Czech Study Bible Translation (CZ)Lamentations - 1. chapter - Lamentations - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Jak sedí osaměle město, které mělo mnoho lidu! Je jako vdova to, jež bylo velké mezi národy. Kněžna mezi provinciemi je vydána nuceným pracím. 2V noci hořce pláče a slzy jí tečou po tvářích. Mezi všemi svými milenci nemá utěšitele. Všichni její přátelé ji nevěrně opustili, stali se jejími nepřáteli. 3Juda byl vystěhován v soužení a v těžké otročině. Bydlí mezi národy, nenalezl místo odpočinku. Všichni, kdo jej pronásledují, ho dostihnou uprostřed velké tísně. 4Cesty na Sijón truchlí, protože na svátky nikdo nepřichází. Všechny jeho brány jsou opuštěné, jeho kněží vzdychají, jeho panny jsou sklíčené a jemu je hořko. 5Jeho protivníci získali navrch, jeho nepřátelům se daří, protože Hospodin ho sklíčil pro množství jeho přestoupení. Jeho děti odešly před zraky protivníka do zajetí. 6Od dcery sijónské odešla všechna její ozdoba, její knížata jsou jako jeleni, kteří nenašli pastvu, utekli vysílení před pronásledovatelem. 7Jeruzalém vzpomíná ve dnech svého soužení a svého bezdomovství na všechny své drahocennosti, které měl od dávných časů. Když jeho lid padl do ruky protivníka a neměl pomocníka, protivníci se na něj dívali a vysmívali se jeho zániku.  8Jeruzalémská dcera velmi zhřešila; proto se stala nečistou. Všichni, kdo ji ctili, jí opovrhují, protože viděli její nahotu; ona sama vzdychá a obrací se zpět.  9Na jejích sukních je její nečistota, nepamatovala na svoji budoucnost. Padla prapodivným způsobem, nemá utěšitele. Hospodine, pohleď na mé soužení, protože nepřítel se vyvyšuje. 10Protivník vztáhl svou ruku na všechny její vzácnosti, ano, viděla pohanské národy, jak přicházejí do její svatyně, ty, o nichž jsi přikázal, aby do tvého shromáždění nevcházeli. 11Všechen její lid vzdychá, hledají pokrm. Dali svoje vzácnosti za jídlo, aby zachovali život. Podívej se, Hospodine, a pohleď, že jsem opovržená. 12Je to ničím pro vás všechny, kteří procházíte kolem? Pohleďte a podívejte se, jestli je bolest jako moje bolest, kterou mě ranil, kterou mě Hospodin sklíčil v den svého planoucího hněvu? 13Z výšiny poslal oheň do mých kostí a opanoval je. Rozprostřel síť pro mé nohy, obrátil mě zpět. Učinil mě opuštěnou, celý den jsem nemocná. 14Má přestoupení jsou svázána do jha, jeho rukou jsou propletena. Vstoupila na mou šíji, přivedl k pádu moji sílu. Panovník mě vydal do rukou těch, proti nimž nemohu obstát. 15Panovník zavrhl všechny mé siláky v mém středu, svolal proti mně shromáždění, aby rozdrtil mé mládence. Jako v lisu šlapal Panovník pannu, dceru judskou. 16Nad tím pláču, z mých očí, z mých očí plyne voda, protože je ode mě daleko utěšitel, který by obnovil mou duši. Moji synové se stali opuštěnými, protože zvítězil nepřítel. 17Dcera sijónská rozhazuje rukama, nemá utěšitele. Hospodin přikazuje o Jákobovi, že národy okolo něj se stanou jeho protivníkem. Jeruzalémská dcera se mezi nimi stala nečistou. 18Hospodin je spravedlivý, protože jsem se vzpírala jeho příkazu. Poslyšte, prosím, všechny národy a pohleďte na mou bolest. Moje panny a moji mládenci odešli do zajetí. 19Volala jsem své milence, ale oni mě podvedli. Moji kněží a starci vydechli ve městě naposled, když si hledali jídlo, aby si zachovali život. 20Hospodine, pohleď, neboť je mi úzko, mé nitro vře; srdce se ve mně převrací, protože jsem byla velmi vzpurná. Venku činí bezdětným meč, v domě je smrt. 21Slyšeli, že vzdychám, nemám utěšitele, všichni moji nepřátelé slyšeli o mém trápení a rozjásali se, žes to učinil. Přiveď den, který jsi vyhlásil, aby byli jako já. 22Všechno jejich zlo ať přijde před tebe a jednej s nimi, jako jsi jednal se mnou za všechna má přestoupení. Vždyť mnoho vzdychám a mé srdce je zemdlené.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   (Lam. 1:1-22)
how is she . . . widow! she that was great, &c.--English Version is according to the accents. But the members of each sentence are better balanced in antithesis, thus, "how is she that was great among the nations become as a widow! (how) she who was princess among the provinces (that is, she who ruled over the surrounding provinces from the Nile to the Euphrates, Gen 15:18; 1Kgs 4:21; 2Chr 9:26; Ezra 4:20) become tributary!" [MAURER].
sit--on the ground; the posture of mourners (Lam 2:10; Ezra 9:3). The coin struck on the taking of Jerusalem by Titus, representing Judea as a female sitting solitary under a palm tree, with the inscription, Judća Capta, singularly corresponds to the image here; the language therefore must be prophetical of her state subsequent to Titus, as well as referring retrospectively to her Babylonian captivity.

