Czech Study Bible Translation (CZ)Joshua - 7. chapter - Joshua - chapter 7

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Synové Izraele se však zpronevěřili věrolomností při klatbě. Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zeracha z pokolení Judova, vzal z toho, co bylo zasvěceno zkáze, a Hospodinův hněv vzplanul proti synům Izraele. 2Jozue poslal muže z Jericha do Aje, který leží u Bét-ávenu na východ od Bét-elu, a řekl jim: Vystupte a prozkoumejte tu zemi. Ti muži vystoupili a prozkoumali Aj. 3Když se vrátili k Jozuovi, řekli mu: Ať netáhne všechen lid. Asi dva tisíce nebo tři tisíce mužů ať vytáhnou a pobijí Aj. Nevyčerpávej všechen lid, vždyť je jich tam málo. 4Tehdy tam vytáhly asi tři tisíce mužů z lidu, před muži z Aje však utekli. 5A muži z Aje z nich pobili asi třicet šest mužů; pronásledovali je před branou až k Šebárímu a pobili je na svahu. Srdce lidu se rozplynulo a bylo jako voda. 6Tu Jozue roztrhl své roucho a padl tváří k zemi před Hospodinovou truhlou až do večera, on a izraelští starší, a házeli si prach na hlavu. 7A Jozue řekl: Ach, Panovníku Hospodine, proč jsi vlastně převedl tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do ruky Emorejců k naší záhubě? Kéž bychom se byli odhodlali a zůstali na druhé straně Jordánu. 8Dovol Panovníku, co mám říci potom, co se Izrael dal na útěk před svými nepřáteli? 9Až to uslyší Kenaanci a všichni obyvatelé té země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země. Co pak učiníš pro své veliké jméno? 10Nato Hospodin Jozuovi řekl: Vstaň, proč takhle ležíš na tváři? 11Izrael zhřešil a přestoupili také mou smlouvu, kterou jsem jim dal. Vzali také z toho, co bylo zasvěceno zkáze, také kradli, také zapírali a uložili to také mezi své věci. 12Proto nebudou moci synové Izraele obstát před svými nepřáteli. Obrátí se před svými nepřáteli na útěk, protože se stali klatbou. Už s vámi nebudu, pokud nevyhladíte klatbu ze svého středu. 13Vstaň, posvěť lid a řekneš: Posvěťte se na zítra, protože toto řekl Hospodin, Bůh Izraele: Uprostřed tebe, Izraeli, je to, co je zasvěceno zkáze. Nemůžeš obstát před svými nepřáteli, dokud neodstraníte věc zasvěcenou zkáze ze svého středu. 14Budete tedy ráno přistupovat podle svých kmenů a zůstane ten kmen, který Hospodin označí. Bude přistupovat po čeledích a ta čeleď, kterou Hospodin označí, bude přistupovat po rodinách a ta rodina, kterou Hospodin označí, bude přistupovat po mužích. 15A kdo bude označen kvůli klatbě, bude spálen ohněm, on i všechno, co mu patří, protože přestoupil Hospodinovu smlouvu a protože se dopustil v Izraeli bláznovství. 16Jozue časně ráno vstal a předvedl Izrael podle jeho kmenů. Byl označen kmen Juda. 17Předvedl tedy judskou čeleď a označil čeleď Zerachejců. Předvedl čeleď Zerachejců po mužích a označen byl Zabdí. 18Pak předvedl jeho rodinu po mužích a označen byl Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zeracha z pokolení Judova. 19Jozue Akánovi řekl: Můj synu, přiznej přece slávu Hospodinu, Bohu Izraele, vzdej mu chválu a oznam mi konečně, co jsi spáchal. Nezatajuj to přede mnou. 20Akán Jozuovi odpověděl. Řekl: Proti Hospodinu, Bohu Izraele, jsem opravdu zhřešil já a udělal jsem to a to.  21Uviděl jsem mezi kořistí jeden hezký šineárský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jeden zlatý jazyk o váze padesáti šekelů. Dychtil jsem po těch věcech a vzal jsem je. Hle, je to ukryto v zemi uprostřed mého stanu a to stříbro je pod tím.  22Jozue tedy poslal posly. Běželi do toho stanu a vida: Bylo to ukryto v jeho stanu a stříbro bylo pod tím. 23Tak ty věci zprostřed stanu vzali, přinesli je k Jozuovi a ke všem synům Izraele a vysypali je před Hospodinem. 24Nato Jozue vzal Akána, syna Zerachova, i to stříbro, ten plášť a ten zlatý jazyk i jeho syny a dcery a jeho skot, osly a brav i jeho stan a všechno, co mu patřilo. Celý Izrael byl s ním a vyvedli je do údolí Akóru. 25Jozue řekl: Jakou zkázu jsi uvalil na nás, takovou zkázu uvalí Hospodin v tento den na tebe. Všechen Izrael na něho házel kamení. Spálili je ohněm a ukamenovali je. 26Potom na něj postavili velkou haldu kamení až do tohoto dne. Hospodin se odvrátil od svého planoucího hněvu; kvůli tomu nazval ono místo jménem údolí Akór až do tohoto dne.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   ACHAN'S TRESPASS. (Josh 7:1)
the children of Israel committed a trespass in the accursed thing--There was one transgressor against the cherem, or ban, on Jericho, and his transgression brought the guilt and disgrace of sin upon the whole nation.
Achan--called afterwards "Achar" ("trouble") (1Chr 2:7).
Zabdi--or Zimri (1Chr 2:6).
Zerah--or Zarah, son of Judah and Tamar (Gen 38:30). His genealogy is given probably to show that from a parentage so infamous the descendants would not be carefully trained in the fear of God.

 2   THE ISRAELITES SMITTEN AT AI. (Jos. 7:2-26)
Joshua sent men from Jericho to Ai--After the sacking of Jericho, the next step was to penetrate into the hills above. Accordingly, spies went up the mountain pass to view the country. The precise site of Ai, or Hai, is indicated with sufficient clearness (Gen 12:8; Gen 13:3) and has been recently discovered in an isolated tell, called by the natives Tell-el-Hajar, "the mount of stones," at two miles', or thirty-five minutes' distance, east southeast from Beth-el [VAN DE VELDE].
Beth-aven--("house of vanity")--a name afterwards given derisively (Hos 4:15; Hos 5:8; Hos 10:5), on account of its idolatries, to Beth-el, "house of God," but here referred to another place, about six miles east of Beth-el and three north of Ai.

 3   Let not all the people go up, . . . for they are but few--As the population of Ai amounted to twelve thousand (Josh 8:25), it was a considerable town; though in the hasty and distant reconnoitre made by the spies, it probably appeared small in comparison to Jericho; and this may have been the reason for their proposing so small a detachment to capture it.

 4   they fled before the men of Ai--An unexpected resistance, and the loss of thirty-six of their number diffused a panic, which ended in an ignominious rout.

 5   chased them from before the gate even unto Shebarim--that is, unto the "breakings" or "fissures" at the opening of the passes.
and smote them in the going down--that is, the declivity or slope of the deep, rugged, adjoining wady.
wherefore the hearts of the people melted, and became as water--It is evident that the troops engaged were a tumultuary, undisciplined band, no better skilled in military affairs than the Bedouin Arabs, who become disheartened and flee on the loss of ten or fifteen men. But the consternation of the Israelites arose from another cause--the evident displeasure of God, who withheld that aid on which they had confidently reckoned.

 6   Joshua rent his clothes, and fell to the earth . . . before the ark . . . he and the elders--It is evident, from those tokens of humiliation and sorrow, that a solemn fast was observed on this occasion. The language of Joshua's prayer is thought by many to savor of human infirmity and to be wanting in that reverence and submission he owed to God. But, although apparently breathing a spirit of bold remonstrance and complaint, it was in reality the effusion of a deeply humbled and afflicted mind, expressing his belief that God could not, after having so miraculously brought His people over Jordan into the promised land, intend to destroy them, to expose them to the insults of their triumphant enemies, and bring reproach upon His own name for inconstancy or unkindness to His people, or inability to resist their enemies. Unable to understand the cause of the present calamity, he owned the hand of God.

 10   the Lord said unto Joshua, Get thee up--The answer of the divine oracle was to this effect: the crisis is owing not to unfaithfulness in Me, but sin in the people. The conditions of the covenant have been violated by the reservation of spoil from the doomed city; wickedness, emphatically called folly, has been committed in Israel (Ps 14:1), and dissimulation, with other aggravations of the crime, continues to be practised. The people are liable to destruction equally with the accursed nations of Canaan (Deut 7:26). Means must, without delay, be taken to discover and punish the perpetrator of this trespass that Israel may be released from the ban, and things be restored to their former state of prosperity.

 16   So Joshua rose up early, and brought Israel by their tribes--that is, before the tabernacle. The lot being appealed to (Pro 16:33), he proceeded in the inquiry from heads of tribes to heads of families, and from heads of households in succession to one family, and to particular persons in that family, until the criminal was found to be Achan, who, on Joshua's admonition, confessed the fact of having secreted for his own use, in the floor of his tent, spoil both in garments and money [Josh 7:19-Josh 7:21]. How dreadful must have been his feelings when he saw the slow but certain process of discovery! (Num 32:23).

 19   Joshua said unto Achan, My son, give . . . glory to God--a form of adjuration to tell the truth.

 21   a goodly Babylonish garment--literally, "a mantle of Shinar." The plain of Shinar was in early times celebrated for its gorgeous robes, which were of brilliant and various colors, generally arranged in figured patterns, probably resembling those of modern Turkish carpets, and the colors were either interwoven in the loom or embroidered with the needle.
two hundred shekels of silver--equivalent to Ł22 10s. sterling, according to the old Mosaic shekel, or the half of that sum, reckoning by the common shekel.
a wedge of gold--literally, an ingot or bar in the shape of a tongue.

 22   Joshua sent messengers, and they ran unto the tent--from impatient eagerness not only to test the truth of the story, but to clear Israel from the imputation of guilt. Having discovered the stolen articles, they laid them out before the Lord, "as a token of their belonging to Him" on account of the ban.

 24   Joshua, and all Israel with him, took Achan--He with his children and all his property, cattle as well as movables, were brought into one of the long broad ravines that open into the Ghor, and after being stoned to death (Num 15:30-Num 15:35), his corpse, with all belonging to him, was consumed to ashes by fire. "All Israel" was present, not only as spectators, but active agents, as many as possible, in inflicting the punishment--thus testifying their abhorrence of the sacrilege, and their intense solicitude to regain the divine favor. As the divine law expressly forbade the children to be put to death for their father's sins (Deut 24:16), the conveyance of Achan's "sons and daughters" to the place of execution might be only as spectators, that they might take warning by the parental fate; or, if they shared his punishment (Josh 22:20), they had probably been accomplices in his crime, and, indeed, he could scarcely have dug a hole within his tent without his family being aware of it.

 26   they raised over him a great heap of stones--It is customary to raise cairns over the graves of criminals or infamous persons in the East still.
the name of that place was called, The valley of Achor--("trouble"),
unto this day--So painful an episode would give notoriety to the spot, and it is more than once noted by the sacred writers of a later age (Isa 65:10; Hos 2:15).


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova