Catholic liturgical translationExodus - 33. chapter - Exodus - chapter 33

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Vyjdi odtud ty a tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, do země, o níž jsem přísahal Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi takto: ‚Dám ji tvému potomstvu.’2Pošlu před tebou anděla a vyženu Kanaánce, Amority, Chetity, Perizity, Chivity a Jebusity.3Vystup do země oplývající mlékem a medem. Já však nepůjdu uprostřed vás, abych vás nezničil na cestě, neboť jste tvrdošíjný lid.“4Když lid uslyšel tato hrozivá slova, začali truchlit a nikdo si nepřipnul žádnou ozdobu.5Hospodin řekl totiž Mojžíšovi: „Řekni Izraelitům: ‚Jste tvrdošíjný lid. Kdybych šel chvíli uprostřed vás, musel bych vás zničit. Nyní odložte své ozdoby a já rozhodnu, co vám udělám.’“6Od hory Choreb se tedy Izraelité zbavili svých ozdob.7Mojžíš vzal stan a postavil jej mimo tábor v jisté vzdálenosti od něho a nazval ho stanem setkáváni. Když se kdokoli chtěl poradit s Hospodinem, vycházel ke stanu setkáváni, který byl mimo tábor.8Kdykoli Mojžíš vycházel ke stanu, všechen lid povstával, každý zůstal stát u vchodu do svého stanu a pozorně hleděl za Mojžíšem, dokud on nevešel do stanu.9Kdykoli Mojžíš vešel do stanu, sestupoval oblakový sloup a stál u vchodu do stanu. A Hospodin rozmlouval s Mojžíšem.10Všechen lid viděl oblakový sloup stát u vchodu do stanu; tu všechen lid povstával a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu. 11A Hospodin promlouval k Mojžíšovi tváří v tvář, jako když člověk rozmlouvá se svým přítelem. Potom se Mojžíš vracel do tábora. Ale jeho služebník, mládenec Jozue, syn Nunův, neopouštěl vnitřek stanu. 12Mojžíš řekl Hospodinu: „Hleď, ty mi říkáš: ‚Vyveď tento lid!’, ale neoznámil jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi však; ‚Znám tě jménem a našel jsi milost v mých očích.’13Jestliže jsem nyní našel milost v tvých očích, dej mi poznat své cesty, ať tě poznám, abych našel milost v tvých očích. Uvaž, že tento národ je tvůj lid.“14Hospodin řekl: „Já sám půjdu a dám ti odpočinek.“15Mojžíš mu řekl: „Kdybys nešel ty sám, pak nás odtud nevyváděj!16Jak by se potom poznalo, že jsem v tvých očích našel já i tvůj lid milost, kdybys nešel s námi a já i tvůj lid bychom nebyli odlišeni od všech národů na povrchu země?“17Hospodin řekl Mojžíšovi: „I tuto věc, o kterou jsi žádal, učiním, neboť jsi našel milost v mých očích a znám tě jménem.“18Mojžíš řekl: „Ukaž mi svou slávu!“19Hospodin odpověděl: „Předvedu před tebou celou svou dobrotu a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Svou přízeň dávám tomu, komu chci, a smilovávám se nad tím, nad kým chci.“20A dodal: „Mou tvář vidět nemůžeš; žádný člověk nemůže vidět mou tvář a zůstat naživu.“21Dále řekl Hospodin: „Tady je u mě místo, postav se na skálu.22Až bude přecházet má sláva, postavím tě do skalní trhliny a svou dlaní tě zakryji, dokud nepřejdu.23Pak svou dlaň odtáhnu a uvidíš mě zezadu, ale má tvář se neukáže.“


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   THE LORD REFUSES TO GO WITH THE PEOPLE. (Exo. 33:1-23)
the Lord said--rather "had" said unto Moses. The conference detailed in this chapter must be considered as having occurred prior to the pathetic intercession of Moses, recorded at the close of the preceding chapter; and the historian, having mentioned the fact of his earnest and painful anxiety, under the overwhelming pressure of which he poured forth that intercessory prayer for his apostate countrymen, now enters on a detailed account of the circumstances.

 3   I will not go up . . . lest I consume thee--Here the Lord is represented as determined to do what He afterwards did not. (See on Exod 32:7).

 4   when the people heard these evil tidings--from Moses on his descent from the mount.

 5   put off thy ornaments--In seasons of mourning, it is customary with Eastern people to lay aside all gewgaws and divest themselves of their jewels, their gold, and every thing rich and splendid in their dress. This token of their sorrow the Lord required of His offending people.
that I may know what to do unto thee--The language is accommodated to the feeble apprehensions of men. God judges the state of the heart by the tenor of the conduct. In the case of the Israelites, He cherished a design of mercy; and the moment He discerned the first symptoms of contrition, by their stripping off their ornaments, as penitents conscious of their error and sincerely sorrowful, this fact added its weight to the fervency of Moses' prayers, and gave them prevalence with God in behalf of the people.

 7   Moses took the tabernacle, and pitched it without the camp--Not the tabernacle, of which a pattern had been given him, for it was not yet erected, but his own tent--conspicuous as that of the leader--in a part of which he heard cases and communed with God about the people's interests; hence called "the tabernacle of the congregation," and the withdrawal of which, in abhorrence from a polluted camp, was regarded as the first step in the total abandonment with which God had threatened them.

 8   all the people rose up, and stood every man at his tent door--Its removal produced deep and universal consternation; and it is easy to conceive how anxiously all eyes would be directed towards it; how rapidly the happy intelligence would spread, when a phenomenon was witnessed from which an encouraging hope could be founded.

 9   the cloudy pillar descended, and stood at the door of the tabernacle--How would the downcast hearts of the people revive--how would the tide of joy swell in every bosom, when the symbolic cloud was seen slowly and majestically to descend and stand at the entrance of the tabernacle!
as Moses entered--It was when he appeared as their mediator, when he repaired from day to day to intercede for them, that welcome token of assurance was given that his advocacy prevailed, that Israel's sin was forgiven, and that God would again be gracious.

 18   I beseech thee, show me thy glory--This is one of the most mysterious scenes described in the Bible: he had, for his comfort and encouragement, a splendid and full display of the divine majesty, not in its unveiled effulgence, but as far as the weakness of humanity would admit. The face, hand, back parts, are to be understood figuratively.


Display settings Display settings יהוהיהוה