc.
(3.) Where there are true faith and love to Christ there is, or may be, joy unspeakable and full of glory. This joy is inexpressible, it cannot be described by words; the best discovery is by an experimental taste of it; it is full of glory, full of heaven. There is much of heaven and the future glory in the present joys of improved Christians; their faith removes the causes of sorrow, and affords the best reasons for joy. Though good people sometimes walk in darkness, it is often owing to their own mistakes and ignorance, or to a fearful or melancholy disposition, or to some late sinful conduct, or perhaps to some sad occurrence of providence, that sinks their comfort for the present, yet they have reason to rejoice in the Lord, and joy in the God of their salvation, Hab 3:18. Well might these primitive Christians rejoice with the joy unspeakable, since they were every day receiving the end of their faith, the salvation of their souls, 1Pet 1:9. Note, [1.] The blessing they were receiving: The salvation of their souls (the more noble part being put for the whole man), which salvation is here called the end of their faith, the end wherein faith terminates: faith helps to save the soul, then it has done its work, and ceases for ever. [2.] He speaks of the present time: You are now actually receiving the end of your faith, etc. [3.] The word used alludes to the games at which the conqueror received or bore away from the judge of the contest a crown or reward, which he carried about in triumph; so the salvation of the soul was the prize these Christians sought for, the crown they laboured for, the end they aimed at, which came nearer and more within their reach every day. Learn, First, Every faithful Christian is daily receiving the salvation of his soul; salvation is one permanent thing, begun in this life, not interrupted by death, and continued to all eternity. These believers had the beginnings of heaven in the possession of holiness and a heavenly mind, in their duties and communion with God, in the earnest of the inheritance, and the witness of the divine Spirit. This was properly urged to these distressed people; they were on the losing side in the world, but the apostle puts them in the mind of what they were receiving; if they lost an inferior good, they were all the while receiving the salvation of their souls. Secondly, It is lawful for a Christian to make the salvation of his soul his end; the glory of God and our own felicity are so connected that if we regularly seek the one we must attain the other.

 10   The apostle having described the persons to whom he wrote, and declared to them the excellent advantages they were under, goes on to show them what warrant he had for what he had delivered; and because they were Jews, and had a profound veneration for the Old Testament, he produces the authority of the prophets to convince them that the doctrine of salvation by faith in Jesus Christ was no new doctrine, but the same which the old prophets did enquire and search diligently into. Note,
I. Who made this diligent search - the prophets, who were persons inspired by God either to do or to say things extraordinary, above the reach of their own studies and abilities, as foretelling things to come, and revealing the will of God, by the direction of the Holy Spirit.
II. The object of their search, which was salvation, and the grace of God which should come unto you; the general salvation of men of all nations by Jesus Christ, and more especially the salvation afforded to the Jews, the grace that should come to them from him who was not sent but to the lost sheep of the house of Israel. They foresaw glorious times of light, grace, and comfort, coming upon the church, which made the prophets and righteous men desire to see and hear the things which came to pass in the days of the gospel.
III. The manner of their enquiry: they enquired and searched diligently. The words are strong and emphatic, alluding to miners, who dig to the bottom, and break through not only the earth, but the rock, to come to the ore; so these holy prophets had an earnest desire to know, and were proportionably diligent in their enquiries after the grace of God, which was to be revealed in the days of the Messiah: their being inspired did not make their industrious search needless; for, notwithstanding their extraordinary assistance from God, they were obliged to make use of all the ordinary methods of improvement in wisdom and knowledge. Daniel was a man greatly beloved and inspired, yet he understood by books and study the computations of time, Dan 9:2. Even their own revelation required their study, meditation, and prayer; for many prophecies had a double meaning: in their first intention they aimed at some person or event near at hand, but their ultimate design was to describe the person, sufferings, or kingdom of Christ. Observe, 1. The doctrine of man's salvation by Jesus Christ has been the study and admiration of the greatest and wisest of men; the nobleness of the subject, and their own concern in it, have engaged them, with most accurate attention and seriousness to search into it. 2. A good man is much affected and pleased with the grace and mercy of God to others, as well as to himself. The prophets were highly delighted with the prospects of mercy to be shown both to Jews and Gentiles at the coming of Christ. 3. Those who would be acquainted with this great salvation, and the grace that shines therein, must enquire and search diligently into it: if it was necessary for an inspired prophet to do so, much more for persons so weak and injudicious as we are. 4. The grace that came by the gospel excels all that was before it; the gospel dispensation is more glorious, evident, intelligible, extensive, and effectual, than any dispensation that ever did precede it.
