Bible of Kralice (CZ - 1613)Luke - 10. chapter - Luke - chapter 10

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


 1Potom pak vyvolil Pán i jiných sedmdesát, a poslal je po dvou před tváří svou do každého města i místa, kamž měl sám přijíti.  2A pravil jim: Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. Protož proste Pána žně, ať vypudí dělníky na žeň svou.  3Jdětež. Aj, já posílám vás jako berany mezi vlky.  4Nenostež pytlíka, ani mošny, ani obuvi, a žádného na cestě nepozdravujte.  5A do kteréhožkoli domu vejdete, nejprvé rcete: Pokoj tomuto domu.  6A bude-liť tu syn pokoje, odpočineť na něm pokoj váš; pakli nic, k vámť se navrátí.  7A v témž domu ostaňte, jedouce a pijíce, což u nich jest, nebo hoden jest dělník mzdy své. Nechoďtež z domu do domu.  8Ale do kteréhožkoli města vešli byste, a přijali by vás, jezte, což před vás předloží.  9A uzdravujte nemocné, kteříž by v něm byli, a rcete jim: Přiblížiloť se k vám království Boží.  10A do kteréhožkoli města vešli byste, a nepřijali by vás, vyjdouce na ulice jeho, rcetež:  11Také i ten prach, kterýž se přichytil nás z města vašeho, vyrážíme na vás. Ale však to vězte, žeť se jest přiblížilo k vám království Boží.  12Pravím zajisté vám, že Sodomským v onen den lehčeji bude než tomu městu.  13Běda tobě Korozaim, běda tobě Betsaido. Nebo kdyby v Týru a v Sidonu činěni byli divové ti, kteříž v vás činěni jsou, dávno by v žíni a v popele sedíce, pokání činili.  14A protož Týru a Sidonu lehčeji bude na soudu nežli vám.  15A ty Kafarnaum, kteréž jsi až do nebe zvýšeno, až do pekla sníženo budeš.  16Kdož vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá; kdož pak mnou pohrdá, pohrdáť tím, kdož mne poslal.  17Potom navrátilo se s radostí těch sedmdesáte, řkouce: Pane, také i ďáblové se nám poddávají ve jménu tvém.  18I řekl jim: Viděl jsem satana jako blesk padajícího s nebe.  19Aj, dávámť vám moc šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepřítele, a nic vám neuškodí.  20A však z toho se neradujte, že se vám poddávají duchové, ale raději se radujte, že jména vaše napsána jsou v nebesích. 21V tu hodinu rozveselil se v duchu Ježíš, a řekl: Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a opatrnými, a zjevils je nemluvňátkům. Ovšem, Otče, nebo se tak líbilo před tebou.22Všecky věci dány jsou mi od Otce mého, a žádný neví, kdo by byl Syn, jediné Otec, a kdo by byl Otec, jediné Syn, a komuž by chtěl Syn zjeviti.23A obrátiv se k učedlníkům obzvláštně, řekl: Blahoslavené oči, kteréž vidí, co vy vidíte.24Nebo pravím vám, že mnozí proroci i králové chtěli viděti, což vy vidíte, ale neviděli, a slyšeti, což vy slyšíte, ale neslyšeli.25A aj, jeden zákonník vstal, pokoušeje ho, a řka: Mistře, co čině, život věčný dědičně obdržím?26A on řekl jemu: V zákoně co jest psáno? Kterak čteš?27A on odpověděv, řekl: Milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a bližního svého jako sebe samého.28I řekl mu: Právě jsi odpověděl. To čiň, a živ budeš.29On pak chtěje se sám ospravedlniti, dí Ježíšovi: A kdo jest můj bližní?30I odpověděv Ježíš, řekl: Člověk jeden šel z Jeruzaléma do Jericho, i upadl mezi lotry. Kteříž obloupivše jej a zranivše, odešli, odpolu živého nechavše.31I přihodilo se, že kněz jeden šel touž cestou, a uzřev jej, pominul.32Též i Levíta přišed až k tomu místu, a uzřev jej, pominul.33Samaritán pak jeden, cestou se ubíraje, přišel až k němu, a uzřev jej, milosrdenstvím hnut jest.34A přistoupiv, uvázal rány jeho, naliv oleje a vína, a vloživ jej na hovado své, vedl do hospody, a péči o něj měl.35Druhého pak dne odjíti maje, vyňav dva peníze, dal hospodáři, a řekl jemu: Měj o něj péči, a cožkoli nad to vynaložíš, já když se vrátím, zaplatím tobě.36Kdo tedy z těch tří zdá se tobě bližním býti tomu, kterýž upadl mezi lotry?37A on řekl: Ten, kterýž prokázal milosrdenství nad ním. I řekl jemu Ježíš: Jdi, i ty učiň též.38I stalo se, když šli, že on všel do jednoho městečka. Žena pak jedna, jménem Marta, přijala jej do domu svého.39A ta měla sestru, jménem Marii, kteráž seděci u noh Ježíšových, poslouchala slova jeho.40Ale Marta pečlivá byla při mnohé službě. Kteráž přistoupivši, řekla: Pane, nemáš-liž o to péče, že sestra má nechala mne samé sloužiti? Protož rci jí, ať mi pomůž.41A odpověděv, řekl jí Ježíš: Marta, Marta, pečlivá jsi, a rmoutíš se při mnohých věcech.42Ale jednohoť jest potřebí. Mariať dobrou stránku vyvolila, kteráž nebude odjata od ní.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   MISSION OF THE SEVENTY DISCIPLES, AND THEIR RETURN. (Luke 10:1-24)
the Lord--a becoming title here, as this appointment was an act truly lordly [BENGEL].
other seventy also--rather, "others (also in number), seventy"; probably with allusion to the seventy elders of Israel on whom the Spirit descended in the wilderness (Num 11:24-Num 11:25). The mission, unlike that of the Twelve, was evidently quite temporary. All the instructions are in keeping with a brief and hasty pioneering mission, intended to supply what of general preparation for coming events the Lord's own visit afterwards to the same "cities and places" (Luke 10:1) would not, from want of time, now suffice to accomplish; whereas the instructions to the Twelve, besides embracing all those to the Seventy, contemplate world-wide and permanent effects. Accordingly, after their return from this single missionary tour, we never again read of the Seventy.