 2   in the night--even in the night, the period of rest and oblivion of griefs (Job 7:3).
lovers . . . friends--the heathen states allied to Judah, and their idols. The idols whom she "loved" (Jer 2:20-Jer 2:25) could not comfort her. Her former allies would not: nay, some "treacherously" joined her enemies against her (2Kgs 24:2, 2Kgs 24:7; Ps 137:7).

 3   (Jer 52:27).
because of great servitude--that is, in a state "of great servitude," endured from the Chaldeans. "Because" is made by VATABLUS indicative of the cause of her captivity; namely, her having "afflicted" and unjustly brought into "servitude" the manumitted bond-servants (Jer 34:8-Jer 34:22). MAURER explains it, "Judah has left her land (not literally 'gone into captivity') because of the yoke imposed on it by Nebuchadnezzar."
no rest-- (Deut 28:64-Deut 28:65).
overtook her between . . . straits--image from robbers, who in the East intercept travellers at the narrow passes in hilly regions.

 4   feasts--the passover, pentecost (or the feast of weeks), and the feast of tabernacles.
gates--once the place of concourse.

 5   the chief--rule her (Deut 28:43-Deut 28:44).
adversaries . . . prosper; for the Lord--All the foes' attempts would have failed, had not God delivered His people into their hands (Jer 30:15).

 6   beauty . . . departed--her temple, throne, and priesthood.
harts that find no pasture--an animal timid and fleet, especially when seeking and not able to "find pasture."

 7   remembered--rather, "remembers," now, in her afflicted state. In the days of her prosperity she did not appreciate, as she ought, the favors of God to her. Now, awakening out of her past lethargy, she feels from what high privileges she has fallen.
when her people fell, &c.--that is, after which days of prosperity "her people fell."
mock at her sabbaths--The heathen used to mock at the Jews' Sabbath, as showing their idleness, and term them Sabbatarians [MARTIAL, 4.4]. Now, said they ironically, ye may keep a continuous Sabbath. So God appointed the length of the captivity (seventy years) to be exactly that of the sum of the Sabbaths in the four hundred ninety years in which the land was denied its Sabbaths (Lev 26:33-Lev 26:35). MAURER translates it "ruin." But English Version better expresses the point of their "mocking," namely, their involuntary "Sabbaths," that is, the cessation of all national movements. A fourth line is added in this stanza, whereas in all the others there are but three. So in Lam 2:19.

 8   (1Kgs 8:46).
is removed--as a woman separated from the congregation of God for legal impurity, which is a type of moral impurity. So Lam 1:17; Lev 12:2; Lev 15:19, &c.
her nakedness--They have treated her as contumeliously as courtesans from whom their clothes are stripped.
turneth backward--as modest women do from shame, that is, she is cast down from all hope of restoration [CALVIN].

 9   Continuation of the image in Lam 1:8. Her ignominy and misery cannot be concealed but are apparent to all, as if a woman were suffering under such a flow as to reach the end of her skirts.
remembereth not . . . last end-- (Deut 32:29; Isa 47:7). She forgot how fatal must be the end of her iniquity. Or, as the words following imply: She, in despair, cannot lift herself up to lay hold of God's promises as to her "latter end" [CALVIN].
wonderfully--Hebrew, "wonders," that is, with amazing dejection.
O Lord, behold--Judah here breaks in, speaking for herself.
for the enemy hath magnified himself--What might seem ground for despair, the elated insulting of the enemy, is rather ground for good hope.

 10   for--surely she hath seen, &c.
heathen . . . command . . . not enter . . . congregation--for instance, the Ammonites and Moabites (Deut 23:3; Neh 13:1-Neh 13:2). If the heathen, as such, were not allowed to enter the sanctuary for worship, much less were they allowed to enter in order to rob and destroy.