IV. The particular matters which the ancient prophets chiefly searched into, which are expressed in 1Pet 1:11. Jesus Christ was the main subject of their studies; and, in relation to him, they were most inquisitive into,
1. His humiliation and death, and the glorious consequences of it: The sufferings of Christ, and the glories that should follow. This enquiry would lead them into a view of the whole gospel, the sum whereof is this, that Christ Jesus was delivered for our offences and raised again for our justification.
2. The time, and the manner of the times, wherein the Messiah was to appear. Undoubtedly these holy prophets earnestly desired to see the days of the Son of man; and therefore, next to the thing itself, their minds were set upon the time of its accomplishment, so far as the Spirit of Christ, which was in them, had signified any thing towards that purpose. The nature of the times was also under their strict consideration, whether they would be quiet or troublesome times, times of peace or times of war. Learn, (1.) Jesus Christ had a being before his incarnation; for his Spirit did then exist in the prophets, and therefore he whose that Spirit then was must be in being also. (2.) The doctrine of the Trinity was not wholly unknown to the faithful in the Old Testament. The prophets knew that they were inspired by a Spirit that was in them; this Spirit they knew to be the Spirit of Christ, and consequently distinct from Christ himself: here is a plurality of persons, and from other parts of the Old Testament a Trinity may be collected. (3.) The works here ascribed to the Holy Ghost prove him to be God. He did signify, discover, and manifest to the prophets, many hundred years beforehand, the sufferings of Christ, with a multitude of particular circumstances attending them; and he did also testify, or give proof and evidence beforehand, of the certainty of that event, by inspiring the prophets to reveal it, to work miracles in confirmation of it, and by enabling the faithful to believe it. These works prove the Spirit of Christ to be God, since he is possessed of almighty power and infinite knowledge. (4.) From the example of Christ Jesus learn to expect a time of services and sufferings before you are received to glory. It was so with him, and the disciple is not above his Lord. The suffering time is but short, but the glory is everlasting; let the suffering season be ever so sharp and severe, it shall not hinder, but work for us a far more exceeding and eternal weight of glory.
V. The success with which their enquiries were crowned. Their holy endeavours to inform themselves were not slighted, for God gave them a satisfactory revelation to quiet and comfort their minds. They were informed that these things should not come to pass in their time, but yet all was firm and certain, and should come to pass in the times of the apostles: Not unto themselves, but to us; and we must report them, under the infallible direction of the Holy Ghost, to all the world. Which things the angels, etc.
You have here three sorts of students, or enquirers into the great affair of man's salvation by Jesus Christ: - 1. The prophets, who searched diligently into it. 2. The apostles, who consulted all the prophecies, and were witnesses of the accomplishment of them, and so reported what they knew to others in the preaching of the gospel. 3. The angels, who most attentively pry into these matters. Learn, (1.) A diligent endeavour after the knowledge of Christ and our duty will certainly be answered with good success. The prophets are answered with a revelation. Daniel studies, and receives information: the Bereans search the scriptures, and are confirmed. (2.) The holiest and best of men sometimes have their lawful and pious requests denied. It was both lawful and pious for these prophets to desire to know more than they were permitted to know about the time of the appearance of Christ in the world, but they were denied. It is lawful and pious for good parents to pray for their wicked children, for the poor to pray against poverty, for a good man to pray against death; yet, in these honest requests, they often are denied. God is pleased to answer our necessities rather than our requests. (3.) It is the honour and practice of a Christian to be useful to others, in many cases, rather than to himself. The prophets ministered to others, not unto themselves. None of us liveth to himself, Roma 14:7. Nothing is more contrary to man's nature nor to Christian principles than for a man to make himself his own end, and live to himself. (4.) The revelations of God to his church, though gradual, and given by parcels, are all perfectly consistent; the doctrine of the prophets and that of the apostles exactly agree, as coming from the same Spirit of God. (5.) The efficacy of the evangelical ministry depends upon the Holy Ghost sent down from heaven. The gospel is the ministration of the Spirit; the success of it depends upon his operation and blessing. (6.) The mysteries of the gospel, and the methods of man's salvation, are so glorious that the blessed angels earnestly desire to look into them; they are curious, accurate, and industrious in prying into them; they consider the whole scheme of man's redemption with deep attention and admiration, particularly the points the apostle had been discoursing of: Which things the angels desire to stoop down and look into, as the cherubim did continually towards the mercy-seat.