 2   The harvest, &c.--(See on Matt 9:37).
pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth labourers into his harvest--(See on Matt 9:38).

 3   (See on Matt 10:7-Matt 10:16).

 10   son of peace--inwardly prepared to embrace your message of peace. See note on "worthy," (see on Matt 10:13).

 12   (See on Matt 11:20-Matt 11:24).
for Sodom--Tyre and Sidon were ruined by commercial prosperity; Sodom sank through its vile pollutions: but the doom of otherwise correct persons who, amidst a blaze of light, reject the Saviour, shall be less endurable than that of any of these.

 16   He that, &c.--(See on Matt 10:40).

 17   returned--evidently not long away.
Lord, &c.--"Thou hast exceeded Thy promise, for 'even the devils,'" &c. The possession of such power, not being expressly in their commission, as in that to the Twelve (Luke 9:1), filled them with more astonishment and joy than all else.
through thy name--taking no credit to themselves, but feeling lifted into a region of unimagined superiority to the powers of evil simply through their connection with Christ.

 18   I beheld--As much of the force of this glorious statement depends on the nice shade of sense indicated by the imperfect tense in the original, it should be brought out in the translation: "I was beholding Satan as lightning falling from heaven"; that is, "I followed you on your mission, and watched its triumphs; while you were wondering at the subjection to you of devils in My name, a grander spectacle was opening to My view; sudden as the darting of lightning from heaven to earth, lo! Satan was beheld falling from heaven!" How remarkable is this, that by that law of association which connects a part with the whole, those feeble triumphs of the Seventy seem to have not only brought vividly before the Redeemer the whole ultimate result of His mission, but compressed it into a moment and quickened it into the rapidity of lightning! Note.--The word rendered "devils," is always used for those spiritual agents employed in demoniacal possessions--never for the ordinary agency of Satan in rational men. When therefore the Seventy say, "the devils [demons] are subject to us," and Jesus replies, "Mine eye was beholding Satan falling," it is plain that He meant to raise their minds not only from the particular to the general, but from a very temporary form of satanic operation to the entire kingdom of evil. (See John 12:31; and compare Isa 14:12).

