Czech Study Bible Translation (CZ)Luke - 13. chapter - Luke - chapter 13

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Právě v tu dobu byli přítomni někteří, kteří mu vyprávěli o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi. 2On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci, když toto vytrpěli? 3Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. 4Nebo oněch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je; myslíte, že oni byli větší viníci než všichni ostatní lidé, kteří bydlí v Jeruzalémě? 5Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete.“ 6Říkal toto podobenství: „Kdosi měl na své vinici zasazený fíkovník. I přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl. 7Řekl vinaři: Hle, po tři léta přicházím a hledám ovoce v tomto fíkovníku, a nenalézám. Vytni jej tedy! Proč kazí i tu zem? 8On mu odpověděl: ‚Pane, ponech ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím, 9neponese-li snad ovoce příště; jestliže ne, vytneš jej. ‘“ 10V sobotu učil v jedné synagoze. 11A hle, byla tam žena, která měla ducha nemoci osmnáct let; byla sehnutá a vůbec se nemohla napřímit. 12Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi zproštěna své nemoci “ 13a vložil na ni ruce. Ona se ihned narovnala a oslavovala Boha. 14Avšak představený synagogy, rozhněván, že Ježíš uzdravuje v sobotu, říkal zástupu: „Je šest dní, v nichž se má pracovat; v nich tedy přicházejte a buďte uzdravováni, a ne v den sobotní.“ 15Na to mu Pán řekl: „Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet? 16Tato však, dcera Abrahamova, kterou spoutal Satan, hle, na osmnáct let, neměla být rozvázána z toho pouta v den sobotní?“ 17A když to říkal, všichni jeho protivníci byli zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad všemi těmi slavnými činy, které se od něho dály. 18Říkal tedy: „Čemu se podobá Boží království a k čemu je připodobním? 19Je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a hodil do své zahrady; vyrostlo, stalo se velikým stromem a v jeho větvích se uhnízdili nebeští ptáci.“ 20A opět řekl: „K čemu připodobním Boží království? 21Je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do tří měřic mouky, dokud to všecko nezkvasilo.“ 22A procházel městy a vesnicemi, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. 23Kdosi mu řekl: „Pane, je jen málo těch, kteří jsou zachraňováni? “ On jim řekl: 24„Usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. 25V tu chvíli, když by hospodář vstal a zavřel dveře, a vy byste zůstali stát venku, začali tlouci na dveře a říkat: ‚Pane, otevři nám‘, on vám odpoví: ‚Neznám vás a nevím, odkud jste.‘ 26Tehdy začnete říkat: ‚Jedli jsme před tebou i pili a na našich ulicích jsi učil.‘ 27A on vám řekne: ‚ Neznám vás a nevím, odkud jste. Odstupte ode mne všichni činitelé nepravosti! ‘ 28Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království, ale vás vyženou ven. 29A přijdou mnozí od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím království. 30A hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední.“ 31Právě v tu hodinu přišli někteří farizeové a řekli mu: „Vyjdi a jdi odtud, protože Herodes tě chce zabít.“ 32On jim řekl: „Jděte a řekněte té lišce: Hle, vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dokonám. 33Avšak dnes, zítra i pozítří musím pokračovat v cestě, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.  34Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti jako slepice svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste.  35Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Pravím vám, že mne zajisté nespatříte, dokud nepřijde ten den, kdy řeknete: ‚ Požehnaný, který přichází ve jménu Pána.‘ “