 13   Here the apostle begins his exhortations to those whose glorious state he had before described, thereby instructing us that Christianity is a doctrine according to godliness, designed to make us not only wiser, but better.
I. He exhorts them to sobriety and holiness.
1. Wherefore gird up the loins of your mind, etc., 1Pet 1:13. As if he had said, Wherefore, since you are so honoured and distinguished, as above, Gird up the loins of your mind. You have a journey to go, a race to run, a warfare to accomplish, and a great work to do; as the traveller, the racer, the warrior, and the labourer, gather in, and gird up, their long and loose garments, that they may be more ready, prompt, and expeditious in their business, so do you by your minds, your inner man, and affections seated there: gird them, gather them in, let them not hang loose and neglected about you; restrain their extravagances, and let the loins or strength and vigour of your minds be exerted in your duty; disengage yourselves from all that would hinder you, and go on resolutely in your obedience. Be sober, be vigilant against all your spiritual dangers and enemies, and be temperate and modest in eating, drinking, apparel, recreation, business, and in the whole of your behaviour. Be sober-mined also in opinion, as well as in practice, and humble in your judgment of yourselves. And hope to the end, for the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Some refer this to the last judgment, as if the apostle directed their hope to the final revelation of Jesus Christ; but it seems more natural to take it, as it might be rendered, Hope perfectly, or thoroughly, for the grace that is brought to you in or by the revelation of Jesus Christ; that is, by the gospel, which brings life and immortality to light. Hope perfectly, trust without doubting to that grace which is now offered to you by the gospel. Learn, (1.) The main work of a Christian lies in the right management of his heart and mind; the apostle's first direction is to gird up the loins of the mind. (2.) The best Christians have need to be exhorted to sobriety. These excellent Christians are put in mind of it; it is required of a bishop (1Tim 3:2), of aged men (Titus 2:2), the young women are to be taught it, and the young men are directed to be sober-minded, Titus 2:4, Titus 2:6. (3.) A Christian's work is not over as soon as he has got into a state of grace; he must still hope and strive for more grace. When he has entered the strait gate, he must still walk in the narrow way, and gird up the loins of his mind for that purpose. (4.) A strong and perfect trust in God's grace is very consistent with our best endeavours in our duty; we must hope perfectly, and yet gird up our loins, and address ourselves vigorously to the work we have to do, encouraging ourselves from the grace of Jesus Christ.
2. As obedient children, etc., 1Pet 1:14. These words may be taken as a rule of holy living, which is both positive - You ought to live as obedient children, as those whom God hath adopted into his family, and regenerated by his grace; and negative - You must not fashion yourselves according to the former lusts, in your ignorance. Or the words may be taken as an argument to press them to holiness from the consideration of what they now are, children of obedience, and what they were when they lived in lust and ignorance. Learn, (1.) The children of God ought to prove themselves to be such by their obedience to God, by their present, constant, universal obedience. (2.) The best of God's children have had their times of lust and ignorance; the time has been when the whole scheme of their lives, their way and fashion, was to accommodate and gratify their unlawful desires and vicious appetites, being grossly ignorant of God and themselves, of Christ and the gospel. (3.) Persons, when converted, differ exceedingly from what they were formerly. They are people of another fashion and manner from what they were before; their inward frame, behaviour, speech, and conversation, are much altered from what they were in times past. (4.) The lusts and extravagances of sinners are both the fruits and the signs of their ignorance.