 19   Behold, I give you, &c.--not for any renewal of their mission, though probably many of them afterwards became ministers of Christ; but simply as disciples.
serpents and scorpions--the latter more venomous than the former: literally, in the first instance (Mark 16:17-Mark 16:18; Acts 28:5); but the next words, "and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you," show that the glorious power of faith to "overcome the world" and "quench all the fiery darts of the wicked one," by the communication and maintenance of which to His people He makes them innocuous, is what is meant (1John 5:4; Eph 6:16).

 20   rejoice not, &c.--that is, not so much. So far from forbidding it, He takes occasion from it to tell them what had been passing in His own mind. But as power over demons was after all intoxicating, He gives them a higher joy to balance it, the joy of having their names in Heaven's register (Phil 4:3).

 21   Jesus . . . said, &c.--The very same sublime words were uttered by our Lord on a former similar occasion (see on Matt 11:25-Matt 11:27); but (1) There we are merely told that He "answered and said" thus; here, He "rejoiced in spirit and said," &c. (2) There it was merely "at that time" (or season) that He spoke thus, meaning with a general reference to the rejection of His gospel by the self-sufficient; here, "In that hour Jesus said," with express reference probably to the humble class from which He had to draw the Seventy, and the similar class that had chiefly welcomed their message. "Rejoice" is too weak a word. It is "exulted in spirit"--evidently giving visible expression to His unusual emotions; while, at the same time, the words "in spirit" are meant to convey to the reader the depth of them. This is one of those rare cases in which the veil is lifted from off the Redeemer's inner man, that, angel-like, we may "look into it" for a moment (1Pet 1:12). Let us gaze on it with reverential wonder, and as we perceive what it was that produced that mysterious ecstasy, we shall find rising in our hearts a still rapture--"Oh, the depths!"

 23   (See on Matt 13:16-Matt 13:17).

 25   QUESTION OF A LAWYER AND PARABLE OF THE GOOD SAMARITAN. (Luke 10:25-Luke 10:37)
tempted him--"tested him"; in no hostile spirit, yet with no tender anxiety for light on that question of questions, but just to see what insight this great Galilean teacher had.

 26   What is written in the law--apposite question to a doctor of the law, and putting him in turn to the test [BENGEL].

 27   Thou shalt, &c.--the answer Christ Himself gave to another lawyer. (See on Mark 12:29-Mark 12:33).

 28   he said, &c.--"Right; THIS do, and life is thine"--laying such emphasis on "this" as to indicate, without expressing it, where the real difficulty to a sinner lay, and thus nonplussing the questioner himself.

 29   willing--"wishing," to get himself out of the difficulty, by throwing on Jesus the definition of "neighbor," which the Jews interpreted very narrowly and technically, as excluding Samaritans and Gentiles [ALFORD].

 30   A certain man--a Jew.
from Jerusalem to Jericho--a distance of nineteen miles northeast, a deep and very fertile hollow--"the Temple of Judea" [TRENCH].
thieves--"robbers." The road, being rocky and desolate, was a notorious haunt of robbers, then and for ages after, and even to this day.

 31   came down a . . . priest . . . and a Levite--Jericho, the second city of Judea, was a city of the priests and Levites, and thousands of them lived there. The two here mentioned are supposed, apparently, to be returning from temple duties, but they had not learnt what that meaneth, 'I will have mercy and not sacrifice' [TRENCH].
saw him--It was not inadvertently that he acted.
came and looked--a further aggravation.
passed by--although the law expressly required the opposite treatment even of the beast not only of their brethren, but of their enemy (Deut 22:4; Exod 23:4-Exod 23:5; compare Isa 58:7).

 33   Samaritan--one excommunicated by the Jews, a byword among them, synonymous with heretic and devil (John 8:48; see on Luke 17:18).
had compassion--His best is mentioned first; for "He who gives outward things gives something external to himself, but he who imparts compassion and tears gives him something from his very self" [GREGORY THE GREAT, in TRENCH]. No doubt the priest and Levite had their excuses--It is not safe to be lingering here; besides, he's past recovery; and then, may not suspicion rest upon ourselves? So might the Samaritan have reasoned, but did not [TRENCH]. Nor did he say, He's a Jew, who would have had no dealings with me (John 4:9), and why should I with him?

 34   oil and wine--the remedies used in such cases all over the East (Isa 1:6), and elsewhere; the wine to cleanse the wounds, the oil to assuage their smartings.
on his own beast--himself going on foot.