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   THE LESSON, "REPENT OR PERISH," SUGGESTED BY TWO RECENT INCIDENTS, AND ILLUSTRATED BY THE PARABLE OF THE BARREN FIG TREE. (Luke 13:1-Luke 13:9)
Galileans--possibly the followers of Judas of Galilee, who, some twenty years before this, taught that Jews should not pay tribute to the Romans, and of whom we learn, from Acts 5:37, that he drew after him a multitude of followers, who on his being slain were all dispersed. About this time that party would be at its height, and if Pilate caused this detachment of them to be waylaid and put to death as they were offering their sacrifices at one of the festivals, that would be "mingling their blood with their sacrifices" [GROTIUS, WEBSTER and WILKINSON, but doubted by DE WETTE, MEYER, ALFORD, &c.]. News of this being brought to our Lord, to draw out His views of such, and whether it was not a judgment of Heaven, He simply points them to the practical view of the matter: "These men are not signal examples of divine vengeance, as ye suppose; but every impenitent sinner--ye yourselves, except ye repent--shall be like monuments of the judgment of Heaven, and in a more awful sense." The reference here to the impending destruction of Jerusalem is far from exhausting our Lord's weighty words; they manifestly point to a "perdition" of a more awful kind--future, personal, remediless.

 4   tower in Siloam--probably one of the towers of the city wall, near the pool of Siloam. Of its fall nothing is known.

 6   fig tree--Israel, as the visible witness of God in the world, but generally all within the pale of the visible Church of God; a familiar figure (compare Isa 5:1-Isa 5:7; John 15:1-John 15:8, &c.).
vineyard--a spot selected for its fertility, separated from the surrounding fields, and cultivated with special care, with a view solely to fruit.
came and sought fruit--a heart turned to God; the fruits of righteousness; compare Matt 21:33-Matt 21:34, and Isa 5:2, "He looked that it should bring forth fruit"; He has a right to it, and will require it.

 7   three years--a long enough trial for a fig tree, and so denoting probably just a sufficient period of culture for spiritual fruit. The supposed allusion to the duration of our Lord's ministry is precarious.
cut it down--indignant language.
cumbereth--not only doing no good, but wasting ground.

 8   he answering, &c.--Christ, as Intercessor, loath to see it cut down so long as there was any hope (see Luke 13:34).
dig, &c.--loosen the earth about it and enrich it with manure; pointing to changes of method in the divine treatment of the impenitent, in order to freshen spiritual culture.

 9   if . . . fruit, well--Genuine repentance, however late, avails to save (Luke 23:42-Luke 23:43).
after that, &c.--The final perdition of such as, after the utmost limits of reasonable forbearance, are found fruitless, will be pre-eminently and confessedly just (Pro 1:24-Pro 1:31; Ezek 24:13).

 11   WOMAN OF EIGHTEEN YEAR'S INFIRMITY HEALED ON THE SABBATH. (Luke 13:10-Luke 13:17)
spirit of infirmity--Compare Luke 13:17, "whom Satan hath bound." From this it is probable, though not certain, that her protracted infirmity was the effect of some milder form of possession; yet she was "a daughter of Abraham," in the same gracious sense, no doubt, as Zaccheus, after his conversion, was "a son of Abraham" (Luke 19:9).

 12   said . . . Woman . . . and laid--both at once.

 14   with indignation--not so much at the sabbath violation as at the glorification of Christ. (Compare Matt 21:15) [TRENCH].
said to the people--"Not daring directly to find fault with the Lord, he seeks circuitously to reach Him through the people, who were more under his influence, and whom he feared less" [TRENCH].

 15   the Lord--(See on Luke 10:1).
hypocrite!--How "the faithful and true Witness" tears off the masks which men wear!
his ox, &c.--(See on Matt 12:9-Matt 12:13; and Luke 6:9).

 16   ought not, &c.--How gloriously the Lord vindicates the superior claims of this woman, in consideration of the sadness and long duration of her suffering, and of her dignity notwithstanding, as an heir of the promise!

 18   MISCELLANEOUS TEACHINGS. (Luke 13:18-Luke 13:30)
mustard seed . . . leaven--(See on Mark 4:30-Mark 4:32). The parable of "the Leaven" sets forth, perhaps, rather the inward growth of the kingdom, while "the Mustard Seed" seems to point chiefly to the outward. It being a woman's work to knead, it seems a refinement to say that "the woman" here represents the Church, as the instrument of depositing the leaven. Nor does it yield much satisfaction to understand the "three measures of meal" of that threefold division of our nature into "spirit, soul, and body," (alluded to in 1Thess 5:23) or of the threefold partition of the world among the three sons of Noah (Gen 10:32), as some do. It yields more real satisfaction to see in this brief parable just the all-penetrating and assimilating quality of the Gospel, by virtue of which it will yet mould all institutions and tribes of men, and exhibit over the whole earth one "Kingdom of our Lord and of His Christ." (See on Rev 11:15).

 23   Lord, &c.--one of those curious questions by talking of which some flatter themselves they are religious.
said unto them--the multitude; taking no notice of the man or his question, save as furnishing the occasion of a solemn warning not to trifle with so momentous a matter as "salvation."

 24   Strive--The word signifies to "contend" as for the mastery, to "struggle," expressive of the difficulty of being saved, as if one would have to force his way in.
strait gate--another figure of the same. (See on Matt 7:13-Matt 7:14).
for many . . . will seek--"desire," that is, with a mere wish or slothful endeavor.
and shall not be able--because it must be made a life-and-death struggle.

 25   master of the house is risen up and hath shut to the door--awfully sublime and vivid picture! At present he is represented as in a sitting posture, as if calmly looking on to see who will "strive," while entrance is practicable, and who will merely "seek" to enter in. But this is to have an end, by the great Master of the house Himself rising and shutting the door, after which there will be no admittance.
Lord, Lord--emphatic reduplication, expressive of the earnestness now felt, but too late. (See on Matt 7:21-Matt 7:22).

 26   See on the similar passage (Matt 7:22-Matt 7:23).
eaten and drunk, &c.--We have sat with Thee at the same table. (See on Matt 7:22).
taught in our streets--Do we not remember listening in our own streets to Thy teaching? Surely we are not to be denied admittance?

 27   But he shall say, &c.--(See on Matt 7:23). No nearness of external communion with Christ will avail at the great day, in place of that holiness without which no man shall see the Lord. Observe the style which Christ intimates that He will then assume, that of absolute Disposer of men's eternal destinies, and contrast it with His "despised and rejected" condition at that time.

 28   (See Matt 8:11-Matt 8:12). Also see on Matt 13:42.

 31   MESSAGE TO HEROD. (Luke 13:31-Luke 13:35)
and depart hence--and "go forward," push on. He was on His way out of Perea, east of Jordan, and in Herod's dominions, "journeying towards Jerusalem" (Luke 13:22). Haunted by guilty fears, probably, Herod wanted to get rid of Him (see on Mark 6:14), and seems, from our Lord's answer, to have sent these Pharisees, under pretense of a friendly hint, to persuade Him that the sooner He got beyond Herod's jurisdiction the better it would be for His own safety. Our Lord saw through both of them, and sends the cunning ruler a message couched in dignified and befitting irony.

 32   that fox--that crafty, cruel enemy of God's innocent servants.
Behold, I cast out devils and I do cures--that is, "Plot on and ply thy wiles; I also have My plans; My works of mercy are nearing completion, but some yet remain; I have work for to-day and to-morrow too, and the third day; by that time I shall be where his jurisdiction reaches not; the guilt of My blood shall not lie at his door; that dark deed is reserved for others." He does not say, I preach the Gospel--that would have made little impression upon Herod--in the light of the merciful character of Christ's actions the malice of Herod's snares is laid bare [BENGEL].
to-day, to-morrow, the third day--remarkable language expressive of successive steps of His work yet remaining, the calm deliberateness with which He meant to go through with them, one after another, to the last, unmoved by Herod's threat, yet the rapid march with which they were now hastening to completion. (Compare Luke 22:37).
I shall be perfected--I finish my course, I attain completion.

 33   it cannot be that a prophet, &c.--"It would never do that," &c.--awful severity of satire this upon "the bloody city!" "He seeks to kill me, does he? Ah! I must be out of Herod's jurisdiction for that. Go tell him I neither fly from him nor fear him, but Jerusalem is the prophets' slaughter-house."

 34   O Jerusalem, &c.--(See on Matt 23:37; Matt 23:39).


Display settings Display settings JehošuaJehošua