Bible of Kralice (CZ - 1613)Jeremiah - 38. chapter - Jeremiah - chapter 38

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1Slyšel pak Sefatiáš syn Matanův, a Gedaliáš syn Paschurův, a Juchal syn Selemiášův, a Paschur syn Malkiášův slova, kteráž Jeremiáš mluvil ke všemu lidu, řka:2Takto praví Hospodin: Kdo by zůstal v městě tomto, zahyne mečem, hladem aneb morem, ale kdož by vyšel k Kaldejským, že bude živ, a že bude míti život svůj místo kořisti, a živ zůstane.3Takto praví Hospodin: Jistotně vydáno bude město toto v ruku vojska krále Babylonského, a vezme je. 4Protož řekla ta knížata králi: Nechť jest usmrcen muž ten, poněvadž zemdlívá ruce mužů bojovných, pozůstalých v městě tomto, i ruce všeho lidu, mluvě jim slova taková; nebo muž ten nikoli neobmýšlí pokoje lidu tomuto, ale zlé.  5Tedy řekl král Sedechiáš: Aj, v ruce vaší jest, neboť král zhola nic nemůže proti vám.  6I vzali Jeremiáše, kterýž byl v síni stráže, a uvrhli jej do jámy Malkiášovy, syna králova, a spustili Jeremiáše po provazích. V té pak jámě nebylo nic vody, ale bláto, tak že Jeremiáš tonul v tom blátě.  7Ale jakž uslyšel Ebedmelech Mouřenín, dvořan, kterýž byl v domě královském, že dali Jeremiáše do té jámy, (král pak seděl v bráně Beniaminské),  8Hned vyšel Ebedmelech z domu královského, a mluvil s králem, řka:  9Pane můj, králi, zle učinili muži tito všecko, což učinili Jeremiášovi proroku, že jej uvrhli do té jámy; neboť by byl umřel i na prvním místě hladem, poněvadž již není žádného chleba v městě.  10Protož poručil král Ebedmelechovi Mouřenínu, řka: Vezmi s sebou odsud třidceti mužů, a vytáhni Jeremiáše proroka z té jámy, prvé než by umřel. 11Tedy vzal Ebedmelech ty muže s sebou, a všel do domu královského pod pokladnici, a nabral starých hadrů strhaných, hadrů, pravím, zkažených, kteréž spustil k Jeremiášovi do té jámy po provazích.12A řekl Ebedmelech Mouřenín Jeremiášovi: Nu, podlož ty staré, strhané hadry a zkažené pod paže rukou svých s provazy. I učinil tak Jeremiáš.13Takž vytáhli Jeremiáše po provazích, a dobyli jej z té jámy. I seděl Jeremiáš v síni stráže.14Potom poslav král Sedechiáš, vzal Jeremiáše proroka k sobě do třetího průchodu, kterýž byl při domu Hospodinovu, a řekl král Jeremiášovi: Zeptám se tebe na něco, netaj přede mnou ničehož.15I řekl Jeremiáš Sedechiášovi: Oznámím-liť, zdaliž mne konečně neusmrtíš? A poradím-liť, neuposlechneš mne.16Tedy přisáhl král Sedechiáš Jeremiášovi tajně, řka: Živť jest Hospodin, kterýž učinil nám život tento, že tě neusmrtím, aniž tě vydám v ruku mužů těch, kteříž hledají bezživotí tvého.17I řekl Jeremiáš Sedechiášovi: Takto praví Hospodin Bůh zástupů, Bůh Izraelský: Jestliže dobrovolně vyjdeš k knížatům krále Babylonského, i duše tvá živa bude, i město toto nebude vypáleno ohněm, a tak živ zůstaneš ty i dům tvůj.18Jestliže pak nevyjdeš k knížatům krále Babylonského, jistě že vydáno bude město toto v ruku Kaldejských, a vypálí je ohněm, ano i ty neznikneš ruky jejich.19Tedy řekl král Sedechiáš Jeremiášovi: Velmi se bojím Židů, kteříž ustoupili k Kaldejským, aby mne snad nevydali v ruku jejich, i učinili by sobě ze mne posměch.20Ale Jeremiáš řekl: Nevydadí. Uposlechni, prosím, hlasu Hospodinova, o kterémž já mluvím tobě, a bude dobře tobě, i duše tvá živa bude.21Jestliže pak nebudeš chtíti vyjíti, toto jest slovo to, kteréž mi ukázal Hospodin,22Že aj, všecky ženy, kteréž pozůstaly v domě krále Judského, přivedeny budou knížatům krále Babylonského, a samyť říkati budou: Nabádaliť jsou tě, a obdrželi na tobě ti, kteříž tě troštovali pokojem; uvázlyť v bahně nohy tvé, a nazpět obráceny.23Všecky také manželky tvé i syny tvé dovedou k Kaldejským, i ty sám neznikneš ruky jejich, ale rukou krále Babylonského jat budeš, a město toto vypálíš ohněm,24Tedy řekl Sedechiáš Jeremiášovi: Žádný ať neví o věcech těchto, abys neumřel.25Pakli uslyšíce knížata, že jsem mluvil s tebou, přišli by k tobě, a řekliť by: Oznam medle nám, cos mluvil s králem, netaj před námi, a neusmrtíme tě, a co mluvil s tebou král?26Tedy rci jim: Předkládal jsem poníženou a pokornou prosbu svou před krále, aby mne nedal zase voditi do domu Jonatanova, abych tam neumřel.27I sešla se všecka knížata k Jeremiášovi, aby se ho tázali. Kterýžto oznámil jim podlé toho všeho, jakž přikázal král. Takž mlčkem odešli od něho, když nebylo slyšeti o té věci.28Jeremiáš pak seděl v síni stráže až do toho dne, v němž dobyt jest Jeruzalém, kdežto byl, když dobýván byl Jeruzalém.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   JEREMIAH PREDICTS THE CAPTURE OF JERUSALEM, FOR WHICH HE IS CAST INTO A DUNGEON, BUT IS TRANSFERRED TO THE PRISON COURT ON THE INTERCESSION OF EBED-MELECH, AND HAS A SECRET INTERVIEW WITH ZEDEKIAH. (Jer. 38:1-28)
Jucal--Jehucal (Jer 37:3).
Pashur-- (Jer 21:1; compare Jer 21:9 with Jer 38:2). The deputation in Jer 21:1, to whom Jeremiah gave this reply, if not identical with the hearers of Jeremiah (Jer 38:1), must have been sent just before the latter "heard" him speaking the same words. Zephaniah is not mentioned here as in Jer 21:1, but is so in Jer 37:3. Jucal is mentioned here and in the previous deputation (Jer 37:3), but not in Jer 21:1. Shephatiah and Gedaliah here do not occur either in Jer 21:1 or Jer 37:3. The identity of his words in both cases is natural, when uttered, at a very short interval, and one of the hearers (Pashur) being present on both occasions.
unto all the people--They had free access to him in the court of the prison (Jer 32:12).