3. But as he who hath called you, etc., 1Pet 1:15, 1Pet 1:16. Here is a noble rule enforced by strong arguments: Be you holy in all manner of conversation. Who is sufficient for this? And yet it is required in strong terms, and enforced by three reasons, taken from the grace of God in calling us, - from his command, it is written, - and from his example. Be you holy, for I am holy. Learn, (1.) The grace of God in calling a sinner is a powerful engagement to holiness. It is a great favour to be called effectually by divine grace out of a state of sin and misery into the possession of all the blessings of the new covenant; and great favours are strong obligations; they enable as well as oblige to be holy. (2.) Complete holiness is the desire and duty of every Christian. Here is a two-fold rule of holiness: [1.] It must, for the extent of it, be universal. We must be holy, and be so in all manner of conversation; in all civil and religious affairs, in every condition, prosperous or reverse; towards all people, friends and enemies; in all our intercourse and business still we must be holy. [2.] For the pattern of it. We must be holy, as God is holy: we must imitate him, though we can never equal him. He is perfectly, unchangeably, and eternally holy; and we should aspire after such a state. The consideration of the holiness of God should oblige as to the highest degree of holiness we can attain unto. (3.) The written word of God is the surest rule of a Christian's life, and by this rule we are commanded to be holy every way. (4.) The Old Testament commands are to be studied and obeyed in the times of the New Testament; the apostle, by virtue of a command delivered several times by Moses, requires holiness in all Christians.
4. If you call on the Father, etc., 1Pet 1:17. The apostle does not there express any doubt at all whether these Christians would call upon their heavenly Father, but supposes they would certainly do it, and from this argues with them to pass the time of their sojourning here in fear: If you own the great God as a Father and a Judge, you ought to live the time of your sojourning here in his fear. Learn, (1.) All good Christians look upon themselves in this world as pilgrims and strangers, as strangers in a distant country, passing to another, to which they properly belong, Pss 39:12; Hebre 11:13. (2.) The whole time of our sojourning here is to be passed in the fear of God. (3.) The consideration of God as a Judge is not improper for those who can truly call him Father. Holy confidence in God as a Father, an awful fear of him as a Judge, are very consistent; to regard God as a Judge is a singular means to endear him to us as a Father. (4.) The judgment of God will be without respect of persons: According to every man's work. No external relation to him will protect any; the Jew may call God Father and Abraham father, but God will not respect persons, nor favour their cause, from personal considerations, but judge them according to their work. The works of men will in the great day discover their persons; God will make all the world to know who are his by their works. We are obliged to faith, holiness, and obedience, and our works will be an evidence whether we have complied with our obligations or not.
