Bible of Kralice (CZ - 1613)Matthew - 16. chapter - Matthew - chapter 16

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1I přistoupivše farizeové a saduceové, pokoušejíce, prosili ho, aby jim znamení s nebe ukázal.2On pak odpovídaje, řekl jim: Když bývá večer, říkáte: Jasno bude, nebo se červená nebe.3A ráno: Dnes bude nečas, nebo se červená zasmušilé nebe. Pokrytci, způsob zajisté nebe rozsouditi umíte, znamení pak časů těchto nemůžete?4Národ zlý a cizoložný znamení hledá, ale znamení jemu nebude dáno, než toliko znamení ono Jonáše proroka. A opustiv je, odšel.5A plavivše se učedlníci jeho přes moře, zapomenuli vzíti chleba.6Ježíš pak řekl jim: Hleďte a varujte se kvasu farizejského a saducejského.7Oni pak rozjímali mezi sebou, řkouce: Nevzali jsme chleba.8A znaje to Ježíš, řekl jim: Co to rozjímáte mezi sebou, ó malé víry, že jste chlebů nevzali?9Ještě-liž nerozumíte, ani nepamatujete na těch pět chlebů a na pět tisíců, a kolik jste košů nazbírali?10Ani na těch sedm chlebů, a na čtyři tisíce, a kolik jste košů nazbírali?11I kterakž nerozumíte, že ne o chlebu mluvil jsem vám, pravě, abyste se varovali kvasu farizejského a saducejského?12Tedy srozuměli, že neřekl, aby se varovali od kvasu chleba, ale od učení farizeů a saduceů.13Přišed pak Ježíš do krajin Cesaree Filipovy, otázal se učedlníků svých, řka: Kým praví lidé býti mne, Syna člověka?14A oni řekli: Někteří Janem Křtitelem, jiní pak Eliášem, jiní pak Jeremiášem, aneb jedním z proroků.15I dí jim: Vy pak kým mne býti pravíte?16I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty jsi Kristus, ten Syn Boha živého.17A odpovídaje Ježíš, řekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích.18I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí.19A tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.20Tedy přikázal učedlníkům svým, aby žádnému nepravili, že by on byl ten Ježíš Kristus.21A od té chvíle počal Ježíš oznamovati učedlníkům svým, že musí jíti do Jeruzaléma, a mnoho trpěti od starších a předních kněží {biskupů} a od zákonníků, a zabit býti, a třetího dne z mrtvých vstáti. 22I odved ho Petr, počal mu přimlouvati, řka: Odstup to od tebe, Pane, nikoli nestane se tobě toho. 23Kterýžto obrátiv se, řekl Petrovi: Jdi za mnou, satane, ku pohoršení jsi mi; nebo nechápáš těch věcí, kteréž jsou Boží, ale kteréž jsou lidské.24Tedy řekl Ježíš učedlníkům svým: Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiž sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následujž mne.25Nebo kdož by chtěl duši svou zachovati, ztratíť ji; kdož by pak ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.26Nebo co jest platno člověku, by všecken svět získal, své pak duši uškodil? Aneb kterou dá člověk odměnu za duši svou?27Syn zajisté člověka přijde v slávě Otce svého s anděly svými, a tehdáž odplatí jednomu každému podlé skutků jeho.28Amen pravím vám: Jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří Syna člověka, přicházejícího v království svém.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 13   PETER'S NOBLE CONFESSION OF CHRIST AND THE BENEDICTION PRONOUNCED UPON HIM--CHRIST'S FIRST EXPLICIT ANNOUNCEMENT OF HIS APPROACHING SUFFERINGS, DEATH, AND RESURRECTION--HIS REBUKE OF PETER AND WARNING TO ALL THE TWELVE. ( = Mark 8:27; Mark 9:1; Luke 9:18-Luke 9:27). (Mat. 16:13-28)
When Jesus came into the coasts--"the parts," that is, the territory or region. In Mark (Mark 8:27) it is "the towns" or "villages."
of Cćsarea Philippi--It lay at the foot of Mount Lebanon, near the sources of the Jordan, in the territory of Dan, and at the northeast extremity of Palestine. It was originally called Panium (from a cavern in its neighborhood dedicated to the god Pan) and Paneas. Philip, the tetrarch, the only good son of Herod the Great, in whose dominions Paneas lay, having beautified and enlarged it, changed its name to Cćsarea, in honor of the Roman emperor, and added Philippi after his own name, to distinguish it from the other Cćsarea (Acts 10:1) on the northeast coast of the Mediterranean Sea. [JOSEPHUS, Antiquities, 15.10,3; 18.2,1]. This quiet and distant retreat Jesus appears to have sought with the view of talking over with the Twelve the fruit of His past labors, and breaking to them for the first time the sad intelligence of His approaching death.
he asked his disciples--"by the way," says Mark (Mark 8:27), and "as He was alone praying," says Luke (Luke 9:18).
saying, Whom--or more grammatically, "Who"
do men say that I the Son of man am?--(or, "that the Son of man is"--the recent editors omitting here the me of Mark and Luke [Mark 8:27; Luke 9:18]; though the evidence seems pretty nearly balanced)--that is, "What are the views generally entertained of Me, the Son of man, after going up and down among them so long?" He had now closed the first great stage of His ministry, and was just entering on the last dark one. His spirit, burdened, sought relief in retirement, not only from the multitude, but even for a season from the Twelve. He retreated into "the secret place of the Most High," pouring out His soul "in supplications and prayers, with strong crying and tears" (Heb 5:7). On rejoining His disciples, and as they were pursuing their quiet journey, He asked them this question.

