Czech Study Bible Translation (CZ)Psalms - 22. chapter - Psalms - chapter 22

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Pro vedoucího chval. Podle „Laně za úsvitu“. Davidův žalm.  2Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Jsi daleko od mé spásy, od slov mého naříkání.  3Bože můj, volám ve dne — ty neodpovídáš, volám v noci — není pro mě utišení. 4Ty jsi svatý, trůníš na chvalách Izraele. 5V tebe doufali naši otcové, doufali, a tys je vytrhoval. 6Volali k tobě a byli zachráněni, doufali v tebe a nebyli zahanbeni. 7Ale já jsem červ a ne člověk, potupa pro lidi, lidem opovržený. 8Všichni, kdo mě vidí, se mi posmívají. Pošklebují se, potřásají hlavou. 9Spolehni se na Hospodina! Ať ho vytrhne, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil! 10Vždyť ty jsi mě vyvedl z lůna, dals mi doufat na prsech mé matky. 11Na tebe jsem odkázán od narození, od lůna matky jsi mým Bohem ty. 12Nevzdaluj se ode mě, neboť soužení je blízko a pomocníka není. 13Obklíčilo mě množství býků, ti silní z Bášanu mě obklopili. 14Otvírají na mě tlamu jako lev, který trhá kořist a řve. 15Rozlévám se jak voda a všechny mé kosti se uvolňují. Mé srdce je jako vosk, rozpustilo se v mém nitru. 16Jak hliněný střep vyschla má síla, jazyk se mi lepí na patro, určils mi místo v prachu smrti. 17Obklíčili mě psi, roj zlovolníků mě obklopil, spoutali mi ruce a nohy. 18Počítám všechny své kosti. Oni civí, sledují mě, 19dělí si mé roucho, vrhají los o můj oděv. 20Ale ty, Hospodine, se nevzdaluj, má sílo, pospěš mi na pomoc! 21Vysvoboď mou duši od meče, mou jedinou z moci psů! 22Zachraň mě ze lví tlamy a před rohy divokých turů! Tys mi odpověděl. 23Tvé jméno budu zvěstovat svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. 24Vy, kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Veškeré potomstvo Jákobovo, ctěte ho! Třeste se před ním, všechno potomstvo Izraelovo! 25Neboť nepohrdl a neopovrhl trápením zkroušeného, neskryl před ním svou tvář. Když k němu volal, vyslyšel ho. 26Od tebe pochází má chvála ve velikém shromáždění, své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí. 27Pokorní budou jíst a nasytí se. Ti, kdo hledají Hospodina, ho budou chválit. Vaše srdce bude žít navěky. 28Všechny končiny země se rozpomenou a obrátí se k Hospodinu. Všechny čeledi národů se budou klanět před tvojí tváří. 29Vždyť království náleží Hospodinu, on panuje nad národy. 30Všichni, jimž se na zemi daří, budou jíst a klanět se před jeho tváří, pokleknou před ním všichni, kdo sestupují v prach, i ten, kdo svou duši při životě nezachová. 31Potomstvo mu bude sloužit. Panovníkovi bude přičteno k pokolením. 32Přijdou a budou zvěstovat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí — vždyť ji vykonal.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   The obscure words Aijeleth Shahar in this title have various explanations. Most interpreters agree in translating them by "hind of the morning." But great difference exists as to the meaning of these words. By some they are supposed (compare Ps 9:1) to be the name of the tune to which the words of the Psalm were set; by others, the name of a musical instrument. Perhaps the best view is to regard the phrase as enigmatically expressive of the subject--the sufferer being likened to a hind pursued by hunters in the early morning (literally, "the dawn of day")--or that, while hind suggests the idea of a meek, innocent sufferer, the addition of morning denotes relief obtained. The feelings of a pious sufferer in sorrow and deliverance are vividly portrayed. He earnestly pleads for divine aid on the ground of his relation to God, whose past goodness to His people encourages hope, and then on account of the imminent danger by which he is threatened. The language of complaint is turned to that of rejoicing in the assured prospect of relief from suffering and triumph over his enemies. The use of the words of the first clause of Ps 22:1 by our Saviour on the cross, and the quotation of Ps 22:18 by John (John 19:24), and of Ps 22:22 by Paul (Heb 2:12), as fulfilled in His history, clearly intimate the prophetical and Messianic purport of the Psalm. The intensity of the grief, and the completeness and glory of the deliverance and triumph, alike appear to be unsuitable representations of the fortunes of any less personage. In a general and modified sense (see on Ps 16:1), the experience here detailed may be adapted to the case of all Christians suffering from spiritual foes, and delivered by divine aid, inasmuch as Christ in His human nature was their head and representative. (Psa. 22:1-31)
A summary of the complaint. Desertion by God, when overwhelmed by distress, is the climax of the sufferer's misery.
words of my roaring--shows that the complaint is expressed intelligently, though the term "roaring" is figurative, taken from the conduct of irrational creatures in pain.

 2   The long distress is evinced by--
am not silent--literally, "not silence to me," either meaning, I continually cry; or, corresponding with "thou hearest not," or answerest not, it may mean, there is no rest or quiet to me.

 3   Still he not only refrains from charging God foolishly, but evinces his confidence in God by appealing to Him.
thou art holy--or possessed of all the attributes which encourage trust, and the right object of the praises of the Church: hence the sufferer need not despair.

 4   Past experience of God's people is a ground of trust. The mention of "our fathers" does not destroy the applicability of the words as the language of our Saviour's human nature.

 6   He who was despised and rejected of His own people, as a disgrace to the nation, might well use these words of deep abasement, which express not His real, but esteemed, value.

 7   For the Jews used one of the gestures (Matt 27:39) here mentioned, when taunting Him on the cross, and (Matt 27:43) reproached Him almost in the very, language of this passage.
shoot out--or, "open."
the lip--(Compare Ps 35:21).

 8   trusted on the Lord--literally, "rolled"--that is, his burden (Ps 37:5; Pro 16:3) on the Lord. This is the language of enemies sporting with his faith in the hour of his desertion.

 9   Though ironically spoken, the exhortation to trust was well founded on his previous experience of divine aid, the special illustration of which is drawn from the period of helpless infancy.
didst make me hope--literally, "made me secure."

 11   From this statement of reasons for the appeal, he renews it, pleading his double extremity, the nearness of trouble, and the absence of a helper.

 12   His enemies, with the vigor of bulls and rapacity of lions, surround him, eagerly seeking his ruin. The force of both figures is greater without the use of any particle denoting comparison.

 14   Utter exhaustion and hopeless weakness, in these circumstances of pressing danger, are set forth by the most expressive figures; the solidity of the body is destroyed, and it becomes like water; the bones are parted; the heart, the very seat of vitality, melts like wax; all the juices of the system are dried up; the tongue can no longer perform its office, but lies parched and stiffened (compare Gen 49:4; 2Sam 14:14; Ps 58:8). In this, God is regarded as the ultimate source, and men as the instruments.

 15   the dust of death--of course, denotes the grave. We need not try to find the exact counterpart of each item of the description in the particulars of our Saviour's sufferings. Figurative language resembles pictures of historical scenes, presenting substantial truth, under illustrations, which, though not essential to the facts, are not inconsistent with them. Were any portion of Christ's terrible sufferings specially designed, it was doubtless that of the garden of Gethsemane.

 16   Evildoers are well described as dogs, which, in the East, herding together, wild and rapacious, are justly objects of great abhorrence. The last clause has been a subject of much discussion (involving questions as to the genuineness of the Hebrew word translated "pierce)" which cannot be made intelligible to the English reader. Though not quoted in the New Testament, the remarkable aptness of the description to the facts of the Saviour's history, together with difficulties attending any other mode of explaining the clause in the Hebrew, justify an adherence to the terms of our version and their obvious meaning.

 17   His emaciated frame, itself an item of his misery, is rendered more so as the object of delighted contemplation to his enemies. The verbs, "look" and "stare," often occur as suggestive of feelings of satisfaction (compare Ps 27:13; Ps 54:7; Ps 118:7).

 18   This literally fulfilled prediction closes the sad picture of the exposed and deserted sufferer.

 19   He now turns with unabated desire and trust to God, who, in His strength and faithfulness, is contrasted with the urgent dangers described.

 20   my soul--or self (compare Ps 3:2; Ps 16:10).
my darling--literally, "my only one," or, "solitary one," as desolate and afflicted (Ps 25:16; Ps 35:17).

 21   Deliverance pleaded in view of former help, when in the most imminent danger, from the most powerful enemy, represented by the unicorn or wild buffalo.
the lion's mouth--(Compare Ps 22:13). The lion often used as a figure representing violent enemies; the connecting of the mouth intimates their rapacity.

 22   He declares his purpose to celebrate God's gracious dealings and publish His manifested perfections ("name," Ps 5:11), &c., and forthwith he invites the pious (those who have a reverential fear of God) to unite in special praise for a deliverance, illustrating God's kind regard for the lowly, whom men neglect [Ps 22:24]. To hide the face (or eyes) expresses a studied neglect of one's cause, and refusal of aid or sympathy (compare Ps 30:7; Isa 1:15).

 25   My praise shall be of thee--or, perhaps better, "from thee," that is, God gives grace to praise Him. With offering praise, he further evinces his gratitude by promising the payment of his vows, in celebrating the usual festival, as provided in the law (Deut 12:18; Deut 16:11), of which the pious or humble, and they that seek the Lord (His true worshippers) shall partake abundantly, and join him in praise [Ps 22:26]. In the enthusiasm produced by his lively feelings, he addresses such in words, assuring them of God's perpetual favor [Ps 22:26]. The dying of the heart denotes death (1Sam 25:37); so its living denotes life.

 27   His case illustrates God's righteous government. Beyond the existing time and people, others shall be brought to acknowledge and worship God; the fat ones, or the rich as well as the poor, the helpless who cannot keep themselves alive, shall together unite in celebrating God's delivering power, and transmit to unborn people the records of His grace.

 30   it shall be accounted to the Lord for, &c.--or, "it shall be told of the Lord to a generation." God's wonderful works shall be told from generation to generation.

 31   that he hath done this--supply "it," or "this"--that is, what the Psalm has unfolded.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.033 s.