Czech Study Bible Translation (CZ)Matthew - 10. chapter - Matthew - chapter 10

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Zavolal si svých dvanáct učedníků a dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a aby uzdravovali každou nemoc i každou slabost. 2Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan, 3Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš,  4Šimon Kananejský a Juda Iškariotský, který ho pak zradil.  5Těchto dvanáct Ježíš poslal, když jim předtím nařídil: „Nechoďte na cestu pohanů a do samařského města nevstupujte; 6ale jděte raději k zahynulým ovcím z domu Izraele. 7Cestou hlásejte: ‚ Přiblížilo se království Nebes.‘ 8Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony — zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. 9Neopatřujte si do svých opasků zlato ani stříbro ani měď; 10neberte si na cestu ani mošnu ani dvě košile ani sandály ani hůl, neboť dělník je hoden své obživy. 11Do kteréhokoli města nebo vesnice vejdete, vyptejte se, kdo v něm je toho hoden; a tam zůstaňte, dokud neodejdete. 12Když budete vcházet do domu, pozdravte jej. 13Bude-li toho ten dům vskutku hoden, ať na něj přijde váš pokoj. Nebude-li však toho hoden, ať se váš pokoj navrátí k vám. 14A když vás někdo nepřijme a nevyslechne vaše slova, při odchodu z toho domu nebo onoho města vytřeste prach se svých nohou. 15Amen, pravím vám, v den soudu bude snesitelněji sodomské a gomorské zemi než onomu městu.“ 16„Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a prostí jako holubice. 17Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům, budou vás bičovat ve svých synagogách, 18dokonce před vladaře a krále vás budou vodit kvůli mně, jim i pohanům na svědectví. 19A když vás vydají, nestarejte se, jak nebo co promluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte promluvit. 20Vždyť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, jenž mluví ve vás. 21Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a usmrtí je. 22A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn. 23Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného; neboť amen, pravím vám, jistě nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde Syn člověka.“ 24„Učedník není nad učitele ani otrok nad svého pána. 25Stačí, aby učedník byl jako jeho učitel a otrok jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebulem, tím spíše jeho čeleď!“ 26„Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno. 27Co vám pravím ve tmě, řekněte na světle; a co slyšíte šeptem do ucha, vyhlaste ze střech. 28A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně. 29Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho Otce. 30I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. 31Nebojte se tedy; vy jste cennější než mnoho vrabců.“ 32„Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i já přiznám před svým Otcem, který je v nebesích. 33Kdo mě však před lidmi zapře, toho i já zapřu před svým Otcem, který je v nebesích.“ 34„Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. 35Neboť jsem přišel postavit člověka ‚proti jeho otci, dceru proti její matce a snachu proti její tchyni 36a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti‘. 37Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden; a kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. 38A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. 39Kdo nalezne svou duši, ztratí ji; a kdo ztratí svou duši kvůli mně, nalezne ji.“ 40„Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. 41Kdo přijímá proroka proto, že je to prorok, obdrží odměnu proroka; a kdo přijímá spravedlivého proto, že je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. 42A kdo by jednomu z těchto maličkých dal napít proto, že je učedník, i kdyby mu dal jen pohár studené vody, amen, pravím vám, jistě nepřijde o svou odměnu.“


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   MISSION OF THE TWELVE APOSTLES. ( = Mark 6:7-Mark 6:13; Luke 9:1-Luke 9:6). (Matt 10:1-Matt 10:5)
And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power--The word signifies both "power," and "authority" or "right." Even if it were not evident that here both ideas are included, we find both words expressly used in the parallel passage of Luke (Luke 9:1) --"He gave them power and authority"--in other words, He both qualified and authorized them.
against--or "over."

 2   Now the names of the twelve apostles are these--The other Evangelists enumerate the twelve in immediate connection with their appointment (Mark 3:13-Mark 3:19; Luke 6:13-Luke 6:16). But our Evangelist, not intending to record the appointment, but only the Mission of the Twelve, gives their names here. And as in the Acts (Acts 1:13) we have a list of the Eleven who met daily in the upper room with the other disciples after their Master's ascension until the day of Pentecost, we have four catalogues in all for comparison.
The first, Simon, who is called Peter--(See on John 1:42).
and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother--named after James, as the younger of the two.