 11   (Jer 37:21; Jer 38:9; Jer 52:6).
given . . . pleasant things for meat-- (2Kgs 6:25; Job 2:4).
relieve . . . soul--literally, "to cause the soul or life to return."
for I am become vile--Her sins and consequent sorrows are made the plea in craving God's mercy. Compare the like plea in Ps 25:11.

 12   The pathetic appeal of Jerusalem, not only to her neighbors, but even to the strangers "passing by," as her sorrow is such as should excite the compassion even of those unconnected with her. She here prefigures Christ, whom the language is prophetically made to suit, more than Jerusalem. Compare Israel, that is, Messiah, Isa 49:3. Compare with "pass by," Matt 27:39; Mark 15:29. As to Jerusalem, Dan 9:12. M AURER, from the Arabic idiom, translates, "do not go off on your way," that is, stop, whoever ye are that pass by. English Version is simpler.

 13   bones--a fire which not only consumes the skin and flesh, but penetrates even to my "bones" (that is, my vital powers).
prevaileth against--not as ROSENMULLER, "He (Jehovah) hath broken them"; a sense not in the Hebrew.
net-- (Ezek 12:13); image from hunting wild beasts. He has so entangled me in His judgments that I cannot escape.
turned me back--so that I cannot go forward and get free from His meshes.

 14   yoke . . . is bound by his hand-- (Deut 28:48). Metaphor from husbandmen, who, after they have bound the yoke to the neck of oxen, hold the rein firmly twisted round the hand. Thus the translation will be, "in His hand." Or else, "the yoke of my transgressions" (that is, of punishment for my transgressions) is held so fast fixed on me "by" God, that there is no loosening of it; thus English Version, "by His hand."
wreathed--My sins are like the withes entwined about the neck to fasten the yoke to.
into their hands, from whom--into the hands of those, from whom, &c. MAURER translates, "before whom I am not able to stand."

 15   trodden, &c.--MAURER, from Syriac root, translates, "cast away"; so 2Kgs 23:27. But Ps 119:118, supports English Version.
in . . . midst of me--They fell not on the battlefield, but in the heart of the city; a sign of the divine wrath.
assembly--the collected forces of Babylon; a very different "assembly" from the solemn ones which once met at Jerusalem on the great feasts. The Hebrew means, literally, such a solemn "assembly" or feast (compare Lam 2:22).
trodden . . . virgin . . . in a wine-press--hath forced her blood to burst forth, as the red wine from the grapes trodden in the press (Isa 63:3; Rev 14:19-Rev 14:20; Rev 19:15).

 16   (Jer 13:17; Jer 14:17). Jerusalem is the speaker.
mine eye, mine eye--so Lam 4:18, "our end . . . our end"; repetition for emphasis.

 17   Like a woman in labor-throes (Jer 4:31).
menstruous woman--held unclean, and shunned by all; separated from her husband and from the temple (compare Lam 1:8; Lev 14:19, &c.).

 18   The sure sign of repentance; justifying God, condemning herself (Neh 9:33; Ps 51:4; Dan 9:7-Dan 9:14).
his commandment--literally, "mouth"; His word in the mouth of the prophets.

 19   lovers-- (Lam 1:2; Jer 30:14).
elders--in dignity, not merely age.
sought . . . meat--Their dignity did not exempt them from having to go and seek bread (Lam 1:11).

 20   bowels . . . troubled-- (Job 30:27; Isa 16:11; Jer 4:19; Jer 31:20). Extreme mental distress affects the bowels and the whole internal frame.
heart . . . turned-- (Hos 11:8); is agitated or fluttered.
abroad . . . sword . . . at home . . . as death-- (Deut 32:25; Ezek 7:15). The "as" does not modify, but intensifies. "Abroad the sword bereaveth, at home as it were death itself" (personified), in the form of famine and pestilence (2Kgs 25:3; Jer 14:18; Jer 52:6). So Hab 2:5, "as death" [MICHAELIS].

 21   they are glad that thou hast done it--because they thought that therefore Judah is irretrievably ruined (Jer 40:3).
the day . . . called--(but) thou wilt bring on them the day of calamity which thou hast announced, namely, by the prophets (Jer. 50:1-46; Jer 48:27).
like . . . me--in calamities (Ps 137:8-Ps 137:9; Jer 51:25, &c.).

 22   Such prayers against foes are lawful, if the foe be an enemy of God, and if our concern be not for our own personal feeling, but for the glory of God and the welfare of His people.
come before thee--so Rev 16:19, "Babylon came in remembrance before God" (compare Ps 109:15).


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova