Czech Study Bible Translation (CZ)Isaiah - 3. chapter - Isaiah - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Vždyť hle, Panovník, Hospodin zástupů, odnímá Jeruzalému a Judsku veškerou pomoc; všechnu podporu chleba i všechnu podporu vody, 2hrdinu i bojovníka, soudce i proroka, věštce i starce, 3velitele nad padesáti, vznešeného i rádce, zběhlého v čárech a rozumějícího zaříkavání. 4A dám jim mládence za knížata a budou jim vládnout uličníci. 5V lidu bude útlak — jeden bude dotírat na druhého, každý na svého bližního; mládenec bude naléhat na starce a bezectný na váženého. 6Když se člověk chopí bratra z domu svého otce: Máš plášť, buď naším vůdcem a měj tuto spoušť pod svou rukou, 7ten v onen den zvolá: Nebudu ovazovat ty rány, v mém domě není pokrm ani plášť, nečiňte mne vůdcem lidu! 8Vždyť Jeruzalém klopýtl a Juda padl, protože jejich jazyk i jejich činy byly proti Hospodinu na odpor očím jeho slávy. 9Svědčí o nich výraz jejich tváře a svůj hřích oznamují jako Sodoma — netají jej. Běda jim, protože na sebe uvedli zlo. 10O spravedlivém řekněte, že mu bude dobře, protože bude jíst ovoce svých činů. 11Běda ničemovi! Bude zle! Protože se mu stane podle toho, co vykonaly jeho ruce. 12Ó můj lid! Jeho utlačovatelé jednají svévolně a vládnou mu ženy. Ó můj lide! Tvoji vůdcové vedou do bludu a směr tvých stezek zmátli. 13Hospodin přistupuje k soudnímu procesu; povstává, aby soudil národy. 14Hospodin vejde v soud se staršími svého lidu a s jeho knížaty: Vy jste vyplenili tu vinici, to, co jste vyrvali chudému, je ve vašich domech.  15Proč deptáte můj lid a drásáte tváře chudých? je výrok Panovníka, Hospodina zástupů.  16I řekl Hospodin: Protože se dcery sijónské povyšují, chodí s nataženým hrdlem, svádějí očima, chodí cupitavou chůzí a chřestí kroužky na nohou, 17Panovník raní temeno dcer sijónských prašivinou a jejich čelo Hospodin obnaží. 18V onen den Panovník odstraní ozdobné nánožníky, čelenky a půlměsíčky, 19náušnice, náramky a závoje, 20klobouky, řetízky a pentle, nádobky vůní a amulety, 21prsteny a nosní kroužky, 22róby a pláště, plachetky a vaky, 23zrcadla a košilky, turbany a řízy. 24I stane se, že místo balzámu bude zápach a místo pásu oprátka, místo úpravy účesu lysina a místo skvostného roucha přepásání pytlovinou; vypálené znamení namísto krásy. 25Tvoji muži padnou mečem a tvoji udatní ve válce. 26Tvé brány se budou rmoutit a budou truchlit a ty, o vše připravená, budeš sedět na zemi.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   (Isa. 3:1-26)
For--continuation of Isa 2:22.
Lord of hosts--therefore able to do as He says.
doth--present for future, so certain is the accomplishment.
stay . . . staff--the same Hebrew word, the one masculine, the other feminine, an Arabic idiom for all kinds of support. What a change from the previous luxuries (Isa 2:7)! Fulfilled in the siege by Nebuchadnezzar and afterwards by Titus (Jer 37:21; Jer 38:9).

 2   Fulfilled (2Kgs 24:14).
prudent--the Hebrew often means a "soothsayer" (Deut 18:10-Deut 18:14); thus it will mean, the diviners, on whom they rely, shall in that day fail. It is found in a good sense (Pro 16:10), from which passage the Jews interpret it a king; "without" whom Israel long has been (Hos 3:4).
ancient--old and experienced (1Kgs 12:6-8).

 3   captain of fifty--not only captains of thousands, and centurions of a hundred, but even semi-centurions of fifty, shall fail.
honourable--literally, "of dignified aspect."
cunning--skilful. The mechanic's business will come to a standstill in the siege and subsequent desolation of the state; artisans are no mean "stay" among a nation's safeguards.
eloquent orator--rather, as Vulgate, "skilled in whispering," that is, incantation (Ps 58:5). See Isa 8:19, below; and on "prudent," see on Isa 3:2.