 3   Philip and Bartholomew--That this person is the same with "Nathanael of Cana in Galilee" is justly concluded for the three following reasons: First, because Bartholomew is not so properly an individual's name as a family surname; next, because not only in this list, but in Mark's and Luke's (Mark 3:18; Luke 6:14), he follows the name of "Philip," who was the instrument of bringing Nathanael first to Jesus (John 1:45); and again, when our Lord, after His resurrection, appeared at the Sea of Tiberias, "Nathanael of Cana in Galilee" is mentioned along with six others, all of them apostles, as being present (John 21:2).
Matthew the publican--In none of the four lists of the Twelve is this apostle so branded but in his own, as if he would have all to know how deep a debtor he had been to his Lord. (See on Matt 1:3; Matt 9:9).
James the son of Alphaeus--the same person apparently who is called Cleopas or Clopas (Luke 24:18; John 19:25); and, as he was the husband of Mary, sister to the Virgin, James the Less must have been our Lord's cousin.
and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus--the same, without doubt, as "Judas the brother of James," mentioned in both the lists of Luke (Luke 6:16; Acts 1:13), while no one of the name of Lebbaeus or Thaddaeus is so. It is he who in John (John 14:22) is sweetly called "Judas, not Iscariot." That he was the author of the Catholic Epistle of "Jude," and not "the Lord's brother" (Matt 13:55), unless these be the same, is most likely.

 4   Simon the Canaanite--rather "Kananite," but better still, "the Zealot," as he is called in Luke 6:15, where the original term should not have been retained as in our version ("Simon, called Zelotes"), but rendered "Simon, called the Zealot." The word "Kananite" is just the Aramaic, or Syro-Chaldaic, term for "Zealot." Probably before his acquaintance with Jesus, he belonged to the sect of the Zealots, who bound themselves, as a sort of voluntary ecclesiastical police, to see that the law was not broken with impunity.
and Judas Iscariot--that is, Judas of Kerioth, a town of Judah (Josh 15:25); so called to distinguish him from "Judas the brother of James" (Luke 6:16).
who also betrayed him--a note of infamy attached to his name in all the catalogues of the Twelve.

 5   THE TWELVE RECEIVE THEIR INSTRUCTIONS. (Mat. 10:5-42)
These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not--The Samaritans were Gentiles by blood; but being the descendants of those whom the king of Assyria had transported from the East to supply the place of the ten tribes carried captive, they had adopted the religion of the Jews, though with admixtures of their own: and, as the nearest neighbors of the Jews, they occupied a place intermediate between them and the Gentiles. Accordingly, when this prohibition was to be taken off, on the effusion of the Spirit at Pentecost, the apostles were told that they should be Christ's witnesses first "in Jerusalem, and in all Judea," then "in Samaria," and lastly, "unto the uttermost part of the earth" (Acts 1:8).

 6   But go rather to the lost sheep of the house of Israel--Until Christ's death, which broke down the middle wall of Partition (Eph 2:14), the Gospel commission was to the Jews only, who, though the visible people of God, were "lost sheep," not merely in the sense which all sinners are (Isa 53:6; 1Pet 2:25; compare with Luke 19:10), but as abandoned and left to wander from the right way by faithless shepherds (Jer 50:6, Jer 50:17; Ezek 34:2-Ezek 34:6, &c.).

 7   And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand--(See on Matt 3:2).

 8   Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils--(The italicizedd clause--"raise the dead"--is wanting in many manuscripts). Here we have the first communication of supernatural power by Christ Himself to His followers--thus anticipating the gifts of Pentecost. And right royally does He dispense it.
freely ye have received, freely give--Divine saying, divinely said! (Compare Deut 15:10-Deut 15:11; Acts 3:6) --an apple of gold in a setting of silver (Pro 25:11). It reminds us of that other golden saying of our Lord, rescued from oblivion by Paul, "It is more blessed to give than to receive" (Acts 20:35). Who can estimate what the world owes to such sayings, and with what beautiful foliage and rich fruit such seeds have covered, and will yet cover, this earth!

 9   Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses--"for" your purses; literally, "your belts," in which they kept their money.

 10   Nor scrip for your journey--the bag used by travellers for holding provisions.
neither two coats--or tunics, worn next the skin. The meaning is, Take no change of dress, no additional articles.
neither shoes--that is change of them.
nor yet staves--The received text here has "a staff," but our version follows another reading, "staves," which is found in the received text of Luke (Luke 9:3). The true reading, however, evidently is "a staff"--meaning, that they were not to procure even that much expressly for this missionary journey, but to go with what they had. No doubt it was the misunderstanding of this that gave rise to the reading "staves" in so many manuscripts Even if this reading were genuine, it could not mean "more than one"; for who, as ALFORD well asks, would think of taking a spare staff?
for the workman is worthy of his meat--his "food" or "maintenance"; a principle which, being universally recognized in secular affairs, is here authoritatively applied to the services of the Lord's workmen, and by Paul repeatedly and touchingly employed in his appeals to the churches (Rom 15:27; 1Cor 9:11; Gal 6:6), and once as "scripture" (1Tim 5:18).

 11   And into whatsoever city or town--town or village.
ye shall enter inquire--carefully.
who in it is worthy--or "meet" to entertain such messengers; not in point of rank, of course, but of congenial disposition.
and there abide till ye go thence--not shifting about, as if discontented, but returning the welcome given with a courteous, contented, accommodating disposition.

 12   And when ye come into an house--or "the house," but it means not the worthy house, but the house ye first enter, to try if it be worthy.
salute it--show it the usual civilities.

 13   And if the house be worthy--showing this by giving you a welcome.
let your peace come upon it--This is best explained by the injunction to the Seventy, "And into whatsoever house ye enter, first say, Peace be to this house" (Luke 10:5). This was the ancient salutation of the East, and it prevails to this day. But from the lips of Christ and His messengers, it means something far higher, both in the gift and the giving of it, than in the current salutation. (See on John 14:27).
but if it be not worthy, let your peace return to you--If your peace finds a shut, instead of an open, door in the heart of any household, take it back to yourselves, who know how to value it; and it will taste the sweeter to you for having been offered, even though rejected.

 14   And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city--for possibly a whole town might not furnish one "worthy."
shake off the dust of your feet--"for a testimony against them," as Mark and Luke add (Mark 6:11; Luke 10:11). By this symbolical action they vividly shook themselves from all connection with such, and all responsibility for the guilt of rejecting them and their message. Such symbolical actions were common in ancient times, even among others than the Jews, as strikingly appears in Pilate (Matt 27:24). And even to this day it prevails in the East.

 15   Verily I say unto you, It shall be more tolerable--more bearable.
for Sodom and Gomorrah in the day of judgment, than for that city--Those Cities of the Plain, which were given to the flames for their loathsome impurities, shall be treated as less criminal, we are here taught, than those places which, though morally respectable, reject the Gospel message and affront those that bear it.
Directions for the Future and Permanent Exercise of the Christian Ministry (Matt 10:16-Matt 10:23).

 16   Behold, I send you forth--The "I" here is emphatic, holding up Himself as the Fountain of the Gospel ministry, as He is also the Great Burden of it.
as sheep--defenseless.
in the midst of wolves--ready to make a prey of you (John 10:12). To be left exposed, as sheep to wolves, would have been startling enough; but that the sheep should be sent among the wolves would sound strange indeed. No wonder this announcement begins with the exclamation, "Behold."
be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves--Wonderful combination this! Alone, the wisdom of the serpent is mere cunning, and the harmlessness of the dove little better than weakness: but in combination, the wisdom of the serpent would save them from unnecessary exposure to danger; the harmlessness of the dove, from sinful expedients to escape it. In the apostolic age of Christianity, how harmoniously were these qualities displayed! Instead of the fanatical thirst for martyrdom, to which a later age gave birth, there was a manly combination of unflinching zeal and calm discretion, before which nothing was able to stand.

 17   But beware of men; for they will deliver you up to the councils--the local courts, used here for civil magistrates in general.
and they will scourge you in their synagogues--By this is meant persecution at the hands of the ecclesiastics.

 18   And ye shall be brought before governors--provincial rulers.
and kings--the highest tribunals.
for my sake, for a testimony against them--rather, "to them," in order to bear testimony to the truth and its glorious effects.
and the Gentiles--"to the Gentiles"; a hint that their message would not long be confined to the lost sheep of the house of Israel. The Acts of the Apostles are the best commentary on these warnings.

 19   But when they deliver you up, take no thought--be not solicitous or anxious. (See on Matt 6:25).
how or what ye shall speak--that is, either in what manner ye shall make your defense, or of what matter it shall consist.
for it shall be given you in that same hour what ye shall speak--(See Exod 4:12; Jer 1:7).

 20   For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you--How remarkably this has been verified, the whole history of persecution thrillingly proclaims--from the Acts of the Apostles to the latest martyrology.

 21   And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death--for example, by lodging information against them with the authorities. The deep and virulent hostility of the old nature and life to the new--as of Belial to Christ--was to issue in awful wrenches of the dearest ties; and the disciples, in the prospect of their cause and themselves being launched upon society, are here prepared for the worst.

 22   And ye shall be hated of all men for my name's sake--The universality of this hatred would make it evident to them, that since it would not be owing to any temporary excitement, local virulence, or personal prejudice, on the part of their enemies, so no amount of discretion on their part, consistent with entire fidelity to the truth, would avail to stifle that enmity--though it might soften its violence, and in some cases avert the outward manifestations of it.
but he that endureth to the end shall be saved--a great saying, repeated, in connection with similar warnings, in the prophecy of the destruction of Jerusalem (Matt 24:13); and often reiterated by the apostle as a warning against "drawing back unto perdition" (Heb 3:6, Heb 3:13; Heb 6:4-Heb 6:6; Heb 10:23, Heb 10:26-Heb 10:29, Heb 10:38-Heb 10:39, &c.). As "drawing back unto perdition" is merely the palpable evidence of the want of "root" from the first in the Christian profession (Luke 8:13), so "enduring to the end" is just the proper evidence of its reality and solidity.

 23   But when they persecute you in this city, flee ye into another--"into the other." This, though applicable to all time, and exemplified by our Lord Himself once and again, had special reference to the brief opportunities which Israel was to have of "knowing the time of His visitations."
for verily I say unto you--what will startle you, but at the same time show you the solemnity of your mission, and the need of economizing the time for it.
Ye shall not have gone over--Ye shall in nowise have completed.
the cities of Israel, till the Son of man be come--To understand this--as LANGE and others do--in the first instance, of Christ's own peregrinations, as if He had said, "Waste not your time upon hostile places, for I Myself will be after you ere your work be over"--seems almost trifling. "The coming of the Son of man" has a fixed doctrinal sense, here referring immediately to the crisis of Israel's history as the visible kingdom of God, when Christ was to come and judge it; when "the wrath would come upon it to the uttermost"; and when, on the ruins of Jerusalem and the old economy, He would establish His own kingdom. This, in the uniform language of Scripture, is more immediately "the coming of the Son of man," "the day of vengeance of our God" (Matt 16:28; Matt 24:27, Matt 24:34; compare with Heb 10:25; Jas 5:7-Jas 5:9) --but only as being such a lively anticipation of His second coming for vengeance and deliverance. So understood, it is parallel with Matt 24:14 (on which see).
Directions for the Service of Christ in Its Widest Sense (Mat. 10:24-42).

 24   The disciple is not above his master--teacher.
nor the servant above his lord--another maxim which our Lord repeats in various connections (Luke 6:40; John 13:16; John 15:20).

 25   It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub--All the Greek manuscripts, write "Beelzebul," which undoubtedly is the right form of this word. The other reading came in no doubt from the Old Testament "Baalzebub," the god of Ekron (2Kgs 1:2), which it was designed to express. As all idolatry was regarded as devil worship (Lev 17:7; Deut 32:17; Ps 106:37; 1Cor 10:20), so there seems to have been something peculiarly satanic about the worship of this hateful god, which caused his name to be a synonym of Satan. Though we nowhere read that our Lord was actually called "Beelzebul," He was charged with being in league with Satan under that hateful name (Matt 12:24, Matt 12:26), and more than once Himself was charged with "having a devil" or "demon" (Mark 3:30; John 7:20; John 8:48). Here it is used to denote the most opprobrious language which could be applied by one to another.
how much more shall they call them of his household--"the inmates." Three relations in which Christ stands to His people are here mentioned: He is their Teacher--they His disciples; He is their Lord--they His servants; He is the Master of the household--they its inmates. In all these relations, He says here, He and they are so bound up together that they cannot look to fare better than He, and should think it enough if they fare no worse.

 26   Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known--that is, There is no use, and no need, of concealing anything; right and wrong, truth and error, are about to come into open and deadly collision; and the day is coming when all hidden things shall be disclosed, everything seen as it is, and every one have his due (1Cor 4:5).

 27   What I tell you in darkness--in the privacy of a teaching for which men are not yet ripe.
that speak ye in the light--for when ye go forth all will be ready.
and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops--Give free and fearless utterance to all that I have taught you while yet with you. Objection: But this may cost us our life? Answer: It may, but there their power ends:

 28   And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul--In Luke 12:4, "and after that have no more that they can do."
but rather fear him--In Luke (Luke 12:5) this is peculiarly solemn, "I will forewarn you whom ye shall fear," even Him
which is able to destroy both soul and body in hell--A decisive proof this that there is a hell for the body as well as the soul in the eternal world; in other words, that the torment that awaits the lost will have elements of suffering adapted to the material as well as the spiritual part of our nature, both of which, we are assured, will exist for ever. In the corresponding warning contained in Luke (Luke 12:4), Jesus calls His disciples "My friends," as if He had felt that such sufferings constituted a bond of peculiar tenderness between Him and them.

 29   Are not two sparrows sold for a farthing?--In Luke (Luke 12:6) it is "five sparrows for two farthings"; so that, if the purchaser took two farthings' worth, he got one in addition--of such small value were they.
and one of them shall not fall on the ground--exhausted or killed
without your Father--"Not one of them is forgotten before God," as it is in Luke (Luke 12:6).

 30   But the very hairs of your head are all numbered--See Luke 21:18 (and compare for the language 1Sam 14:45; Acts 27:34).

 31   Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows--Was ever language of such simplicity felt to carry such weight as this does? But here lies much of the charm and power of our Lord's teaching.

 32   Whosoever therefore shall confess me before men--despising the shame.
him will I confess also before my Father which is in heaven--I will not be ashamed of him, but will own him before the most august of all assemblies.

 33   But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven--before that same assembly: "He shall have from Me his own treatment of Me on the earth." (But see on Matt 16:27).

 34   Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword--strife, discord, conflict; deadly opposition between eternally hostile principles, penetrating into and rending asunder the dearest ties.

 35   For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law--(See on Luke 12:51).

 36   And a man's foes shall be they of his own household--This saying, which is quoted, as is the whole verse, from Mic 7:6, is but an extension of the Psalmist's complaint (Ps 41:9; Ps 55:12-Ps 55:14), which had its most affecting illustration in the treason of Judas against our Lord Himself (John 13:18; Matt 26:48-Matt 26:50). Hence would arise the necessity of a choice between Christ and the nearest relations, which would put them to the severest test.

 37   He that loveth father or mother more than me, is not worthy of me; and he that loveth son or daughter more than me, is not worthy of me--(Compare Deut 33:9). As the preference of the one would, in the case supposed, necessitate the abandonment of the other, our Lord here, with a sublime, yet awful self-respect, asserts His own claims to supreme affection.

 38   And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me--a saying which our Lord once and again emphatically reiterates (Matt 16:24; Luke 9:23; Luke 14:27). We have become so accustomed to this expression--"taking up one's cross"--in the sense of "being prepared for trials in general for Christ's sake," that we are apt to lose sight of its primary and proper sense here--"a preparedness to go forth even to crucifixion," as when our Lord had to bear His own cross on His way to Calvary--a saying the more remarkable as our Lord had not as yet given a hint that He would die this death, nor was crucifixion a Jewish mode of capital punishment.

 39   He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it--another of those pregnant sayings which our Lord so often reiterates (Matt 16:25; Luke 17:33; John 12:25). The pith of such paradoxical maxims depends on the double sense attached to the word "life"--a lower and a higher, the natural and the spiritual, the temporal and eternal. An entire sacrifice of the lower, with all its relationships and interests--or, a willingness to make it which is the same thing--is indispensable to the preservation of the higher life; and he who cannot bring himself to surrender the one for the sake of the other shall eventually lose both.

 40   He that receiveth you--entertaineth you,
receiveth me; and he that receiveth me, receiveth him that sent me--As the treatment which an ambassador receives is understood and regarded as expressing the light in which he that sends him is viewed, so, says our Lord here, "Your authority is Mine, as Mine is My Father's."

 41   He that receiveth a prophet--one divinely commissioned to deliver a message from heaven. Predicting future events was no necessary part of a prophet's office, especially as the word is used in the New Testament.
in the name of a prophet--for his office's sake and love to his master. (See 2Kgs 4:9 and see on 2Kgs 4:10).
shall receive a prophet's reward--What an encouragement to those who are not prophets! (See John 3:5-John 3:8).
and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man--from sympathy with his character and esteem for himself as such
shall receive a righteous man's reward--for he must himself have the seed of righteousness who has any real sympathy with it and complacency in him who possesses it.

 42   And whosoever shall give to drink unto one of these little ones--Beautiful epithet! Originally taken from Zech 13:7. The reference is to their lowliness in spirit, their littleness in the eyes of an undiscerning world, while high in Heaven's esteem.
a cup of cold water only--meaning, the smallest service.
in the name of a disciple--or, as it is in Mark (Mark 9:41), because ye are Christ's: from love to Me, and to him from his connection with Me.
verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward--There is here a descending climax--"a prophet," "a righteous man," "a little one"; signifying that however low we come down in our services to those that are Christ's, all that is done for His sake, and that bears the stamp of love to His blessed name, shall be divinely appreciated and owned and rewarded.


Display settings Display settings JehošuaJehošua