 14   And they said, Some say that thou art John the Baptist--risen from the dead. So that Herod Antipas was not singular in his surmise (Matt 14:1-Matt 14:2).
some, Elias--(Compare Mark 6:15).
and others, Jeremias--Was this theory suggested by a supposed resemblance between the "Man of Sorrows" and "the weeping prophet?"
or one of the prophets--or, as Luke (Luke 9:8) expresses it, "that one of the old prophets is risen again." In another report of the popular opinions which Mark (Mark 6:15) gives us, it is thus expressed, "That it is a prophet [or], as one of the prophets": in other words, That He was a prophetical person, resembling those of old.

 15   He saith unto them, But whom--rather, "who."
say ye that I am?--He had never put this question before, but the crisis He was reaching made it fitting that He should now have it from them. We may suppose this to be one of those moments of which the prophet says, in His name, "Then I said, I have labored in vain; I have spent my strength for naught, and in vain" (Isa 49:4): Lo, these three years I come seeking fruit on this fig tree; and what is it? As the result of all, I am taken for John the Baptist, for Elias, for Jeremias, for one of the prophets. Yet some there are that have beheld My glory, the glory as of the Only-begotten of the Father, and I shall hear their voice, for it is sweet.

 16   And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God--He does not say, "Scribes and Pharisees, rulers and people, are all perplexed; and shall we, unlettered fishermen, presume to decide?" But feeling the light of his Master's glory shining in his soul, he breaks forth--not in a tame, prosaic acknowledgment, "I believe that Thou art," &c.--but in the language of adoration--such as one uses in worship, "THOU ART THE CHRIST, THE SON OF THE LIVING GOD!" He first owns Him the promised Messiah (see on Matt 1:16); then he rises higher, echoing the voice from heaven--"This is My beloved Son, in whom I am well pleased"; and in the important addition--"Son of the LIVING GOD"--he recognizes the essential and eternal life of God as in this His Son--though doubtless without that distinct perception afterwards vouchsafed.