 4   children--in ability for governing; antithesis to the "ancient" (see Isa 3:12; Eccl 10:16).
babes--in warlike might; antithesis to "the mighty" and "man of war."

 5   The anarchy resulting under such imbecile rulers (Isa 3:4); unjust exactions mutually; the forms of respect violated (Lev 19:32).
base--low-born. Compare the marks of "the last days" (2Tim 3:2).

 6   Such will be the want of men of wealth and ability, that they will "take hold of" (Isa 4:1) the first man whom they meet, having any property, to make him "ruler."
brother--one having no better hereditary claim to be ruler than the "man" supplicating him.
Thou hast clothing--which none of us has. Changes of raiment are wealth in the East (2Kgs 5:5).
ruin--Let our ruined affairs be committed to thee to retrieve.

 7   swear--literally, "lift up," namely, his hand; the gesture used in solemn attestation. Or, his voice, that is, answer; so Vulgate.
healer--of the body politic, incurably diseased (Isa 1:6).
neither . . . clothing--so as to relieve the people and maintain a ruler's dignity. A nation's state must be bad indeed, when none among men, naturally ambitious, is willing to accept office.

 8   Reason given by the prophet, why all shrink from the government.
eyes of his glory--to provoke His "glorious" Majesty before His "eyes" (compare Isa 49:5; Hab 1:13). The Syriac and LOWTH, by a slight change of the Hebrew, translate, "the cloud of His glory," the Shekinah.

 9   show--The Hebrew means, "that which may be known by their countenances" [GESENIUS and WEISS]. But MAURER translates, "Their respect for person"; so Syriac and Chaldee. But the parallel word "declare" favors the other view. KIMCHI, from the Arabic, translates "their hardness" (Job 19:3, Margin), or impudence of countenance (Jer 3:3). They have lost not only the substance of virtue, but its color.
witness--literally, "corresponds" to them; their look answers to their inner character (Hos 5:5).
declare-- (Jude 1:13). "Foaming out their own shame"; so far from making it a secret, "glorying" in it (Phil 3:19).
unto themselves--Compare "in themselves" (Pro 1:31; Pro 8:36; Jer 2:19; Rom 1:27).

 10   The faithlessness of many is no proof that all are faithless. Though nothing but croaking of frogs is heard on the surface of the pool, we are not to infer there are no fish beneath [BENGEL]. (See Isa 1:19-Isa 1:20).
fruit of doings-- (Pro 1:31) in a good sense (Gal 6:8; Rev 22:14). Not salvation by works, but by fruit-bearing faith (Isa 45:24; Jer 23:6). GESENIUS and WEISS translate, Declare as to the righteous that, &c. MAURER, "Say that the righteous is blessed."

 11   ill--antithesis to "well" (Isa 3:10); emphatic ellipsis of the words italicized. "Ill!"
hands--his conduct; "hands" being the instrument of acts (Eccl 8:12-Eccl 8:13).

 12   (See Isa 3:4).
oppressors--literally, "exactors," that is, exacting princes (Isa 60:17). They who ought to be protectors are exactors; as unqualified for rule as "children," as effeminate as "women." Perhaps it is also implied that they were under the influence of their harem, the women of their court.
lead--Hebrew, "call thee blessed"; namely, the false prophets, who flatter the people with promises of safety in sin; as the political "rulers" are meant in the first clause.
way of thy paths-- (Jer 6:16). The right way set forth in the law. "Destroy"--Hebrew, "Swallow up," that is, cause so utterly to disappear that not a vestige of it is left.

 13   standeth up--no longer sitting in silence.
plead--indignant against a wicked people (Isa 66:16; Ezek 20:35).

 14   ancients--Hence they are spoken of as "taken away" (Isa 3:1-Isa 3:2).
vineyard--the Jewish theocracy (Isa 5:1-Isa 5:7; Ps 80:9-Ps 80:13).
eaten up--"burnt"; namely, by "oppressive exactions" (Isa 3:12). Type of the crowning guilt of the husbandmen in the days of Jesus Christ (Matt 21:34-Matt 21:41).
spoil . . . houses-- (Matt 23:14).

 15   What right have ye to beat, &c. (Ps 94:5; Mic 3:2-Mic 3:3).
grind--by exactions, so as to leave them nothing.
faces--persons; with the additional idea of it being openly and palpably done. "Presence," equivalent to "face" (Hebrew).