5. The apostle having extorted them to pass the time of their sojourning in the fear of God from this consideration, that they called on the Father, he adds (1Pet 1:18) a second argument: Because or forasmuch as you were not redeemed with corruptible things, etc. Herein he puts them in mind, (1.) That they were redeemed, or bought back again, by a ransom paid to the Father. (2.) What the price paid for their redemption was: Not with corruptible things, as silver and gold, but with the precious blood of Christ. (3.) From what they were redeemed: From a vain conversation received by tradition. (4.) They knew this: Forasmuch as you know, and cannot pretend ignorance of this great affair. Learn, [1.] The consideration of our redemption ought to be a constant and powerful inducement to holiness, and the fear of God. [2.] God expects that a Christian should live answerably to what he knows, and therefore we have great need to be put in mind of what we already know, Pss 39:4. [3.] Neither silver nor gold, nor any of the corruptible things of this world, can redeem so much as one soul. They are often snares, temptations, and hindrances to man's salvation, but they can by no means purchase or procure it; they are corruptible, and therefore cannot redeem an incorruptible and immortal soul. [4.] The blood of Jesus Christ is the only price of man's redemption. The redemption of man is real, not metaphorical. We are bought with a price, and the price is equal to the purchase, for it is the precious blood of Christ; it is the blood of an innocent person, a lamb without blemish and without spot, whom the paschal lamb represented, and of an infinite person, being the Son of God, and therefore it is called the blood of God, Acts 20:28. [5.] The design of Christ in shedding his most precious blood was to redeem us, not only from eternal misery hereafter, but from a vain conversation in this world. That conversation is vain which is empty, frivolous, trifling, and unserviceable to the honour of God, the credit of religion, the conviction of unbelievers, and the comfort and satisfaction of a man's own conscience. Not only the open wickedness, but the vanity and unprofitableness of our conversation are highly dangerous. [6.] A man's conversation may carry an appearance of devotion, and may plead antiquity, custom, and tradition, in its defence, and yet after all be a most vain conversation. The Jews had a deal to say from these heads, for all their formalities; and yet their conversation was so vain that only the blood of Christ could redeem them from it. Antiquity is no certain rule of verity, nor is it a wise resolution, I will live and die in such a way, because my forefathers did so.
6. Having mentioned the price of redemption, the apostle goes on to speak of some things relating both to the Redeemer and the redeemed, 1Pet 1:20, 1Pet 1:21.
(1.) The Redeemer is further described, not only as a Lamb without spot, but as one, [1.] That was fore-ordained before the foundation of the world, fore-ordained or foreknown. When prescience is ascribed to God, it implies more than bare prospect or speculation. It imports an act of the will, a resolution that the thing shall be, Acts 2:23. God did not only foreknow, but determine and decree, that his Son should die for man, and this decree was before the foundation of the world. Time and the world began together; before the commencement of time there was nothing but eternity. [2.] That was manifested in these last days for them. He was manifested or demonstrated to be that Redeemer whom God had fore-ordained. He was manifested by his birth, by his Father's testimony, and by his own works, especially by his resurrection from the dead, Roma 1:4. This was done in these last times of the New Testament and of the gospel, for you, you Jews, you sinners, you afflicted ones; you have the comfort of the manifestation and appearance of Christ, if you believe on him. [3.] That was raised from the dead by the Father, who gave him glory. The resurrection of Christ, considered as an act of power, is common to all the three persons, but as an act of judgment it is peculiar to the Father, who as a Judge released Christ, raised him from the grave, and gave him glory, proclaimed him to all the world to be his Son by his resurrection from the dead, advanced him to heaven, crowned him with glory and honour, invested him with all power in heaven and earth, and glorified him with that glory which he had with God before the world was.
(2.) The redeemed are also described here by their faith and hope, the cause of which is Jesus Christ: You do by him believe in God - by him as the author, encourager, support, and finisher of your faith; your faith and hope now may be in God, as reconciled to you by Christ the Mediator.
(3.) From all this we learn, [1.] The decree of God to send Christ to be a Mediator was from everlasting, and was a just and merciful decree, which yet does not at all excuse man's sin in crucifying him, Acts 2:23. God had purposes of special favour towards his people long before he made any manifestations of such grace to them. [2.] Great is the happiness of the last times in comparison with what the former ages of the world enjoyed. The clearness of light, the supports of faith, the efficacy of ordinances, and the proportion of comforts - these are all much greater since the manifestation of Christ than they were before. Our gratitude and services should be suitable to such favours. [3.] The redemption of Christ belongs to none but true believers. A general impetration is asserted by some and denied by others, but none pretend to a general application of Christ's death for the salvation of all. Hypocrites and unbelievers will be ruined for ever, notwithstanding the death of Christ. [4.] God in Christ is the ultimate object of a Christian's faith, which is strongly supported by the resurrection of Christ, and the glory that did follow.
II. He exhorts them to brotherly love.
1. He supposes that the gospel had already had such an effect upon them as to purify their souls while they obeyed it through the Spirit, and that it had produced at least an unfeigned love of the brethren; and thence he argues with them to proceed to a higher degree of affection, to love one another with a pure heart fervently, 1Pet 1:22. Learn, (1.) It is not to be doubted but that every sincere Christian purifies his soul. The apostle takes this for granted: Seeing you have, etc. To purify the soul supposes some great uncleanness and defilement which had polluted it, and that this defilement is removed. Neither the Levitical purifications under the law, nor the hypocritical purifications of the outward man, can effect this. (2.) The word of God is the great instrument of a sinner's purification: Seeing you have purified your souls in obeying the truth. The gospel is called truth, in opposition to types and shadows, to error and falsehood. This truth is effectual to purify the soul, if it be obeyed, John 17:17. Many hear the truth, but are never purified by it, because they will not submit to it nor obey it. (3.) The Spirit of God is the great agent in the purification of man's soul. The Spirit convinces the soul of its impurities, furnishes those virtues and graces that both adorn and purify, such as faith (Acts 15:9), hope (1John 3:3), the fear of God (Pss 34:9), and the love of Jesus Christ. The Spirit excites our endeavours, and makes them successful. The aid of the Spirit does not supersede our own industry; these people purified their own souls, but it was through the Spirit. (4.) The souls of Christians must be purified before they can so much as love one another unfeignedly. There are such lusts and partialities in man's nature that without divine grace we can neither love God nor one another as we ought to do; there is no charity but out of a pure heart. (5.) It is the duty of all Christians sincerely and fervently to love one another. Our affection to one another must be sincere and real, and it must be fervent, constant, and extensive.
2. He further presses upon Christians the duty of loving one another with a pure heart fervently from the consideration of their spiritual relation; they are all born again, not of corruptible seed, but incorruptible, etc. Hence we may learn, (1.) That all Christians are born again. The apostle speaks of it as what is common to all serious Christians, and by this they are brought into a new and a near relation to one another, they become brethren by their new birth. (2.) The word of God is the great means of regeneration, James 1:18. The grace of regeneration is conveyed by the gospel. (3.) This new and second birth is much more desirable and excellent than the first. This the apostle teaches by preferring the incorruptible to the corruptible seed. By the one we become the children of men, by the other the sons and daughters of the Most High. The word of God being compared to seed teaches us that though it is little in appearance, yet it is wonderful in operation, though it lies hid awhile, yet it grows up and produces excellent fruit at last. (4.) Those that are regenerate should love one another with a pure heart fervently. Brethren by nature are bound to love one another; but the obligation is double where there is a spiritual relation: they are under the same government, partake of the same privileges, and have embarked in the same interest. (5.) The word of God lives and abides for ever. This word is a living word, or a lively word, Hebre 4:12. It is a means of spiritual life, to begin it and preserve in it, animating and exciting us in our duty, till it brings us to eternal life: and it is abiding; it remains eternally true, and abides in the hearts of the regenerate for ever.

 24   The apostle having given an account of the excellency of the renewed spiritual man as born again, not of corruptible but incorruptible seed, he now sets before us the vanity of the natural man, taking him with all his ornaments and advantages about him: For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass; and nothing can make him a solid substantial being, but the being born again of the incorruptible seed, the word of God, which will transform him into a most excellent creature, whose glory will not fade like a flower, but shine like an angel; and this word is daily set before you in the preaching of the gospel. Learn, 1. Man, in his utmost flourish and glory, is still a withering, fading, dying creature. Take him singly, all flesh is grass. In his entrance into the world, in his life and in his fall, he is similar to grass, Job 14:2; Isa 40:6, Isa 40:7. Take him in all his glory, even this is as the flower of grass; his wit, beauty, strength, vigour, wealth, honour - these are but as the flower of grass, which soon withers and dies away. 2. The only way to render this perishing creature solid and incorruptible is for him to entertain and receive the word of God; for this remains everlasting truth, and, if received, will preserve him to everlasting life, and abide with him for ever. 3. The prophets and apostles preached the same doctrine. This word which Isaiah and others delivered in the Old Testament is the same which the apostles preached in the New.


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.01 s.