 17   And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou--Though it is not to be doubted that Peter, in this noble testimony to Christ, only expressed the conviction of all the Twelve, yet since he alone seems to have had clear enough apprehensions to put that conviction in proper and suitable words, and courage enough to speak them out, and readiness enough to do this at the right time--so he only, of all the Twelve, seems to have met the present want, and communicated to the saddened soul of the Redeemer at the critical moment that balm which was needed to cheer and refresh it. Nor is Jesus above giving indication of the deep satisfaction which this speech yielded Him, and hastening to respond to it by a signal acknowledgment of Peter in return.
Simon-Barjona--or, "son of Jona" (John 1:42), or "Jonas" (John 21:15). This name, denoting his humble fleshly extraction, seems to have been purposely here mentioned, to contrast the more vividly with the spiritual elevation to which divine illumination had raised him.
for flesh and blood hath not revealed it unto thee--"This is not the fruit of human teaching."
but my Father which is in heaven--In speaking of God, Jesus, it is to be observed, never calls Him, "our Father" (see on John 20:17), but either "your Father"--when He would encourage His timid believing ones with the assurance that He was theirs, and teach themselves to call Him so--or, as here, "My Father," to signify some peculiar action or aspect of Him as "the God and Father of our Lord Jesus Christ."

 18   And I say also unto thee--that is, "As thou hast borne such testimony to Me, even so in return do I to thee."
That thou art Peter--At his first calling, this new name was announced to him as an honor afterwards to be conferred on him (John 1:43). Now he gets it, with an explanation of what it was meant to convey.
and upon this rock--As "Peter" and "Rock" are one word in the dialect familiarly spoken by our Lord--the Aramaic or Syro-Chaldaic, which was the mother tongue of the country--this exalted play upon the word can be fully seen only in languages which have one word for both. Even in the Greek it is imperfectly represented. In French, as WEBSTER and WILKINSON remark, it is perfect, Pierre--pierre.
I will build my Church--not on the man Simon-Barjona; but on him as the heavenly-taught confessor of a faith. "My Church," says our Lord, calling the Church His OWN; a magnificent expression regarding Himself, remarks BENGEL--nowhere else occurring in the Gospel.
and the gates of hell--"of Hades," or, the unseen world; meaning, the gates of Death: in other words, "It shall never perish." Some explain it of "the assaults of the powers of darkness"; but though that expresses a glorious truth, probably the former is the sense here.

 19   And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven--the kingdom of God about to be set up on earth
and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven--Whatever this mean, it was soon expressly extended to all the apostles (Matt 18:18); so that the claim of supreme authority in the Church, made for Peter by the Church of Rome, and then arrogated to themselves by the popes as the legitimate successors of St. Peter, is baseless and impudent. As first in confessing Christ, Peter got this commission before the rest; and with these "keys," on the day of Pentecost, he first "opened the door of faith" to the Jews, and then, in the person of Cornelius, he was honored to do the same to the Gentiles. Hence, in the lists of the apostles, Peter is always first named. See on Matt 18:18. One thing is clear, that not in all the New Testament is there the vestige of any authority either claimed or exercised by Peter, or conceded to him, above the rest of the apostles--a thing conclusive against the Romish claims in behalf of that apostle.

 20   Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ--Now that He had been so explicit, they might naturally think the time come for giving it out openly; but here they are told it had not.
Announcement of His Approaching Death and Rebuke of Peter (Matt 16:21-Matt 16:28).
The occasion here is evidently the same.

 21   From that time forth began Jesus to show unto his disciples--that is, with an explicitness and frequency He had never observed before.
how that he must go unto Jerusalem and suffer many things--"and be rejected," (Mark 8:31; Luke 9:22).
of the elders and chief priests and scribes--not as before, merely by not receiving Him, but by formal deeds.
and be killed, and be raised again the third day--Mark (Mark 8:32) adds, that "He spake that saying openly"--"explicitly," or "without disguise."

 22   Then Peter took him--aside, apart from the rest; presuming on the distinction just conferred on him; showing how unexpected and distasteful to them all was the announcement.
and began to rebuke him--affectionately, yet with a certain generous indignation, to chide Him.
saying, Be it far from thee: this shall not be unto thee--that is, "If I can help it": the same spirit that prompted him in the garden to draw the sword in His behalf (John 18:10).

 23   But he turned, and said--in the hearing of the rest; for Mark (Mark 8:33) expressly says, "When He had turned about and looked on His disciples, He rebuked Peter"; perceiving that he had but boldly uttered what others felt, and that the check was needed by them also.
Get thee behind me, Satan--the same words as He had addressed to the Tempter (Luke 4:8); for He felt in it a satanic lure, a whisper from hell, to move Him from His purpose to suffer. So He shook off the Serpent, then coiling around Him, and "felt no harm" (Acts 28:5). How quickly has the "rock" turned to a devil! The fruit of divine teaching the Lord delighted to honor in Peter; but the mouthpiece of hell, which he had in a moment of forgetfulness become, the Lord shook off with horror.
thou art an offence--a stumbling-block.
unto me--"Thou playest the Tempter, casting a stumbling-block in My way to the Cross. Could it succeed, where wert thou? and how should the Serpent's head be bruised?"
for thou savourest not--thou thinkest not.
the things that be of God, but those that be of men--"Thou art carried away by human views of the way of setting up Messiah's kingdom, quite contrary to those of God." This was kindly said, not to take off the sharp edge of the rebuke, but to explain and justify it, as it was evident Peter knew not what was in the bosom of his rash speech.

 24   Then said Jesus unto his disciples--Mark (Mark 8:34) says, "When He had called the people unto Him, with His disciples also, He said unto them"--turning the rebuke of one into a warning to all.
If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

 25   For whosoever will save--is minded to save, or bent on saving.
his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it--(See on Matt 10:38-Matt 10:39). "A suffering and dying Messiah liketh you ill; but what if His servants shall meet the same fate? They may not; but who follows Me must be prepared for the worst."

 26   For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul--or forfeit his own soul?
or what shall a man give in exchange for his soul?--Instead of these weighty words, which we find in Mark 8:36 also, it is thus expressed in Luke 9:25 : "If he gain the whole world, and lose himself, or be cast away," or better, "If he gain the whole world, and destroy or forfeit himself." How awful is the stake as here set forth! If a man makes the present world--in its various forms of riches, honors, pleasures, and such like--the object of supreme pursuit, be it that he gains the world; yet along with it he forfeits his own soul. Not that any ever did, or ever will gain the whole world--a very small portion of it, indeed, falls to the lot of the most successful of the world's votaries--but to make the extravagant concession, that by giving himself entirely up to it, a man gains the whole world; yet, setting over against this gain the forfeiture of his soul--necessarily following the surrender of his whole heart to the world--what is he profited? But, if not the whole world, yet possibly something else may be conceived as an equivalent for the soul. Well, what is it?--"Or what shall a man give in exchange for his soul?" Thus, in language the weightiest, because the simplest, does our Lord shut up His hearers, and all who shall read these words to the end of the world, to the priceless value to every man of his own soul. In Mark and Luke (Mark 8:38; Luke 9:26) the following words are added: "Whosoever therefore shall be ashamed of Me and of My words [shall be ashamed of belonging to Me, and ashamed of My Gospel] in this adulterous and sinful generation" (see on Matt 12:39), "of him shall the Son of man be ashamed when He cometh in the glory of His Father, with the holy angels." He will render back to that man his own treatment, disowning him before the most august of all assemblies, and putting him to "shame and everlasting contempt" (Dan 12:2). "O shame," exclaims BENGEL, "to be put to shame before God, Christ, and angels!" The sense of shame is founded on our love of reputation, which causes instinctive aversion to what is fitted to lower it, and was given us as a preservative from all that is properly shameful. To be lost to shame is to be nearly past hope. (Zeph 3:5; Jer 6:15; Jer 3:3). But when Christ and "His words" are unpopular, the same instinctive desire to stand well with others begets that temptation to be ashamed of Him which only the expulsive power of a higher affection can effectually counteract.

 27   For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels--in the splendor of His Father's authority and with all His angelic ministers, ready to execute His pleasure.
and then he shall reward, &c.

 28   Verily I say unto you, There be some standing here--"some of those standing here."
which shall not taste of death, fill they see the Son of man coming in his kingdom--or, as in Mark (Mark 9:1), "till they see the kingdom of God come with power"; or, as in Luke (Luke 9:27), more simply still, "till they see the kingdom of God." The reference, beyond doubt, is to the firm establishment and victorious progress, in the lifetime of some then present, of that new kingdom of Christ, which was destined to work the greatest of all changes on this earth, and be the grand pledge of His final coming in glory.


Display settings Display settings JehošuaJehošua