 16   Because the daughters of Zion are haughty, &c.--Luxury had become great in Uzziah's prosperous reign (2Chr 26:5).
stretched forth--proudly elevated (Ps 75:5).
wanton--rather, "making the eyes to glance about," namely, wantonly (Pro 6:13) [MAURER]. But LOWTH, "falsely setting off the eyes with paint." Women's eyelids in the East are often colored with stibium, or powder of lead (see on Job 42:14; Jer 4:30, Margin).
mincing--tripping with short steps.
tinkling--with their ankle-rings on both feet, joined by small chains, which sound as they walk, and compel them to take short steps; sometimes little bells were attached (Isa 3:18, Isa 3:20).

 17   smite with a scab--literally, "make bald," namely, by disease.
discover--cause them to suffer the greatest indignity that can befall female captives, namely to be stripped naked, and have their persons exposed (Isa 47:3; compare with Isa 20:4).

 18   bravery--the finery.
tinkling--(See Isa 3:16).
cauls--network for the head. Or else, from an Arabic root, "little suns," answering to the "tires" or neck-ornaments, "like the moon" (Judg 8:21). The chumarah or crescent is also worn in front of the headdress in West Asia.

 19   chains--rather, pendants, hanging about the neck, and dropping on the breast.
mufflers--veils covering the face, with apertures for the eyes, close above and loosely flowing below. The word radically means "tremulous," referring to the changing effect of the spangles on the veil.

 20   bonnets--turbans.
ornaments of the legs--the short stepping-chains from one foot to another, to give a measured gait; attached to the "tinkling ornaments" (Isa 3:16).
headbands--literally, "girdles."
tablets--rather, "houses of the breath," that is, smelling boxes [Vulgate].
earrings--rather, amulets suspended from the neck or ears, with magic formulć inscribed; the root means to "whisper" or "conjure."

 21   nose jewels--The cartilage between the nostrils was bored to receive them; they usually hung from the left nostril.

 22   Here begin entire articles of apparel. Those before were single ornaments.
changeable--from a root, "to put off"; not worn commonly; put on and off on special occasions. So, dress-clothes (Zech 3:4).
mantles--fuller tunics with sleeves, worn over the common one, reaching down to the feet.
wimples--that is, mufflers, or hoods. In Ruth 3:15, "veils"; perhaps here, a broad cloak, or shawl, thrown over the head and body.
crisping pins--rather, money bags (2Kgs 5:23).

 23   glasses--mirrors of polished metal (Exod 38:8). But the Septuagint, a transparent, gauze-like, garment.
hoods--miters, or diadems (Isa 62:3; Zech 3:5).
veils--large enough to cover the head and person. Distinct from the smaller veils ("mufflers") above (Gen 24:65). Token of woman's subjection (1Cor 11:10).

 24   stink--arising from ulcers (Zech 14:12).
girdle--to gird up the loose Eastern garments, when the person walked.
rent--the Septuagint, better, a "rope," an emblem of poverty; the poor have nothing else to gird up their clothes with.
well-set hair-- (1Pet 3:3-4).
baldness-- (Isa 3:17).
stomacher--a broad plaited girdle.
sackcloth-- (2Sam 3:31).
burning--a sunburnt countenance, owing to their hoods and veils being stripped off, while they had to work as captives under a scorching sun (Song 1:6).

 25   Thy men--of Jerusalem.

 26   gates--The place of concourse personified is represented mourning for the loss of those multitudes which once frequented it.
desolate . . . sit upon . . . ground--the very figure under which Judea was represented on medals after the destruction by Titus: a female sitting under a palm tree in a posture of grief; the motto, Judća capta (Job 2:13; Lam 2:10, where, as here primarily, the destruction by Nebuchadnezzar is alluded to).
that day--the calamitous period described in previous chapter.
seven--indefinite number among the Jews. So many men would be slain, that there would be very many more women than men; for example, seven women, contrary to their natural bashfulness, would sue to (equivalent to "take hold of," Isa 3:6) one man to marry them.
eat . . . own bread--foregoing the privileges, which the law (Exod 21:10) gives to wives, when a man has more than one.
reproach--of being unwedded and childless; especially felt among the Jews, who were looking for "the seed of the woman," Jesus Christ, described in Isa 4:2; Isa 54:1, Isa 54:4; Luke 1:25.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.04 s.