 35   two pence--equal to two day's wages of a laborer, and enough for several days' support.

 36   Which . . . was neighbour?--a most dexterous way of putting the question: (1) Turning the question from, "Whom am I to love as my neighbour?" to "Who is the man that shows that love?" (2) Compelling the lawyer to give a reply very different from what he would like--not only condemning his own nation, but those of them who should be the most exemplary. (3) Making him commend one of a deeply hated race. And he does it, but it is almost extorted. For he does not answer, "The Samaritan"--that would have sounded heterodox, heretical--but "He that showed mercy on him." It comes to the same thing, no doubt, but the circumlocution is significant.

 37   Go, &c.--O exquisite, matchless teaching! What new fountains of charity has not this opened up in the human spirit--rivers in the wilderness, streams in the desert! What noble Christian institutions have not such words founded, all undreamed of till that wondrous One came to bless this heartless world of ours with His incomparable love--first in words, and then in deeds which have translated His words into flesh and blood, and poured the life of them through that humanity which He made His own! Was this parable, now, designed to magnify the law of love, and to show who fulfils it and who not? And who did this as never man did it, as our Brother Man, "our Neighbor?" The priests and Levites had not strengthened the diseased, nor bound up the broken (Ezek 34:4), while He bound up the brokenhearted (Isa 61:1), and poured into all wounded spirits the balm of sweetest consolation. All the Fathers saw through the thin veil of this noblest of stories, the Story of love, and never wearied of tracing the analogy (though sometimes fancifully enough) [TRENCH]. Exclaims GREGORY NAZIANZEN (in the fourth century), "He hungered, but He fed thousands; He was weary, but He is the Rest of the weary; He is saluted 'Samaritan' and 'Demoniac,' but He saves him that went down from Jerusalem and fell among thieves," &c.

 38   MARTHA AND MARY. (Luke 10:38-Luke 10:42)
certain village--Bethany (John 11:1), which Luke so speaks of, having no farther occasion to notice it.
received him . . . her house--The house belonged to her, and she appears throughout to be the older sister.

 39   which also--"who for her part," in contrast with Martha.
sat--"seated herself." From the custom of sitting beneath an instructor, the phrase "sitting at one's feet" came to mean being a disciple of any one (Acts 22:3).
heard--rather, "kept listening" to His word.

 40   cumbered--"distracted."
came to him--"presented herself before Him," as from another apartment, in which her sister had "left her to serve (or make preparation) alone."
carest thou not . . . my sister, &c.--"Lord, here am I with everything to do, and this sister of mine will not lay a hand to anything; thus I miss something from Thy lips, and Thou from our hands."
bid her, &c.--She presumes not to stop Christ's teaching by calling her sister away, and thus leaving Him without His one auditor, nor did she hope perhaps to succeed if she had tried.

 41   Martha, Martha--emphatically redoubling upon the name.
careful and cumbered--the one word expressing the inward worrying anxiety that her preparations should be worthy of her Lord; the other, the outward bustle of those preparations.
many things--"much service" (Luke 10:40); too elaborate preparation, which so engrossed her attention that she missed her Lord's teaching.

 42   one thing, &c.--The idea of "Short work and little of it suffices for Me" is not so much the lower sense of these weighty words, as supposed in them, as the basis of something far loftier than any precept on economy. Underneath that idea is couched another, as to the littleness both of elaborate preparation for the present life and of that life itself, compared with another.
chosen the good part--not in the general sense of Moses' choice (Heb 11:25), and Joshua's (Josh 24:15), and David's (Ps 119:30); that is, of good in opposition to bad; but, of two good ways of serving and pleasing the Lord, choosing the better. Wherein, then, was Mary's better than Martha's? Hear what follows.
not be taken away--Martha's choice would be taken from her, for her services would die with her; Mary's never, being spiritual and eternal. Both were true-hearted disciples, but the one was absorbed in the higher, the other in the lower of two ways of honoring their common Lord. Yet neither despised, or would willingly neglect, the other's occupation. The one represents the contemplative, the other the active style of the Christian character. A Church full of Marys would perhaps be as great an evil as a Church full of Marthas. Both are needed, each to be the complement of the other.


Display settings Display settings JehošuaJehošua