 2   life . . . a prey--He shall escape with his life; though losing all else in a shipwreck, he shall carry off his life as his gain, saved by his going over to the Chaldeans. (See on Jer 21:9).

 4   Had Jeremiah not had a divine commission, he might justly have been accused of treason; but having one, which made the result of the siege certain, he acted humanely as interpreter of God's will under the theocracy, in advising surrender (compare Jer 26:11).

 5   the king is not he--Zedekiah was a weak prince, and now in his straits afraid to oppose his princes. He hides his dislike of their overweening power, which prevented him shielding Jeremiah as he would have wished, under complimentary speeches. "It is not right that the king should deny aught to such faithful and wise statesmen"; the king is not such a one as to deny you your wishes [JEROME].

 6   dungeon--literally, the "cistern." It was not a subterranean prison as that in Jonathan's house (Jer 37:15), but a pit or cistern, which had been full of water, but was emptied of it during the siege, so that only "mire" remained. Such empty cisterns were often used as prisons (Zech 9:11); the depth forbade hope of escape.
Hammelech-- (Jer 36:26). His son followed in the father's steps, a ready tool for evil.
sunk in the mire--Jeremiah herein was a type of Messiah (Ps 69:2, Ps 69:14). "I sink in deep mire," &c.

 7   Ebed-melech--The Hebrew designation given this Ethiopian, meaning "king's servant." Already, even at this early time, God wished to show what good reason there was for calling the Gentiles to salvation. An Ethiopian stranger saves the prophet whom his own countrymen, the Jews, tried to destroy. So the Gentiles believed in Christ whom the Jews crucified, and Ethiopians were among the earliest converts (Acts 2:10, Acts 2:41; Acts 8:27-Acts 8:39). Ebed-melech probably was keeper of the royal harem, and so had private access to the king. The eunuchs over harems in the present day are mostly from Nubia or Abyssinia.

 8   went forth . . . and spake--not privately, but in public; a proof of fearless magnanimity.

 9   die for hunger in the place where he is; for . . . no . . . bread in . . . city--(Compare Jer 37:21). He had heretofore got a piece of bread supplied to him. "Seeing that there is the utmost want of bread in the city, so that even if he were at large, there could no more be regularly supplied to him, much less now in a place where none remember or pity him, so that he is likely to die for hunger." "No more bread," that is, no more left of the public store in the city (Jer 37:21); or, all but no bread left anywhere [MAURER].

 10   with thee--Hebrew, "in thine hand," that is, at "thy disposal" (1Sam 16:2). "From hence," that is, from the gate of Benjamin where the king was sitting (Jer 38:7).
thirty men--not merely to draw up Jeremiah, but to guard Ebed-melech against any opposition on the part of the princes (Jer 38:1-Jer 38:4), in executing the king's command. Ebed-melech was rewarded for his faith, love, and courage, exhibited at a time when he might well fear the wrath of the princes, to which even the king had to yield (Jer 39:16-Jer 39:18).

 11   cast clouts--"torn clothes" [HENDERSON].
rotten rags--"worn-out garments." God can make the meanest things His instruments of goodness to His people (1Cor 1:27-29).
under . . . armholes--"under the joints of thine hands," that is, where the fingers join the hand, the clothes being in order that the hands should not be cut by the cords [MAURER].

 13   court of . . . prison--Ebed-melech prudently put him there to be out of the way of his enemies.

 14   third entry--The Hebrews in determining the position of places faced the east, which they termed "that which is in front"; the south was thus called "that which is on the right hand"; the north, "that which is on the left hand"; the west, "that which is behind." So beginning with the east they might term it the first or principal entry; the south the second entry; the north the "third entry" of the outer or inner court [MAURER]. The third gate of the temple facing the palace; for through it the entrance lay from the palace into the temple (1Kgs 10:5, 1Kgs 10:12). It was westward (1Chr 26:16, 1Chr 26:18; 2Chr 9:11) [GROTIUS]. But in the future temple it is eastward (Ezek 46:1-Ezek 46:2, Ezek 46:8).

 15   wilt thou not hearken unto me--Zedekiah does not answer this last query; the former one he replies to in Jer 38:16. Rather translate, "Thou wilt not hearken to me." Jeremiah judges so from the past conduct of the king. Compare Jer 38:17 with Jer 38:19.

 16   Lord . . . made us this soul-- (Isa 57:16). Implying, "may my life (soul) be forfeited if I deceive thee" [CALVIN].

 17   princes-- (Jer 39:3). He does not say "to the king himself," for he was at Riblah, in Hamath (Jer 39:5; 2Kgs 25:6). "If thou go forth" (namely, to surrender; 2Kgs 24:12; Isa 36:16), God foreknows future conditional contingencies, and ordains not only the end, but also the means to the end.

 19   afraid of the Jews--more than of God (Pro 29:25; John 9:22; John 12:43).
mock me--treat me injuriously (1Sam 31:4).

 22   women--The very evil which Zedekiah wished to escape by disobeying the command to go forth shall befall him in its worst form thereby. Not merely the Jewish deserters shall "mock" him (Jer 38:19), but the very "women" of his own palace and harem, to gratify their new lords, will taunt him. A noble king in sooth, to suffer thyself to be so imposed on!
Thy friends--Hebrew, "men of thy peace" (see Jer 20:10; Ps 41:9, Margin). The king's ministers and the false prophets who misled him.
sunk in . . . mire--proverbial for, Thou art involved by "thy friends'" counsels in inextricable difficulties. The phrase perhaps alludes to Jer 38:6; a just retribution for the treatment of Jeremiah, who literally "sank in the mire."
they are turned . . . back--Having involved thee in the calamity, they themselves shall provide for their own safety by deserting to the Chaldeans (Jer 38:19).

 23   children-- (Jer 39:6; Jer 41:10). "wives . . . children . . . thou"; an ascending climax.

 24   Let no man know--If thou wilt not tell this to the people, I will engage thy safety.

 25   Kings are often such only in title; they are really under the power of their subjects.

 26   presented--literally, "made my supplication to fall"; implying supplication with humble prostration (see on Jer 36:7).
Jonathan's house-- (Jer 37:15), different from Malchiah's dungeon (Jer 38:6). This statement was true, though not the whole truth; the princes had no right to the information; no sanction is given by Scripture here to Jeremiah's representation of this being the cause of his having come to the king. Fear drove him to it. Compare Gen 20:2, Gen 20:12; on the other hand, 1Sam 16:2, 1Sam 16:5.
left off speaking with--Hebrew, "were silent from him," that is, withdrawing from him they left him quiet (1Sam 7:8, Margin).

 28   he was there when Jerusalem was taken--These words are made the beginning of the thirty-ninth chapter by many; but the accents and sense support English Version.
This chapter consists of two parts: the first describes the capture of Jerusalem, the removal of the people to Babylon, and the fate of Zedekiah, and that of Jeremiah. The second tells of the assurance of safety to Ebed-melech.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova